8 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

8 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Memlekette VAKIT Havran ovası caristana Urfa vilâyetinde halkın yüzde kaçı toprak sahibidir Maarif, nafia, iktısat ve ziraat işleri Anadoludaki seyyar habirimizden: Di ve Horan kısımlarında toprağa sahip olan köylülerin mikdarı © 50 derecesindedir. Mütebakısi mahdut ağaların €- lindedir. Buralarda gene köylü ; Şalışıyor, alın teri döküyor. Ka- zanç bu ağaların kesesine, ka- sasına akiyor. Köyün ağası, en nüfuslu velötfen bir miktar mah- Sul verirse bu vatandaşlar bah- tiyardır. Mal, müik sahibi olmi- yan insanların yaratacakları ha- yat şüphesiz daima sönük olmı- ya mahkümdur. Biraz onlara medeni bir yaşa- Yiş tarzına malik olabilmelerini temin için imkâanlar bahşetmek lâzımdır. Netekim Cümhuriyet hükümeti ağaların elinden araziyi bedeli mukabilinde alıyor, senelerden beri kumanda, tahakküm altında Yaşayan vatandaşlara tevzi ediyor. Yapılacak iş yalnız bundaniba- ret değildir. Onları tekrar ağa- ların eline düşürmemek lazımdır. Aksi takdirde verilen emekle düşünülen maksat ve gayeler ortadan kaybedilmiş olur. Urfa vilâyeti dahilindeki mek- teplerin 16 sı Höş vrdedir. Bir de muhtelit ©. mektep vardır. Tahsil ça- | ğınsa 17620 çocük vardır. 329 kız ve 1700 erkek 2906 Şocuk mektebe devam ediyor. mektebe devam edenler Yüzde 11 dir. ik mekteplerde 10 Hanım ve 57 erkek muallim vardır. Türkçe bilenler O' 30dır. Mektep binaları umumiyetle iyi | değildir. Sıhhi şeraiti ihtiva et- mez. Hususi bütçenin darlığı ye- | ni mektep inşasını gayri mümkün kılıyor. Maalesef bu yüzden tah- sil mecburiyeti tamamen tatbik edilememektedir. Vilâyetin hususi varidatı 309 m 644 liradır. Bu miktardan 58,554 lirası idare, 109,322 tirası maarif, 29,000 lirası nafia, 6,000 ziraat, 23,000 lirası sıhhiye, 000 küsur lirası da muhtelif ara tahsis edilmiştir. Tahsilât nispeti azdır. Bu va- Yiyet, maaşatın vaktinde veril- Memesini icapettiriyor. Muhtelif kısımlara konan mecburi mua- Yenetlerin de şüphesiz bunda i vardır. Bu yüzden yeni tta yapılamıyor. Hükümet konağı için 87,000 sarfedilmiştir. Fakat beş se- inşaat bitirilememiştir. Ge- De bu cümleden olarak otel ve binasına 52005 lira sarf isede ikmal olunama- Memlekette bir elektrik şirke- ti var. Yüzde 40 sermayesi ku- Büsl muhasebeye, yüzde 10 be- ind F; lar Mamış olduğundan şirket, tesisatı deruhte eden “Bergma,, şirketine karşı taahhüdatı vermemiş ve bu Yüzden ibtilâfjar tahaddüs et- Düştü o Ba Vaziyet, ahali arasmda de- N mücip olmuştur, Bunun Tesisat ikmal olunmuştur. mu» | üzerine şirket müdürü değişti- | devam etmektedir. Mali vaziye- | İ tin ıslâbına çalışılıyor. ! fi bazı mıntakalara nazaran fe- | merkezde 17si | aittir. Sermayesi 209,000 | akat ahaliye ayrılan aksiyon- | üçte bir derecesinde satıl | bütün bir Ma- | muadildir rilmiştir. Halıhazırda tenvirat muntaza- Iktısadi vaziyetine o gelince; Ziraat memleketi olan o zama- nın iktisadi yaziyetinin iyi oldu- ğunu iddia etmek çok güçtür. Her yer gibi burası da buhran- dan müteess'r olmuştur. Mama- nadır denemez. İstihsalâtı bir iki cins mahsüle istinat eden şehir- ler şüphesiz daha fena vaziyet- tedirler. Anbarlarında üç senelik zahiresı olanlar vardır. Adana ve Mersini kendisine mahreç bulabilen Urfa zurra: Mersinde maliyet fiati itibariyle alacağı paranın trene vereceği paradan az olduğunu söylüyorlar. Odesadan, Marsilyadan Mersin limanına gelecek olan hububa- tın maliyet fiati, o zaman Mer- sine nakledilecek olan hububa- tın maliyet fiatinin iki Sterlin noksan olduğu anlaşılmaktadır. Buna da sebep Fransız hattının nakliyatta o derece müsaadekâr davranmamasıdır. Ziraat bankasına zurra çok minnettardır. Borçlarım ödiye- miyenlerin hesapları gelecek se- | neye deyrolunmuştur, Urfanın Horan ovasında geçen | sene tetkikatta bulunan bir Ma- car mütehassısı ovanın tekmil Macaristana muadil olduğuna da- ir rapor vermiştir. Mahsulât ba- zı senelerde *, 75tir. Satılama- dıktan, bir kazanç temin eyliye- medikten sonra, bu fazla mah- sulün ehemmiyeti yoktur. Urfanın ihracat mevaddını teş- kil eden yağ, muhtelif mubtekir- lerin elinde tağşiş edilmesi yü- zünden sevkedildiği İstanbul de- polarında çürümektedir. Istan- bulda hadidi Arap yağı namile şöhret alan ve ço't nefis olan bu yağların tağşiş edilmeden piya- saya çıkarılmasını temin etmek” zaruridir. Yün, deri, koyun gibi mevad | rağbetsizlik yüzünden heder ol: maktadır. Bunların satişlarının temin edilemeyişi tüccar ve zür- raa istikraz menbalarını kurut- muştur. Ömer Cezmi Matbaamıza gelen eserler: Holivut — Memleketimizin yegâne sinema mecmussı olen Holivutan 2 inci $ene Tinci sayısı zengin münderccat ve mutat olan güzel artist resimleriyle inti- şar etmiştir. “Tür«iye turing ve otomobil kulübü mecmuasının beşinci mamarası zengin münderecatla İntişar etmiştir. Foto Süreyya — Fow Süreyya mecrmuasının (0 cu sayısı zengin mün- derecat ve bir çök foto ve tablolarla süslü olarak intişâr etmiştir. Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mutahassısı Cumadan maada her gün öğleden sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar İstan bulda divanyolunda 118 numaralı hu susi kabinesinde dahili hastalıkları muayene ve tedavi eder, Telefon: İs tanbul (2. 22398) ii | olduğu Burbon ailesi hazinesin- /(Çengelköyü ahalisi- a As. Mk. SA. Al, komisyonu | Kırkbeşpırlantalı | gerdanlık 45 iri pırlantadan yapılmış o- | lup Paris şebri tarafından, krali- çe Marie Atoinette hediye edi- | len gerdanlık nihayet, mahfuz | den alınacaktır. Geçen sene, Pariste ölen Don Carlosun oğlu, Dön Jaime de Bourbon bu gerdanlığın sahi- biydi. Fakat kendisi vasıyet bı- rakmadan öldüğü için, gerdanlık varisleri olan üç hemşiresiyle üç yeğenine kalıyordu. Bununla be- raber milyonlar değen bu ger- danlık, Pariste Bourbon handan tarafından tesis edilmiş olan kü- çök ve kiymetli müzede duru" yordu. Şimdi, varisler mahkeme | su caddesinde atik 7 cedit 51 nu» ye mürâcaat etmişlerdir. Mahke- me de, onların haklarını tanımış ve gerdanlığa haciz koydurmuş- tur, Eğer Bourbon ailesiyle aynı | aileden olan varisler anlaşamaz- larsa gerdanlık varislere verile- cektir. Kari Mektupları nin bir şikâyeti Çengelköy ahalisinin susuzluk ihtiyacını nazarı dikkate alan bir venetile su boruları tamir edile- rek bu dert ortadan kaldırıldı. Fakat borularm tamiri Bekâr deresinden iskeleye kadar bütün | yollar bozuldu, açıldı. Açılan yollar boruların tamirinden sonra şöylece kapatıldı, fakat bu su- retle delik deşik edilmiş ve üs- tün körü kapatılmış olan yollar- dan araba, otomobil geçmesi değil, yaya yürümek bile imkân- sız.hale girdi. sEvlerine “gidip gelmek için bir çok zamandanberi büyük müş- | külâta katlanmakta olan Bekâr deresi halkı yangın ve hastalık gibi ballerde yardım edilmemek tehlikesine maruzdur. Belediye yolu bir an evvel yaptırmakta gecikmemeli, Çengi karilerinizden Neş'e 27 takım elbise, 58 adet yün fanila, 27 Çift fotin Yukarda yazılı malzemeler Ha va Makinist mektebi için ayrı ay- rı pazarlıkla satın alınacaktır. Pas! zarlığı 12 —. Mart — 932 cumar- tesi günü saat 16 ya kadar Har -J biye mektebindeki satın alma ko- İ ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin İ > 5 * hayır sahibinin wwmet ve mua- | 557 dosya numarasile memuriye - | timize müracaatları ilân olunur. | hul olmasına binaen balâdaki art- fendiye ilânen tebliğ olunur. 2576 l eski 29 yeni 25 No:lu hane misyonunda icra kılınacaktır. Ta- iplerin nümunelerini görmek için! komisyona mürâcaatları ve pazar lığa iştirak için muayyen vakitte! hazir bulunmaları, (234) (870) Maltepe askeri lisesi için 1400 adet kısa fildikos don talibi uh - desindedir. o Münakasası 12 — Mart —932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebinde ki satın alma Komisyonunda icra iplerin şartnamesi caatları ve iştirak için de vakti müuayyeninde hazır bulunmaları. | (235) (871) SEYRİSEFAiN Dlerker acentası. Galata köprü başı B. 2309 $ube A. Sirkeci Mühürderzade 2.2 Hs2r40 Trabzon postası (CUMHURİYET) 9 mart çarşamba 18 de Galata Rıh- tımından kalkar. Idare vapurları çekiç raspa ve'tethir ve telvini Mayıs 933 gayesine kadar talibine veri- : alacağı olan matlubunun tahsili lecektir. Teminat maktuan 3c0 liradır. ihale 17-3-932 saat. 16 k : gi İstanbul 4 cü icra memurluğun| dan: | Tamamına 1,500 bin beş yüz! lira kıymet takdir edilen Boğaz - içinde Anadolu Hisarında Gök - maralı maa bahçe ahşap hanenin tamamı açık arttırmıya vazedil - miş olup 28 — mart — 1932 tari- hinde şartnamesi divanhaneye ta- lik edilerek 11 — Nisan — 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra dairesinde açık arttır- ma suretile satılacaktır. Arttırmı- ya iştirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Müterakim vergi, be! lediye, vakıf icaresi müşteriye a-) ittir. İcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tabu sicilleriyle sabit olmıyan ipo- tekli alacaklılarla diğer alâkada - bu haklarını ve hususile faiz ve masşarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün için de evrakı müspitelerile bildirme - leri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından! hariç kalırlar, alâkadarların işbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve dah afazla malümat almak istiyenlerin 931— Balâda açık arttırması ilân e - dilen gayrı menkulde ikinci dere- cede ipotek alacaklı bulunan Ha-| san efendinin ikametgâhmın meç- tırma ilânı mumaileyh Hasan e - Fatih İcasından; Bir deyinden dolayı mahcuz bir çif peruze köpe ve bir baş ğnesi bir.peruze pandantif bir yüzük bir altın saat 10-3-931 perşembe günü saat 14 de san- dal bedesteninde satılacak talip olanlar mezkür mahalde memu- tuna muracaat etmeleri ilân Tapusundan: ykhanede Binbir direk ma- hallesinde Peykbane caddesinde kaydına kimin tarafından ve ne- den dolayı vaz edildiği musar- rah olmayan 19 Agustos - 310 tarihli bir bac'z işareti vardır. Işbu bacizle alakadar varsa bir ay zarında bir haczi kanuni vaz'ı aksi takdirde mezkür işa- retin terf edileceği İlân olunur. (2569) Beşiktaş Icradalresinden : Alacaklı : Mehet Ali B. Borçlu ; Nebahat OH. dan için içradan gönderilen ödeme emri borçlunun mukim bulundu- ğu ikâmetgâhının omeçhuliyeti mubaşirı tarafından şerh verile- rek bilâtebliğ iade edilmiş ve berbucibi talep bir ay müddetle ilân tebligat icrasına karar veril- miş olduğundan tebliğ makamı- na kaim olmak üzere ilân olu- nur. 7 —VAKIT 8 MART 1932 me ZAYILER d 930 tarihli Ayşe namına mab- kük mübürümü kaybettim, Ye- rine yenisini bâkkettirdiğimden mezkür mübürün hükmü olmadı- ğını beyan ederim. Hekim oğlu Ali Ps. da Nevbahar mahallesinde No. 52 mukime Ayşe e ep. e Gaip Bilezik Aile banrası olan çökük elmaslardan yapılmış bir bilezik Pazar günü Karaköy ile Parmakkapı arasında kaybolmuştur. Bulup getiren elli lira hediye ile taltif edilecektir. Bulanların her gün ikiden 21933 “numarasına telefon etmele- ica ederiz Mask Ruj Balosu Önümüzdeki 10 Mart Perşembe ak- şarm Maksim Salonlarında mevsimin en güzel ve eğlenceli Mask Ru) Balosu ve- rilecektir, Biletleri ve masalannız» evvelden te- darik edilmesi rica olunur. Tek BO, 2633 sa milini Beyoğlu Tapu Baş- memurluğundan : Dimieri (| veledi Hiristo veresesinin Hasköy Maliye Şubesi tahsil memorlo- ğuna medyun bulunduğu mebaliği tedi- ye etmediğinden dolayı mahcuz bulunan Hasköyde Abdüsselm mahalle ve cad- desinde mik 60 ve 71, ve 78, cedit 75 numaralı arsa bilmüzsyede (120) lira bedelle Kurt Zade Mustafa beye ihale edildiğinden tapusubun defterdarlı» Bin 3 3.932 tarik ve 13818-346 mute ralı tezkeresile bildirilmiştir. Hasköy tahakkuk memurluğuna ait defatiri esasiye mubterik olduğu gibi maballi mezkör için doksan tabririnde senet muayene edildiğine dair defstrl müdevverede de malümat olmadığından kayıt tahririsi mümkün olamamış ve bir © pâcnaley senetsiz Tasarruf ahkâmı tat- bik zaruri görülmüştür. Tarihi ilândan itibaren bir aş tabkikntin tebeyyün edecek hale göre mü tescik iğra kilima cağından bu müddet zarfında bu, yere alâkadar olanların bu bapiki ti sarruliyelerile birlikte bilisale “veya bik vekâle idareye müracaadarı ve aksi tak- dirde bir göna mütalebeye hakları olmi- şacağı ilân olunur. (892 sonra maha'len yapılacak kkini namına | © Kütahya hukuk hakimliğinden: Müddela Kütahyanın börekdiler ma- ballesinden kadı yoran oğlu Ahmet kızi Fatma İle paşam sulten mahallesinden kocası dudaşlı Ahmet oğlu Mustafa ara- sında mütekevvin boşenma davasının ic- ra kılınan muhakemesinde müddei aley- hi ikametkâhı meç olduğundan inen tebliğet icrasına karar verilmiş ve mu- 9 tarihine talik kılınmış mü mezkurda Kütahya lunması ve ya bir vekil göndermesi teb- liğ makamını Ksm olmak üzere ilân 3-392 imi ilmen nemin Sanaya Kütahya hukuk hakimliğinden: Olunur. mabali Ulunan mesinde ilânen vapılan gıyap kararına rağmen gelmemiş ve bürün muameleler tekemmül etöğinden başka deyeceği varsa wlemek Oüzere muhakemenin 23 3-932 ye talik edilerek muameleli gi- yap kararı vazılmasına ve keyfiyyetin İ- İven icrasına karar verilmiş olmağla yev- İ mü mezkurda Asliye mahkemeslade ha- zır bulunmasa aksi takdirde hökme rab- tedileceği teblip makamına kaim olmak üzre ilân olunur Fatih belediye Müdüriyetinden: Unkapanında elvan zade ma- hallesinde hacı Yakup sokağında 36-1 No.lı dükkân icara veri» leceğinden talip olanların Martın 9 uncu Çarşamba günü saat 14 de daire Encümenine lüzumu müracaatları ilân o'unur. (573) - Yüksek İktisat ve Ticaret i tebi Müdürlüğündan: ie Mektep dahilinde yaptınlacak tamirat 29 Mart 932 tarihine müsadif Salı günü saat İ4de ihalesi icra olunmak üzere aleni münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün mektebe iarım da yevmi ihaleden e diğ ği müracaatları ve depozito akça- di etmeleri ilân olunur. (878) ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: