7 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

7 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YE MY SE — 2 — VAKIT 7 MART 1932 * giltere oldu. Dahili | Avrupa Ricat ediyor ( Baş makalemizden mabet) niyetin inkişafına mâni olan mil- Tevfik Rüştü Bey e a e müdafaaya muvaffak olamamak» Cenevreden evvelki gün bildirildiğine ae Uzak er e İl göre hariciye vekilimiz Tevfik Rüşd arpten evvel bütün dünyada | bey Kulüp enternasyonalde şerefine ve- parıldıyan Avrupa siyasi nüfu- | rilen 150 kişilik bir ziyafete bulunmuş. zunun azaldığına yeni ve kat'i | Profesör Rappart Tevfik Rüştü beyi ha- bir delildir. zuruna takdim ve Türkiyenin İsviçre Çünkü bütün hükümetler ve | Knunu medenisini kabul eriğinden de- efkârı umumiye şu yanlış fikir YE ei e Key üzerinde ısrar ediyor: Güya, bu- Hericiye vekilimiz cihan meseleleri günkü müvazenesizliğe mâni ol” | pakkında mühim bir basbübalde bulun- mak için Avrupa memleketleri muş, bu meselelerin sadece hukuk! de- arasındaki kuvvet ve kabiliyet | gil siyasi noktalardan da tetkiki icapey- membalarının tevzini kâfi gele- | lediğini söylemiş ve ezcim'e demiştir ki cektir. Herkes vaktini, yaramaz — Beynelmilel teşriki mesaiden bah- çocukların bir pastayı paylaşmak | edilince sadece büyüklerin değil, kü- için döğüşmeleri gibi, bu müva- | Sülerin de menfaalerini O gözden zeneyi temin için münakaşayla Keyman şer iriyor. ismet Paşânin Balkan Konferansında EN > söylediği gibi komşularının harabeleri ra bu li Kim- | üzerinde yaşamanın Kabil olduğu zaman- se bunun farkında değil gibi gö- | lar çoktan geçmiştir. rünüyor.Fakat bu meselenin esa- Hariciye * vekilimizin nutku sürekli sıdır, Avrupalılar için en iyisi, | alkışlarla o mukabele görmüş profesör odalara kapanıp bir masa etrafın. | eğer ber devlet hariciye nazını Tevfik da münakaşa edip duracaklarına fazla ahalilerini başka yerlere Rüştü bey gibi düşünürse bu kadar muğlak meseleler çoktan hallolunurdu., nakletmek fazla istihsa'lerini öte- demiştir. ki kıt'alara satmak çarelerini ara- 3 maktır. Lindbergh in Oğlunu kaçıranlar Amatörler olacak ! Trenton, (Nev.York' 6 (AA) — İibar idaresi memurlarile 10 derlet po- lis-erkâni arasında aktedilen bir konfe- ranstan #onra Nev York velisi Mr. Mo öre Lindvergh'in oğlunun yakında sağ ve salim olarak slesine izde edileceğini tahmin ettiğini beyan etmiştir: Vali, çocuğu kaçıranların. ağlebi ih- Ümal haydut amatöleri oldüğunu ve kendileri için yegâne çarenin keçmak ve selâmet yolunun da çocuğu sağ ve s£- lim olarak ebeveynine iade etmek ve bulunduğu yeri polise ve İLindbergh'e bildirmek olduğunu anlıyacaklarını ilâve Bu meseleye temas edilmedik- çe, Ayrupayı ciddi surettâ teh- dit eden içtimai, iktisadi ve harp tehlikeleri katiyyen ortadan kal- dırılamaz. Avrupa ietimai tehlikeye ma- ruzdur zira, bugünkü © Avrupa cemiyeti bütün kababat ve hak sızlığı bugünkü içtimai o şeraitte zanneden İ5 milyon işsizi muha- faza edemez. Avrupa harp tehlikesine ma- ruzdur, zira içtimai sebepler ve tesirleriyle kendilerini kaybeden hükümetler maceralara girerek birer netice elde etmiye mecbur © vimişir olacaklardır, Avrupa iktisadi sukut tebii. Mahmut Esat B.le ha- kesine maruzdur, zira, bugünkü Avrupa iktısadiyatı, o rakipleri karşısında milyonlarca işsizi bes- lemek gibi lüzumsuz bir takım masraflara mukavemet edemez, Avrupa civar bükümetlerden ber mevsim şikâyetlerle vaktini geçirmekle değil, kep birden ken disine büyük bir istikbal yapmı- ya çalışmakla kendisini kurtara- bilir. zine arasında ihtilâf İzmir, 6 — Kuşadasında eski adliye vekili Mabmüt Esat beyle hazine vekil- liği arasında bir ibtlâf çıkmıştır. Hazine vekilliği bu ararinin metruk emvalden olduğunu bildirerek mevzuubahs arazi müsteciri İbrahim Çavuştan dava aç Mıştur. Mahmot Esat bey mal sahibi sıfatile mahkemeye giderek arazinin miras şek- linde intikal ettiğini, hayatında böyle hiç bit #öhmet altında kalmadığını söylemiş, müdahil sıfatile hazine aleyhine davacı mevkiine geçmiştir. Hazine vekili Mahmut Esat beyin gösterdiği vesikaların tetkikve davanın ta- likint istemiştir. Mahmut Esat bey bu 80 dönümlük eraziyi altmış senedenbeti ailesinin tasarrol ettiğini isbat edeceğini söylemiştir Elektrik şirketi müdürü Ankarada Ankara, ö (Vakıt) — İstanbul elek İ erik sirketi müdürü M. Hansen, burada Ikbsat vekili Mostafa Şeref beyle gö- rüştü. a ğini zanneden birçok kimseler var. Bu suretle tecrit edilmiş olan efkâri umumiyeler, bükü- metlerini ani ve mevzil kararlar almıya, nümayişler ve hissi ak- sülâmeller yapmıya mecbur edi- yorlar. Halbuki bunun tamamen ak- sini yapmak lâzımdır. Zira, an- cak, beynelmilel istikrar ve mü- nasebetlerin lâzımı gayrı müfariki olan kredi, Avrupaya, yeniden inkişaf kabiliyetini verebilir. Çön- kü, bu, onun terakki ve müva- zenesini temin edecek yegâne ... Harpten evvel işgal edilmiş Mısır, Sudan ve Cezayir gibi birkaç yer müstesna, Avrupa inkişafı on senedenberi bütün dünyada ricate mecbur olmuştur, Şimalde Uzakşarkta, Hindis- tanda, Rusyada Anadoluda, garpta, bütün Amerikada ve bil- hassa Orta ve Şimal Amerika- sında, hatta Avrupada bile Tu- na havzasiyle Rus steplerinde iktisadi bir ricate mecbur ol- muştur. Nasıl oluyorda bu ummi ve mütemadi ricati, hergün haber aldığımız halde, hergün yeni bir bhavadismiş ve eskisine bağlı de- ğilmiş gibi telâkki ederek gör- müyor ve bunun sebepleri Av- rapanın bugünkü sıkıntısından doğduğu anlaşılmıyor? Bundan ilk muztarip olan In- Sonra, adam ve eşya ihrac eden Almanya, ni- | bayet ihracat merkezi esasen az | olan ve ancak kendilerini geçin- direbilen Şark milietleriyle Ak- deniz havzası milletleri mütees- sir oldular. Avrupada, her milletin bu ha- Son Telgrafilar * 931 bütçesinde tasarruf Bu husustaki vekiller heyeti kararı vekâletlere bildirildi Ankara, (Vakıti — 931 bütçesinin kalan aylarında azami tasar- ruf yapılması hakkındaki heyeti vekile karan Başvekâletten ve- kâletlere tebliğ edilmiştir. Hazirana kadar yapılacak sarfiyattan inşaat tamirat mefruşat defatir ve evrak matbaalar tesisat, melbusat tedavi masraf- ları ecnebi mütehassıs celbi ecnebi memleketlere seyahat, tenvir ve teshin, iaşe, bedeli icar, barcirah ücretli muhabere, masarifat muhakeme, düyünü (müteferrika vekilin tastikiyle olacaktır. Bu suretle hazirana kadar 1 milyon lira tasarruf o edileceği tahmin ediliyor, Ziraat vekâleti ve ziraat mektepleri Vekâlet bu hususta mühim bazı esaslar hazırladı Ankara, 6 (Vakıt) — Ziraat vekâleti tali ziraat mektepleri hakkında yeni bazı tetkiklerde bu'unmuş ve bazı esaslar hazır- lamıştır. Bunlar meyanında Adana, İzmir, Bursa ve Istanbulda bulunan ziraat mekteplerine bugünkü ziraatımızın icaplarına uy- gun bir şekil verilmesi vardır. Buna nazaran mezkür mekteple- rin müfredat ve tatbikat prograları şu suretle hazırlanacaktır: 1— Tali ziraat mekteplerindeki tedrisat çok pratik ve tat- biki olacaktır. . 2— Her mektep bulunduğu bazı mıntakanın zirai ve iktisadi ihtiyacına muvafık bir tedrisat programı tatbik edecektir. 3 — Tedrisat tabii mahiyette olmasına nazaran bu mektep- lerden çıkacak efendilerin memur olmıya bilgilerini bilamel istih- sal sahasında tatbik edebilecek kabiliyette yetiştirilmiş olwası €sası vazolunacaktır. 4— Bu mektepteplere alınacak talebenin çiftçi evlâtlarından olmasına, mektepten çıktıktan sonra kendi işlerinde çalışmaları- na itina olunacaktır. ; Çinde müsademeler devam ediyor ları zayiat, 7000 telef ve 3000 yaralıdan ibarettir. Bu zayiatın Japon zaiyatının 10 misli olduğu söyleniyor. Bundan baska Japon tebliğ- leri, Voosung istihkâmlarının Çin- liler tarafından tahliye edilme: den evvel berhava edilmiş oldu- ğunu ilâve eylemektedir. Japon kuvvetleri başkumandanı Jeneral Shirakavva, vaziyetin salâh bula- cağı kanaatinde sabit olduğunu beyan etmiştir. | Mumaileyh Ja ponya'nın devletlerle teşriki me- sai edeceğini vadeimiş fekat va- ziyette salâh husulüne intizaren Japon ordusunun müstacel mese- lelerin halline ibtinamla nezaret edeceğini söylemiştir. Japon bah- riye nazırının obürgün Changhai'- ya muvasalat etmesi beklenil- mektedir. Moskova, 6 (A.A) — Tas A- jansı bildiriyor: Şanghaydan bil- dirildiğine göre evvelki gün 8 bin Japon piyadesi Liuhe civa rında karaya çıkarılmıştır. Japon kuvvetleri Şanghay-Nankin de- miryolu hattı üzerinde kâin Tİsi- anding istasyonuna doğru yürü. mektedirler. Çin müdafaa hattı Vadikatzden Sakandzenge kadar uzanıyor, Bu hattın cenubunda (Üst tarafı 1 inci sayfada) pon süvari karakolları ile Çin kuvvetleri arasında birçok şid- detli müsademeler vukua gel- miştir, Japon kuvvetleri başku- mandanı Jeneral Shirakaya, gay- ri melbuz taarruzlara karşı koy- mak için Japon hattının biraz ilerisinde karakollar vücuda ge- tirilmesinin lüzumlu ( olduğunu beyan etmiştir. Mumaileyh. “bu harekâtı icra eden bir avuç ada- mı, taarruz unsurları olarak na- zarı itibare almak mümkün de- ğildir. ,, Demiş ve Çinliler tara- fından bir tehdide maruz kal madıkça Japon büyük kuvvetle- rinin kendi mevzileri üzerinde kalacaklarını ilâve eylemiştir. Londra, 6 (A.A) — Tokio'- dan Reuter ajansına bildiriliyor: Amano fırkasina mensup bir muhtelit Japon alayı, bu sabah saat 6' da Ningouta'ya mütevc- ciben Hailin'den hareket etmiş- tir. Bu alaya mensup bir müfre- ze de dün oraya gönderilmiş idi. Changhai, 6 (A.A) — Çin menabiinden tereşşüh eden ha- berler Nanziang - Kiating - Tait- zang battı bayunca Japon taar- ruzlarının devam etmekte Kiana- ban ile Sou - Tcheou Üzerinde de Japon tayyarelerinin faaliyet- te bulunmakta olduğunu bildir- mektedir. Japon tebliğleri, alel- âde müsademe telâkki ettikleri bu muharebelerin mesuliyetlerini Çinlilere atfetmektedirler. | Bu tebliğlere nazaran son Chapei, Kiangvvan ve Voosung mubare- TE ——— —ğ——-——- Pariste eğlence Hayatı Paris, 5 (A.A.) — Artistler birliği tarafından o geçen gece Cirgue d'hiver de tertip edilen g#” la müsameresine hemen, hemen bütün Parisliler şitap etmişlerdir. Müsamereden sonra sabahleyin saat birde aktörler v eseyirciler, eski temaşahaneler menfaatin€ verilen şenliğe gitmişlerdir. Geçen sene olduğu gibi bu sen? de merakını tatmin etmek ve san“ atkârların facia veya muthike sah nelerinde meçhul istidatlarını gös” termelerine şahit olmak için bu şenliklere iştirak eden Parislilerin miktarı pek çok olmuştur. sarereeserrreresenesıne sanar ersan sanan se saman Vangtin mıntakasında o mühim, Çin kuvvetleri mütehaşşit bulun- maktadır. Japonlar Çinlileri Su- covun Otesie püskürtmek iste- dikleri için 20 kilometrelik mın takanın bududunu o aşmışlardır. Çin gazetelerinin istihbaratına öre Şanghay havalisinde şimdi binden fazla Japon askeri bulunmaktadır. Üç Japon tay- yaresi Vucov üzerinde uçara şehrin merkezini (o bombardı- man etmişlerdir. Son müsade melerden birinde Çinliler bir pan tayyaresini indirmişlerdir. ayyarenin rakibi ölmüştür. Çin takviye kıtaatı Cbavghai, 6 (A.A) — Çin menabiinden alınan ve henüz teeyyüt etmeyen haberlere göre Çinliler son 3 gün zarfında 33.006 kişilik takviye kıtaatı al- mışlardır. Diğer taraftan, Jene- ral Tehen - Tehen tarafından ku- manda edilmekte olan bir fırka- nın Changbai - Hang »- Tcheou demiryo'u imtidadınca ilerlemek» te olduğu beyan edilmektedir. Cerevrede müzakere Cenevre, 6 (A.A) — Dün ak- şam Cemiyeti akvam umumi ko- misyonunda Çin- Japon meselesi- nin umumi müzakeresi €Smasın- da M Benes, meselenin son de” derece girift olduğunu ve Aksa yı şarkın hususi vaziyeti hakkın- “ da Fraosız mümessiliyle mütte- hit olduğunu beyan etmişti.” Bundan sonra söz alan M. Po'itis iki esaslı prensipi okur mak lâzım gelini söylemiştir: Milletlerin İ tamamiyetine ve siyasi”İstiklâline riayet ve beyhelmilel muahedelerde verik miş olan sözlere hörmet, Portekiz mümessili hükümeti” nin sulhün yeniden teessüslinÜ görmek hususundaki arzusunf beyan etmiştir. Uruguvay murahhasının mü" dahalesinden sonra müzakerst henüz söylememiş olan bir kaf hatibi dinlemek üzere leden sonraya talik edilmiştir Şanghay'da imtiyazlı mıntakad” Çinlilerin bir nümayişi , Moskova, 6 (A.A) — Şanghay” dan bildiriliyor: İmtiyazlı mınts” kada bir kaç yüz bin Çinli tar8” fından büyük bir nümayiş ya mıştır. Nümayiş beş saat si tör. Beynelmilel polis nümayif” çileri dağıtmıştır. İtalyan amirali Vusung'U ziyaret etil Şanghay, 6 (A.A) — Kaly* amirali Cavagnieri, dün Trent? Kruvazörile buraya gelmiştir. Mumaileah, Japon amirali Ne mura ile beraber Vusung'u yaret eylemiştir. Muhterem Halkımızın azar Dikfatine Piyasada bazı ticarethanelerin bir takı ipeklileri IPEKIŞ mamulâtı diye sürmekt€ oldukları istihbar edilmiştir .PEKIŞ kumaşla” henüz piyasaya çıkarılmış değildir.Çıkarıldığ zaman ilân edileceği veçhile iPEKIŞ mam“ ( lâtında altın yaldızlı IPEKIŞdamgası olacak” /

Bu sayıdan diğer sayfalar: