6 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

6 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

»—B — VAKİT 6 MART 1937 — Çocuklara mahsus HAYAT KITABI Ziraat Bankası NIN hayat-kumbarası © Cümhuriyet Halk Fırkası Manisa Vilâyet Idare Hey'eti Riyasetin- | den: 1 — Manisada inşa edilecek Halk Fırkası binasının inşası (18315) lira (19) kuruşluk bedeli keşfi üzerinden kapalı zarf usu- lile münakasâye konulmuştur. 2 — Münakasa müddeti Martın 24 üncü Perşembe günü saat on altıya kadardır. 3 — Münakasada 661 numaralı müzayede ve müüakasa ka- nunu caridir. 4 — Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini teklif mektuplarına leffetmeleri ve eğer Mübendis ve Mimar değilseler inşaatın mes'uliyeti fenniyesini derubte edecek; bir Mühendis ve Mimar göstermeleri ve bunla- nın kâtibi adilden musaddak bir taahhütnamelerini teklif mektu- buna leffetmeleri şarttır. 4 — Kapalı zarflar vakti muayyeninde Fırkanın Manisa Ida- re Hey'eti huzurunda açılacaktır. 6 — Mukavele barcı, pul ve ilân masrafları Müteahhide aittir. 5 7 — Evrakı keşfiye ve projesini görmek ve fazla malâmat almak isteyenlerin Fırkanın Manisa Vilâyeti Idare Hey'eti Ri- yasetine müracaatları ilân olunur. (841) Şebinkarahisar vilâyetinden: Şebinkarahisar Suşehri arasında ve Kelkit ırmağı üzerinde altı bin yöz on sekiz lira muhammen bedeli olan ve kırk bış metresu münhedim bulunan ve halen üç yüz on beş metro tu lündeki Tonuk köprüsünün abşap ve demir aksamı 28:2-932 ta- rihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. Bedeli ihale üç ay zarfında iki taksit- te almacaktır. Keyfiyet ilân olunur. (839) Jandarma Satınalma Komisyonundan: 114 : 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası 48-Mart-932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere ber gün ve münakasaya iştirak için teminatlarile beraber mezkür günün muayyen saatine kadar ko- misyonumuza müracaatları, (851) | Devlet Demiryolları ilanlârı Kayseri - Sıvas hattı üzerinde bir köprünün mahalline çekil- mesi hasebile 8 - 3 - 932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9-3- 932 tarihinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrüsefer etmiyecekleri ilân olunur. (837) er VAKITın-— Küçük ilânları 10defası yüz samanı EM Satılık otomobil — 520 mar ka merorolu ve fiyat cinsinden ve pek az istimsi edilmiş olup bilcümle aksamı ve makine teferroatına kadar mücedder olan otnmobilimi zuhur eden askerliğim dolapısile acele ve ucuz fiatla sarmak arzusundayım. Taliplerin zirdeki adresi- me mürucaatları ilân clanur. (2529) Evupsultanda karakol itisalinde No 90 çömlekçi dükkânmda Kemal EK. vasıta- sile İsmail Memur istiyoruz — Taşrada, | kazalarda mel satseskur, bangi kazada Satış yapscakaş © kazanın yerli ahalisin- den olması şarttır eeekropla mürrdaat; İstanbul Postahanesi 400 Li r—VAKIT Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakıt yordu. Telefon : Yazı işleri 24370 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu: 46 Telgrafı Istanbul Vukıt Abone şartları; © 129 Aylık Dehilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçie — Oo 800 1450 27 e ———— m e — ilân şartlarımızı Resmi Husus Satın 10 Kş 12,50 Kş. Santimı o. 95 Küçük ilân şartlarımız: kin Si 4 1-10 Defah s0 50 65 73 (00 Kuruş A — Abonelerimizin ber üç aylı ğı için bir defa mscesnendir KB — 4 stin geçen ilânların fazla şalım için 5 kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım, umumi neşriyat müdürü: Refik Ahmet Istanbul Evkaf Mü- 1 diriyetinden: Kazası Mevkii Kilo Nev'i Çatalca İstranca Vakıf ormanlarının tabtaköprü ile kütüklü mekân arasında vaki orman kıt'asında. “ İstranca Vakıf ormanlarının 106 hat boyunda ve iki parça orman kıt'asında. 60,000 Si m İstranca Vakıf ormanlarının süpürgeala» orman kıt'asında. w —— İstranca Vakıf ormanlarının kasapyorgi çesmesi civarında, » İstranea Vakıf ormanlarının Hamzadere orman kıt'asında. 100,000 © ,, 100,000 ©; 250,000 ,, Şile o Avcıkoru Vakıf ormanlarının tefekliağıl orman kıt'asında. 20000 , Ğ Avcikoru Vakıf ormanların Eğridere mevkiinde. 30,000 Balâda (muharrer mahallerde orman kıt'alarından miktarı muharrer imal olunacak kömür müzayedeye çıkarılmıştır. Müza“ yedesi 20 Mart 932 Pazar gününe kadardır. Yevmi mezkürde saat 14 de ihalesi icra olunacaktır. Şartnamesini öğrenmek ve müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Istanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi Vakfiye idaresine müracaat etmeleri ilân olunur. (848) Münakasa Temdidi Mudanya Belediyesinden: Kasabanın aboneleri için alınacak su saatlerinin münakasa! 1 Mart 932 tarihinden 20 mart 932 tarihine kadar yirmi gün müddetle temdit edilmiştir. Ihale 20 Mart 932 pazar günü saat 15 te yapılacaktır. Talipler nümunelerile ve teminatlarile Me Mudanya Belediye encümenine müracaatları ilân olunur. (84 Yüksek Ticaret Ve Iktısat Mektebi Müdürlüğünden: Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif P*” zar güdü saat İdte ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf v9” lile münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların keşifname v şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları İ | olunur. (853) 200,000 Kömür

Bu sayıdan diğer sayfalar: