1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ti -—— 8 — VAKIT 1 MART 1932 EEE Akhisar Tütüncüler Bankasından Akhisar Tütüncüler Bankasmın alelâide hissedarlar umumi toplanması zirdeki ruznameyle 29 Mart 1932 tarihine müsadif salı günü Akhisar'da icra edileceğinden asaleten ve vekâleten en aşağı on bisseye malik olan hissedarların duhuliye varakası almak üzere içtima gününden bir hafta evveline kadar hisse senellerini Bankamıza ibraz ederek duhuliye varakası almaları ilân olunur. Müzakere Ruznamesi 1 — Meclisi idare ve murakıp raporlarının okunması, 2 —Bilânçonun tasdiki ve meclis idarenin ibrası. 3 — Hissei temettuun süreli tavzii. 4 — Müddetleri hitam bulan Meclisi idare âzalarının yeniden intihap veya tebdilleri, 5 — Murakıp intihabı ve ücretinin tayini. .. ARKAM! OH, MER ŞEY ALA Ütmter her hangi bir sanemma ürüne ilâçlan daha müsasir: ekme da kendi vazilenimi hasir ler, Sin ala sürür. Mer Geükemle tutunuz. Tahinlermden Türkiye Umumi Acentaları : “G. & A. BAKER Ltd #STANBUA Porta Kusuru kan İstenbel SANCIYI İZALE EDER öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem “—Tüyük kıymetli bir İereke halısı Sandal bedesteninde teşhir olunuyor. Gi ii Bilecik Vilâyeti Daimi | SEYMSEFAN | Encümeninden: RESEN Pozra TRABZON POSTASI 1-—Bozüyük-Karaköy yolunun117X500-127X460metroları arasına (KARADENİZ) 2 Mart Çar- ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273-30 metro mik'ap şamba 18 de Galata rıhtımın- PHiLiPS'in En son sistem 930 A tip numaralı radyo Makinası piyasaya çıkarılmıştı. Alın! Tecrübe Edin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı 225 Türk lirasıdır Kartal Malmüdürlüğünden: Merkii Cinsi Zirai Muhammen bedeli Lira K. Yakacık Çarşı içi Arsa 300 275 0 Yakacık, camii şerif Harap haneikioda 200 150 0 Pendik' Kalâ sokağı Arsa 495 74 25 Balâda evsafı muharrer emvali metrukeden üç parça temliken satılmak üzere 20-2-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 10.3.5932 tarihine müsadif per- şembe günü saat 15 te icra kılınacaktır. Bedeli peşindir. Talipler *67,5 nisbetinde depozitlarile Kartal Malmüdürlüğüne müraca” atları, (662) 4 Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden: 1 — Bilecik - Söğüt yolunun 14 X 600 ile 26 ıncı kilometr0 hizasındaki ocaklarından mustabzer 3859 - 25 metro mik'ap ham taşın 14 X 700 kilometrosile 22 X 890 kilometrolar arasina kabili mesaha bir şekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kuru$ hesabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart” namesi mucubince ve kapalı zarf usulile 17-3-932 tarihine mösadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i ihalesi yapılmak üzere 27-2-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 — Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet bam taşın beher metro mik'abı 229 kuruş bhesabile 12073 lira 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te vilâyet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak üzere 27-2.932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko. nulmuştur 2 — Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini vilâyet Na- fia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 — Talipler müzayede, münakasa ve ihalât kanununa tev- fikan teklifnamelerini mezkör 17-3-932 tarihine kadar Vilâyet daimi encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. (755) 25 Liraya Radyo Makinaları Baltık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir, Müceddettir. Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülâtör ile iş- ler. Akümülâtör, lâmba ve sair teferruatını satın alan zat tedarik edecektir. Istanbulda Yeni Postahanenin üst katında telsiz telefon şirketine müracaat. Gedikpaşa'da Jandarma Satınalma Komisyonundan: Kaputluk kumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve kürkü ile imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz adet kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba günü sa- aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör- mek Üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifname ve teminatlarile beraber mezkür günün muayyen saatine kadar ko- misyonumuza müracaatları. (679) dan kalkar. Büyükada iskelesindeki 9 No. h dükkân müzayede ile 1-3 sene için kiralanacaktır. Teminat yüzde 10 ihale 15- 3-932 saat 17. Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 — Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalât kanunu mw cibince teklifnamelerin ihale tarihine kadar vilâyet daimi encö” menine tevdi etmeleri lâzımdır. (756) İ Merkezi Aksaray vilâyetinde müteşekkil Halk İktisat Bankası Türk anonim şirketi meclisi idaresinden: Şirketimizin 1931 senci hesabiyesinin tetkiki zımnında heyeti umumiyenin âdiyen içtimaa daveti mukarrer bulunmakla hissed#” ramı kiramın işbu 1932 senesi mart ayının 28 inci pazartesi gü alafranga saat onda şirketin merkezi idaresi olan çarşı dabili” deki banka binasında hazır bulunmaları ve yevmi içtimadan bi hafta evvel hisse senetlerini şirket veznesine vöya muteber ba”” kalara tevdi ile makbuzunu ibraz eylemeleri lüzumu ilân olumu” Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakır yurdu. Telefon : Yazı 23872 idare 24370 Posta kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vakı. a a m Abone şartları: işleri 24379 ve RX ei KE 1— Meclisi idare ve veli Heidi kıraati Hariçte — 8001450 700 , smmm m 2— Bilânçonun tastiki ân şartlarımız: 3— Muvakkaten intihap edilen iki azanın tasdiki esaleti öy Resmi © Huruşi 4— Yeniden meclisi idare intibabı | Şa < Ks Yao 5— Murakip intihabı ve ücretinin taktiri (oo (2533) y Küçük ilân şartlarımız: çak 4 1:10 Defalı. 30 S0“ 65 75 100 Kuruş A — Abönelerimizin her üç arlı ğı için bir defa meccanendir 5 — 4 sâtın geçen ilânların fazla #atırı için 5 kuruş zammolanur, Istanbul Belediyesi ilânları Beşiktaşta tramvay caddesinde kâin beyeti umumiyesi?? 2190 lira kıymet konulan 2 No.lı mezarlık arsası satılmak er kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 164 lira kuruştur. Talip olanlar şartname ve tafsilât almak için e ön Levazım müdürlüğüne ihale günü olan 21-303? pazartesi ol de teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Di Evcümene müracaat etmelidirler, (788) ğ VAKIT Matbaası Sahibi; Mehmet Âsım, umumi > neşriyat müdürü: Refik Ahmet vii

Bu sayıdan diğer sayfalar: