1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Jj — 5 — VAKIT 1 MART 1952 Fransada vergi ve halk | | vir sevene | İsi a | : : . 4 .3 aylık maaşlara Bankayı na sıl soydular ş Bir muhârrir, bir saman çöpü Fransız hal” bugün başlanıvor Amerikan vari hayduilukisr Pariste de — kını yere serebilir, diyor! Pöti Parizyen gazetesinin fıkra mü harriri. Lui Porese Fransiz halkına türü Mundan fazla vergi yükletildiğinden bahs bir makale yazmışor. Muharrir di. | Yor ki. “Fransada bir damla su bardağı taşı rabilir derler, İngileerede bunun için baş» bir misal kullanılır. Bir samsn çöpü deveyi ezer denir Fransız halkı bögün devenin vazıyetindedir.. Artık vergi Yeremez hale gelmiştir. Küçük bir saman onu yere serebilir. Eğer ticareti in bücüne durdurarak buhranı issiz Kadın | liği fazlalaşırmak istenilmiyorsa vergiyi | | çoğaltmamalı i et ikwsat yanmalıdır Fransız parlimentasu demagejider av- halkıma düşen vsyife veni intihapta ta sırruh çağalımıva Taraftar elmevam mel uslar seçmekir Halbuki diğer taraftan Fransız halkı bütçeden kendisine nara verileceği söy- emdiği zaman hirsa kanılıyar bal kese- den verilen paraların kendinden fssis.ivle isirdar olunduğunu düşünemiyor. Mese lerin mühim noktası kndur. kaprisi Bir Fransız kontesi evvelce öldürmek istediği adamla evlendi Bundan beş sene evsel k İsimli bie Ingiliz kadını binmekte olan Amerikalı de birisinin üzerine rövelverle - ateş et. Mişti, “Alice Silverorne, n, kont Janzey'e Yö Tralfordia seviş O zaman bu aaa m aman. Küçük esnat Küçük esnafın buyünden iti- n ticaret ve sahayi odasınca tescillerine başlanıcaktır. Esnafa tescil edilmeleri için haziran ni- iyetine kadar müsaade veril- miştir. Bu müddet zarfında kay- dilmiyenlerden oda karariyle a cezası alınıcaktır. aşit Rıza Tiyatrosu Hüzün akşam saat 21.30 da (Bahar astalığı ) vodvil 3 perde Yazan; | Reşat Nuri ber, Çarşamba akşamı Kadıköy Sürey- J4 sinemisinde: (Aktör Kin) isimli p'an bu lenmiş 'akot mös —ğ..... e. ....... eu. .i............... hadise Par'sre hüyü: bir dedi koduya sebep olmuştu Halbuki şimdi, kontes Janze koca sından aytılmış ve beş sene evvs! öldür mek istediği aşıkiyle Parisin Sen Piyet kilisesinde pex sade bir surette evlen- İÜ nişlerdir. Bugün akşam saat 21,30 da İstanbuf Belediyesi iyı Şehir Tiyatrosu e m Otto E. Hasse Tercüme eden - ii ehil a Tenzilâtlı talebe ve muallimin gecesi 3 Mart perşembeden itibaren “MALOVA TÜRKUSÜ rlamıyer ve halkı işa! işin mütemadiyen | İ masraf kasıları açıvar Sn halde Fransız | Mütekait eytam ve eramil maş- larının tevziine bugünden itibaren başlanacaktır. Defterdarlık tev- zi günlerini gösteren bir Hste yap- muşlır, Üsküdar mal müdürlüğünün bi-| Yü9ö messeli üç adam bu saddede bele rinci gişesinde askeriye dul ve ye- timlerine | — 10, mülkiye tekaüt- lerine 12 — 14 marta radar. İkin- ci gişede mülkiye dul ve yetimleri- nel — 3, asker tekmütlerine 5 — 9 ve 12, âliye tekaütlerine de 13! martta maaş levmi edilecektir. | Kadıköyünde Kadıköy mal müdürlüğünün bi rinci gişesinde, asker dul ve ye- timleri 4 hariç olmak üzere 1 — 7, asker tekmütleri o 8,9, 10, 12,13 martta. İkinci gireda mülkiye dul ve vetimlerine 4 hariç olmak üre- re l—7, ilmiye yetimleri, mül- ta maaş alacaklardır. Eminönü mal müdürlüğünün Samatla tediye şubesinin birinci gişesinde asker yetimleri 4 hariç, olmek üzere 1 — 9, asker tekaüt- leri 10, 12, 13. 14 martta maaş a- lacaklardır. İkinci gişede © ayın birinde hidematı vatamiye, gene birinde peşin maaş © verilecektir. Mülkiye yetimleri 1. 2, 3, 5, mül- kiye tekaütleri 6, 7, 8 martta maaş alacaklardır. Gene Eminönü mal müdürlüğü- rün Bayazıt tedive şubesinin birin ci sisesinde 1, 2. 3 martt aasker ye timlerine. 5 — 9 da asker tekaüt- lerine. İkinci gisede 1 de ilmiye yetimlerine, 1,2, 3, te mülkiye tekaütlerine, 5 te ilmiy etekaüt- lerine, 5,6, 7 de mülkiye tekaüt- lerine tevziat yapılacaktır. Boyoğlunda Beyoğlu mal müdürlüğünde ma aş tevziatı şöyle olacaktır: Birinci gişede; 1--9 martta as- ker dul ve. yetimleri,. 6, 10, 12 İ slmak üzere beş memuru vardır. 'İsar görülmiye başladı Geçen gün Pariste Lalayel esddesin de görülmemiş bir baydur'uk yarşimışar. | nan bir bankaya gündüzin girmişler ve müstahdim!eri verilerinde kımıldanmama larivle bumler rüvelvere trledir ederek bankanın kısamada me varsa amış ve Pasha br Yugesay hiri adın çıkıp — girm yerdir bankamdır. Ve derdü erte< ruzon sekli hakkımda avrupa perkasindan şu ma'tman alyarar. "Tam eğe vakti müstekdimlerden İsi timin ir iç İşin dişarıva çelkağı serada kapı çalımiyer, Yüzlerinde sirer mendil örülü Üç sdam içeri anlirerlar. Birinin ellerinde birer atumatik rürelverle birer * ri İkinci gişede; 1 — 5 martta as- ker dul ve yetimleri, 6,7, $de ilmiye telkaütleri, 9, 10, 12 de a- ker tekaütleri. Beşiktaş mal müdürlüğü gişe m . sinde; 1, 3, 5, 6 martin asker dul ve yetimleri, 7, $ de mülkiye ye- timleri, 9, 10, 12, 14 te asker te- kaütleri, 14,15 te mülkiye tekaüt- leri va gene 1$ mertia ilmiye teka ütleri. pi 'atihte Fatih mal müdürlüğünün birin- ci gişesinde; 1, 3, 5, 7 martta as- ker yetimleri. 7, 10 da mülkiye te- kaütleri, 10 martta merkez mül-| kiye tekaütleri gene onda avans. İkinci gişede; 1, 2 de mülkiye yteimleri, 2, 3 te merkez mülkiye yetimleri, 4 hariç olmak üzere 3—8 de asker tekaütleri 8,9 da il- miye tekaüt ve yetimleri. Samatyada Samatya tediye şubesinin birin- hançer vardı ötekiler ikişer rüvelver tus tuve lardı Memurlır sendilerini toplayamağan haydenar “eller yukarı, emrini vermişler ve tabancalarının tehdidi alandı bunlari bir ederi kadar gölürüp kapatmışlardır. “Usain bu serada di banka mödüsiyle işe giden genç memur işeti girmişler Ve haçmek isemişlerse de haydotlar bunlari da diğer dört memu'un yanına götürüp hapamışlardır. Pundan sonra iki haydut mahpuslar beklerken üçünetsü kasaları karıştırmış 130.000 franslik bankondru bularak toparlamış sonra üç haydut aka © ar a yürüyerek kapıya varmışlar oradan iv. felavıp gözden kaybolmaşlardır. Fransız zabıtası bu şehir haydudarın teherriye başlamış ise de henüz izlerini hulamamışur | kiye tekaütleri de 8, 9, 10, 12 meat, kama Maarifte : Elyâzısı Maarif vekâleti mekteplere gönderdiği yeni bir tamimde, “Elyazısı,, dersinin Türkçe gu rubuna ithal edilmesini ve ondan almacak notların talebemin vazı- yeti Üzerinde müessir olacağını bildirmiştir. Millet mekieplerinde imtihan Millet mekteplerinde dün ak- şam derslere nihayet verilmiştir. Bu akşamdan itibaren B ve A sınıflarının imtihanlarına başlana- caktır. Imtihenlar bir hafta sü- recek, neticede muvaffak olan- lara Millet mektebi şahadetna- mesi verilecektir. ye yetimleri, 4 hariç olmak üzere 2 -—- 8 martta asker tekaütleri, Eyüp tediye şubesinde de 1,2, 6 martta asker yetimleri, 3 — 5 le martta mülkiye ve ilmiye tekaüt -! ci gişesinde 1, 3, 5, 6 da asker ye: mülkiye yetimleri, 5, 6,7 de asker leri, -13 — 16 da asker tekzütle -| timleri, 6 — 8 de mülkiye tekaüt- tekaütleri maaş alacaklardır. h ğ — 38 » hirleri arasında yerleşmilşerdir. Oturdukları yerlerden zamanla daha ce huba inerek Sus ve (Pazargat) taraflarına yerleştiler. Persler bir çok kabilelerden mürekkepti. Nihayet bu kabileler bir aile sirafında toplandılar. Bu aile reisi Akamaniş ünvanını taşıyordu. Şark ta- rihleri bu sülâleye Keyaniyan isminiverirler. En meşbur hükümdarları 1 Kurus (Keyhusrev) dir. ç Kurus hükümdar olur olmaz Met imparatoru (Astiyag) a isyan etti, Çünkü (Akmaeniş) lerin krallığı Metlerin idaresi altına girmişti. Kurus üç sene uğraştı. Bir hayli muharebeler yaptı. (M. E. 550) de Metler Kurusa teslim oldular. e Metlerle Persleri birleştiriniş oldu. Ordu Metlerle Perslerder ül etti, Lidya ile harp ; Lidya kralı Krezss Met ve Pers birleşmesinden kuşkulandı. Kurus aley bine ittifak için Mısıra ve Babile müracaat etti. Bunlarla müzakereler ya- Pıldı. Şarka tecavüza hazırlandı. Bu sırada Kurus Keldeden (Kapadokya) a Hareket etti. Muharebe başladı. Ve nihayet Krezüs mağlüp ve esir düş- Şarkta harp i Kurus bu muharebeden sonra Türkeline saldırdı. Mervi, Harini, Su Butyanı yani ( Buhara, Semerkandi) zaptetti. Sakalarla döğüştü. Fakat Sakalar hükümdarı (Amorgez) iesir etmek « le işlerin tamamlandığını sanıyordu. (Halbuki Amorgez) in zevcesi (500) bin kişilik bir ordu vücuda getirdi. mke la döğüştü. Bir çok esirler aldı. Aldığı esirleri kocasiyle mü - ele etti, (Amorgez) in zevcesinin topladığı ordunun yarıdan fazlası kadınlar - dan mürekkepti. Sakalar her sene birmiktar vergi vermek suretiyle salhü imzaladılar. Yahudilerin serbest bırakılması : Kurus Babil üstüne yürüdü. Babil o zaman tereddi içindeydi. Zaptetti. Babil esaretine mahküm olan yahudileri serbest bıraktı. Kurus Babilden sonra Türk eliyle meşgul oldu. Zamanında İran im - » İğpetorluğu Türkelinden Akdenize kadar genişler. M.E. 528 de yahut sen& evvel öldü. maş Kevkâyus) Kambiş (Kurus) ün oğludur. Övey kardeşlerinden salta- kurtarıncıya kaadr bir hayli uğraştı. Nihayet fütuhata devam etti. e seferi Kamliş zamanında oldu. Kambiş bu seferinde iken (Go- Babili m ) isminde bir Mecusi papasının kendisine Astiyagın kızından do ve İranda Metlerin meşru kıralı tanılan fakat Kambiş tarafından öldü Kİ (Fakat halk tarafndan sağ xannedilen) Semerdis süsünü vermesi va pe ime imparatoru mü teessir etti, Kı intihar etti. Go- iş mi sabuk meydana çıktı. Ve ğ TARİH EL KİTABI mma muzu TARİH EL KİTABI sen man İİ eme Gomatadan sonra (Daryüs) hükümdar oldu. Daryüs Akmaniş sülâle- sindendir. Memlekette bir çok ihtilâller çıktı onları bastırdı. Babil ve E « lâm isyan etti. Nihayet bu ihtilâlleri de bastırıldı. Metya ordusu Kiyaksarin çocuklarından birinin iş başına gelmesi is « teniyordu. Daha doğrusu Metya istiklâl davasmdaydı. Metyayı da bastır- dı. Ve İran vahdetini vücuda getirdi. Daryüs Hindistana da akın etmek istiyordu. Saldırdı, Pencapa kadar ig geldi. Yunanilerle (Met) muharebeleri bunun zamanında oldu. Bu muharebeler 490 dan (449) a kadar devam etti. Dovlet idaresi: İmparatorluk (Satrap) lıklara ayrılmıştı. Satraplar bir nevi valiydi » ler. Her Satraplıkta bir kurandan bir de kâtip bulunurdu. Satrap vergi alır adaleti temin ederdi. Kâtipler işleri teftiş ederdi, İmparator her sene Satrapları dateftiş ettirirdi. — Met ve pers medeniyeti — Yazı: İranda sırayla üç yazı kullanıldı: I — Akmanişlerin kullandığı Çivi yazısı. ğ 2 —Muharebelerde (Zeydavesta) tefsirlerinde kullanılan Pehlevi yazı 3 — Avestanın yazıldığı, Zent ; dilinin kullandığı Zent yazısıdır. Di: İranda dört dil konuşulsssırturr: 1 — Eski pers dili. 2 — Zent dili. 3 — Pehlevi dili. 4 — Sâsnönilerin kullandığı Pârsi dilidir. Fârside Türkçeden alınmış pek çok kelimeler vardır Din: İran dini teessüs edinciye kadar dinde Türk, Mezopotamya, Hint tesir leri kendini göstermiştir. Nihayet (Zara tuştra) isminde bir mütefekkir çıkmış ve (milâttan VI — Vİl) asır evvel (Mazdeizm) dinini kurmuştur. (Zara tuştra) nın yani Zerdüştün koyduğu esaslar (Avesta) adlı kita- bında yazılıdır. Bu esaslaar göre Hürmüz ve Ehrimen isminde iki mâbut vardır. Hürmüz hayrı, Ehrimen şerri ifade eder, Biri nuru, öteki karanlığı temsil eder. şt dininde mâbet yoktur. dağların tepesinde ateş yakılır ve hiç İmiyen bu ateşle Hürmüzü temsil olunur, di asena sesseennssusakanmesanmkeakansanyı leri, ikinci gişede 1 ve 2 de mülki- ..........

Bu sayıdan diğer sayfalar: