4 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

4 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 MART 19327 w . Ğ pi 77 ei lerini kuvvetlendirir. osfatlı ŞarkMalt Hulâsası'11iz en mükemmel alım satım merkezi «za 20 mart 1932 de devam edecek olan “Viyana Beynelmilel Sergisini ziyaret ediniz. 8 ilâ 12 mart azimet ve 13 ilâ Ş Mart avdet için biletler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya sefaret- hanesinden alınabilir. İştirak kartları ve tenzilatlı biletler al- mak için umumi mümessilleri Galatasarayda “NATA,, seyahat genc acentasına müracaat. Telefon Beyoğlu 4914 ----<5 Istanbul Evkaf Mü- diriyetinden: Mahalle ve mevkii Müddeti — ican olr 1 sene 6 Sokağı No.sı Cinsi Balıkpazarında Ahiçelebi Hocapaşada Emirler Veziriskelesi Çelebioğlu Alâaddin Iş Bankası karşısında Yenicamiavlusu 90-54 — ,, 107-19 Dükkân önün- de camekân mahalli Dükkân maa oda Dükkân Yumurtacılar 284-50 Dükkân 16 2-15 20 65 8 6 ” ” ” "” Mahmutpaşada Hacı Küçük Cami altında 42-13 24-6 24-4 15 ” Mahmutpaşa Ust katta Oda Kürkçü hanı ” Ikinci katta Çakmakçılarda Ibra- him paşayı atik. © Uzunçarşıda bez- 5 >» zazı cedit, 26 Oda 40 Mektep mahalli w» dü 300-192 Dükkân w Uzunçarşı caddesinde ” 198-127 » 302.131 © ş Vesneciler Cames Ali Tramvay C. si 95 Mektep mahalli © YenibabhçeArpaem ni Yenibahçe C. 36-38 Han ve kahve , Tonla Dari ke 13:172 Dükkân i . 37.148 — e Di w 39-146 Eyüple Camii kebir Kavafla 1 Kahvehane arkasındaki ardiye ve arsa Çelebioğlu Alâattin SultanhamamıC, 4 Dükkân Z2sene Yenicami avlusu 34-114-116 55.91 46-102 96-47 17 INmuBEeaw ” ” “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” Mısırçarşısı dahilinde Cami altı va üçük Beyazıt Emin B. Okçularbaşı Vezneciler Camialtı Tramvay C. , Topkapı Beyazıtağa i Balıkpazarı Nevfidan camii Abiçelebi altındır Hocapaşada Emirler Hamidiye C. 42-44 Vezir iskelesi (o 14 Tramvay C. 61 Sebile mettasl ,, ii oda ve mektep maballi Dükkân 42-15 36-8 53 80-94 41 9 ” ” Çelebioğlu Alâattin Sabuncular C. 14-18 gö bezzazı Uzunçarşı C. 296-125 t ia gn Beyazıtağa Aksaray C. 30-1-175 Maa oda dükkân Odalar maa dükkân Dükkân 7 10 Eyüpte camii kebir Karaflar 1 2 ” Eyüpte Babahaydar Mustafa E, sokağı Balâda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk hizaların daki müddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuş- tor. Ibalaleri Martın 12 inci cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. © Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf .Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (616) n 1 “Istanbul Deniz Ticaret Müdür- lüğünden: Müdüriyetimizce mübayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmü münakasa olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te W 7,5 teminat akçelerile birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdü- riyet İcare Şubesine müracatları ( üçüncü ) defa olarak ilân olu- nur. (636) 4 —e pe AKlITın | Küçük ilânları Satılık otomobil — 520 mır- ka numrolu ve fiyat cinsinden ve pek az istimsi edilmiş olup bilcümle aksamı İ ve makine teferrsanma kadar müceddet olan otomobilimi zuhur eden askerliğim dölayısile acele ve ucuz fiatla satmak arzusundayım. Teliplerin zirdeki adresi- me müracaatları ilân olunur. (2529) Eyupsultanda karakol ittisslinde No 20 çömlekçi dükkünmda Kemal Ef vasıtı- sile Ismail, Memur istiyoruz — Taşrada kazalarda mal sataakar, hangi kazada Sauş yapacaksa o kazanın yerli ahalisin den olması şarttır mektupla müracaat; İstanbul Postahanesi 400 Istanbul altıncı Noter dairesine Efendim, Emlâk ve eytam Bankası Ci- hapgirde oFiruzağada Beyoğlu caddesinde 33 Numaralı sabık karakol mahalli olan gayrı men- kulü Gazetelerde ilânat yaptık- tan sonra açık arttırma ile 9-1-932 tarihinde uhdeme ihale ederek pey akçasını dahi istifa eylemiştir. buna rağmen tara- fımdan protesto edilmiş bulun- dugu halde mezkür gayrı men- kulü tekrar ikinci bir şahsa sat- mağa tasaddi eylemiştir. Bu ikinci şahsın Zehra hanım namında biri olduğunu istihbar ettik isede ikametgâhını anlaya- madık. Ihale; Kanunu medeni mucı- bince mülkiyet ifade eylediğine binaen ikinci şahisları zarardan vikaye etmek ve tedavülü eyadi halinde zararı ziyamımızı tazmine esas olmak ve hüsnü niyet iddi. alarına mahal bırakmamak üzere beş nushadan ibaret işbu protes- tolardan bir nvshasının Emlâk ve Eytam Bankasına, Ikincisinin dosyasına vaz'ı ile muamele ha- linde alâkadarana irae zımnmda Beyoğlu Tapu Müdüriyetine, ve üçüncü nushasımın Zehra hanıma ilânen tebliğini ve bir nushasının dairenizde hıfzile musaddak bir suretinin tarafıma itasım talep ederim efendim. Karagümrük Löküncüler cad- Nedim B, Protostolardan bu Nüsha ta- lep dairesinde Zehra hanıma tebliği makamına kaim olmak üzere berayı ilân Vakıt gazete- sine tebliğ olunur. Istanbul Altıncı Noter Galip Bingöl r—VAKIT Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu. Telefon : Yazı işleri 24379 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vakı. Abone şartları: ——— ll a e Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte — O 800 1450 2700 ame ———— nn Hân şartlarımız: Resmi 10 Kş go. Küçük ilân şartlarımız: —— Me.“ v4 1-10 Defalı 80-50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı gı için bir defa meccanendir NR — 4 satır geçen ilânların fazla satıni için 5 kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım. umum! | meşriyat müdürü: Refik Ahmet Hususi Satın 12,50 Kş Santimı 25 A Berndorfer Metallwârenfabrik, Arthur Krupp A. G markasının cihanşümul bir şöhreti baiz “Ayı, markalı çatal kaşık ve bıçakları Ekstra beyaz madenden mamül ve cinsinin mükemmeliyed, güzelliği, hüsnü intbabı itibarile sair bütün markaları müreccah &ofranın en güzel ziynetidir. Askeri müessesara, hastahanelerde, mekteplerde ve Türkiyenin başlıca otel ve lokantalarında istimal olunmaktadır. desi Şakirağa sokak 1 No:da | Fabrikanın zirdeki markalatım musicren talep ediniz. Alpaka için Birinci derecede gümüşlenmiş Alpaka için Gn) | Kiralık Kâgir Hane ve Dükkân Beşiktaş Akaratı Vakfiye Idaresinden: Beşiktaşta Akaretlerde 6, 14 numaralı haneler üçer 41, 55 numaralı haneler birer sene 1/3, 7, İl nunaralı dükkânlar birer sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 tarihinden itibaren Yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vaz edilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malümat almak istiyenlerin Martın yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezkürda 54 numarada Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkürun saat on üçünden on beşine kadak Istanbul Evkaf müdiriyetinde idare encümeninş müracaat etmeleri. (729) “Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden: 1 — Bilecik - Söğüt yolunun 14 X 600 ile 26 ıncı kilometre hizasındaki ocaklarından mustabzer 3859 - 25 metro mik'ap bam taşın 14 X 700 kılometrosile 22 X 890 kilometrolar arasina kabili mesaha bir şekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 267 kuruş besabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart- namesi mucubince ve kapalı zarf usulile 17-3-932 tarikine müsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i ihalesi yapılmak üzere 27-2-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 — Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 — Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalât kanunu mu cibince teklifnamelerin ibale tarihine kadar vilâyet daimi encü- menine tevdi etmeleri lâzımdır. (756) Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden: 1—Bozüyük-Karaköy yolunun!17X 500-127 460metroları arasına ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273-30 metro mik'ap bam taşın beher metro mik'abı 229 kuruş hesabile 12073 lira 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te vilâyet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak üzere 272932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko nulmuştur 2 — Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini vilâyet Na* aki fia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 — Talipler müzayede, münakasa ve ihalât kanununa te” fikan teklifnamelerini mezkör 17-3-932 tarihine kadar Vilayet daimi encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. (755) Jandarma Satınalma Komis- undan: ve serpuşile beraber on iki bin takım kışlık elbisepi” maliyesi Kapalı zarflâ münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nümü” €, şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştira içinde 19 Mart 932 Cumartesi günü saat On beşe kadar ! misyona müracaatları. (712)

Bu sayıdan diğer sayfalar: