7 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

7 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 6 — VAKIT 7 MART 1932 Zenginlikten Bıkan adam! Amerikanın “Minnesota, mik yonerlerinden Mister Herbrand Cotter, zenginlikten bizar olarak yüksok ve lüks hayattan feragat etmiye karar vermiştir. Mister Cotter, artık, İngiltereye gelerek Taymis nehri kenarında küçük bir ev alacağını ve orada gayet sade bir hayat geçireceğini bil- dirmiştir: — Hayatım, diyor, bana ait değildi. Her gün, yüzlerce hayır cemiyeti gelir, binlerce adam müracaat eder, bir iş için ser- maye koymamı ister; kimisi teh- dit eder, kimisi yalvarır, para isterlerdi. Bazıları da harikü'âde birşey icat ettiklerini, bu icadın dünya sanayiini a'tüst edeceğini bildirir, ortaklık teklif eder, ba- zıları mekteplere yardım etme- mi ve daha bilmem neler is- terlerdi. O suretle ki, günün hiç bir dakikasını kendi kendimle ” geçirmiye muvaffak olamıyor- dum. Artık şimdi kararımı ver- dim. Servetimin o hepsini bu adamlara dağıtacağım. Ister dün- yayı altüst etsinler, isterlerse , mektep, meyhane açsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar! Ben sade- ce, kendime, yiyecek ve içeceği temin edecek kadar para ayıra- rak herşeyden vazgeçeceğim ve çekilip, Taymis kenarında, rahat rahat ölümü bekliyeceğim. Kalp sektesinden ölüm Dün Fatibte bir ceset bulun- muş, yapılan muayene neticesin- de kalp setesinden öldüğü an Jaşılmıştır. Cesedin hüviyeti he- müz tesbit edilememiştir. İngiliz veliahtına Benziyen Adam Bundan bir müddet evvel, Ma- caristanda, Budapeşte şehrinin en büyük otellerinden birisinin | önünde şık bir otomobil duru- yor, içinden, gayet güzel giyin- miş, sporcu bir İngiliz inerek o- telin en güzel apartımanına yer- leşiyordu. İngiliz ismini Londralı “John Morrov,, diye kaydettir- mişti, Tesadüfen otelde, Budapeşte- nin meşhur aktrislerinden birisi de bu'unuyordu. Aktris Ingilizi görünce hemen tanıdı. Bu, bir- kaç sene evvel kendisine takdim edilmek şerefini kazandığı prens Dügal'di. Bunu baber alan Bu- dapeşlenin bütün yüksek muhiti gazeteciler ve belediye reisi, bu kıymetli misafiri hüsnü suretle karşılamak için derbal otele ko- Tular ve İngiliz, elbiselerini de- giştirip te otelin salonuna indiği zaman, bir sürü fotoğraf objek- tifinin kendisine çevrildiğini ve belediye reisinin bürmetle kar- şısında eğildiğini görerek hay- retler içinde kaldı. Bu İngiliz, hakikaten Morrov ismini laşıyan adam olduğunu anlatmak için bir bayli müşkülât ! çektikten sonra rahat rahat ye- meğini yiyebildi. Çünkü aktris yanılmıştı. M. Kemal bey Darülbedayi san'atkârlarından M. Kemal beyin tedavi edilmek üzere Viyanaya gittiğini yazmıştık. Haber aldığımıza nazaran M. Kemal oObeyin Otedavisi OVi- yapanın maruf doktorlarından profesör Yoğgiç tarafından de- rubte edilmiştir. M, Kemal bey profesörün kıliniğinde yatınlmış- | tır. Matbaamıza gelen eserler? ———————— Altın yurt Muallim Hayrettin İlhan bey tarafın- dan bu isimle #ylik bir talebe mecmöasi | neşrine başlanmıştır. içinde bir çok mek- | teplilerin yazıları da vardır. Tavsiye | ederiz. Mektep Onuncu sayısı Sadri Etem, Mustafa Şekip, Nurullah Ata, Nahit Sirm, Hikmet Münir ve Kenin Hulusi beylerin yazıla- tiyle fevkalâde bir şekilde intişar etmiştir, Genç sancağı mutasarrıflığın- dan mütekait müteveffa Diyarı- bekirli Salih Hulüsi Pş. Zevcesi ve Darü fünun kütüphanesi me- muru Recep Ferit beyle mühen- dis müteahhit Muzaffer Salih beyin validei muhteremeleri sa- Hihatı nisvandan Fatma Zebra H. uzun müddettenberi müptelâ ol- olduğu rahatsızlık neticesinde irtihali daribeka eylemiş ve E- yupsultandaki makberi mahsusu- na defni baki gufran kılınmış- tır. o Mevlâ gariki rahmet eylesin. (2568) | Zayi kadın çantası | 6 mart pazar günü 12,33 de Pendikten Haydarpaşaya muva- salat eden trende veya bu tren yolcusunu alan vapurda yabut Haydarpaşa istasyonuyle vapur iskelesi arasında kahverengi de- riden mamul ressort açılıp kapa- nan ufak kıtada bir kadın çan- tası zayi olmuştur. İçerisinde yir- mi lira ve bir miktar bozuk para ve ufak tefek vardır. Para bulan zata ait olmak (Üzere çantanın Köprü Kadıköy iskelesinde Se- vahili mütecavire ser memurlu- ğuna bırakılması rica olunur. Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden: | 1 — Bilecik » Söğüt yolunun 14 X 600 ile 26 mcı kilometto hizasındaki ocaklarından mustahzer 3859 - 25 metro mik'ap bam" taşın 14 X 700 kilometrosile 22 X 890 kilometrolar arasina kabili mesaha bir şekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kuruş hesabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart” namesi mucubince ve kapalı zarf usulile 17-3-932 tarihine | müsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i ihalesi yapılmak üzere 27-2-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 — Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet | Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 1 3 — Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalât kanunu mu“ cibince teklifnamelerin ihale tarihine kadar vilâyet daimi encü- menine tevdi etmeleri lâzımdır. (756) d — Afyon Nafia Başmühendis- liğinden : Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilân edi- len (5869 lira bedeli keşifli Dinar - İsparta yolunun 118 4-115 —120 000 kilometreleri arası tamiratına talip zubur etmediğinden 13-3-932 tarihinde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar mü- nakasaya konulduğu ilân olunur, (671) Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden: 1—Bozüyük-Karaköy yolunun117X500-127>X460metroları arasına ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273-30 metro mik'ap ham taşın beher metro mik'abı 229 kuruş hesabile 12073 lira 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te vilâyet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak üzere 27-2.932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko- nulmuştur 2 — Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini vilâyet Na- fin Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 — Talipler müzayede, münakasa ve ihalât kanununa tev- fikan teklifpamelerini mezkür 17-3-932 tarihine kadar Vilâyet daimi enciimeinne tevdi etmeleri lâzımdır. (755) 2222000205055 4455555552202 5 5502010525055... eee mam 6 TARİH EL KİTABI mmm, « Etrüskler bütün İtalyaya hâkim oldular, i — Etrüsk medeniyeti — Sanat - Zirast - Zanat; Etrürya kıt'ası milâttan sekiz asır evvel İtalyada medeniyetin merkezi hafini aldı. (Etrüskler) medeniyetçe Avrupa kavimlerine faiktiler. Etrüsk- Jer İtalyaya taştan mimariyi öğrettiler. (Pompei) şehrini Etrüskler tesis ettiler, Etrüsk san'atından kalan eserler bu medeniyetin inceliği, zerafeti mk en ge BR Sİ ubbe ve kemer inşaatını İtalyada tanıtan Etrüskler old. &ibi Et» rüsk gemiciliği de zamanında harikulâde inkişaf e — Krallık devri — Latiyon ve Romanya Etrüsk kıralları : Romanı nkrallık devrinde Etrüsk krallarından evvel kral olanlar ma - Tüm değildir. Ligürler ve Lâtinler tarafından Romanın tesisinden evvel Romanın yerinde insa edilmiş yedi köy vardı. Bu yedi köy bir müttehide vücuda getiriyorlardı. Fakat aralarına nifak girince Etrüskler burasını zaptettiler ve Roma şehrini tesis ettiler, Civardaki bataklıkları kuruttular. Şehrin ctrafma surlar yaptılar. Sabinlere ait olan (Kirinal) i zaptettiler, Etrüskler zamanında (Roma) bütün Latiyom kıt'asının ticari ve sınai merkezi oldu. Bundan sonra Romaya hariçten muhaceretler başladı. Ve —akeli sınıfları biribirinden daha ziyade farklaştı. Yedi dağ köyünün eski »halisi zadegân sınıfını (Patriçi) leri yeni gelen halk da avam sınıfını (Plep) leri teskil ettiler. Di kuvvetlendikten sonra Yunan müstemlekelerine de tecavüz er, »- Romada isyan -- Etrüsk kralı Tarku Roma haricinde harp ederken Romalılar (Brütüs) ün riya seli altında isyan ettiler. Tarku Romaya geldiği zaman surları kapalı bul- du. Bu suretle Romada Etrüsk hâkimiyeti nibayetlendi. Bu ihtilâle 509 ihtilâli denir. i Romada (Etrüsk) hâkimiyeti nihayet bulduktan sonra İtalyada, Om - bri, İtalyon, Sobin, Latin, Ertürsk, Yapış, Venetler gibi kavimler vardı. İV inci asırda bu kavimlere Gallerde iltihak etti. İtalyada bu müteferrik kavimler arasında birlik vücuda getirebilmek için üç asırlık bir mücadele devresi geçti. Romalılar, komşulariyle mücadeleden kurtulduktan ve niha yet Gol istilâcılarnı İtalyadan kovduktan sonra Roma hâkimiyeti kuv - *le b l tee e al a e 4 a İİ Rek il id — TARİH EL KİTABI muzu 57 Bütün Makedonyalıları ve Grekleri (Pers) imperatorluğuna karşı | sürüklemek için (Met) muharebelerinin intikamını alacağını söyledi. İ İskender (M. E.) (334 — 335) senesi kışında hazırlığını tamam“ | ladı. Çanakale civarında 40.000 kişilik bir ordu topladı. 160 parça gemi“ si de vardı. İskender İrana karşı harekete geçtiği zaman İranm vaziyeti pek iyi değildi. Arazi genişti. Ahali isyana müheyya idi. Valiler merkezi dinle « miyorlardı. Maamafih İran imperatoru zengindi 100,000 kişilik ücretli askeri vardı. Akdenizde de donanması. Iskenderin eserleri : İskender on bir sene içinde (M. E. 334 — 323) mühim işler gördü. 1 — Üç sene içinde Çanakkale boğazından Mısıra kadar zaptett. 2 — Müteakip sekiz senede merkezi Asya hudutlarında dolaşarak, Hin distana gitti. Pers imparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurdu. 3 — İskender 33 yaşında öldü. Yeni fütuhat yapmak istiyordu, bu fü” tuhatın hedefi Arabistandı. Imperatorluğun teşkilâtı : İskender, muzafferane hareketlerden sonra (Sus) şehrine döndü. İmp8 ratorluk işlerini düzeltmiye başladı. Kendi muharebedeyken karışıklıklar yapan (Satrap) ları cezalandırdı. Mağlüp milletlerin dinlerine, hususi âdet lerine karışmadı. ş İskender, galip ve mağlüplarr bir millet halinde birleştirmiye çalışti. İskender (Daryüs) ün bir kıziyle evlendi. Orduya İranlı zabitler aldı. iskenderin ölümü ; İskenderin ölümü içki ve yıpranma neticesinde oldu. (Babilonya) nı” da havası kendisine iyi gelmiyordu. On gün hasta yattı. © sonra öl m (M. E. 323 ağustos) iskender fütuhalınıu neticeleri : 4 İskenderin kurduğu imparatorluk, imparatorluğu kurmak için çekile” zahmetten daha kısa bir zamanda yıkıldıysa da bu fütuhatın büyük n€© tceleri oldu: Ki 1 — İskender, bir Grek birliği vücude getirdi. 2 — İskender, dünyada mühim içtimai ve siyasi değişiklikler yaptı» 3 — İskender, Grek zevkini, dehasını uzak diyarlara götürdü. 4 — İskender zamanında san'at ve edebiyat fevkalâde inkişaf etti- imperatorluğun parçalanması : ye” İskenderin ölümünden sonra jeneralleri (Naibi hükümet) memleketi idare etmiye başladılar çü İskenderin kardeşi bir mıyordu, deliydi. İskenderin oğlu (Egos) İskenderin ölümün e ii işa ei >

Bu sayıdan diğer sayfalar: