1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Ticaret ve Iktısat | | | Şeker ihtikârı etrafında Bir Pirinç iröstünden bahsediliyor Şeker ihtkârı hakkındaibtkâr omisyonunun verdiği mazbata- bın tetkikini Adliye henüz bitir- memiştir. Komisyon 19 şeker tüccarı hakkında da karar vermiş ve hazırladığı maz satayı adliye- ye göndermiştir. Bu kararında müsbet olduğu şayidir. Komisyon bugün Kahve ihti- kârını tetkika başlıyacıklır. Pirinç Tröstü Ticaret müdriyeti de fiatlarında ! İbtkâr yapıldığı iddia edilen mad- deler hakkındaki tetkikatını de- Yam ettirmektedir. Bu tetkika- tında müsbet netice verdiği anla” şılmaktadır. Müdiriyet bu mad- ler hakkında ihtikâr yaptıkları anlaşılanların bir listesini tanzim ederek müddei uwmumiliğe bildi- recektir. Üzerinde spekülasyon Yapıldığı anlaşılan maddelerden birisi de Pirinçtir. Yedi pirinç tüccarının bir tröst teşkil ederek ellerindeki malları satmadıkları gibi geçen aylar zarfında güm- rükten çıkardıkları pirinçleri de Piyasaya sevketmedikleri ve fiat- lar yükselince yavaş yayaş sat- mıya başladıkimı söylenmekte- dir. Bu hususta ticeret müdüriye- tine ibbar yapılmıştır. Piyasada şeker boilaştı Uşak şeker fabrikasının şeh- rimize sevkettiği 30 vagon toz şekerden yarısının Sanayi ve maadin bankası vasıtas yle piya- Sada satıldığı ve bu suretle piya- Sadaki şeker ihtiyacının tamamiy- le tatmin edildiği yazılmıştı. U- Şaktan gelen şeterin birkaç va- gonuda dün tüccarlara tevzi edilmiştir. Bu şekerlerden bam kanın elinde daha on vagon ka- dar mal olduğu gibi bugünde MâTtkeniepjanmnda ithaline mü- #nade “edilen seker gümrük- ten çıkanlacıktır. Bu * sile'pir Yasanın birluçuk ay htiyacı | temin edilmiş olscaktır. Bugday fiatları artıyor Dün de şehrimze az bugday gelmiş ve bu yüzden buzday fi- atları evvelki günkü yüksekliği © uhafaza etmiştir. Yani bir kaç gün evvelki fiatlara nisbeten dün de bugday piyasası beş ve ©n para tereffüle muamele gör- Müştür, Maamafih bu vazıyetin Pek devamlı olmayacağı söylen- | mektedir, 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! : i edilmektedir. AA SAğ AAA AA BALA Mahmut Nedim Bey Ğ M. Mübadelede ! Şehrimizde tevziata | yakında başlanacak Muhtelit mübadele komisyonu umumi heyeti dün toplanmıştır. ; İçtimada, büroların oon beş| günlük raporları tetkik ve tasdik edilmiştir. Verilen yeni karara göre bun- dan sonra Gümülcünede olduğu gibi şehrimizdeki tâli komis-| yonda da bitaraf rsis bu- lunmıyacak, yalnız Türk ve Yunan murshbasları (o çalışa - caklardır. £ İhtlâflı Oomeseleler bundan sonra merkez komisyo » nunda bitaraf murahhasların bu - lunduğu bürolara gönderilecektir.) Dünkü içtimada Yunanistandan yeni gelen Yunan murahhası M. Sakelaropulos' da o bulunmuştur. Bir müddetten beri devam eden takdiri kıymet işleri bittiği için İs- tanbuldaki etabli rumlara vaz'ıyet edilen mallarına mukabil 150 bin İngiliz lirasının tevziine yakında başlanacaktır. Tazminat tevziatı için 30. bin etabli rum komisyona (müracaat etrnisti. Yapılan uzun tetkikat ne ticesinde bunlardan ancak 13 bin kadarının istihkak sahibi olduğu anlaşılmıstır. Yüz elli bin Sterlin| bunlara dağıtılacaktır. Takdiri kıymet işleri bittiği için | ! Poliste : © Birkebapcı Kendisini Asarak intihar etti Dün sabah Yüksekkaldırımda bir intihar hadisesi olmuştur: Kınaciyan banınm birmei ka- tında oturan seyyar kebapcı O- sep oğlu Agop Ef, dün sabah odasında tavana asılı olarak bu- luvmuştur. Agop EF. 35 yaşında- dır. Erzurumludur ve 4 seneden- beride bu apartmanda o'urmak- ta, hayatını kebapcılık yapmak suretile kazanmaktadır. On iki gündenberi hasta yatın Agop Ef.nin ani bir bubran neticesi kendini astığı tahmin edilmekte- dir. Zabıta tahkikata devam et- mektedir. 12 Yaşında eli biçaklı! Dün sabah saat 9 da Cağaloğ- lunda Şükran aile lokantasında çırak 12 yaşında Ahmet 17 ya- şında Enver atlı arkadaşiyle ehem- miyetsiz bir mes'eleden kavga etmiş ve neticede e'ine geçirdi- gi bir sebze biçağiyle Enveri sol kolu altından tehlikeli surette yaralamıştır, ünün Haberleri Kapalı çarşı | —————— i Esnaf, tehlike var ta» mir edilmeli, diyor ! Kapalı çarşı esnafı, Eminönü kaymakamlığına dört yüz imzayı havi bir istidayla müracaat ederek çarşınm tamiri hususunda beledi- yenin yardımını istemişlerdir. Eminönü kaymakamlığı istida- İyı belediyeye gönderecek, belediye! tetkik ettikten sonra şehir mecli sine havale edicektir. Dün, çarşı esnafı cemiyeti re- isi İsmail Hakkı bey kendisiyle gö- rüşen bir muharririmize bu busus-| ta şunları söylemiştir: İ — Bizim derdimiz çarşının umu mi tamiridir. Tabiatiyle (bunu fertlerin ayrı ayrı yapmalarına im- kân yoktur. Üç dört senedenberi hükümetimizden rica ediyorduk.! Nihayet bu ricamız nazarı itibara) almarak şehir meclislerinin salâ-| hiyetleri dahiline (bir (115) inci madde ilâve edildi. Bu maddeye göre: Asarm muhafazası yolunda şehir meclisleri yardım göstere - ceklerdir. İşte biz bu maddeye is- i | tinaden Eminönü kaymakamlığı - na dört. yüz imzalı bir istidayla müracaat ettik, İstediğimiz şey şudur: bu islerle mesgul olan teknik bü- rodan yeniden 16 memur açığa çr- karılmıstır. On beş gün evvel de dört memur kadro harici bırakıl) - muştr. Dört ay evveline kadar 24 memur bulunan altı tâli komis-! yonunda'son tensik 1 sonra sn- kiz memur kalmıştır. İşler aza'- dıkça yeniden bir miktar memur daha acı#a cıkarılaraktır. «Hava karlı! Dün saat on beşe kadar ka- patı fakat sakin geçen hava sa- al onbeşten sonra sertleşmiş ve İ serpinti balinde kar yagmıya baş lamıştır. Rasatanenin verdiği ma- lumata göre bugünde hava ka- palı olacak ve kâr yağacaktır. Bugün ruzğürda mutavassıt sür- atte poyrazdan esecektir. p mmm azamı İ, asga- rı sıfır derceydi al Denizlerde (ultima yoktul”Ga- likolu cvarındâa karaya olurn uş olan Vunan vapurunun kurtanı!- ması İçin iki tablisiye gemisi galışmaktadır. Vapurun kurtarıla- bilmesi için bugday olan yükü- nün bir kısmının boşaltılması lâ- zım gelmiş vedön bu ameliye yapılmıtır. Vaputun bugün ve yabut ya- rin yüdürileceği kuvvetle tahmin N (€ Son Yemen valisi ) LE ACA Banat Tefrika:4Bırmun # © Maviş temin ve kulubu ahalinin! i atm in kılınması devletçe kat'iyen dan hazreti padişabinin kifayet! emei daverileri muktezasın ”X hüsnü infaz ve icrası... lâ emrü ferman! bulunduğundan emrüfer » | Abdülhamit hâlâ a (Emrüfer » la her işi halledebileceğine üyordu! | (Şaki) ye mutasarrıflık! ük şaki) lere kaymakam - iF tevcihi teklifi ancak bir cin- eri olabilirdi! ! ün Yemen üzerinde hâkim a iddia edilen ve bu uğurda vlan bir adama mutasar- Tercüme ve iklibas hakkı mahfuz ederek susacağını düşünmek ne kadar mantıksız ve mahnasızsa Ye| men meselesini tasfiye icin böyle bir çare bulunması da o derece gü- lünç ve o nispette hazindir. Bunları yazmaktan maksadım odevrin, sonuna kadar memleke- ti bir türlü tanıyamadığını, anlıya- madığmı halta tanmak ve anlamak istemediğini (kayt ve her müşkülü, ve her meseleyi şe- çici, muvakkat tedbirlerle halle çalışmasını göstermektedir. Senelerle (o sürmüş, senelerle memleketin başına gaileler açmış (Yemen meselesi) ni saray işte o vakit gene M7 gi Küçük carih yakalanmış, En- ver Cerrahpaşa bastanesine kal- dırılmıştır. Komünistlik Sekiz eshabı emlâk, iki evkaf fen memuru, iki de belediye fer memurunun (istirak edeceği oni iki kisilik datmi bir komisyon teş- kil edilmesi ve bu daimi komisyo- nun mürakabesi altımda tamirata bir an evvel baslanmasıdır. Kira- Altı maznun © Cam alacağımız şehri icarları yakalandı bu > talisise hazırız. I kubbenin ta- z Geçenlerde İzmirde bir komü- BP İğ ar karlar ie mist çekeni eg an a siyle tehlikeli bir vazıyetle baku ve yakala; omünistlerin İstan-| duğ tülati Mümire * Sete! bulla iyi bulunduğu ya eyi Py b one ie ali üzerine İzmir zabıtası tarafından! kânlı kapılarla fechizi lâzım gel- vie polisine malâmat veril *|. mektedir. Ep” Poliala bir müddet den adan ileei kıymetli en ehemmiyetli tahkikatı neticesinde! e “Tüm m biimeel biz çöklin komünist meydana çıkarılmış ve ve vi gi Fr e iu * 1 ; mek, hem e carşıyı Otambir ğe Ü > YEK Kğ N Tali (Gan pazar) haline setirmektir. 0 in a *İ Bu hususta şehir meclisinin lâzım! Mehmet, Mehmet Emin, Nihat! re Zeki isimlerini taşımaktadırlar, ! en yardımı yapacağından emi Öğrendiğimize göre, polis, edi- len şüphe üzerine evvelâ Nuri Ma- ruf efendiyi yakalamış ve yapılan araştırma neticesinde © üzerinde bir çok komünist'ik beyannamele-İ (Zonguldak ser Komiserisinin ri bulunmuştur. Nuri o efendinin! karısı Kadriye H. ım 9', Mehmet verdiği iz üzerinde yürüyen zabr| Re. , i e ar şat beyin 150 lirasını çalmak- ta, Nuri efendinin arkadaşlarını tan maznun yankesici Vehbinin ilini erir. la, j MY e ei muhakemesi dün ağırcezada gö- rülmüş, iddia makamı mazounun İzmirdeki teşkilâtla alâkadar altı Adliyede: Yankesicilik davası Meselelerinden Alacakların icra vasıtasiyle tahsili Yeni icra ve iâs kanununun kabuliyle alacak için hapis usu- a lünün ilgasındanberi hertarafta devam eden şikâyetler malâm- dur. İstanbu!, İzmir g.bi büyük ticaret merkezi olan şehirlerde bilhassa ticaret erbabının şikâ- İ yeti, icra memurları vasıtasiyle borçlulardan (tabsilat yapmak için talep edilen muamelatın &> kamete uçrımakta o mısındandır. iğ Meselâ Istanbulda bir tüccar Anadolunun berbangi bir köşe- sinde muhtelif yerlere mal gön- | deriyor. Bu mallar krediye müs- tenittir, Günü gelince borçlu borcunu vermiyor. Tabi tüccar kanuni vesaitle icraya müraca: ediyor. İstanbuldan borçlunun bulunduğu mabal icra memüj w na tebliğat yapılması bildiriliyor. Fakat küçük muhitlerde icra memurları tüccar ve ahaliyle lâ- ubali oldukları için Istanbul, İz- mir gibi uzak yerlerdeki alacak- lılara karşı adela himaye edili- yor. Tebliğat yapılmıyor. Tebli- ğet yapılsa bile geciktirildiği için alacağın tabsiline karşı tese © minat olabilecek eşya ve mallar kaçırılıyor. Sebebi sorulunca bin bir türlü mazeretler çıkarılıyor. Bunun neticesi ticari o muame- lâtda umumi bir emniyetsizliğe varıyor. İşler duruyor. . Bunun içindirki icra ve iflâs ka- nunu şimdi büyük millet meclisi adliye: encümenindedir. Büyük bir dikkat ve tina ile yeniden tetkik edilmektedir. Ümit ede rizki yukanya bir misal olarak kaydettiğimiz mahzurlar kanunun yeni tadılatından sonra tamâmen kaldırılacaktır. Dünya üzerinde umumi bir buhran var. Bir kere bunun tesrlerinden kurlulâmıyo- ruz. Bari bu tesirler neticesi o- larak iktisadiyatımızın maruz bu- landuğu sıkıntılar esbabı ken- di elimizle hazırladığımız. idari ve kanuni sebeblerle artmasın, »** sesemesesmmeeesanmeneseazmneeseomseezm, çırmaktan maznun Çolak Hayri, Kasap Aptullah, Hasan ve Arif Ekmek fiatları Istanbul belediye riyasetinden: Martım ikinci çarşamba' günün- cezalandırılmasını istemiştir. Cu- martesi günü Vehbi hakkında karar verilecektir. den itibaren ekmek yedi Iranca- f Kız kaçırma davası lâ on bir bucuk kuruştur. — Despina de bir kızı ka- 8ız, mantıksız tedbirlerle (Hüznü Sonra da İmamı öldürmenin ne netice) ye bağlamak istemişti. demek olduğunu hiç düşünmüyor- imam kaçmıştı | lardı. İmamı öldürmek belki pek San'aya girmiş, yerleşmiş, ida-| zor bir iş değildi, iyi tertip edi -| re makinesi (o kurmuştuk. Müşir) lecek bir sui kast, bir fedayi bel- Feyzi paşa da askeri teşkilâtla ge-| ki bu işi görebilirdi. Faket bu - ce gündüz meşguldü. nun faydası neydi? İmam öldürü İmam Yahya San'adan kaçmış,! lür öldürülmez, Seyitler topla - kabilesinin merkezi olan ve San'-| nırlar derhal yerine bir başkasını adan atla beş günlük mesafede bu! intihap ederlerdi. Ve bu Odef'a lunan Kifleye gitmişti. e Oraları! bastan başa cahil ve ümmi veo'nis zaten ötedenberi kendi o halinde! pette mutsassıp olan Okabail bir bizce metrüktü, Şüphe © yok kil yandan da onun intikamı almış İmam da yeni bir taarruzumuzu| olmak için, harbe, eskisinden karsılamıya hazırlanıyordu. fazla hırs ve inatla devam eder- Ciheti askeriye de, ben de, as-| lerdi. ker haylr yorgun olduğu için biraz! Asileri dağıtmak, perisan et - istirahat etmek ve bu müddet zar-! mek, teslime mecbur kılmak an- fında iyice beslenip yeni bir cen-| laşilır, fakat İmamı öldürmenin ge hazırlanmak fikrindeydik. hiç bir mana ve favdası yoktu. Bu imamı öldürünüz ! nu saraya anlatabilmekse — he - Fakat saray rahat vermiyordu.) men hemen — mümkün değildi. Yemenden tamamiyle bihaber oİ- Yeni bir bereket! dukları halde Yemeni ta oradan Müşir Feyzi pasa saraym bu idare etmek istiyorlardı. Saray) inat ve müdahalesine çok İrzıvor-| verdiği emirlerd e I sl du. Bir gün koca ihtiyar pürhid- m masaya vurarak: böyle görmüş, böyle z Ef, lerin mubakemesine dün ağır cezada devam edilmiştir. Dünkü celsede yeniden bazı şahitler dinlenilmiş muhakeme Y Nisana bırakılmıştır. “danlarında pişmiş bir adamı da kendi reyine (o bırakmamakla delilik ve hiyanet ettiklerini bil » miyorlar... Fakat askere yazık de- | ğil mi? < Nihayet saraym fazla werarı kat'i emirleri üzerine Feyzi paşa çarnaçar kuvvetinin b da Sans adan hareket etti. Giderki beni vali vekilliği . vekâletine, harp reisi Ahmet İzzet beyi de mandan vekâletine bıraktı. ; İlk hedef (Zafir) kalesiydi. Bu kale âsiler tarafından iyice im edilmiş, büyük bir kuvvetle müs dafan ediliyordu. Fevzi paşadört beş gün içinde büvük bir meharet- le ve askerin cidden takdirlere se- za kahramanlıkları sayesinde Zafi ri istirdat etti, Bu haber San'ada ve diğer bi- ze tâbi mıntakalarda büyük bir sevinç uyandırdı. ; Feyzi paşa hareket eder etmez ben, San'a icvarmdaki Zeydi ka- bail rüesasını meşayihini, nüfuz sa hibi vi başlı erkânı San'aya > N vet orduyu arkadan 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: