6 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bul dördüncü icra daire - Beyoğlunda Caddei kebir de Hırıstaki İresinde metgâhr meçhul Osman beye: Şayian ve müştereken muta - sarrıf deri kebirde iss hanın- iye hanım hissesi mumai - leyhanın 930 tarihinde şartnamesi haneye talik edilerek 932 *enesi 24 — Mart persembe günü #aat 14 ten 16 ya kadar dairemiz) (4165) lira kıymet taktiredildiği-! de açık arttırma ile satılacağına| ni dair olan açık arttırma ilânı 930) 932 — 69 dosya numarasile tara-| > 579 dosya numarasile tarafını-| fınıza Za ilânen tebliğ olunur. — İstanbol Mahkemel Asli 3tüncüi hu- Kuk dairesinden: Vehbiye hanımın kocası Emin ağa aleyhine açtığı boşanma da- Yası üzerine kendisine usulen Yapılan tebliğe rağmen gelme- Miş olduğundan gıyabında tah- ta devam ile aleyhinde ika- me edilen şahitler dinlenilmiş Ve mahkeme 4 Nisan 932 ye bi- takılmıştır. Muamelâtı mezküre- Ye S gün zarfında itiraz etmedi- ği taktirde mahkemeye kabul edilmeyeceğin luzmu ilân olunur. m e e Üsküdarda Istanbul altıncı ic- ta memurluğundan; Üsküdarda Selâmi Ali efendi mahal Çıkmaz Ekmekci Mesrap soka- Binda 12 No. lu hanede mukim iken el- Yevm iksmetkim meçhul Vasil oğlu Yanko Efendiye Kos oğlu Yanko efendinin Üsküdar hakimliğinden istihsal eylediği tas- kayıt ilâmı icraya tevdi kılınmağla tarafınıza tebliğ edilmek üzere gönde İş olan ödeme emri ve zabıtaca şa Pılan tahkikata ikametgâhı meçhul ol- anlaşılmasına mebni ödeme emrinin buçuk ay müddetle ildnen tedliğaz karar verilmiş o'duğundan tarihi Mndan inibazen bir be ay hitamından sonra bit hafta zar: © bir itirazmiz bulunduğu takdirde bizzat veya tarafınız. dan bir vekil göndermek suretile İtire- dermeyan etmeniz, aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır müddeti mezküre ında hakkınızda cebri icra ödeme emri yerine kal olmak Üzere tarafınıza Yünen tebliğ olunur. (2557) Fatih Sulh icrasından: Vasfiye hanım ile Mecide ha- Bim ve İsmail ağanın şayian mu- tasarrıf oldukları Haydarda bı- sakçı Alaattin mahallesinde 28 Bumrolu 100 lira kıymeti mu- mminesi iki sofa ile iki oda Ve bir hela ve bir kuyu ve mik- tarı kâfi bağçeye havi ve ayni mahalde 30 No.lu ve miktarı kâfi bağçe ve iki oda ve bir *ofa ve bir helâ ve 500 lira kıy- Meti muhammineli hanelerin iza- şuyuu icra edilecektir. Tapo- “a müseccel ve gayrı müseccel bak sahiplerinin 20 gün zarfında Müracaatla haklarını tesbit et- tirmeleri aksi taktirde gayrı mü- *eccel hak sahiplerinin paylaş- hariç tutulacakları arttır- Maya iştirak edenler bedeli mü- 5 zarfında vere- Mklerdir aki taetirde farka Hat Y€ zarar ve ziyan kendilerinden blâhüküm alınacaktır. Taliplerin on pey akçası ile beraber prma günü olan 7 Nisan 932 “şembe günü saat 15de Fatih Sok icrasma 931-14 numrolu aye müracaatları ilân olu- İstanbu) İkinci « icra memurluğundan: Yy Bir borçtan mabcuz ve para- Mag zilecek Komodin; saat ve », 8-3.932 tarihinde saat 13 de Taksimde Kazancı Sor- bağa sokağı 17 No. lu hanenin pi önünde satılacağından ta- müracaatı ilân olunur. (2551) Pa ei i Hanınm 6 numaralı da-| mahallesinde Kör oğlu sokağında mukim iken elyevm ika -| 19 numaralı hanede mutasarrıfen olduğunuz £ Beyoğlunda) mechul olan MEHMET efendiye: deyninden dolayı açık) deki hissenizin 27—2 932 tari- Artırmaya vaz edilmiş olup 20) hinde mahallen vaziyet ve taktiri sokağında 8No.lu hanenin13 Mart - stanbul 4 üncü icra memuru - gunden Fatihte Kâtip Muslahaddin sakin iken elyevm ikametgâhı Raife hanıma borcunuzdan do- layı tahtı hacze alınan işbu hane - kıymetine giden ehli vukuf tara - fından mezkür hanenin tamamına natık haciz zabıt varakası ilânen tebliğ olunur. (2554) Istanbul yedinci icra memurluğundan; l Galatada Beyazit mahallesinde | Topcılar caddesinde No. 167 mukim iken ikametgâhı meçbul | bulunan Nikoli efendiye: Yani Raka efendinin zimmeti- nizde alacağı olan paranın temi- ni için hacız olunan Beyoğlunda Kamerhatun, mahallesinde Fakir 932 tarihinde saat 11 den 12 ye kadar mahallen hacız, takdiri kıymet ve vaziyet muamelenin Uşakta merkezi bulunan UŞAK Şayak Fabrikası Türk Anonim Şirketinin 931 senesi heyeti umumiyesi 31-3 932 İ tarih yevm Perşembe sasr 14 te fabtika- | da içtima muk Heyeti vmumiye- de bulunacak Bissedaranın nizamname mizin 26 ıncı maddesine nazaran hisse senetlerinin fabrika kasasına usnli dalre- sinde veya vessiki muteberelerinin de irası ilân olunur. Ruzaamei müzakerat : i — Meclisi idare raporu 3 — Murakıp raporunun kıraasi 3 — Bilânço kabulü 4 — Meclis idare ve Mutakıp inti- babatı. Merket actotası: Calste köprü başı B. 2353 Şube A. Sirkeci Mühürdarzade Han 2:2740 Izmir « Pire « Iskenderiye POSTASI (EGE ) 8 Mart Salı 11 de Galata nhtımından kalkar. Moda iskelesi üzerindeki gazino tesliminden itibaren Mayıs 935 nihayetine kadar kiralıktır. İhalesi 15 Mart 932 saat 17. Teminat yüzde 10. 7 —VAKTT 6 MART 1932 see As. Mk. sa. Al. Komisyunu ilânları ç Miktarı 1450 Metre Konya orta mektebine kapalı zarf 1800 » — Maltepe askeri lisesine v : 2750 , (o Kuleli lisesine “ — İl 1645 » O Çengelköy orta mektebine ,, yi | 840 » © Erzincan orta mektebine (Aleni münakasa il Yukarda isim ve miktarı yazılı mahallere hizalarında gösterildiği veçhile ji dördü kapalı ve biri aleni münakasa suretiyle beş şarinamede lâcivert elbis selik kumaş satın almacaktır. 15 —mart —992 salı günlü saat 1430 da ka- palı zarf münakasaları ve 16 ya kadar aleni münakasaya Harbiye mektebinde ki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Tabiplerin şartname ve nümu- nesini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak icin de kapalı zarf müs makasalarına ait olanlar için bir şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teklif | mektuparını ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermele- ri ve aleni münakasa için de 16 ya kadar iştirakleri. (219) (644) il İspanak İfayı taahhüt etmiyen müteah- Karnabahar hit namı hesabma 482 çeki Maltes Lahna müddet Şubat — 932) pe Lisesi için, 105 çeki Topcu Â- gayesinde hitam bulacaktır. t ktebi için ki 'an 587 Bine Vİ bitmiştir. uş mektebi için ki cem'an çe ki odun pazarlıkla almacaktır. Pas acer zarlığı 7 — Mart — 932 pazartesi, Pam miktarı bitmiştir. günü saat 16 ya kadar Harbiye Taze soğan mektebindeki satın alma komisya Kuru soğan | nunda icra edilecektir. Taliplerin Limon miktarı bitmiştir. şartnamesini görmek için komis » Salça İ yona müracaatları ve iştirak için Sarmısak j de vakti muayyeninde hazır bu « Dereotu | Tunmaları. (231) (785) en | La. Yeşil salata Askeri mekteplerle hastaneler İfayi teahhüt etmiyen müteah- hit namı hesabına yukarda cins »| leri yazılı sebzeler pazarlıkla sa - için 18.000 kilo toz şeker zarf suretile satın almacaktır. Mü“ | nakasası Zi — Mart — 932 pa « ifa kılınacağı ihbar varakası teb- z liği makamına kaim olmak üze- Sadık zade birader-! re ilânen tebliğ olunur, (2555) İer vapurları — Karadeniz Postası il SAKARYA 8 Mart Salı Vapuru 9” | Sirkeci- rıhtımından hareketle ? aEEE ir, İ 3. K. O. Sa, Al, Ko. dan Harita umum müdürlüğünün| İstanbul şubesindeki çadırlar ta - mir edilecektir. Pazarlığı 7 —3 tın alınacaktır. Pazarlığı 7--Mart 932 pazartesi günü saat 16 ya ka- dar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacak tır. Taliplerin şartnamesini gör » i mek için komisyona müracaatları ve iştirak için de muayyen vakit» zartesi günü saat 14,30 da Harbi- ye mektebindeki satın alma ko » misyonunda icra kılmacaktır. Tas , liplerin şartnamesini görmek içim komisyona müracaatları ve işti için de şartnamesi veçhile hi yacakları teklif mektuplarını ihale | gününün muayyen vaktinde ko» — 932 pazartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır. Ta liplerin çadırları görmek üzere Be- yazıtta harita müdürlüğüne şart - namesini almak ve pazarlığa işti- rak etmek istiyenlerin vakti mu - ayyeninde komisyonumuza müra- caatları. (109) (829) .. Askeri ihtiyacı için zeytin dane- si almacaktır. Pazarlığı 7 —3 — 932 Pazartesi günü saat 16 da icra edilecektir. Taliplerin sart - namesini ve nümunesini görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin vakti muayyeninde komisyonumuza müracaatları. (110) (830) iye Malüllerle şehit yetimlerine ait| 1932 senesi işramiyesj için icap eden tesbit delvelleri ile yoklamaların ya - pılmasına bilâmum askerlik şubelerin ce başlanmıştır. Tesbit (müddetinin 25 — Mart — 932 de hitam bahaima| nazaran alâkadaranm bu müddet zar fmda mensup oldukları askerlik şube- lerine müracaat ederek (o kayıtlarını yaptırmaları lüzumu ilân olunur. (85) (586) . * Çatalca müstahkem mevki kı- taatı hayvanatı arpası aleni mü - nakasaya konmuştur. İhalesi 7 —3 — 932 tarih pazartesi günü İl | saat İS te komisyonumuzda yapı- lacaktır. Taliplerin şartnamesini! almak üzere her gün münakasaya iştirak edeceklerin de vakti mu - ayyeninde komisyonumuza mü - racaatlarr. (76) (521) yn Polatlıda bulunan kıtaat hay - Yanatının dört aylık ihtiyacı olan 220.000 kilo arpa kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhale ta rihi 7 — Mart —932 pazartesi günü saat 14 tür. Taliplerin şart- Dahili hstalıklar mutahassısı nameyi görmek üzere her gün mü- nakasaya iştirak edeceklerin ise teminat akçeleri ile birlikte ihale tarihinde Polatlı satın alma ko - misyonuna müracaatları. (78) (553) Zonguldak, İnebolu, Ayancık, $| Samsun, Ordu, Giresun, Trab- zon, Rize ve HOPEye azimet & ve aym iİskeleerle Görele 2 ve Ünyeye uğryarak avdet $ edecektir. : . Fazla tafsilât - için “Sirkeci Meymenet Hanı altında acen- talığına müracaat. Tel 22134 EREAr ESER ESEK ERAEEEESE İLAN “Kütahyanın Hacı Ahmet ma - hallesinden Hasan kızı Rukıye tarafından kocası Kalkan dereli Abdülhamit aleyhine açılan bo - şanma davasında bilcümle mua - meleler tekemmül etmiş olduğun dan başka bir diyeceği varsa söy- lemek üzere muhakeme 21 — 3 — 932 ye talik kılınmış olduğundan yevmi mezkürda Kütahya asliye hukuk mahkemesinde hazır bu - İunması muameleli gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Doğum ve kadın. hastalıkları mütehassısı Döktor i Hüseyin Naşit | Türbe, eski Hilâliahmer binası 1. 22672 hukuk bâkimlerinden Soat ve kıymettar muallimlerimizden Ferruh ve: Meliha ba- nmefendilerin validesi İsmet hanımefen- di vefat eylemiştir Bugün Moda iskelesinde ikametgâhin- dan kaldırılarak ailesi makberesine def- | Şi İstanbul mahkemei asliye dördüncü nolunsesktır. Ailesine (üziyet ederiz. | Doktor Hafız Cemal Cumadan maada her gün öğleden sonra saat 230 dan 5 €) kadar İstan bulda divanyolunda 118 numaralı has susl kabinesinde dahili hastalıkları) muayene ve tedavi eder. Telefon: İs- tanbul (2. 22395) wi, & te komisyonda hazır bulmaları.) misyon riyasetine vermeleri, (232) (784) (230) (742) Istanbul Belediyesi ilânları Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu hastaneleri için lüzumu olan alât ve edevat pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar tafsilât almak için her gün levazım müdürlüğüne ve pazarlığa girmek için de 3308 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 14-3-932 perşem- be günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmeli- dirler. o (856) © Istanbul Polis Müdürlüğünden; Memurini zabıta için imali muktazi 231 takım sivil elbise ve 231 takım sivil kaput ve olmktar sivil şapka kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat hattı lâyık görül düğü takdirde 27-3-932 tarihine müsadif pazar günü saat 14te ihaleyi kat'iyesi icra edilecektir. Taliplerin şeraiti ve nümunele- rini görmek üzere idare komisyonuna ve teminat akçesile teklif mektuplarını yevmi mezkürdu saaat 14de kadar Vilâyet defter- darlık dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. (857) Yalova Malmüdürlüğünden: Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben şose yolu şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlâki Milliye tar- lasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarık- mıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif pazar gönü Ya- lova Malmüdürlüğüne müracaatları, (813) Gedikpaşa'da Jandarma Satınalma Komisyonundan: Kaputluk kumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve kürkü ile imaliyesi müteabbidine ait olmak üzere bin beş yüz adet kürklü: kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası senei baliye martının on altıncı çarşamba Til aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör“ mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklilname ve teminatlarile beraber mezkür günün müayyen saatine kadar ko- misyobumuza müracaatları. (679) | rr ri, f Büyük Tayyare Piyangosu I2 inci tertip 2 inci keşide 1 Mart 1932 dedir. Büyük ikramiye 35009 Grad Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfat

Bu sayıdan diğer sayfalar: