1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 6 — VAKİT i MART 1932 — Loyd kuk mahkemesinde, Sen Benuva © hazineye intikali Jâzım A > reti de Ayse operetini temsil etmiş . dediği feshi nikâh davasının ce- Suzan Lüttuilah hanım için.. Geçenlerde vefat eden öneret artiştlerinden Suzan Lütfullah hs-| mının hatırasını yad maksadiyle! dün gece Süreyya sinemasında he-| men hemen İstanbuldaki Türk! tiyatro (san'atkârlarının © işti. rakiyle süzel bir müsamere veril-| miştir, Müsamereye Darülbedayi ii heyeti tarafından oynanan (Ka - dım polis olursa) komedisiyle Laş- lanmış, müteakiben Raşit Rıza bey trupu (Gölge) piyesini temsil etmiş, Muhlis Sabahattin bey bir konser vermiştir. Daha sonra Naşit bey ve arka- daşları bir komedi, Süreyya ope- lerdir. — Iki milyon Jiralık bir dava Defterdarlık Beyoğlu sulh hu- mücsseseldri umumi müfettişi Rahip Fransova EF. nin bilâ va- ris vefalı dolayısiyle mirasının geli ceği mevzuu üzerinde bir dava açıl | mıştır. Mahkeme bunun üzerine bu rahibin :87 parça emiâkine vaz'ıyed etmiş ve kiralarını ba- zine namına toplamıya başlamış- tır. Tesfiye müddeti biter bit- mez bu emlâk hazineye irtikal ederecektir. Üsküdar Hukuk F Hürmüz H. mın k yin pehlivan alevhine ikame ey- reyan eden mulakemesinde mu- maileyh Hüseyin peblivasın ilân sure ile icra edilen tebliğat hi- iâfına mahkemeye ademi ieabeti hasebile hakkında gıvap karan ittihaz kılınmış ve ikat içn tayin o'unan 2-493? tarihine müsadif . Cumartesi günü saat 14 de yine mahkemeye gelmedi- | aleyhine döndü ngiliz liberal fırkası reisi M. Loyd Core Parste çıkan Annal mecmussına bir maksle yazmış- tır. Loyd Corc'un bu makalesi Fransızları son derece asabileş- tirmişlir. Loyd Core Alman or- dusunda 100,090 nefer olduğu halde Fransız ordusu ibtiyatının beş milyona baliğ olduğunu Fran- sızların techizat itibarıle Alman- lardan birçok m:sli kavi olduğu: nu söylüyor. Eski Başvekil askeri bütçeler. de tahdidat yapılmasının manasız olduğunu bir Amerika veya bir İngiliz askerinin bir Fransız as kerinden pahalıya malolduğunu; Alman sanayiinin bir sulh sana yii haline korulmuş o'duğunu ve barp alâtı imal edemiyeceğini de söylüyor. Loyd Corc'un bu makalesine cevap veren bir Fransız muhar- riri diyor k': Umumi barpten kurtulmuş milyonlarca Almanın silâh kul- İ lapmecsı pek âlâ bildiklerini, İngiliz ve Amerika askerinin Fransız a:kerinden paha'ıya ma- lolduğu iddiası Rin işgalinde bu milletlerin Frarsadan fazla para alabilmesi için ortaya atıl mış vanlış bir müddea olduğunu, A'man fabrikalarının o seneden seneye tekemmül ederek es'âha ve cephane yetişt rnekle meşgul olduklarını M.Loyd Corcun bilmi- yor mu? M. Loyd Corc'un böyle şeyer yazması müptehiplerini memnun etmek ve rey almak icindir.» —— m ği surette müddeiyenin delilleri tetkik olarak icabı 'cradilmesine ve bir daha mahkemeye alınma- masına karar verilmiş ve muma» ileyhin ikametgâhı meçhu! oldu- ğundan olbaptaki gıyap kararı mahkeme divanbanesine talik edilmiş o'makla keyfiyet ilân olunur. (2530) Corc Fransa İ “ahkeme ve icra ilânları Istanbul 7 inci lera Memur ğundan: Inmamı (1450 Vira kıymeti muham- meneli Anadalukavağın'da Mihrişıb Meh met elendi mahsllesinde sohağında etik 4f cedir 99 No. lu arsa ü e mebni hanenin 6240 sehim iei- barile 4620 sehimi tarih! ilândan itibaren 30 gün mücdet'e birinci açık orturmaya vazedilmiştir. Talip olanların kısmeti muhammenenin yüzde yedisi nisbetinde pey âkçesi vermeleri lâzımdır. Birinci arurma tarihi 2.4-932 tarihin- de Saat 16 da dairede İcra olunacağın- dan talip olanların bu bapta daireye ta- lip olunacak açık artırma şarınamesinin okuyabileceğini gibi bu içe ait 931 2275 No. Ju dosya dahi itee edilmekle bera ber tavsilin Mâzime dahi verilir. Müteta- kim vergi belediye vakıf icsresi müşte- tiye airir. Hasları Tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer slâ kadarların ve irtilak hakkı sahiplerinin ve bususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilân terihinden itiberen yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri'e bildirme leti lâzımdır. Aksi balde hakları tapu #i- cillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadar- Varın veni icra ve iflâs Knon 119 uncu maddesi hükmüne göre terfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isriyenlerin 931-2275 Dosya Numarssile memuriyetimize müracsatları flân olu- nur. (2504) Beyoğlu Sulb Mahkemesi Hu- &uk Hakimliğinden; Zirdeki gayri menkdi açık arurma ile satılığa çıkarılmıştır. 1 — Bir tarafi Galatada Yeni cami mahallesinde Fermeneciler Caddesinde atik we cedit 68 No fle murskkam bir bap dükkân ve arka taralı yine Galarada Ye- rl cami mahallesinde muksddema Han Foti ve elyevm Ali yazici sokağında 1-3 pümeralı methali Olup yukanki odalara çıkılmaktadır. 9 — Gayri merkul Fermenceiler Caddesindeki tarafta yani binanın tahta da bir siliçü dükkân möştemii bulundu- Ru gibi, All yazıcı sokağındaki metha- linden yukarıya çıkılma tadır. Yalı caddesi | minel katta bir oda ve bir halâ ve üçün cü karta iki oda ve gonuncu Kan yanl dördüncü kan teşkil eden katta iki oda ki ceman beş odayı İhtiva etmekte ve binanın katlara çıkan merdivenlerle dö- şemeler ahşap ve haraptırlar. 3 — Binanın iştigal ettiği arsanın mesahai sathiyesi 33.50 metro murabba- İ dir ve tamamına 2700 lira kıymet takdir ve'tahmin edilmiştir. 4 — Binanın İpotek #e esiri gibi muamelesi yoktur. 5 — Furuhü hakkındaki şartname mahkeme divanhanesine talik edilmiştir İ Tapuca mücecel ve gayri eüssecel hak sahipleri 20 gün zarlında vesalki halz olarak, İsimlerini kaytettirmedikleri tak- öde bedelli müzayedenin paylaşmasın- dan hariç kalır, 6 — 16-2903 tarihinde mezkür gey- ri menkul mahkemece satılığa çıkarılmış ve İhslel eveliyesi talibi Üzerinde icra kılınmıştır. 7 — 34 932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar satış Bey- oklu ikinei sulh Hukuk mahkemesi kale minde Ira ve İhaleyi katiyesi yapılacağı ilân olunur. (2532) Çorla Icta Memurluğundan * Tamamına (1600) lira kıymet takdir olunan Çorluda Mubhittia mahallesinde gölcök soxağında 7 No:lı ma müştemilât bir bap ahşap hanenin tamamı açık art- tırmaya konulmuş ve şartnamesi 28-:-942 tarihinde divanhaneye talik edilmiştir. 2.4.9327 tarihine tesadüf eden Cumarlesi günü saat 14 den 16 ya kadar Çoru icra dairesinde açık arttırma su reliyle satılacaktır, Arttırma bi- rincidir. Tahmin edilen kiymeti bulmak şartiyle gayrı menkul en yüksek bedel verenin üstünde bırakılır, Arttmaya iştirak için *v 7 teminat alınır. Müterakim vergiler ile belediye resimleri, Vakıf icaresi müşteriye aittir. Hakları tapu sicili ile sabit ok . mayan alaki arların, İddiaları, Pursdaki | içinde ves'kaları ile birlikte me- muriyetimize bildirmeleri. aksi balde satış bedelinin paylaşma- sından hariç kalırlar. Alakdarla- rın icra ve iflas kanununun (119) uncu maddesine tevfikan hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 932-312 No: ile memuriyetlimize müracaatları ilân olunur. Üsküdar birinci salh huku« mahke- n.esinden: Rıfat beyin Resmiye hanım ve tabtı velâyelinde bu'unan Ömer Sezai bey ve Saniye ve Ayşe Dilber banımlar ve Vasıf bey ile şayıan ve müştereken mutasarrıf olduğu İstanbulda Ahiçelebi mahallesinin Zından kapusunda Soğancılar caddesin- de atik 364 ve cedit 3 No.lu ve iki bin lira kıymeti mukad- dereli bir bap kâgir dükkânın izalei şuyuu sutetile furuhtu hakkımdaki hüküm ve ilâm üze- rine me>kür müsam tarihi ilân- dan itibaren 20 gün müddetle mahkeme kaleminde açık bulun- durulan satış şartnamesinde mu- harrer şerait veçhile ve peşin para ile 2 Nisan 932 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 den 16 ya kadar açık arttır- ma suretile Üsküdar sulh mah» kemesinde satılacağından mez- kür müşağ üzerinde bir hak iddia edenlerin icra kanununun 119 nncu maddesi mucibince ve tarihi ilândan itibaren 20 gün zarfında mahkeme kalemine bil dirmesi ve aksi takdirde satış bedelinin paylaşmasından bariç balacakları ve bu hususta fazla malümat almak isteyenlerin mah- kemenin 932/3 Nomaralı do yıs sına müracaat eylemeleri lüzumu ilânolunur. (25931) ,.,222 250... 0155550559559 2050002055005 — İ) muza TARİH EL KİTABI mmm, Perslerin itikadına göre insanlar öldükten sonra muhasebe olunurlar ve bir köprüden geçerler. İyilik edenler Hürmüzün yanma giderler, fena» lık edenler azap görürler, Zerdüşt dini İrana kuvvetli bir fazilet ahlâkı vermişti, Fakat Sam! ka» mumu TARİH EL KİTABI İranda en çok yerleşmiş olanlar Orta Asyadan gelen iürklerdir. İrair da müşterek sıfatları haiz bir İran ırkı yoktur. Tarihi devreler : 77 — vimlerle münasebet tesis citikten sonra İranlılar maneviyat itibariyle gev- i $ şediler ve makedonyalılara mağlüp oldular, Per3 san'atı: İran san'atımda Sumer, Kalde, (Eti) medeniyetlerinin (tesiri vardır. İran san'atında Asur medeniyetinin de izlerigörünür. Fakat İran komşu medeniyetleri kopye etmekle iktifa etmemiş bu medeniyetlerden yeni eserler çıkarmıya muvaffak olmuştur. Garbi Asyada taş sütunların taammümü İran san'atının eseridir. İranda saraylar büyük, büyük inşa o- lunurdu. Salonlarda sütunlar vardı. Saray kapılarında heykeller mevcut tu. Daryüs zamanıma ait mühim eser Bisütun kitabesidir. Bu kitabe Akba» tav ve Babil yolu üstündedir. — Akamanışlardan sonran Iran — Iskerder istitâsı ! Üçüncü Daryüs zamanmda Büyük İskender İran imparatorluğuna harp açtı. Anadoluyu, Suriyeyi ve Mısırı zaptetti. Milâttan evvel(330) senesinde (Erbil) harbini kazandıktan sonra İra- #u da zaptetti. İskenderi nvefatını müteakip, İran İskenderin jeneralların « dan (Selefküs) ün eline geçti, Milâttan evvel (225) tarihine kadar Selö « sitlerin hâkimiyeti devam etti. Fakat bundan sonra İranda (Partlar) hâkim oldu. Partların başmda Arsak isminde bir Türk kumandanı vardı. Partlar : Partlar Hazar denizinin cenvbu şarlisinde yerleşen Türklerdir. Partlar ikinci (Arsok) m devrinde İranla beraber (Irak) 1 da ele ge- girdiler. © Şark tarihlerinde bunlara (Eşkaniyan) hükümdarları denir. Romalılar- la harpleri yapanlar bunlardır. Sasaniler: Sasaniler, İran hâkimiyetini Partlardan alarak hüküm sürmüşlerdir. “Bu sülâlenin ilk hükümdarı (Ardeişr) isminde bir kale beyiydi. Sasan bu nün büyük babasının adıdır. Sasaniler Şarki Roma imparatorluğuyla dört asır döğüştüler. Bu devlet milâttan sonra yedinci asırda Arap istilâsı önün. de mahvoldu. Yedinci asırdan ondokuzvncu asra kadar iran: “ (9) uncu asrı başlangıcında holifelerin etten düşmesi İrana > İran tarihi beş devreye ayrılır: 1 — Son zamanlar. 2 — Sasaniler. 3 — Partlar. 4 — Kiyamiyan) devri. 5 — Metler ve ondan evvelki devirler. İranın siyasi tarihi milâttan evvel (7) inci asırda meydana çıkan Met) hanedaniyle başlar. Bundan evvel İrana hâkim olan Asur. Elamdır. İranın sarkında da Türkler hüküm sürüyorlardı. Metler : Milâttan 23 asır evel Orta Asyadan gelip İranda yerleşmişlerdir. Kal j de taraflarından gelen bazı kavimlerie birleşmişler ve medeniyet kurmuş” lardır. Ğ Metler çoban bir kavimdi, Yakınlarında olan Asuriler üzer'ç-ine bir hayli seferler ve hücumlar yapmıştırlar. Asur kralı ikinci (Salma er) zamanın” dan itibaren hücumlar şiddetlendi. Hatta (Medya) baştan basa tahrip & dildi. Buna rağmen Metler Asurflere karşı isyan ettiler. Asurlular Medya” ya yedi defa hücum ettiler. Nihayet Medyalılar (Arbak) (Erbey) ismin de bir kumandan idaresinde Asur ida seinden kurtuldular. (Arbak) milât” tan evvel (788) senesinde( Ninova) yı zaptetti, (Arbak) 1 nölümünden sonra imparatorluk parçalanmıya mahküm ol” du. Fakat (Dayakko) isminde birisi tarafından tekrar tesis edildi. (Dayak ko) imparatorluğunu tekrar tesis ettikten sonra halk tarafından impars” tor ilân olundu. Ve (Akbatan) şebrini bu imparatorluğa merkez yaptı. (Dayakko) Met kabilelerini millet halinde birleştirmek içi nçok çalıştı. Dayakkonun haleflerinden (Kiyaksar) militan © (625) sene evel Asuriyeyi zaptetti. Ninova muhasara edildi. Tam bu esnada İskit istilâsı baş gösterdi. İskitler Mısıra kadar dayar” dılar. oMetler, milâttan evvel (607) de İskitleri memleket “ lerinden © tardettiler. & (696) da © (Ninova) yı zaptettiler, (Babil) 1€ yaptıkları bir muahede neticesinde Diclenin membalarından Kızıl ırm2 ğa kadar olan sahayı bâkimiyetleri altma aldılar. Halbuki Kızıl mak sahasma kadar olan kısım (Lidya) hâkimiyetindeydi. Bu hadise Lidya” biarla harp edilmesine sebep oldu. Ve nihayet Lidya ile sulh imzala! 7 Kızıl ırmak iki devlet arasmda hudut olarak kaldr. li (Kiyaksar) ölünce yerine (Astiyag) tahta geçti. Fakat (Pers) hüküm” darı Kurus tarafında mağlâp edildi ve devleti elinden alındı. | Akmanışlar. — Persler — Parsuva ismi sonradan Pers yahut Fürs, Fars gibi lere ; pi dere ve Diyalı is cd Vi İm «daş ağ ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: