6 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

6 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii SE SARAR " Ma > vE ii, e eee — 6 — VAKTT 6 MART 1932 Marsilya baş konsolo- | | Son haberler | sumuz katledildi (Us tarafı 1 indi sayfada | fr almıştır: Marsilya 4 — Bugün Türk kon- soloshanesinde baş konsolosla bir; hademenin ölümünü (o intaç eden! çifte bir cinayet ika edilmiştir. Anadolu ajansı bu haberi alın-! ca derhal Havas ajansından vak. ayı tevsik için mütemmim malü - mat ve tafsilât istemiştir. Gelen tafsilât şudur: Marsilya 4 — Türkiyenin Mar- silya başkonsolosu, o konsolosluk odacısı tarafından üç kurşunla öl dürülmüştür. OÖtedenberi vazife- sinde ihmal gösteren © ve esasen dimağen de malül vazıyotte bulu- nan odacı eshabı masalih çekildik ten sonra başkonsolos tarafmdan çağrılmış ve vazifesindeki ihmel ve lâkaytliğinden dolayı tevbih edilmistir. Bumun üzerine odacı tabancasını çekerek baskonsolo - sun üzerine ateş etmistir. İlk kurşun mumaileyhin bile - ğine isabet etmiş ve odadan fırlı- yan başkonsolosu takip eden katil avluda kendisine tekrar yetişerek! iki kurşun daba atmıştır. Birisi kalbine diğeri basma isa- “bet eden bu iki kursun o tesirivle haşkonsolos derhal ölmüstür. Bun dan sonra konsolosluk odasma av-! det eden merkum tabancasında kalan iki kurşunu kendisine sıka- yak intihar etmistir. Katilin bu hareketi ani bir cin- “net tesiri altında vapmış olduğu zannediliyor. Polis tahkikatma devam etmektedir. Anadolu ajansmın notu: Mar- silya başkonsolosumuz Server Ce- mal beydi Memleketimizin yetiş- tirdiği güzide genclerden ve üze- rine aldığı vazifeyi daima liyakat ve dirayetle ifa etmiş kıymetli bir hariciye memurumuz olan Server Cemal beyin ifayi vazife halinde mecnun bir kapıcının kurşunyle| -....55.00 50501 e. — 56 TARİH EL KİTABI böyle hazin bir akibete uğra- ması muhitimizde çok derin bir tesir uyandırmıştır. Vak'adan haberdar olur olmaz! Hariciye vekâleti vekili Şükrü Ka ya beyefendi tarafından merhu - mun âilesine telgrafla beyanı te - essür ve taziyet edilmiş ve ailesiy le çocuklarınm memlekete avdeti için lâzrm gelen tedabir (derhal alınmıştır. Marsilya, 5 (A.A.) — Türkiye başkonsolosu Server Cemal beyin nâşı Türkiyeye nakledilmek üzere tahnit edilecektir, Merhumun ailesi bu gün Mar- silyadan İstanbula hareket ede - cektir. Katil müntehiren ölmüş olduğundan kanuni takibat yapıl- mıyacaktır. Mütemmim tafsilât Bu hususta ajansın bildirdiği mütemmim malümata göre mün- tehir odacı Osman 23 yaşında bir müteverrimdir, işinde ihmal- kâr bir adamdır. Bu yüzden mü- teaddit kereler tevbihe maruz kalmıştır, Server Kâmil bey ilk kurşunla sağ bileğinden yaralanır yaralan- maz elini duvara dayadığı du- vardaki kanlı izlerden anlaşıl- mıştır. Badehu Server Kâmil bey katilden kurtulmak için ka- pıya koşmuş, aşağıya inen mer- divene doğru yürümüştür. Fakat katil burada Server beye yetiş- miş üç kurşun daha atmıştır. Kurşunlar boşa gitmiş, birisi su borusunu patlatmıştır. Bunun zerine katil tarafından 35 kurşun daha atılmıştır. Bu kurşunlar Server beyin başına ve kalbine isabet ederek derhal Ya Yap m B. M. Meclisinde Ankara, 5 (A.A) — Büyük Millet Meclisi bugün Reis vekili Refet Beyin riyasetinde topla- narak belediye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmdaki kanun Jâyibasınm ikinci müzakeresinde kabul et- wiş, meclis encümenlerinde istifa ve vefat suretile vuku bulan münhallere intihabat yapılmıştır. Bütçe encümenine Sadettin Riza (Istanbul), Turgut (Manisa), Sıh- hiye encümenine Saim (Manisa), Halit (Bordur), müdafaai milliye encümenine Rasim (Kütahya), Maliye encümenine Ziyaeddin Beyler seçilmislerdir. Bir deniz kazası Istanbul, 5 (AA.) Çanakkale boğazında küçük burnunda İsveç bandıralı İsmeland vapuru ka- raya oturmuştur Türk gemi kur- tarma şirketi tahlis ameliyesine | başlamıştır. Bir musevi muhtekir İzmir, 5 (Vakıt) — Bir komis- | yoncu müsevinin ibtikârı tesbit edilerek Müddeiumumiliğe verildi. Izmirde bir intihar Izmir, 5 (Vakıt) — Tüccardan Hacı Ali Muzaffer bey işlerinin fena gitmesinden, müteessiren kendisini asarak intihar etmiştir. ölümünü intaç etmiştir. Bunu müteakip katil tabanca- | sındaki iki kurşunu kendisine sıkmış, kurşunlardan birisi bo- ğazınm altındaki teneffüs boru- sunu delmiş, ötekide kalbinin ortasına isabet etmiştir. Marsilya belediye reisi konso- loshaneye giderek beyam tazi- yet etmiştir. i kabilinde buğday almak kararın- Ekmek fiatlarına zam doğru değildir! Baş makalemizden mabaat kiki icap eden tarafı budur. Fikrimizce bir kaç gün evvel bu sütunlarda izah ettiğimiz veç- hile Türkiye buğday (meselesini halledebilmek için gidilecek yo - Tun başımda (Ambar ve silo) işi vardır, Memleketimizin her tara- fında muntazam surette buğdav muhafaza teşkilâtı vücuda getiril medikçe bu meseleyi halletmive, fiatlara hâkim olmıya, satısları kontrol etmiye maddeten imkân yoktur. Meselâ Yunus Nadi bey dünkü makalesinde şöyle diyor: “Eğer milli mahsulümüz ihtiaycımızdan biraz fuzla veva ihtiyacımız ka - darsa Ziraat bankasının her ta - rafta yapacağı ufak tefek müba- yealarla istenilen fiat seviyesini te| sis etmesi mümkündür.,, | Ziraat bankasınm bu günkü $6-! rait içinde bu işi yapamıyacağını| anlamak icin geçen sene borç mur| dan nasıl hir netice elda edildiği. ni sormak kâfi gelir. Bizim aldı- ğımız malümata göre banka an- cak bu kararı — o da cebri olarak —- Esksehir ve Polatlı tarafların - da tatbik edebilmiştir. Buralarda topladığı buğdaylar da muhafaza tertibatının noksanından tehlike - dedir. Onun icin bankanın borç mukabilinde aldığı mahdut mik - tardaki buğdayları gene sahiple- rine inde ederek borelarmı bir se- ne daha tecil edeceğinden bile bahsedilmektedir. Demek istiyoruz ki ortada hal ledilmiye muhtac büyük bir buğ- dav meselesi vardır. bunda da fi- kirler müttefiktir. Bu mesele hal- ledildiği takdirde hem meleketin iktısadi, hem de mali vazıveti de büyük bir salâh bulacaktır. Bunde asla sünha vekter, Anak hu me- selenin hallini Ziraat bankasma, yahut diğer bir devlet müessesesi- ne şu veya bu tarzda icra salâhiy€ ti vermek temin edemez. Binaen aleyh şu veya bu tarzdaki salâhi" yetlerin icra vasıtası olarak ©P başta gelen (Ambar ve silo) işine bir gün evvel başlamak, ondan sonra bu vasıtalarla yapıalcak e lerin plânlariyle meşgul olmak lâ zımdır. i Ekmek fiatı üzerinden 50 yâ" hut 100 para alarak bütce açığın kapatmak meselesine gelince, * bü resim ancak hali hazırda İstan Ankara, İzmir gibi yalnız değirmenlerle idare edilen sehirlere münhasır kalır. Bu iti © barla ekmek Ooveun kaçakçılığı :eydan alacağı, ve adaletsizliği mucip olacağı gibi gayet mahdut sahada tatbik edilecek olan bir tedbirden maksat da hasıl ola maz. Köylünün mahsulünü köylü* den maliyet fiatiyle almış olmak” la, ona bir resim koymak arasın" da netice ve tatbikat noktasmdaf fark olduğunda şüphe yoktur. Mehmet Asım Feriköyünde Bir facıa! lÜst tarafı 1 inci sayıfada) ve yatak odasında zevcesile Rr zayı münasebetsiz bir vaziyette görmüştür. Bunun üzerine bira” der zadesinin de yardımile ka” dını üç, erkeği de iki yerinden kamayle yaralıyarak öldürmüş, cinayeti müteakip de kaçmıştır. Müddeiumumilik tahkikata baş” lamıştır. i Dün gece geç vakit polisten | tahkikimize göre katiller Cende* | re mevkiine kadar kovalanmışsa da tutulamamışlardır. Pek yakın” da tevkifleri muhakkaktır. “< .......2000201122525000010100020200020 050022 | —nnnuzuuuu TARİH Pİ, KİTARI smmm 5) sn I — Makedonyanım siyasi birliğin temin etmek için kuvvetli bir ordu- ya sahip olmak. II — Makedonyayı şimalden ve şarktan genişletmek ve adalar denizi sahiline inmek. HI — Makedonyayı Yunanistana hâkim kılmak ve Makedonya Yu - nan birliği sayesinde İran devletini yıkmak. Filip bu hedeflere varmak için, kuvvetli bir ordu vücuda getirdi. Bu ordunun süvari kıt'alarını asılzadelerpiyadeleri Filibe sadık Makedonya . köylüleri teşkil ediyordu. Filip Makedonyanın şimalinden Makedonya « ya hücum edenlere muzafferane mukabele etti. Ve hudutlarını genişlet » ti. Trakyayı zaptetti. Filibe şehrini tesis etti. Şark hudutları Çanakka - le boğazıma ve İstanbula kadar uzadı. Sonra Adalar denizi sahilini ve Halkidikya sahillerini istilâ etmek istedi. Fakat bu işte karşısına Yuna - nistan daha doğrusu (hatip) Demostenin temsil ettiğ fırka çıktı. Atina - klar Fiip aleyhine harbe başladılar. Filip Halkidikya ve Tesalyayı zaptet ti. Bumun üzerine Atina Teple ittifak etti, Fakat Filip (Omütte- fikleri mağlüp etti. Tep sitenin Reatyadaki hakimiyetin kaldırdı. Atinaya masa Tep mukavemette ısrar ediyordu. Filip ordusu ile Korente ka - ar geldi. Bundan sonra Isparta bata olmak üzere bütün Yunan sitelerinin murahhaslarından o mürekkep bir meclise kendini İrana karşı açılacak muharebede Makedonyada Yunan orduları baş kumandanlığma intihap ay Filip Makedonyaya avdetinden sonra bir zabit tarafından öldü - ü. — Iskender imperatorluğu — Babası Filip öldüğü zaman İskender 20 yaşmdaydı. İskender (Aris- to) dan felsefe ve ilim öğrenmişti. Şiddetli bir tabiata malikti. Ve fazla sarhoştu, Fakat bunlarla beraber İskender fazla cevvaldi. Ve çok ce - surdu. Daha on sekiz yaşında iken (Şerone) zaferinin elde edilmesine ; a imperator olduktan sonra şiddetle harekete başladı. Makedonya asılzadeleri gayrı memnundular. Yunanistan, Makedonya hakimiyetinden kurtulmak istiyordu. Şimal» deki kavimler (hudutları tehdit ediyorlardı. İskender şimal hudutlarını tehdit edenlere karşı harekete geçti. Tuna boylarına kadar ilerledi. Ma - : kalp isyan eden (Yunan) ve (Tep) e karşı da hareket etti, İlk künden a (Tep) asilerini affetti. İkinci defasmda (Tep) şehrini kö » yıktı ve ahalisini esir diye sattırdı. Buna mukabil af dileyen A » > ilişmedi. Atinada isyanı hazırlıyan (Demosten) i bile serbesi bı « İskender (Korent) de bir kongre topladı. Kendisini bütün müttefik kuvvetlerin baş kumandanlı tayin ettirdi. VA Geni MA Ri ii v has gelir, onlar da çalışır, bir senede on kabilenin murahhasları gelirler, çalı şırlar, giderlerdi. Beşyüzler meclisi halk meclisine arzolunacak sualleri hazırlardı. Bunlar gündelik işleri görür, devletin maliyesini idare ederlerdi. e. nihayetinde beşyüzler meclisi halk meclisine hesap vermiye mec - vu. Umumi işlerin Obhâkimi halk meclisiydi. Harp, intihap,ka- nunların kabulü, muahedelern imzası, siyasi davaları nikamesi ancak halk meclisinin karariyle olabilirdi. Askerliğini yapmış olan vatandaşlar meclis se iştrak ederlerd. İçtimalara ahaliyle meclisin arasına hattı fâsıl olmak üzere kırmızı bir ip gerilirdi. Meclis dini merasimle aç ılırdr. Hür münakaşalar yapılırdı. Mahkemeler : Atinada iki nevi mahkeme vardı: 1 — Eski Arhontların teşkil ettikleri mahkemeler. 2 — Halkın mahkemeleri. ç Halkm mahkemeleri, yani vatandaşların mahkemesidir. Bütün vatan * daşlar burada aza ve müddeiumumi vazifesi görürlerdi. Mahkemelerde a- vukat tutma üsulü yoktu. Herkes davasmı kendisi müdafaa ederdi. An * cak muhakeme haricinde nutuklar yazan, davaların müdafaa tarzını anla” tan ve bununla geçinen muayyen adamlar vardı. Davacılar ekseriya ken didavalarını onlara anlatırlar, Onlar mahkemeye gidecek olan adama bir nutuk hazırlarlardı. Mahkemeye gide nadam bu nutku ezbere söylerdi. A. za mahkeme bittikten sonra reylerini çömleğe beyaz ve siyah çakıl taşlar! atmak suretiyle izhar ederlerdi. Beyaz renk beraet, siyah o mahkümiyete - delâlet ederdi. Sanayi : |, Atık mtalkasında başlıca sanayi taş oiaklarında çalışmaktan ve ma" lenlerin işletilmesinden silâh, vazolar, mobilye ve elbise imalinden iba * « retti, Ticaret : © Milâttan evvel obeşinci oasrın ikinci yarısında OAtina Pire v8” | | | sıtasiyle oOmühim bir ticaret (Omerkezi Ooldu. Atinaya Karade” nizden buğday ve ağaç, Trakyadan demir (Kıbrıstan bakir Midilli o ve Sakızdan şarap getirildi. Sicilyada, İtalyada, Kı” rısta, OMısrda, (Oo iberyada, (oOKarradenizde, Peloponezde çıkan eşye © nin bir çoğu Atinaya gelirdi. Zeytin yağı yün, kumaş, mücevherat ve v8” zolar ihraç edilirdi. İncir ve hububaat ihracı memnudu. Para ticareti, bankerler vasıtasiyle yapılırdı. Bunlar rehin mukabilinde avans verirler ve hesabı cari açarlardı. Atina parası makbuldü ve her yerde geçerdi. © — Peleponez harbi — Milâttan evvel 404 — 431 senelerinde Atinanın Metya harp sonra kazandığı dağ şan, şeref ve siyasi isudret », Kor tin, ve Me

Bu sayıdan diğer sayfalar: