1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 4 — VAKİT 1 MART 1932 — Flurya münak bir sui tefehhüm (Üst tarafı 1 inci sayfada | kalan aza Mehmet Ali bey (Be- lu) söz aldı, muhalefeti sebe- bini izahetti. Bu mecliste serbes munakaşa vardır Mehmet Ali bey encümende tek- life taraftar arkadaşlarının nok- | tai nazarlarına hörmetkâr oldu- ğunu hatta teklifin heyeti umu- .miyede de kabul edileceği zannın da bulunduğunu, maamafih “bı mecliste serbes munakaşa vardı: ve ondan beklenilen nazari w ameli faydalar hasıl olacaktır... mulâhazasiyle ölçüyü geniş tutup mütalaalarmı heyeti umumiyoye bildirmek istediği mukaddeme- siyle başladı. “Ne Fluryada satılacak bir ka- riş yerim, nede bir karış toprak alacak param vardır; ancak şe- bir işlerininin şebir halkı namına . en iyi şekilde yürütülmesi fikri mülâhazama hakimdir,, dedi. Gerçi şehirde asri bir plâj yapılması işinin geçen sene ka- bul edilen beş senelik ptogram- da mevcut olduğunu, fakat prog- ramların kat'i sayılmaması lâzım- geldiğini, iktisadi şartların de- © gişmesiyle tasavvurat demek olan programların da değişmesi la- zımgeldiğini, bugünkü mali dar- hk içinde programın esaslı mad- deleri yanında figüran gibi du- ran plâj maddes'nin oradan der- hal çıkarılması icabettiğini söy- ledi. plâj gibi tâli bir ihtiyacın tat- mini doğru değildir. Iktisadi noktadan: Emsalinin neticeleri göz önüne konulursa bu yolda da muvaffakıyet memul değildir, | belediye girdiği iktisadi teşeb- »üslerden hep zararla çıkmıştır. Nazmi Nuri bey çocuk bahçe- »ri yapılmasına taraftardır. Mukaddemesiz mukaddeme Mehmet Ali bey dağınık tüfek teşlerile işe girişmiş, Nazmi 'uri bey mitralyoza geçmişti, Tevfik Salim Pş. dan batarya ile hücum bekleniliyordu. Görler Pş. nın oturduğu sıraya çevrildi. Tevfik Salim Ne dinlemiye ha- zırlanan arkadaşlarının arasında ayağa kalktı. — Bendeniz mukaddeme yâp- mıyacağım, dedi, ancak encü- İ menin bu mazbataya ilâve, tas- | | hib, tay edecekleri bir nokla var mıdır? Ona göre maruzatta bu'unacağım. Encümenin mazbata müharriri Galip Bahtiyar bey kalktı, söyle- di ki işin lüzumu tahakkuk et- miştir, arsa fiatı inmez, emlâk kıymetinden kaybetmez, hizmettir, hem varidat getirecek bir iştir. Galip Bahtiyar bey ilâve etti; — Belediyecilik yalnız hastane değildir, lâğım değildir, aym | zamanda halkın maddi ve manevi Mehmet Ali beyin ifadesine | göre mumaileyhin biraz da hay- retini celbeden bir rolta vardır. Bu ifadeye göre bürsya tahsis » edilecek para biraz da tamamen havadan gelecek bir para gibi sayılmaktadır, bu düşünce doğru değildir. Mehmet Ali B. sözlerini şöyle bitirdi: — Halkın hayatı ve sıhhatı demek olan içilecek su mesele- sini balledemiyen bir belediye- meşgul olması zaittir. Kiymetli belediye reisimiz mutlaka suya müteallik birşeyle meşgul olmak istiyorsa içilecek su işini halletsin, Kumda oynasınlar! Çocuk bahçeleri meselesine gelince: Ona da muhalifim. Çün- kü galiba bütün bu maruzatıma rağmen plâjın yapılması kabul edilecek.. O halde plâja gidecek anneler babalar tabii çocukları- nı da evde birakmazlar, onları da türürler , çocuklarda orada mda oynarlar. Müstlenkif mi, muhalif mi? Encümende müstenkif kalan- lardan Nazmi Nuri B söz aldı, istinkâfla muhalefetin bir yola çıktığını kaydederek muhalefeti- nin sebeplerini söyledi. Nazmi Nuri beye göre bu teklif cazip- tir. Teklif edenin ve teklife mu- hatap olanların belde menfeatini müdafaa da tam bir iştirâkleri vardır ve aralarındaki ihtilâf bir düşünüş (farkından ibarettir. Nazmi Nuri B. Mehmet Ali B. gibi ümitsiz değildir, teklifin her şeye rağmen kabul edileceğini zannetmiyor, tektifin yersizliği izah edilince meclisin onu red- dedeceğinden emindir. Bu mü- Jahazayladır ki söz almıştır. Nazmi Nuri bey meseleyi iki noktadan tetkik etti: 1 — Bele- diyenin âmmevi menfaatleri nok- tasından, 2 — Belediyenin iktısa- di menfaatleri noktasından... Bi- rinci noktadan ana ve öz ihtiyaç- ların yapılmadığı bir zamanda ihtiyaç ve istirahatinin teminidir. Tevfik Salim Pş. — Geçenki içtimalarımızda hastane ihtiyacı mız üzerinde baylı ısrar edenler arasındaydım,. gerçe “beyefendi beni Okestederek söylemediler ama belediyeciliğin haslanecilik- ten ibaret olmadığını bilirim. Onun içindir ki marozatta bulu- nuyorum. Encümen azasının hep- sinin irfan ve iktidarlarma hör- metime rağmen söliyeyim ki tet- | kikleri cidden sathidir. Bu iş hazırlanmamıştır, orasını istimlâk almemiz isteniliyor, sonra ne olacak, kaça çıkacak, bu istim- ! iâk bize neler tahmil edecek? nin böyle hem de lüks bir şe- | kilde yıkanacak su meselesile | Parayı bu kuma yatırdığımız takdirde işin sonu ne olacak? İrat gelirir iştir, diyorlar; de- ğildir. Şimendifer idaresinin o raya 11000 yolcu naklettiğini tesbit etmişler. Daha fazla tah- kik etselerdi öğrenirlerdiki ku yolcuların üçte ikisi plâja girmez sepetini, dolmasını, rakıcığını alır, bir ağaç altına çekilir, bun- ların plâjla alâkası yoktur. Ora- ya pazar günü biraz adam gelir, orası yalnız cuma günü işler. En iyi bavada oraya gidenler 2100 kişiyi geçmez. Sahipleri satmak istiyorlar mı? Şükrü beyin tahti icarında olan bir kısım vardır, zannede- rim orası mevzuu bahistir. Ge- rek o, gerek komşuları zararda- dır. Sahipleri bariçte aksine ya- pılan propagandalara rağmen burayı elden çıkarmayı cana minnet biliyorlar. Flurya plajı şehre uzaktır, gi- dip gelme için sarf olunan vakit ve nakit buranın inkişafına ma- nidir. Buraya ecnebi de gelmez, onlardan kazanmakda hayaldir Sonra modern tes'sat yapmak orayı ucuzlatacakmı, pabalılata- cakmı? Bu da hesap edilmemiştir. Bu gayet pürüzlü bir davadır, bu işe karışmakla senelerce mah kemelerde sürüneceğiz. Son nokta: Para mes'elesi,. Bu da batıldır. Bu para havadan gelmiş bir para degildir, bizim Periye bankasına borcumuza karşı yatırdığımız paradır. i Bu sirada galiba azadan bir zatın işareti doktor Tevfik Salim aşasında bem | Takvim Mer 3 üncü sy 1932 23 Şevval 1350 Senenin geçer günleri: 62 kalan günler 302 Güneş — Doğuşu: 6,36 Panşı 17,55 Namaz vakitleri — Sabah. 532 Öğle: 1227; ikindi 15.34: Akşam: 17,59 İ Yatsı: 1928 imsak; 458 | Hava — Dünkü hararet derecesi azam? 1, asgari sfırdı. Bugün hava kapa- ve rüzgir mutavassıt şiddette — Sh 1 h olsesk poyrszdan esecektir. Bugün hafif kar ser- İ pintisi muhtemel görülmektdir. | Radyo Istanbul — 13 den 19 a kadar gramofon 1930dan 90,50 a kadar Hahz Burhan bey ve arkadaşlarının iştirakile sz 2030 dan 2 e kadar gramofotla opera 21 den-22 ye kadar Hafız Burhan bey ve arkadaşlarının iştirakile den 22,00 a kadar orkestra Viyana — 12,30 konser: Schubert, offenbzch, Eisman, Straus'un eserleri — 1340 Puccini, Gi'ordavo, Masnetnin eserleri — 15 İcalyan masikisi : Puceini ve Verdi 16.50 piyâne konseri — 18 könter ve Fokstrot — 92,10 Viyolonsel ile orkestra konseri, — 2425 bar musi- kisi Heilsberg — 930 jimnasik — 12,J8 Perlinden nakl — 13,30 könser — saz 72 ları — 17,15 kopser — 1930 Danzig” den makil — 3045 şarkı — 99 asker! konser. Bükreş — 21 radva orkestrası — | 21.80 konlerans — 94,45 baritoi Shikon tarafından konser — 22,05 orkestra Praga — I3 sr baş — 170 konser senfonik — 20,05 milli siyatro den bir opera rekli — 31 Çek Kpaceri Jubile konseri — 23,20 dans l Budapeşte — 1015 Macar or. İ kestrasi tarafından konser — 13.05 kon- ser şarkı ve piyanoyla — 18 salon or. | kesırası — 19,0 Kuarret konseri — 22 opera orkestrası, senlonik musiki, caz ve avinn musikisi ğ Moskovs — 20 den 24 e kadar neşriyar. Varşova — 1335 senfonik kon- ser — 21.15 halk koğseri — 23,10 ope- re parçaları — 23,50 dans, sassasessessasesassassssssramunssssmsararusassz sansa su i tor şu suretle devam etti: Müsaade edin, beyim. Ben bil- diğimi söyliyeceğim. Bu para lü- zumsuz bir para değildir, günün birinde bize iâzım olacaktır. Çocuk bahçesi işini ayımyo- rum, lüzumuna kaniim; fakat o da hesapsızdır. 30000 liraya kaç bahçe açılacak; bu kadar para- ya çıkar mı, nerede açılacak ? Hiç bir faydası olmasa... Avukat İsmail Şevket B. söz aldı: — Hadiseyi hissiyattan, infia- lâttan ve edebiyattan tecrit ede- rek arzedeceğim. Idari, iktisadi, wali bir tahlil eseri olan bir ka- rarın esbap ve ileli olmak ge- rektir. Para cebimizden çıkacak- tır, zerresinin beder olmasına razı değiliz. Meseleyi tetkik eden mütehassıs arkadaşlarımız ittifa- ka karip esbapla lüzumuna ka- naat . getirmişlerdir. Meselenin merkezi sikleti şudur: Bu para ancak belediyeye varidat temin edecek mahale sarfolunacak bir paradır. Bugün İstanbulun gü- zelliğini duyarak gelenler Flur- yadaki sakil baraka silsilesinin | ve anı takip eden teneke ma- ballesinin kerih mapzarsiyle kar- şılaşarak kaçıyorlar. Tevfik Salim Pş. — Çatladı- kapıda var. Ismail Şevket B. — Riştei ke- lâmı kesmeyiniz Pş. baztetleri.. Tevfik Salim Paşa — Estağfu- rullab... Ismail Şevket bey — Gerçi bendeniz meslek icabı müteham- milim amma... Reis — Muhavere olniasın, efendim; Ismail Şetket bey, de- vam buyurun... Ismail Şeyket bey — Flurya J.başka hiç bir faydası olmasa İ sade bugünkü fena manzarayı , oradan kaldırmak için istimlâki | Günün Muhtırası | 16,40 konser — 16,45 ritmik ayak oyun- | paşanın dikkatini celbetti, dok. Yarın akşam ELHAMRA sinemasınd göreceğiniz BRİGİTTE HELM ve WILLY FRITSCF'in temsili muhteşemleri o o LA GiZli VAZİF filmi mevsimin en büyük dramıdır, Bu film, harp esnasında bir Rus Ceneralile evlenmiş bii Alman, kadınının Yarın romanıdır. akşam M E L E K sinemasında İraesine başlanacak UFA'nın parlak komedisi Kadınlar Avukatı filmindeki şarkılar üzerine bötün Istanbul halkı dans ve tagal edecektir. Iki sinema ve güzellik kraliçesi olan JEAN BOiTEL ve LOUJSE LAGRANGE tarafından temsil edilel Kadınlar Avukatı ber halde görülmesi mümkün en güzel tamaşıdır. caiz ve lâzımdır. Hem efendim, tiyatro Beyoğlundadır, stat Bey- oğlundadır, pilaj Altınkumdadır. Güneş nutundan mebrum İstan- bul halkına sıbbi bir plâj temin edersek günah mı işlemiş o'uruz? Mevzu bahsolan nefsi vücup bak- kında karar iltihazıdır, anın su- veri tatbikiyesi sonra konuşula- i cak idari iştir. Valinin cevapları Teklif sahibi Muhittin bey söz aldı. Geçen sene kabul edilen beş senelik programdan bazı fıkralar okudu. Burada program- da sayılan meddelerin lurumu tabakkuk etmiş ve belediye ka- nununda yazılı işler olduğu, en- cümenin bu'maddelere *olan ih- tiyacı asabiyetle araşlırıp tesbit ettiği, deniz hamamı, ve çocuk bahçeleri inşasınn hem şehri süslemek için, hem de sıhhi za- ruret noktasından lüzumu mu- hakkak isede bunların vücude getirilmesinin (o butçede imkân olmadığı için bulçenin tevsiine birakıldığı yazılıydı. Muhittin bey bu programın altındaki imzatari'da okudu. Bu arada bugün teklife muhalefet eden üç zatın da Mehmet Ali Nazmi Nuri beylerle Tevfik Sa- lim paşanın — isimleri vardı. Mu- hittin B. bundan sonra bütçede o zaman mevcut olmıyan imkân ve wüs'ati şimdi hazırlıyarak meclisin karşısına geldiğini söy- ledi, Mehmet Ali ve Nazmi Nuri beylerin sözlerine cevap verdi, terkos meselesine telmih ederek “şebirde içilecek suyun niçin he- nüz yapılmadığını biliyoruz.,, de- di. Belediyenin girdiği iktisadi teşebbüslerden kâr da hasıl ol- | duğunu söyledi, bundan sonra varidatımızı vergiye değil, basi- lat getirir işlere istinat ettirmek lüzumunu ilâve elti. Vali, sözle- rine şu suretle devam etti: — Tevfik Salim Pş. bir imada bulundular. Alınacak yerin Şük- rü beye ait kısım olduğunu söy- lediler, zararda bulunan bir ada- ma yardım etmek isteniliyor, bu işin hedefi budur gibi bir ma- paya gelebilecek şekilde söz söylediler. Bu, zabıtlara geçti. Burada matbuat vardır, onların da kayıtlarına geçti. Bu noktayı izah etsinler, intizar ediyorum. Muhittin B. ayakta, susmuş, bekliyordu. Reis vekili Necip B. Tevfik Salın paşaya bitap etti: — Intizar ediyorlar. Tevfik Salim Pş. yerinde otu- ruyordu. Vali tekrar etti: yorum. Reis tekrar Tevfik Salim şaya döndü, Tevfik Salim p “Sözlerini bitirsinler, o za söylerim,, dedi. Vali Muhittin bey — öyl gücenmesinler, cevap'verece Ben belediyeye veleli beş oldu, üç sendir de vilayette Bu müddet zarfında benim e den benim imzamla yüz milyon lira devredilmiştir. dairelerde beş senedir hiç kiye müfettişi eksik olmamı Heyeti aliyenizin mürakabası, da hiç bir zaman çekinme: Bu yüz beşmilyonun hesabı zaman derhal verilebilir ve v miştir. Fluryada istimlâk edik kısım Şükrü beye ait saha dı dir, bütün plâjdır, heyeti v miyesidir, hatta arkasındaki mandır, hepsidir. Ve galib: paradan Şükrü beyin cebin on para girmeyecöÜr..-çİ İ davalıdır, Emlâk-böhkasına beklidin Sözlerinden Şükrü beyin b ye edilmek istenildiği gibi manada çıkabilir. Eger böyle maksatları varsa bu isnadı ederim. Sizin de birşeyinizi duyars Vali yerine oturdu, sal heyecanlı bir hava hasıl olm Reis — “Öyle bir mak söylemediler,, dedi, azadan zakere kâfil,, sesleri işitildi. fik Salim Pş. “müsaade £ İ run!,, diye ayağa kalktı: — imaile, çapraşık sözle! İ yapanlardan değilim, Tab ederler ki bir komisyon mü resinde gene böyle bir $€ alındılardı, o zaman kendi! demiştim ki sizinde birşe duyarsam yüzünüze karşı * rim. Ben hiçbir imada bulü dım, alınacak yerin neresi ğunu öğrenmek istedim, B' ye burasını alırsa sahipleri! met olur dedim, gene de kirdeyim ve onlara nime! demek onlara nimet yapı) nuz demek değildirr Müzakere kâfiydi. reisliğinın (o teklifinin kab istiyen encümen mazbatâ$! kondu. Ekseriyetle kabul 6“ ikinci celsed8 Ikinci celsede tetkiki | müzakeresine devam olun“ makinesinin ne işe yara iğ kında Nazmi Nuri beyin v sual takririne fen işleri * — izah etsinler intizar edi: | rünün cevabı dinlenildi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: