6 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEME —— 2 — VAKIT 6 MART 1932 —— an — Tou da muhasematın tek - rar başlaması (tehlikesi vardır. Dün sabah Çinliler, orada vasi bir cephe üzerinde yeni siperler kaz- mışlardır. Aynı zamanda Çinlilerin kuv- vei külliyelerini Sou — Tehâou' - nun yedi kilometre şarkında kâin bir noktada olan Kinsanım şimali garbisinde tahşit etmekte olduk - larr haber verilmektedir. 19 uncu ordu kumandanı Tsai — Ting — Kai, bir tamim telgra- fı neşretmistir. Mumaileyh, bun- da milleti Çapei ve Kian — Van yakaviini unutmamıya ve sonuna kadar mücadele etmiye davet ey- lemektedir. Çin gazeteleri, bu sabah Çinli- lerin Japonları mağlüp etmis oldu una dair bir takım vanlış haber ler neşretmektedir. Diğer taraf - tan, bu gazeteler Loyang hükü » metinin hattı hareketi dolayısiyle memnuniyetsizliklerini izhar et mekte ve hükümet erkânmı 19 uncu orduya (musvenet etmiye muvaffak olamamış olmakla it - ham ve muvahaze eylemektedir. Nankin, 5 (A.A.) —19 uncu Çin ordusu karargâhından Nan - kine gelen bir raporda bildirildi- ğine göre külliyetli miktarda Ja- pon kuvvetleri elvevm Kushanm garbında Chenyide bulman 19) uncu Çin ordusu umumi karargâ - hını Nanhsiang mevkiinden kuv - ye bombardıman etmektedir - Japonların ne vapmak istedik- leri malâm değildir. Bu raporda Çinlilerin Lio Ho mevkiini zap - tettikleri ve Canei istikametnle lerlemekte oldukları kabul edil- memektedir. Resmi Çin raporları Şanghay, 5 (A.A.) — Japon w- karargâhının tekzibine rağ- men resmi Çin raporları Japonla- rm Kiating ve Taisang mmtaka- larma taarruz ve Kinsanı hava- dan bombardıman ettiklerini söy- lemektedir. Nankin hükümeti bir mütare- kenin mevcut olmadığını beyan etmiştir. Şanghay halkı pek ziya- de heyecan içinde olduğu gibi Çin zimamdarları da sulhün (henüz yakım olmadığını ve halkın gayrı makul talepleri kabul etmektense her türlü fedakârlığı yapmıya ha- zır olduğunu söylemektedir. Sanghayda büyük bir heyecan hüküm sürmektedir. Bütün bina- Jar, milli bayraklarla donatılmış - tır. Salâhiyettar bir zat Şanghay mıntakasının askerlikten tecrit e- dilmesini hiç bir Çin hükümetinin kabul edemiyeceğini beyan etmiş- tir. Böyle bir karar, bir ihtilâl zu- huruna sebebiyet verebilir denili- yor. Hükümetin başlıca mümessil leri, sulha ait hiç bir müzakere yapılmamış olduğunu ve Çin mil. İetinin Japonyanın müfrit taleple- Yini kabul etmektense her türlü fe-! 'dakârlıkları icraya amade bulun -| 'duğumu söylemiştir. Reuter ajansı muhabirine naza yan Liaodan gelen tüfek ateşleri - nin seslerini Voo Sung istihkâm - larından işitmek mümkündür. Ma amaf'h resmi bir Japon memba: bu gün müsademe (o olmıyacağını teyit etmektedir. Japon jenerali Shirakava, Çapei ve Voo Sungun Çinliler tarafından geri alındığı - na dair işae edilen haberleri tek - zip eylemiştir. Çiniilâr muvaffakiyetlerinden bahsediyorlar Londra, 5 (A.A.) — Şanshay- dan Reuter ajansına bildiriliyor: Saat 6,30 da çıkan gazeteler, Çin- lilerin Nanzingi zaptetmiş olduk- larını haber vermektedir. Bu ga- zeteler, bu muvaffakıyeti evvel- ce Çinliler tarafından torpil ko - nulduktan sonra terkedilmiş olan siperlerde bulunan Japonlarm bu torpillerin infilâkı yüzünden te - lef olmuş olmalarına hamletmek - Çin mahafili sekiz bin Japon- yalmın Linkoda ve Ja- pon kruvazörünün batmış olduğu- na dair olan şayialara inanma - makta Bu Dahili (“Il Son Telygrailar | Lindbergin İzmir rıhtım şirketi sui istimali | Bugün yedi maznuna tebligat yapılacak | Izmir, 5 (Vakıt) — Rıhtım şirketinin sui istimal tabkikatı hakkında müddeiumumilikçe esas mütalea serdedilerek evrak müstantikliğe sevkedildi. Yarın maznunlara tevligat yapılacaktır. Maznunlar yedi kişi olup şunlardır : Rıbtım şirketi sabık müdürü Gifvv, murabbas aza Jurdan, muhasebeci Pere, maslahatgüzar. Galip, avukat Gat Franko, veznedar Kasar, sabık nafıa komiseri Emin B. ve EF, ler. Suç, rüşvet, sahtekârlık ve hazine hukukunu zıyaa sebebiyettir. Müstantik bazı delâil hakkında bir taraftan maznunlardan bir kısmını isticvap etmiştir. Bugün Gat Franko efendi tekrar isticvap edilmistir. Buğdayiarımız ve Mâksadımız buğdaylarımızı fenni ve asri bir usrette ytiştirmektir Anksra 5 (Vit) — Ziraat vekâletinde salâbiyetter bir zatla görüştüm, bana dediki ; — “Memleket çifçisinin istibsal ettiği buğdayı satmak için gördüğü zorlukları nazarı dikkate aldık. Bununla meşgulüz. Bu hususta icra ettiğimiz tetkikat bimiş ve bazı esasat tesbit edil- miştir. Maksadımız, çifçimizin asri ve fenni usü'de buğdayı yetişdir- mesini temin ve bu suret e Avrupa piyasasıni elde etmektir. Bu sene Yunanisna mühim miktarda ibracat yaptık. gelecek sene de İtalyaya ve sair memleketlere mühim miktarda buğ- day ihraç edeceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim ki gerek harıcte satılan, gerek dahilde istibsal edilen buğdaydan çifçimizin müsbet bir faide görmemiş. tir. Yaptığımız tetkiklerden sonra çifçimizinde emegine mukabil faide görmesini arzu etme'teyiz. Akvam Cemiyetinde Çin-dapon ihtilafı hakkında verilen karar Cenevre, 5 (A.A) — Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesi dün umumi komisyon şeklinde içtima etmiştir. M. Hymans riyasete intihap o'unmuştur. Bundan sonra, Çin ve Japon muhasematının baki- katen hitam bu'up bulmadığına dair bir münakaşa açılmış ve mibeyei reis M. Hymans riyaset tarafından muhasematın hakika- ten tatilini istibsale müsait ola- cak teklifatın tahriri için celse- nin tehirini istemiştir. Bunu müteakip umumi komis- yon ve heyeti umumiye Çin ve Jsponyayı muhasematın acilen tatili için lâzım gelen tedbirleri ittihaz etriye ve Şanghay imti- yaz mıntakasında alâkadar olan devletleri tarzı tatbik hakkında Cemiyeti akvam heyeti umumi- yesinden malümat istihsal eyle- miye davet ve muhasematın kat'i surette tatilini intaç ede- cek olan itilâfın akdi ve Japon askerlerinin o çekilmelerine ait şeklin tanzimi müzakerelerinin mahalli askeri sivil ve bahriye erkânınn ve Şanghayda temsil edilmiş olan devletler mümessil“ lerinin yardım ve iştirakile ya- pılmasının Çin ve Japonyaya tavsiye edilmesini mubtevi bulu- nan bir kararı kabul etmiştir. Cenevre, 5 (A.A) — M. Hy- mans, dün altşam Cemiyeti ak- nu da söylemektedir. Japonlara göre w Şanghay,5(A.A.)— Saat 8 - Ja- pon gâhı umumisi, cephede tam bir sükünet hükümferma ol - duğunu bildirmektedir. Çinlilerin Lanhanın tekrar zap- tedildiğine dair olarak işaa ettik- leri haberlere mümasil ve muhay- yel haberler tekzip edilmektedir. Japon karargâhı umumisi geçen çarsamba öğleden sonradan beri yeni biç bir hareket vuku bulma- dığını teyit etmektedir. Şanghay mıntakasında ne kadar Japon askeri var ? Londra, 5 (A.A.) — Şanghay- dan Reuter ajansma bildiriliyor: Linho ve Wsutchouya ihraç edil- miş olan bin Japon asekri bu gün buraya ölme. Şanghay mın takasında Japon kuvvetlerinin Avrupa piyasası vam beyeti umumiyesinin karar sureti projesini okumuştur. Cemiyet beyeti oumumivesi, meclisin 29 şubat tarihli teklif- lerini hatırlatmıya ve mutasavver diğer tedbirlere katiyyen halel getirilmemesi şarkiyle; 1 — Çin ve Japon hükümet- lerini, alınan malümata göre ta- rafeyn kumandanlarının mubase- matın tatiline dair vermiş ol- dukları emirlerin filen icrasını temin için zaruri olan tedbirleri acilen ittihaz etmiye davet eyle- mektedir. 2 — Cemiyet heyeti umumi- yesi, Şanghay mıntakasında hu- süsi menfaatları bulunan diğer devletlerden, yukarıki fıkrada münderiç davetin ne gibi şerait altında icra edilmiş olduğunu bildirmelerini rica eylemektedir. 3 — Heyeti umumiye, muba- semat tatil ediiir edilmez Çin ve Japon mümessilleri arasında Şanghayda mümessilleri bulunan devletlerin askeri, bahri ve sivil erkânın da iştirakiyle muhasema» tın tatilini katileştirmek ve Ja- pon kuvvetlerinin çekilmesi usul- lerini tanzim eylemek için he- men müzakerat icra edilmesini tavsiye eylemektedir, Heyeti umumiye, yukarıda zik- ri geçen devletlerin müzakera- tin inkişafı safahatından kendisi- ne malümat verecekleri ümidinde bulunmaktadır. miktarı bu gelenlerle birlikte 50 bine baliğ olmuştur. $ Son askeri harekâta iştirak et- miş olan Japon bahriye silâhen - dazları gemilerine avdet etmişler- dir. Yeni Mançuri devletinde Mukden, 5 (A.A.) — ( Sabık Çin imparatoru Puyi yeni Mançu- ri devleti icra heyeti reisliğini ni- hayet kabul etmştir. Japon fabr'katörü öldürüldü Tokyo, 5 (A.A.) — Sanayi er- dan zengin ve nafiz bir tüc- car olan Baron Takuma Dan, bir şahıs tarafından tabancayla katle- dilmiştir. Polis katili tevkif et - miştir. Bazı mahafil, altın an - bagosü sırasında memleket zara- rına zengin olmasından (dolayı maktule serzeniş etmekteydi. Şu itibarla katlin yegâne sebebinin intikam olması çok muhtemeldir. Çocuğu işte budur! —— Mürebbiyenin sevgilisi tevkif edildi Paris, 5 (A.A.) — Le Journal, Lindbergin çocuğunun kaçırılma» sı meselesi hakkında tafsilât ver- mektedir. Bu güzete, maruf tayyarecinin! kendisinden 50 bin dolar kopar- mak sevdasında olan (bir takım kimselerin haince bir oyununa kurban olmuş olduğunu yazmakta ve bu eşhasın bu gibi işlerle meş- gul bir çeteye mensuv olmadıkla- rmı ilâve eylemektedir. Bir çok kimselerin yanlıs haber ler vererek polisin taharriyat ve tahkikatını iskâl etmekten zevk duymakta oldukları zanmolunu - yor, Lindberge gelen bütün tel - graflar uydurma ve sahtedir. Dün Lindberg, Nevvorkun va- roşlarından South — Orangel'de postaya verilmiş olan bir kart al-' mıştır. Bunda sövle deniliyor: “Çocuk ölecek. İmzamı tanıyor sunuz.,, Bu kartı sönderen evvelâ (Co cuk ölmüştür) diye yazmış, sonra tashih etmistir. İmza, üç yıldız-| dır ve bir toplu iğneyle ilistrilmiş- tir. imza, evvelce Lindberg tarafmdan alınmış olan bir mek- tuptaki imzanın aynıdır. o Polis şimdive kadar 625 kişiyi isticvap etmiştir. Polis, Lindberge telefon etmiş olduğunu itiraf o eden bir sahsı tevkif etmiştir. Bu sak hic bir şey söylemiyeceğini çünkü| telefon etmek meselesinin polise! değil kendisine ait hususi bir iş olduğunu söylemiştir. | Bazı telgraflar, Lindberr aile- #'ni ölümle tehdit (o eylemektedir. Çocuğu kacıranların evin itiyada- tma valf oldukları zannedilmek- tedir. Filvaki, ufak bir gürültü duyar duymaz havlamakta olan köpek, kacırma hadisesi esnasm- da asla bağırmamıstır. Polis, bü- tün hizmetçileri isticvap etmişse de bir net're elde edememistir. Nigara Wals York hükümeti, 5 (A.A) — Lindberg'in o çocuğu- nun şehir dahilindeki evlerden birinde bir kadınla beraber ol- duğunu bildiren bir telgraf üze- rine polis dairesi tahkikat yap- mıva başlamıştır. Nevyork, 5 (A.A) — Connec- ticut dahilindeki Hartford posta- hanelerinde Lindberg namına gön- derilmiş ve atideki cümleyi muh- tevi bir kartpostal daha bulun- muştur: “Çocuk sıhhattedir. Halka sü- künet bulmasını söyleyiniz. ,, Umumi kanaat bu kartın ço- cuğu kaçıranlar tarafından gön- derildiği merkezindedir. Johnson ismindeki bir şahis Hartford'da tevkif edilmiştir. Nev-York, 5 (A.â.» — John- son'un tevkifine sebep Lindber- g'in çocuğunun kaçırıldığı akşam ev civarinda görülen otomobile berzer bir otomobil sevkederken şüpheyi davet etmiş olmasından ibarettir. Johenson'un vaktile Lindberg'e şoförlük ettiği tekzip olunmakta- ! İ resmi mahafile mensup salâhiyet” İ Sofyada bir gün için kalmasının i dır. | vet vaki olduğu takdirde Harici” şabıs.| g4 i &edir. İ pazar ve pazartesi günleri gö” Hariciye vekili Sofyadâ birgün kal ması muhtemel Sofya, 4 (A.A.) — (Geçikmis” tir) (Anadolu öajansinin hususi muhabiri tarafından) — tar zevat, Tevfik Rüştü beyin çok arzu edildiğini ve bu ziyare” tin M. Moşanof tarafından y#" pılan son seyahattan sonra bilhs#” sa kıymet peyda eylediğini israrls bana söylediler. Tevfik Rüştü beyin Sofyada duracağına daif henüz resmi bir haber yoktur. An“ cak Bulgar hükümeti tarafda" Sofyada 24 saat kalması pek ziy" de arzu edildiğinden bu davetin kabul edileceği ümit olunmakta * Aanadolu ajansının notu: Al“ dığımız malümata göre, Bulgaf bükümeti tarafından resmen da * ye vekilimizin Sofyada lâzım ol” duğu kadar kalacağı tahmin edi” lebilir, Davet vaki olmazsa Sofya” da tevakkufuna ihtimal verilme” mektedir. Kazanç vergisi Kanunun 1adiu müzökeresi devam ediyor Ankara, 5 ( Vakıt) — Bugün iktısat encümeni heyeti umumi” ye içtimaımdan sonra toplanarak kazınç vergisi kanununun tadi- lâtı müözakeresine devam etti, Bu müzakerede kanunun 28 inci maddesine kadar gelindi. Yapılan tadilât meyanında şir- ket ve müesseselerden alınscak kazanç vergisinin kolaylıkla isti- fası icin İasıt'ar kondu. Yeni irak setiri Ankara, 5 TASA) — rak hü- kümetinin yemis. Ankara di Emir ZeytH7Mboyun şet: “ün gelmiştir. mama — Isveç başvekili öldü Oslo, 5 (A.A.) — Başvekil M: Kolstad, vefat etmiştir. yy yy Telgraf haberlerimizin bir kısmı 6 ıncı sayılamızdadır. gg yy yy y Ar. Johenson tevkifi | esnasında ahali bağınp çağırarak poli$ karakolunun önünde toplanmış, mevkufu yakalayıp linç etmek istemiştir. Johensonu himaye içi8 civarda bulunan polis kuvvetle- rinin hepsi celbedilmiştir. Lindberg'in çocuğunun müreb” biyesile Jobenson'un gizli müns” sebetlerde bulunduğu sölenmek” Johenson bu mürebbiye ile rüştüğünü, salı günü için tekraf görüşmek Üzere söz verdiğini fakat o gün gelemediğini itiraf! etmiştir. Zabıta mürebbiyenin o şüpl€ edilecek biç bir bal ve hareketi olmadığına kuvvetle kani bulu” maktadır. Lindbergle karısı d# mürehbiyeye pek zıyade il ları olduğunu söylemişlerdir. Zabıta Johenson'un idare et tiği otomobilin içinde bir süt şişesine büyük bir ehe” miyet vermektedir. Boston zabıtası da yolda n&” marası değiştirilmiş diğer otomobil aramaktadır. Hojevell, Nevyork 5 (A A) “ Hojevell sakinlerinden olan “€ Lindbergin oğlunun ka gece ikametgâhından a; müstaar bir isimle Brooklyn 98” hallesine nakleden Patsy O do isminde bir şabıs dün ti edilmiştir. Orlando, acilen Trentona pkk olunmuştur. Polis bu bapta ba fazla malâmat itasından i9” tina etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: