7 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

7 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—e — VAKIT 7 MART 1932 — Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir, kat'iyyen buruşmaz Şarj'ı Dünyanın bir kaç memleketinde, bir kaç Fabrika yapabiliyor ! İDE iZ| Dünyanın bu üç dör il . biridir İl IPEKIŞ yalnız bu tesisat için yüz bin lira sarfetti IPEKIŞ Mamulâtı Pek Yakında Piyasaya Çıkıyor Büyük Tayyare Piyangosu 12 inci tertip 2 inci keşide (iü Mart 1932 dedir. Büyük okramiye ööDUN Viradır Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfat —-— VAK İn , Küçük ilânl arı a |Odetası yüz kuruştur | Satılık otomobil — 520 mar İsa nümrolu ve fiyat cinsinden ve pek | az istimal edilmiş olup bilcümle aksamı | ve mâkine teferruğtina kadar müceddet | olan ötomobilimi züher eden #skerliğim Pp ula satmak İ arğusundayım. Taliplerin zitdesi adresi me müracaatları İlân olunur. (2529) Eyupsaltanda karakol itsalinde No 20 çömlekçi dükkânda Kemal Ef vasıta» | sile İsmail İ dolayısile ncele ve ucuz fia Memur istiyoruz — Tasradı. kazalarda mal. satacaktır, hangi kızıda satış yapacaksa O kazanın yerli ahalisin- | den olması şartır mektupla müracaat; l İstanbul E hanesi 400 ANA A AA As. tik. « Al komisyonu İlânları Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için i 700 çift dahili 700 çift harici potin ka palı zarf suretiyle bir şartnamede vla- rak "satın almacakır. Münakasasi 9 — Mart — 932 çarşamba gü- nü saat 430 da Harbiye mek- tebindeki osatın alma komisyonun- | da icra kılınacaktır. Tuliplerin şart» namesin| görmek için komisyona mü - racaatları ve iştirak için de şartname si veçhile hazırlıyacakları teklif mek- tuplarını ihale gününün muayyen vak | tinde komisyon riyasetine vermeleri. (203) (57) SEYRİSEFAİN Merkez acemas: Galata köprü başı Bk 2302 Izmir - Pire » mideniz POSTASI (EGE) 8 Mart Salı 11 de Galata rıhtımından kalkar. İm ee | #Sadık zade birader- ler vapurları Karadeniz Postası anama 8 Mart Salı günü Sirkeci rıhtımından bareketle ; Zonguldak, İnebolu, Ayancık, i ii Samsun, Ordu, Giresun, Trab- £ # zon, Rize ve HOPEye azimet & ve aynı iskele'erle Görele iğ ve Ünyeye uğryarak avdet & edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altında acen- na müracaat. Tel. 22134 8 yayammaamaanmımnanamananımanmanmanızmni BSTS SEZMASE: gres kezRem Mera REEL rae Adres:istianbıl Ankara caddesi Vakır yurdu Telefon Yazı 238/9 Posta sini * Telgrafı İstanbul Vakıt, işleri 24379 ve Abone şartları: ——— Iı 3; w. İZ » Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte 800-1450 2700 ——— ——— ilân şartlarımız! Resmi 1ususi Saan 10 Eş 12.50 Kş Santim 20 3 Küçük ilân şartlarımız: 0-4-2 3 18 1:10 Delah 30 0 65 75 100 Kuruş A — Aboneletimizin her öç aylı ğı için bir defa mecuanendir & — & satırı geçen İlânların fazla saun için 5 kıruş samdan >, VAKIT Matbaası Mehmet Asım. umumi Refik Ahmet Sahibi: nesriyst müdürüz Merkezi : İstanbul, Bahçekapı Birinci Vaolaf Han altında Ter mev sün ve 'pek kumaşlar, kadın ve erkek kunduralarımn envaı, halis yün batta Yerli Mallar Pazarı &- ROMA BERLİN PARİS BÜTÜN AVRUPA emsalsiz bir Hassasiyet vekudret, aynen iadedeki sadakat ve ses temizliği Ne temayuz eden oto iskalali son model TELEFUNKEN 340 Radyo ahizesi kolaylikla elde edilebilir sayesinde TELERÜNKEN 340 TELEFUNKEN BİRADERLER ve Şesl Kadim e Traş Bıçakları BOURLA EN Piyasatı “u'unın bütüntraş bışaklarından üstün rekabst Kabul etmez derecede metin ve gayet keskin oup kulianıldığı vakıt cilde yumu- şaklık verr. #adim Superfne ta; bızaklarımız sa ışa çıkarılmıştır Her Yerde Arayınız. Radium Ticarethanesi İstanbul Evkaf Mü diriyetinden: Elecik mandırası vakıf ormanları dabilinde vakı kal sahasın- dan kat'ı ve imal edilecek bin kantar kadar kömür 26 Mart 932 cumartesi gününe kadar müzayedeye konulmuştur. Almak isti- yenler Evkaf müdiriyetinde Orman arazi kalemine müracaat eylemeleri. (860) . - » * Eskişehir Vilayetinden: Eskişehir — Söğüt şosasının mebdeinden (14-600 inci kilo” meftrusuna Okadar olan kısımda beşyüz metruluk (harap kismın tamiratı esasiyesi 3189,75 lira bedeli keşifle 28 -2- 932 Tarihinden 20-3 932 pazar günü saat on beşe kadar açık müna” saya konmuştur. Taliplerin bedeli keşfin ©; 7.5 gu nisbelinde teminatı muvak” kata akçası veya bank mektubu vermeleri ve inşaatın devam! müddetince ehliyeti Nafia Baş Mühendisliğince musaddak bir Fen memuru veya çavuş isthdam edeceklerine dair memurU veya çavuşu teahhüturmesinin yevmi ibalede ibrazı lâzımdır faz” la malumat almak isteyenler n Nafia Baş Mühendisliğine müracaat etmeleri luzumunu ilan olunur. (795) j B. O. Is- Haco- pulo pasajı yanında er, seyahat levazımalı, bazir elbiseler, tuvalet eşyası, karyo- lalar, tuhafiyelerm ber çeşidi vesaire...

Bu sayıdan diğer sayfalar: