4 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

4 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kari mektupları Inhisarlarda çalışan | Mütekaitlerin Maaşları Tütün İnhisarı Fındıklı şubesi müdü- TÜ Âli Rıza bey gazetemize gönderdiği Mektüpta maaşa, binaenaley. geçime ta alldk estiği için ehemmiyetli sayılması m gelen bir noktayı mevzuu bahse- diyor fobisarlarda müstahdem mütekaitlere bu sefer üç aylık maaşları verilirken bazı Mal müdürlüklerinde eskisi gibi 484 ma- Ağları ve fevkalade tıbsisnlan verilmiş. fakat bazı mal müdürlüklerinde yalnız asit wzaşlarının verllmesile iktfa olen Muş, fevkalâde tahsisat'arı verilmemiştir. Inhisarların bir vekâlet balinde 10p- lanmış ve devlet dairesi mahiyetini silmiş Olmaları bazı mal müdürlerini bu ikinci tarzda harekete sevketmiştiz. Defterdarlık muhasebe müdürlüğü bu husustu maaş sahinleri tarafından yapılan mürucsala ber mal müdürünün kendi içtihsdile ba teket etoği ve nasıl muzmele olunması mın Maliye venâlesinden sorulduğu ceva- bim vermiştir. Mektup sahibi, bir kısım mal müdür İeri tarafından verilmiyen tebsisatm ma- Yis sonuna kadar bütçede mevcut olmas ğun, bu sebeple verilmesinin tehiri muvafık olmadığı mütaleasındadır. Maliye vekâletinin kendisinden söru- İan süsle bir sn evvel cevap vermesi tahsisatlarını alamıyan mürekattleri sıkın- tıdan kurtaracartır. Taganni dersleri Opera cemiyetinden: Cemiye- timizde akşam dersleri verilmek - tedir. Ders almak istiyenlerin pa- zartesi ve perşembe günleri saat on sekizde Gülhane parkı metha- lindeki . Alay köşkünde cemiyet merkezine müracaatları. Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mutahassısı Cumadan maada ker gün öğleden sonra saat 2.50 dan 5 e) kadar İstan. “bulda divanyolunda 118 numaralı hu. Sust kabinesinde dahili hastalıkları Müayene ve tedavi eder. Telefon: İs tanbul a Gi 206) puma Dr. IHSAN SAMİ mmm SAMI Gonokok aşısı Helsoğukluğu ve ibtilâtlarına karşı pek tesirli ve taz? aşıdır. Divanyolu AM Sultan Mahmet mmlik Kalmar girbesi Ko 5 GÖMMMEİ No. 189 “Ulvi, Edebi Bir Edebi Bir iltifat Filorinalı'nın, (Şairi Azamımızı tebcil) Mamındaki eseri münasebetle, maruf ve Mümtaz ediplerimizden Sinop Meb'ast Mübteremi İbrahim Aldeddin Reyefendi- nin, Filorinalı Nâzım beye: (Sizin.ede- bâlnata - totmuş olduğunuz mev- kil royallâ) hitabı ilkifatile yazdıkları Wzün ve kıymeri bir mektubun nihaye- şu - ulvi kıla - münderiçir: Asrımızın en büyük şairi Fi lı Nâzım Beyefendiye ; Ey şairi (mübrii edrim), Vasfınla dolup kapandı ağzım. Kayık semavâta çıksa (nazmın”, Mâdâmki gökten indi Nâzım. Ankara : Ibrahim Alâeddin 3 Mart 1932 tarihinde içtima devet edilmiş olan Zeytiye ve Kimyeviya Türk Anonim Şirketi Heyeri vmümiyesi ekseriyer basıl o- lamadığından dolayı şirket esas muka- telenamesinin 27 inci maddesi mucibin- ** 96 Mar 1932 Cumartesi günü esat Vi de ikinci defa içtima davet edildiği Olunur. Hissedaran mütesarrıf oldukları bisse senetlerini tarihi içtiman takaddüm eden ON gün zarfında Şirketin “Teşvisiye cad inde No 47 merkez idaresine testim elzemdir. mei müzakerat : I — Meclisi idare raporu ile Murs- “İP saporunun kıraati — 1931 senesi besabatının tasdiki Ve Meclisi idarenin tebriyel Zimmer, İ — Aza tayini İ— Morakıp tayini ve üsrednin | Wahkeme ve Farih Sulh $ öncü hukuk hakimliğinden Müddeiye Esma hanım tara- | fından müddeialeyh kocası Ak- sarayda taş kasapda © sünai sokağında 29 numaralı hanede Sakin Tabir efendi (aleyhine ikame eylediği (o sulhteşebbüsü davasının cereyan eden muha- Kemesinde omüddeialeyhe gön- derilen (o davetiyedeki mübaşir meşruhatın da © ikamelgâlının meçhul olduğu anlaşılmakla 20 gün müddetle ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş ve yevmi muhakeme 26-3-932 saat 10 na tayin kılınmış olmakla yevm ve saatı mezkurda Fatih Sulh üçün- cü hukuk mahkesinde hazır bu- lunmadığınız takdirde gıyaben muhakemye devam edileceği ilan olunur, 2543 Fatih sulh İerasıdan ; Salâhattin bey ile Sadullah efendinin şayian mutasamıf ol- duklarn Divanyovlundaki 38 nu- maralı dükkânının 23 Mart 932 tarihinde satılacağına dair tan- zim olunan ilân varakası mumaileh Sadullah efendinin ikametgâhının meçhuliyeti hasebiyle tebliğ edil- memiş olduğundan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. (2540) İstanbul dördüncü icra memur- luğundan: © Filiposun Bodosakiden istikraz eylediği beş yüz liraya (mukabil mumaileyhe vefaen ferağ eyledi - ği İstanbulda Yeni cami mevkiin de Çelebi oğlu Alâhattin mahalle- sinin Yeni camii şerif avlusunda kâin atik 77 cedit & 70 numaralı dükkânın dört yüz seksen hissede seksen dört hissesi otuz gün müd: detle ihalei evveliye 'lânma ko » narak mezkür hisse dört yüz lira bedelle talibi uhdesinde olup ika- lei kat'iyesi icra kılınmak . üzere yüzde beş zamla on beş sin müd. detle mevkii müzayedeye konmuş” tur. Dükkân tonoz kârgir olup ze- mini tahta döşeli ve istor kepenk lidir. Mesahası tahmienn 19 met- re murabbaıdır. Hududu bir ta- rafı Osman ve Mehmet efendi ve sairenin dükkânları bir tarafı Bel- kis H. ve arkası Misi çarşısı aralı- ğı Eminönü camii avlusu ile mah - dut olup içinde diğer hissedar Ah- met efendi mahiye otuz lira kira ile kiracıdır. Kıymeti muhammisi nesi üç bin liradır. Talip olanla -! rın kıymeti muhamminesinin yüz de on nispetinde pey akçesini müs tashiben 926 — 8432 dosya No ile 19 — 3 — 932 tarihinde ( ihalei kat'iye müzayedesi yapılacağın - dan saat on dörtten on altıya ka- dar bizzat veya bilvekâle müra- caat eylemeleri ve fazla malüma- im dosyasından ita edileceği ilân olunur. (2544) İstanbul dördüncü iera memur- luğundan: Beyoğlunda Firuz ağa mahal - ! lesinde Firuz ağa caddesinde 40 N. lı Dellasuda apartmanında dör- düncü dairesinde mukim iken el - yev ikametgâhı meçhul Yorgi Kos icra ilânları tantin Hiristofidi efendiye: Madam Eeleni binti Ligor ve Yani Petridi efendiden istikraz ey lemiş olduğunuz mebaliğe muka- bil vefaen mefruğ Beyoğlu Hüse- yin ağa mahallesinin (Yenişehir caddesinde atik 79 cedit 64 No hı bir bap maa oda dükkânm sülüs hissesi borcun ademi tesviyesine binaen füruhtu mukarer olduğun- dan tarihi ilândan itibaren üç gün zarfında borcun tediyesi ve yahut tehiri icrayı müstelzim bir itira- zınız olduğu takdirde 926 — 8248 dosya numarası ile müracaat eyle meniz İüzumu (o ikametgâhmızın meçhuliyetine mebni ikinci ihbar- name makamına kaim olmak üze- re keyfiyet ilân olunur. (2547) Sultanselimde Mimar Şecaattin mahallesinde Mimarcr yokuşunda mükerrer 6 No lu hanede iken el- yevm ikametgâhı meçhul İstirati- çe binti Nikoli efendiye: İstanbul dördüncü icra memur- Tuğundan: Yuvanaki efendiden istikraz ey lemiş olduğunuz mebaliğe muka- bil vefaen mefruğ bulunan balâda muharrer hâne elvevm arsa tesvi- yei deyn eylemediğinizden üç gün zarfında meblâğı mezburu tediye etmeniz aksi takdirde mezkür ma hallin bilmüzayede füruht edile - ceği ve ikametgâhınızın meçhuli- yetine binaen ikinci (o ihbarname makamma kaim olmak üzere key- fiyet ilân olunur. (2545) İstanbul sekizinci icra memur- Juğundan Bir deyinden dolayrmahcuz bu- lunan Naş markalı ve 1344 bele - diye No lu faal ve kapalı bir oto- mobil 7— 3 —932 tarihine müsa- dif pazartesi günü saat 10 ilâ 12 yaddelerinde Taksimde “otomobil taksi mahallinde © satılacağından talip olanlarm yevm ve saati mez- kürda satış mahallindeki memura 31 — 9350 dosya No lu müraca - atları ilân olunur. (4466) İstanbul asliye mahkemesi bi - rinci hukuk dairesinden: Dimitri Maraş oğlu ef. nin İs- tanbul rüsumat müdiriyetinin Ga- lata Fermenecilerde 36 No lu dük kânda Sarandi Lazoplos ef. aley- hine ikame eylediği alacak dava -! sından dolayı gönderilen daveti- yelerin mumaileyh Sarandi Lazop İos ef. nin ikametgâhı hazırmın moçhul olduğu hasebiyle tebliğ e « dilememesine binaen H. U. M.K. nun 141 v 144 üncü maddeleri hük müne tevfikan bir buçuk ay müd- detle ilânen tebliğine ve tahkika - tın da 26 — 4 — 932 tarihine mü- sadif salı günü saat 14,30 talikine karar verilmiş olduğundan mez »- kür gün ve saatte mumaileyh biz- zat gelmediği veya bir vekil gön- dermediği takdirde tahkikatın gı- yaben icra kılmacağı tebliğ ma - kama kaim olmak üzere il İunur. o (2549) Matbaamıza gelen eserler; emma Raşit Riza mecmuası Mu san'at medihussının 3 üncü ve 4 üncü nüshalar muhtelif resimlerle, san'at bahislerini, Avrupa yıldızlariyle mülâkat muhtevi olarak çıkomışur. z 7 —VAKTT 4 MART 1932 sew As. Mk. sa. Al. Komisyunu ilânları 1150 çift harici fotin 1150 ,, dahili ,, | Bir şartnamede kapalı zarf 560 Kaput imaliyesi aleni münakase 1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapalı mali e Aİ Kuleli lisesi için yukarıda yazılı eşyalar hizalarında gösterildiği mik « tar üzerinden üç şartnamede olarak satm alınacaktır. Münakasaları 6 « Mart — 932 pazar günü kapalı zarfla saat 14/30 da alen! münakasa saz ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılmac: Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve kapalı zay- fa iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermeleri. (210) (510) > . .. n Adet 1400 Maltepe Lisesi için kısa kollu fildikos fanilâ 1400 , "on kısa fildikos don Yukarıda yazık mahaller için kizalarında gösterilen miktar üzerinden İki şartnamede aleni münakasa suretile fildikos fanilâ ve don satin alınacaktır. Münakâsaları 5 — Mart — 952 cumartesi günü saat 16 ya kadar mektebindeki satın alma komisyonunda Harbiye icra kılmacaktır. Taliplerin şartna « melerini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti müay«s yeninde hazır bulunmaları, (209) (509) > s0 İfayı taahhüt etmiyen müteah- hit namı hesabına 482 çeki Malte- pe Lisesi için, 105 çeki Topçu A- tış mektebi için ki cem'an 587 çe- ki odun pazarlıkla alınacaktır, Pa- zarlığı 7 — Mart —- 932 pazartesi! günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyo nunda icra edilecektir. Taliplerin! şartnamesini görmek icin komis - yona müracaatları ve iştirak için de vakti muayyeninde hazır bu - lunmaları. (231) (785) »... Çengelköy askeri orta mektebi! için 1050 takım mas sarpuş elbise pazarlıkla imal ettirilecektir. Pa- zarlığı 5 — Mart — 932 cumarte-| si günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyo-! nunda icra kılınacaktır. Taliplerin| şartnamesini görmek için komis - yona müracaatları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonde hazır bulunmaları, (816) İspanak Karnabahar Lahna müddet Şubat — 932 gayesinde hitam bulacaktır; Prasa miktarı bitmiştir, Kereviz Maydanoz Patates miktarı bitmiştir. Taze soğan Kuru soğan Limon miktar; bitmiştir, Salça Sarmısak - Dereotu Havuç Yeşil salata İfayi teahhüt etmiyen müteak- hit namı hesabına yukarda cine - leri yazılı sebzeler pazarlıkla sa - tın alınacaktır. Pazarlığı 7--Mart 932 pazartesi günü saat 16 ya ka- dar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacak tır. Taliplerin şartnamesini gör » mek için komisyona müracaatları ve istirak için de muayyen vakit- te komisyonda hazır bulunmaları, (232), (784) Devlet Demiryolları ilanlârı İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak perçin çivisi, bamal arkalığı, bezir yağı, beyaz sabun, kaol, maden vidası, hamızı kibrit, dekistirin, bezli zımpara kâadı. saat yağı, kükürt, otojen için pirinç kaynak tel, silindir ve motör yağı, zeytin yağı, neft yağı, vernik, teneke levha, cilalı çini, aptesane taşı, kurşun boru ve saire gibi 80 kalem mubtelilü'cins malzemenin pazarlığı 1-3-32 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacaktır, Bu baptaki müfredat listesi mağaza dahiline asılmıştır. Talip'erin yevmi mezkürda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbatı vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri pezarlığa ar7o'unan malzeme den nümune getirilmesi icap edenlere nümvne getirilmesi mumu Besiz veki olacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilân o'unur. (838) Kayseri - Sıvas hattı üzerinde bir köprünün mahalline çekik mesi hasebile 8 - 3 - 932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9-3- 932 tarihinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrüsefer etmiyecekleri ilân olunur. (837) 3. K. O. SA, AL. Ko. dan Yerli mamulâtından 30 — 50 adet ». . — . . Kütahya vilâyetinden: 1 Kütahya memleket hastanesi için 6000 lira muhammen be- delli bir rontken cihazı ve alât ve edevatı ile 20 beygir kuvve- tinde tam Dizel ve Jeneratörlü Akuple olmak Üzere bir molör şartnamesi mucibince ve bunların (gümrük resmi o vilâyete ve Kütahyaya kadar sigorta (o nakliye, montaj ve sair masrafları müteaahbide ait omak şartiyle komple olarak 10 Mart 932 ta- rihinden 11 mayıs 932 tarihine kadar kapalı zarf usuliyle m'na- kasaya konmuştur. 2— Ihale 11 Mayıs 932 çarşamba günü saat 15 te Kütahya- da daimi encümeni buzurunda icra edilecektir 3 — Şârtnamenin birer sureti İstanbul, Ankara, İzmir Sıhhat Müdürlüklerine gönderilmiştir. Talipler mezkür müödürlüklerden ve vilâyetimizden şeraiti öğrenebilirler. 4 Taliplerin mezkür ihale günü ve saatinden evvel 661 nu- maralı münakasa ve ihalât cibince teklifnameleriyle yi muvakkate makbuz'arın veya ln kefaletlerini havi n 10 ve İl inci maddeleri mu- e yedi buçuk nispetnde teminat teklif .Zarflarım Vilâyet makamına göndermeleri ilân olunur. (832) iki direkli çadır kapalı zarfla müna- kasaya konmuştur. İhalesi 5 — Mart — 92 tarihine müsadif cumartesi gü nü saat on beşte yapılacaktır. Talip lerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün Ankarada merkez satın alma komisyonuna ( müracaatları ve| münakasaya iştirak edeceklerin o gün! ve saatinden evvel teklif ve teminat! mektuplarının makbuz (mukabilinde mezkür komisyon riyasetien tevdi ey- lemeleri. (73) (502) Harita umum müdürlüğünün İstanbul şubesindeki çadırlar ta - mir edilecektir. — 932 pazartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır. Ta liplerin çadırları görmek üzere Be- yazıtta harita müdürlüğüne şart - namesini almak ve yin işti” rak etmek istiyenlerin vakti mu - ayyeninde komisyonumuza müra- caatları. (109) (829) » ! Askeri ihtiyacı için zeytin dane- si alınacaktır. Pazarlığı 7 —3 — 932 Pazartesi günü saat 16 da icra edilecektir. yep sart - aki va Pazarlığı 7 —3|) — i evrak ve vesaikleri ŞA 1 fe namesini ve nümunesini görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin vakti muayyeninde komisyonumuza müracaatları. (110) (830) PAR iğ Askeri ihtiyaç için 80 karavana alınacaktır. İhalesi 26 — 3 — 932 er İ Cumartesi günü saat 15 de komis- ç yonumuzda yapılacaktır. Talip- lerin şartnamesini almak ve nü- | munesini görmek üzere ber gün ve aleni münakasaşma iştirak ede- ceklerin de yı muayyeninde, komisyonumuza müracaatlar. (108) (828) ILAN B” Hali Tasfiyede Varen Biradi ler şirketinden alacaklı olanlakı. v3 alacaklarını kayıt ettrmeleri ilân olunmuş ve bu müddet 1-3-932 tarihinde hitam bulmuş isede — “ Avrupada bulunan alacaklıların muayyen müddet zarfında yetişmediginden işbu müddetin 22.Mart 932 ta- rihipe kadar temdid e'lildiği lâm | e İsak yo ». y 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: