8 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

8 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ma 4 — VAKIT 8 MART 1932 Çocuğu kurtarmak için Lindbergs haydutlarla müzakereye giriyor Küçük Lindoerg ve annes, Paris, 7 (A.A) — Le Jurnal, Lindbergh'in çocuğunun kaçırıl- ması meselesi etrafında şöyle ya- zıyor: Lindbergh'in tevkif edilmiş o- lan eski şöförü Johnson serbest bırakılmamıştır. Mumaileyh, vak'a esnasında başka tarafta bulun- duğunu söylemiş ise de ifadesin- deki tenakuslar nazarı celbettiğinden idamesine: lüzum görülmüştür. Polis tarafından yapılan tah- kikatın muvaffakıyetsizliğine bi- naen Lindbergb, çocuğunu ka- çıranlara yeniden müracaat et- meğe karar vermiştir. Lindbergb, Salvi Spitale, Irving Vitz ismin- , deki iki hayduttan fidyei necat hakkındaki müzakereler içn ta- vassulta bulunmalarını istemiş- tir. Haydutlar, insani bir his ile bu müracaatı kabul için istical edeceklerini söylemişlerdir. Esa- sex Lindbergin oğlunun kaçırıl ması hadisesi haydutlar arasında bir infial tevlit etmiş ve başlıca çele rüesası kendilerinin bida- Müessif bir ölüm.. Haber gazetesi müdürlerinden Mehmet Nurettin, Cerrahpaşa hastanesi eczacılarından Ahmet Cemalettin beylerin büyük vali- deleri we Anadolu ajansından Mazhar beyin kayınraldesi Tev- bide Hf. dün akşam saat on buçukta eceli mev'udiyle vefat etmiştir. Tevhide Hf. hayır işlemekle tanınmış, çok temiz kalpli ve daima hörmet telkin eden kıy- metli bir kadındı. Ölümü kendi- sine karşı derin bir hörmet per- verde eden Vakıt tahrir ailesini büyük bir kedere sokmuştur. Kıymetli arkadaşlarımız Mehb- met Nurettin ve Cemalettin bey- lere uzun sabırlar temenni ede- riz. Cenaze merasimi bugün ya- pılacak, mağlurenin na'şı Bey- lerbeyinde Havuzbaşı civarında- ki köşkünden kaldınlacak ve aile kabristanına defnedilecektir. Hakkın rahmeti üzerine olsun. Haydar bey Malatya valiliğine tayin edilecek Eski meb'us ve eski Istanbul valisi Haydar beyin Malatya va- liliğe tayin edileceği haber alın- dikkati | mevkufiyetinin | yette alâkadar olmadıklarını bil- dirmek için beyannameler neş- retmek mecburiyetinde kalmış- lardır. Trenton, 7 (A.A) — Lindber- gin çocuğunu kaçıranların tay- yare ile ve paraşut vasıtasiyle çocuğu hali araziye indirmek is- | tediklerini ve son dakikada ce- saret edemediklerini beyan eden Corber ismindeki genç bir kadın zabıta tarafından tevkif edilmiş- tir. İ meselesinde şahit sıfatile tevkif edilmiş olan Henry Johnson, merkeze getirilmiştir. Orada ye- niden isticvap olunacaktır. Nevyorktan bildirildiğine göre Lindbergin çocuğunu (kaçıran şahıs, çocuğu 48 saate kadar sağ ve salim olarak iade etmek vadinde bulunmuştur. Hopnvele, (Nvyork) 7 (A.A)— Morgan bankası erkânından biri Lindbergb'i ziyaret etmiştir, M. Morgan'ın hususi hafiyele- İ lerini Lindbergh'in o çocuğunu kaçıranların taharrisine memur etmiş olduğunu söylemiştir. Bir yangın Dün gece Unkapanında arpa- cılar caddesinde Salhane soka- ğında Etem beyin evinden yan- gın çıkmıs ve kısmen yandığı halde söndürülmüstür. Ekmek fiatları Istanbul belediyesinden: Mar- tm dokuzuncu Çarşamba günün- den itibaren el mek yedi ve fran- cala on iki kuruştur. Darülbedayide Son temsiller İstonbul Belediyesi ekiz İh üze" m 20 e Mi 21,30 in ai b e e 7, Şehzadebaşı Raşit Rıza Tiyatrosu Perşembe günü akşamı büyük gala Otello Şekspirin asarından 5 perde 2 | tabla Gişe gündüzleri açıktır. Kadıköy Süreyya ulnemasında | O mart çarşamba akşamı Raşit Roza tiyatrosu san'atktrlar Tâlâk eğlen- celeri vodvil 3 perde Nakleden: Mihmut Yesari ve Halit Fahri beyler. Nevyork, 7 (A.A) — Lindberg | İ İ ve tagarni | cazbanı Tekvim Sıh 8 Mar 3 üneü ay 1932. 30 Şevval 1350 Senenin geçen günleri: 69 kalan günler 295 Güneş — Doğuşu: 6,97 Baruş. 18.06 ür vakitleri — Sabah; 532 ikindi. 1598; Akşam: I8ÖS 45 Hava — Bugil hava kapalı ola cak, rüzgür mütehevvil esecektir. Sis muhtemeldir. Dün en fazla sıcaklık2I, en az 5.5 dereceydi. Radyo Istanbul — 18 den 19 a kadır gramofon 19,30 dan 20,50 a kadar Halız Burhan bey ve arka 20,30 dan 21 e kadar gramci bla opera, 21 den 22 ye kadar Hafız Burhan bey ve arkadaşlarının iştirakile saz, 22 den 2200 a - 1280 konser — 1340 Vasa Priboda tarafından konferans — 14,10 plak konseri — 16,90 konser — 1839 dans musikisi — 35 Goethe 23,15 “Fledermaus, opera komiği konser, Heilsberg — 7,30 cimnastik — 9,30 cimnastik 1405 konser — 20 mwsiki — 9215 Berlinden nakil Bükreş — 21 radyo orkestrası — 2145 teganni — 22.05 orkesir Roma — 2145 ses ve musiki konseri — 22,45 bir perdelik piyes — 93,15 ses ve musik mseri Praga — 13 sax başı - Brünodan sakil — 1930 ke Smetana salonundan nakil tara konseri — 22,40 konser. Budapeşte — 10,15 salon Kon- 4 — 1305 konser — (835 orkestra 30 opera. Moskova - 20 den meşriyar. Varşova — 1455 musiki — 15,15 musiki — İ8&L10 Vilna'dan nakil 1835 senfonik Konser — 91,15 halk konseri — 23,10 eski üstatların öşerle- ri — 2350 dans Yarın 9 mart Viyana — 1220 konser: Sidney Jönes, Pavl Linke; Omo Stravsky vs nin, eserleri — 1340 Emmy L/ — 15 musiki — 1620 kem — 18 könser: taganni, ke man, piyano — 1885 Rus ve Tsigen musikisi — 2945 askeri musiki Heilsberg — 7.0 cimnastik ve musiki — 9.30 cimnastik — 1240 mu- siki — 17,10 konser — © İrahms'» dan bir parça — 2335 dans, Bükreş — 21 solo kemin kon- seri — 2145 piyano konseri — Arjantin orkestrası, Roma — 21 musiki 21,30 spor — 2145 Kral tiyatrosundan nakil. Praga — 13 sant başı — 1345 Bratislava'dan nakil — 16,30 konser — 1345 gı 23 e kadar könseri 18,0 kukla tiyatrosu — 21 bir piyes— 22,45 piyano konseri Budapeşte — 1305 konser — 18 romantik konser — 18,25 salon or- kestra konseri — 19,30 konser — 91,15 yüksek musiki mektebinden nakil, Moskova — 11 den 25 e kadar neşriyat Açıldı o Kapandı 7 Mart 932 Kambiyo Frnsız Frangı I İngiliz lirası Kr. | “TL mukabili Dolar) o Üret Betya Drahmi Is. Frank tera #farin Kuron Sing 2d9 1cğ4f25 Türk birası Dinat Çervoteç Kuraş Nukut 20 Frank (Fransız 16855) 1 İsterlin Cİnyili | 742) 1Dolar CAmerika) | 20 90 Liret Çita'ya iü BORSA HARiCi | 926 927 4 4950 j2 233 915 | — Ne demek istediğinizi anla-! miyorum. Pek © acılaşmışsınız. Ben sizi iyi bir dost zan ederdim.| — İnsan kimin dost kimin düşman olduğunu tayin ede bilir- mi? — Sözlerinizden bana garazı - İ nız var gibi geliyor. — Yok efendim.. Sizin gibi bir azize,. İki azizeye karşı ne gara -! zım olabilir. Elena mühendise endişeli endi- şeli baktı, Sonra da sordu: — Otomobiliniz burada mı? — Evet. — Yoksa sizi götüreyim, diye- cektim. Karnınız acıkmıştır. | -— Hayır. — Her halde öğleden sonra bi- ze geliniz. (oSonyayla bekleriz. Dostlarımız bizi yalnız bırakırlar- sa ne yaparız. — Kastelmeyran sizi bırakmaz. Emin olunuz. — Ne demek istiyorsunuz? — Hem şimdi yeni bir dostu - nuz daha var. — Zavallı Markiden mi bahs- etmek istiyorsunuz? — Evet, Pariste gidip kendi- sini gördüğünüz Margiden. İd- dia ederim ki ona merhamet Se ğiniz için Parise kadar gittiniz. — Hayır, öte beri satın almak için gitmiştim. — Daha dün düşünüyordum. Ne yazık ki, Oben'in katlile şa - todan çalman kasalara ait bir ma- lümatınız yok. — Nereden olsun! —Cinayetten biraz sonra istas- yona gitmek üzere yoldaydınız.! Bu yol şatonun civarından geçer. Tesadüf katille sizi karşılaştırabi-. lirdi. — Hani şu kimsenin nehri geç- tiğini görmediği katille mi? — Evet, Fakat buna rağmen! kendini göstermeden o geçmiye muvaffak olan katille. — Peki yolda bir adam veya bir otomobil * görmüş olsaydım, onun katil olduğunu nereden bile- cektim. — Nede olsa, cinayet olduğu gün gidişiniz. gerip bir tesadüf, Yollar emin değildi. Elena bir kahkaha attı: — Lartiş, dedi, Lai bu sabahki cinayet size büyük bir tesir yapmış. Pek esrarengiz ol - muşsunuz. Haydi ben gidiyorum. Ve öğleden sonra sizi bekliyorum. — Gelemiyeceğim (madam, Franoy lara söz verdim, Sonra da tahkikat için şatoya döneceğim. Müstantiğe anlatacak mühim şey- lerim var. Otomobiline binen Elena müs- tehzi cevap verdi: — Aman dikkat ediniz saçma şeyler olmasın! Mühendis içinden: — Gül, gül, dedi, fakat kalbin| titriyor, görüyorum. İkinizi de a - vucumda tuttuğuma eminsiniz, Ve sizi bırakmıyacağım. Franoy, şatodaki yeni cinayet! | ten haberdar olmuştu. Eğer, bure-| ya bal ayını geçirmiye gelmemiş! olsaydı, muhakkak polis hafiyesi! Nakleden! fa. Vensan Krafot ismini takınır v8 tahkikata başlardı. Fakat saadeti ni doya doya tatmıya kat'iyen ka* rar vermişti, ve hakkı da vardi Bununla beraber, mühendisin tet* kikatmı dikkatle ve zevkle takip ediyordu. Karısı da bu meseleyf merak sarmıştı. — Netice itibariyle, dedi, hır * sızların maksadının içinde ne oldu ğunu bilmediğimiz kasaları aşır * mak olduğu anlaşılıyor. — Ve her sirkat esnasında ds İ bir cinayet yapıyorlar. — Herhalde bu adamlarla kar“ şılaşmamak daha münasip. —Niçin adamlarla diyorsunuz? — Anlatayım. Ben de sizin gibi madam Gregorovnanın bu işte ka bahatli olduğunu “zannediyorum. Elimizde bunu zannettirecek ka“ dar delil var. Bununla beraber mütereddidim. — Niçin? — Zira bütün bu meselede he* nüz bir erkeğe rasgelmedik. — Bu işte bir erkek parmağ! da var mı zannediyorsunuz? — Eminim. Vaziyeti hülâsa e“ delim. İki kız kardeşten Elena bü esrarengiz hanede baş rolü oynu“ yor. Sonya ikinci derecede geli * yor. Kastelmeyrandaki teşebbüs le Oviyak şatosunda olan bitenle* ri şüphesiz o yapmıştır. — Bunda şüphe yok. — Fakat, Marginin şatosunda* ki cinayetleri Sonya yapamaz. kadar kabiliyeti yoktur. Bu güzel kız ancak daha hafif işlerde kul * lanılabilir, i — Bundan ne netice çıkarmak istiyorsunuz? — Bu meselede muhkakak bir erkek vardır. Halbuki Elenanm etrafında bir adam tanımıyoruz. Buna dair hiç bir emaremiz yuh. — Bir erkeğin mevcudiyetin# nereden ihtimal veriyorsunuz? — Cinayetlerin tarzlarından» İ Oben, bu gibi islere alışkın, emin Ne' bir el tarafından öldürüldü. kadar kuvvetli olursa olsun, Bi* kadın, gece yarısı, gözcülere raği men, nehri geçip, şatoya girerek bu cinayeti yapacak kadar si; lerine hâkim olamaz. Bu iş iç pişkin, rasırlaşmış bir erkek lâ * zım. Elena rolünü, Margiyle Kom ta karşı oynuyor, Bir başkası d# cinayetleri yapıyor. — O halde caninin onunla ayn zamanda şatoda bulunduğunu ka” bul etmek lâzım. — Şunu hatırla ki Lartig, Rw şiveli (o kadm, körün elim den, hiç bir iz bırakmadan $ato” dan kaçtı. Hem de kilitli bir ku” lenin odasından. Bu firarın nas! olduğunu kimse keşfedemedi. Ş$8“ todan bu suretle kaçabilen oray* girebilir de. Şatonun bir çok esr# rı var. Ve bu adamlar bu esra! bizzat şato sahibinden daha iyi bi liyorlara benziyor. Ve bu yeni © nayet, bana, bu işte bir erkeği” mevcudiyetini kuvvetle şüphe et ” tiriyor. — Fakat silâh.. bir iğne... (Bitmedi) Glorya Sineması ILAN CENCİ RUHU (HALEELUYAH) filmi hakkında şimdiye kadar matbu” atta neşredilen takdiramiz mekalelere rağ görmediğinden dolayı programdan kaldırıları JOE HAY'in müşterilerimiz tarafından ragb€t yerine, Talebi umumi üzeçin& güzel öpereti PRENSiN GECELERİ (Nuits de Prince) filmini göstermeği vs: LAURA GERGOR İlâveten: un hali ve huar z'fe nddediyoruz. OTTO WALBURG. Bu Silmi mükerreren : HARRY LIEDTKE Mümessilleri görmeli, Şangay'in en son hadiseleri, Japonların tarruzlan FON” dünya havadislerinin husust neşriyatı,

Bu sayıdan diğer sayfalar: