1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| 8080 38000 5120 Li 800 4158 8417 NO 780 gaz o 6555 8510 ra Emniyet sandığı emlâk müzayedesi Lira Merhunatin cins ve rev'ile mevki ve müştemil$ü Kaf'i karar ilânı | Müzayede Muhammen asap edeli kıymeti No Borçlanun ismi 1650 2593 Horhorda Baba Hasan âlemi ma- Minnet Hi, ile İso 8720 7913 hallesinde Yaver ağa ( sokağında eski 6 ve yeni 8 numaralı 75 arşın arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda (odanın biri mutfak olarak kul lanılmaktadır) iki sofa (o bir taşlık zemini toprak oda bir kömürlük iki kuyu ve 225 arşın bahçeyi havi ta- mire muhtaç bir haneniti tamamı. Emirgân mahalle ve caddesinde eski 2,211 veyeni2,2 —1,2-—-2 numaralı büyük sahilhane $0arşm arsa üzerinde bir katı ahşap olmak üzere dört katta 32 oda 6 sofa bir koridor iki salon iki mermer mus- hun ikişer mermer koli / iki balkon kalörifer banyolu çini hamam kü- çük sahilhane 338 arşın arsa üze- rinde kârgir üç bucuk katta on dört oda iki sofa iki ufak kiler bir sa - lon bir taşlık ve 390 arşın arsa üze- rinde mutfak, garaj ve saire olup (garajdan maadası © yıkılımıstır) 4782 arşın bahçeyi ve 509 arşın mu ayyen mahalli havi bir garajı ve de Tununda havi bir masura tetlı suyu ve bahcede iki mermer havuz ve ayazmalı (910 arşı senette görül düğü üzere iskele mahalli olup de nize münkaliptir.) havi ikisahilha- nenin tamamı, Paşabahresinde eski şehitlik ve yeni orta sokakta eski 64 mükerrer ve yeni dört numaralı 58 arşın arsa üzerinde ahşap iki katta birinci kat ta bir antre zemini çimento bir s0- fa üstünde içiçe iki oda bir mutfak merdiven altı kömürlük bir gusül - hane ikinci katta bir s6fa içice iki oda bodrum katının harice methali vardır. İkinci katta bir şahniş var- dır ve 182 arşın bahçeyi havi bir ha nenin tamamı, Karta! ? mitepesinde Cesri der « bent ve kü mum 32, 34 ve eski 20 ni 21, Zi numaralı harcın İciso 180 arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta on oda iki sofa iki kiler bir balkon bir taşlık iki merdiven altr bir tavan arası bodrumda üç göz o- dunluk barice methali vardır. Se » lâmlık kısmı 90 arşın arsa üzerinde kârgir iki katta bes oda rodanın bi- ri kücüktür) bir sofa bir kücük taş- lık bir antre ve bir bodrum bir ahır bir mutfak bahçede iki kuyu ( biri dolaplı olup buradan haneye su ve- rilmektedir) ve bir havuz ve altı dönüm bin üç yüz otuz arşm bahçe- yi havi harem ve selâmlıklı bir köş- kün tamamı, Maltepede Mezarlık sokağında eski 360 ve yeni 40 numarak (o 130 arşın arsa üzerinde bir katı kârgir iki katı ahşap olmak üzere üç katta beş oda iki sofa üç balkon bir mut fak haricen bir antre dahilinde bir tarlık ve yirmi arşın arsa üzerinde iki oda (kömürlük olarak /ullanıls maktadır) ve müşterek kuyu ve 876 arşın bahçeyi havi bir köşkün ta '- mam, Kandillide Sıra mahalle soka - ğımda eski 29 ve yeni: 2 numaralı 170 arsın arsa üzerinde akşap iki buçuk katta yedi oda odaların biri camekânlı, biri sandık ve üçü na“ tamamdır) bir çıkma bir bodrum bir sahanlık bir mutfak bir su ha- zinesi (bahçe duvarı harapiır) ve 1430 arşın bahçeyi havi müfrez bir hanenin tamamı, Avratpazarında kürkçü başı Ah- met Şemsettin mahallesinde küçük Lüânga sokağında eski 130, 130 mü- kerrer ve yeni 39, 39 numarelı 95 arşım arsa üzerinde ahşap bir dülk- kânm tamâmı. Edirnekapıda Hatçe Sultan ma- hallesinde değirmen sokağında es- ki 26, 26 mükerrer ve yeni 34 nu - maralı 116 arşın arsa üzerinde kâr- gir iki katta dört oda bir sofa bir mutfak bir malta taşlık bir kömür. lük çatı arası ve 495 arşın bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu ve altında natamam bir dükkânı havi nata- mam bir hanenin tamamı. Elyevm icra beyannamesinde yalı mevkiinde. .*. Mehwret Ah- met ve İsmail Hakkı Beyler Fuatpaşa ve Fatma H. Hatçe Nimet ve Emine Ca- lise H. larla namına vekili Aptullah Zük- tü Böy Lütfiye Ay- niye H. Mak iğ 5 Mustafa Kü: mil Bey Hayri Eey Yusuf EF, ve- &ili o Ahmet Macit B. İsmail Aptül- kerim Bey ve Fatma Belkis FP z ( © Fevzi paşa; caddesinde “ tramvay” 0: Tamamı 4950 Jira kiymeti mu- hammineli İstanbulda Balık Pa- zarında Şeyh Mehmet Keylani Mahallesinde Lüleci Sokağında eski yedi yeni 9 numerolu bir bap mağazanın tamamı şuyu'un izalesi zımmında açık artırmaya vazı edilmiş olup 5-3932 tari- hinde şartnamesi Divaohaneye talik edilerek 27-3-932 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul Dördüncü Icra Dairesinde açık artırma ile satılacaktır, artırma ikincidir. Bi- rinci arlırmasında 2200 liraya talip çıkmış olup bu kerre en çok artıranın üstünde kalacak- tır, artırmaya iştirak için yüz- de 7 nisbetinde teminat alınır, müterakim vergiler ile Belediye Resimleri Vakıf icaresi müşteri- ye aitdir, İcra ve iflâs kanunu nun İl9 uncu maddesine tevfi- ken hakları Tapo s cillerile sabit olmayan 'potekli alacaklılar ile diğer alâkadaranı ve irtifak hak sahiplerinin bu haklarını ve bususile Faiz ve Masarife dair olan iddia'arınm ilân taribinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzım- İs. Mk. SA. Al komisyonu İlânları ! Süvari binicilik mektebinde mevcut 62 eğer pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazarlığı 5 - mart 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki sa - tm alma komisyonunda icra edile cektir, Taliplerin komisyona mü - racaatları. (226) (715) ... Konya askeri orta mektebi için 1000 metre minder kılıflığı bezi pazarlıkla satın almacaktır. Pa - zarlığı S-mart-932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mekte « bindeki satın alma komisyonuna müracaatları, (228) (717) Konya askeri orta mektebi için! 1500 metre yastık kılıflığı bezi pazarlıkla satın alınacaktır. Pa - zarlığı 5 - mart - 932 cumartesi gü- nü saat 16 ya kadar icra kılma - caktır. Taliplerin Harbiye mekte- bindeki satın alma komisyonuna müracaatları. (227) (716) m a dır, aksi halde hakları işbu si- ciller ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, alâkadarların işbu Mad- dei Kanuniye ahkâmına tevfiken hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 932-9 Dosyanumerosile me'muriyetimize müracaatarı ilân onur. yolu No 129 görülmektedir.) j 65 2507 5196 O Ortaköyde eski Zincirli kuyu ve MehmetEmin yeni Şekerci oğlu sokağında eski ve Süleyman 15, 17, 19 mükerrer ve yeni 19 m Efendiler 750 3373 7657 yeti 3500 32965 8034 1000 8973 2261 Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilâtı yazılı emlâk 61 gün numaralı 90 arşın arsa (o üzerinde kârgir üç bucuk katta beş oda iki kuyu iki mutfak bir balkon odun kömürlük ve 35 arşın bahçeyi havi harici sıvasız bir hanenin yirmi his se itibariyle on yedi hissesi. Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Hacı Raşit paşa sokağında eski 2 ve yeni 7 numaralı 240 arşın arsa üzerinde ah$ap iki katta sekiz oda iki sofa iki methal bir kiler (odala- n birinde mutfak mahalli vardır) ve bir bodrum 107 arşm İhçeyi havi bir hanenin tamamı. Kadıköyünde tuğlacı başı Hacı Mustafa efendi mahallesinde Bağ- dat caddesinde eski 37, 37 müker- rer 37 ve yeni 115, 115, 117 numa» ralı 390 arşın arsa üzerinde bir ha- ne ve 80 arsm arsa o üzerinde bir mutfak ve 290 arşın arsa üzerinde alır ve saire ve 150 arşın arsa üze- rinde bir hane ve 40 arşın arsa üze“ rinde bir mutfak ve 90 arsın arsa ii- zerinde bir dükkân olup 117 muma- ralısı ahşap üç buçuk katta 13 oda dört salon üç hamam (bir mutfak bir taslık dört koridor iki sofa üç methal bir kuyu beş balkon bir su haznesi diğer hane üç bucuk katta 11 oda iki sofa bir mutfak bir kü- çük taşlık büyük hane birinci katı kârgir ve haricen kârgir bir mutfak bir asma oda yanında bir kiler itti- salinde kömürlük olarak bir ahır bir oda bir samanlık bahçede ufak bir havuz bir su deposu (kuyunun birinde motörlü tulumba vardır) ve bir dönüm beş yüz ( Otuz arşın bahçeyi havi iki köşkün tamamı. Kabataşta Ömer Avni O elyevm Fatma hatun mahallesinde Küişadi- ye sokağında eski 3 ve yeni Snu « maralı 700 arşın üzerinde (o kârgir “birinci katı kısmen muhterik diğer aksamı tamamen muhterik ve deru- nuna havi nsrf masura (o tetlrsuyu ve altmış arşın arsa üzerinde kâr - gir harap hamam ve bahçede ah » $ap garaj ve iki havuz bir kuyu bir sarnıç ve 1540 arşın bahçeyi havi mubterik binanm 40 hisse itibariy- le 18 hissesi, Mustafa Ef. ve Ayşe Hi, Bezmigül H. tarafından bil vesaye Ce mal Bey Kadri B. Ay. şe Sıdka ve Sadiye H. müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında gösteri» len bedellerle taliplerin üzerinde takarrür ederek birinci ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş 6 nisan 932 tarihine mü- sadif çarşamba günü saat 14 ten itibaren müzayedeye mübaşerte olu- inarak saat 15 buçukta muhammen kıymeti geçtiği takdirde kat'i ka- rarlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkür günde saat 15 buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eyle- meleri ve saat 15 buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezi de evvelki taliplerin n olumur. e ere di r emlâke evvelce talip olanların kat'i kararı es | masında hazır bulunmadıkları yeya başka talip zuhur eylediği lüzumu Bi i takdir. | » -—*— 7 —VAKIT 1 MART 1932 — Es. K.O, Sa. Al, Ko. dan | Halıcıoğlundaki istihkâm Tb.' arabaları tamiratı müteahhit nam ve hesabına pazarlığa konmuştur. İhalesi 2 —3 — 932 çarşamba gü nü saat 15,5 da yapılacaktır. Tas liplerin şartnamesini almak üzer her gün ve münakasaya iştirak € « e deceklerin de yevmi muayyeni: yi komisyonda bulunmaları. (99) | (739) ... li Askeri müze binası tamir edilecektir. o Pazarlığı 23:932 çarşamba günü saat İ$te ko misyonumuzda yapılacaktır, Ta Hplerin şartname ve keşifname- sini almak üzere her gün ve pazarlığına iştirak etmek isti- yenlerin yevmi muayyeninde ko. misyonumuza müracaatları. (97) (733) ... N K.O. ve 1. inci fırka kıtaatının hayvanatı için yulaf pazarlıkla a- Imacaktır. İhalesi 5 — mart — 932 cumartesi günü saat 16,5 da yapılacaktır. Taliplerin şartname sini görmek üzere her gün ve müs nakasaya iştirak edeceklerin yev- mi muayyeninde komisyonumuza (| müracaatları. (100) (760) ii m tr. Yerli fabrikalar o mamulâtından 100.000 metre çamaşırlık bez pak zarfla münakasaya konmuştur. İha lesi İi — Mart — 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin şariname ve nümunesini görmek üzere her gün Ankara merkez satın alma komisyo « nuna müracaatları ve münakasaya İş» tirak edeceklerin o gün ve saatinden evvel teklif ve teminat mektuplarının makbuz mukabilinde mezkfir komis « yon riyasetine tevdi eylemeleri. (88) (603): | ... via K. O. ihtiyacı için benzin alma» * caktır. İhalesi 21 Mart 932 Pas | zartesi günü saat 15 de yapılacak- tır. Taliplerin şartnamesini aimak üzere her gün ve münakasaya iğ tirak için de vakti muayy» inde komisyonumuza müracaalları. . Si (98) .758) Ezinede bulunan kıtaat ihti- yacı için kapalı zarf usulile münas kasaya konulan 142,000 kilo un için talip zuhur etmediğinden pa- zarlık suretiyle münakasaya kon - muştur. İhale tarihi 22 —3-.-932 salı günüdür. Teliplerin pey ver» mek üzere hergün teminatı mus vakkate akçelerile birlikte Ezine dağ livası satın alma komisyon! müracaatları. (96) (734) ... , K.O. ihtiyacı için 14250 kil yatak ve yastık otu kapalı f alınacaktır. İhalesi 22 — 3 — 932 salı günü saat 15 te komisyonu» muzda (yapılacaktır. Taliplerin şarinamesini almak ve nümunesis ni görmek üzere her gün ve mü « nakasaya iştirak (o edeceklerin de teminat ve teklifnameleriyle vak- ti muayyeninde komisyonumuza i müracaatları, (103) (782) Askeri müzede mevcut 20 baş ve 20 el mankeni pazarlıkla tamir ettirilecektir. İhalesi 7 — 3 — 932 T. de pazartesi günü saat 16,5 ta yapılacaktır. Taliplerin şartns: ni almak üzere her gün ve pazar- İrğa istirak edeceklerinde yevmi mezkürda komisyona müracaatla» rı. (102) (781) Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mutahassısı Cumadan masada ber gün öğleden sonra saat 230 dan 5 e) kadar İstan. bulda divanyolunda 119 numarak hus susl kabinesinde dahili hasla| muayene ve tedavi eder. Telefon: tanhul (2. 22n0$) N. Doğum ve kadin hastalıkları İl mütehassisi t Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hi'âlishmer binası | 10 Tel. 22622 l

Bu sayıdan diğer sayfalar: