9 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

9 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

wa 2 — VAKIT 9 MART 1932 Briyan'ın cenazesi Milli merasimle kaldırılacak Paris, 8 (A.A.) — M. Briand” yapılacak olan milli cenaze mera- simi cumartesi saat 14 te icra edi- lecektir. Gece olmasına rağmen| büyük bir halk kitlesi ehemmiyet- Ni bir inzibat heyeti (tarafından muhafaza edilen (o müteveffanın ikametgâhı önünde toplanmış bur! İunuyordu. Pariste bulunan meb'uslardan bir çoğu müteveffanın evine git- mişler ve taziyet beyan etmişler - dir. Paris, 8 (A.A.) — M. Briand'ın cenazesi başında yapılacak olan sitayiş ve methiyatı (oOM. Tardiew söyliye cektir. Müteveffanın tabibi müdavisi, mumaileyhin dimaği ve rievi bi ölüm neticesi vefat etmiş olduğu “| nu beyan etmiş ve demiştir ki: “Sabahleyin yevmi * şiringamıl yapmak için geldiğim zaman ken-! disini her günkünden daha fazl bitap gördüm. Odada bir koltu üzerine oturmuş ve dalgın bulu nuyordu. Maamefih, saat 12 d. bir defa daha melekâtını iktisap eylemiş ve şahsi dostlarından bi rine telefon etmiştir. Bundan pek az sonra saat 13 te hiç bir ıstırap! çekmeden ölmüstür.,, MW. Hoover, M, Doumere beyan! taziyet etti Vaşington, 8 (A.A.) — Reisi cümhur M. Hoover, M. Dowmere gönderdiği bir telgrafta (| şunları yazmıştır: “M. Briandın sulh yolunda yap- tığı dürüst ve metin mücadele ker) disini Amerika milletine çok aziz bir insan olarak tanıtmıstı. Arme- Tika milleti sizinle birlikte büyük adamın ziyama ağlıyor.,, M. Mokdonald, M. Tardie'ye teziyet telgrafı gönderdi Londra, 8 (A.A.) — M. Mar Donald M. Tardiew'ye uzun bir telgraf o göndererek, kendisinin yakm ve sahsi dostu olan M. Bri. and'ın vefatından mütevellit tees- sür ve ıstırabını izhar eylemekte ve müteveffaya karşı © hararetl bir hörmet beslediğini bildirmek- tedir. Cemiyeti akvamda Cenevre, 8 (A.A.) — (Havas) ajansı bildiriyor: Cemiyeti akva - mın dünkü heyeti umumiye ve ti mumi komisvon celsesi esnasınA- ve umumi süküt ortasında reis M Hymans ve riyaset divanı azaları derhal diğer aza ve sâmiler tara- fından takip edilerek ayağa kalk mıslardır. M. Hymans şu beyanatta bu Tunmuştur: “Size nagihani ve ezici bir ha ber vereceğim. Bu haberin henir gibi sizleri de müthiş tesir altnda Mütevaffa #ilh mefküresi- milletlerin yakmlasma fik - nin, rinin mücessem ve müsahhas bi» timsali olduğu gibi Cemiveti ak - vam eserinin en kudretli banile - rinden birivdi. Sedası hâlâ kulaklarımızda ç iyor, kendisini adeta gözümüzür! önünde görür gibi oluyoruz, ken- disini hem sevivor, hem de takdi edivorduk. Müteveffa Fransanm) mili ye sshet zaferlerinden birle olduğu pibi kürsünün en kudretli ve en sehhar hatiplerindendi. İ: mi, beşeri mefkürelerin en asil- lerinden birisi olarak kalacak ve daima tarihin en yüksek bir köşe- sinde yasivacaktır. Fransız hey» eti murahbasasına en derin ve er) samimi tazivetlerimizi gerek ken- dim, gerek meclis namma beya- na şitap ederken, meclisin matem alâmeti olarak celsesini bir çey - rek saat kadar tatil etmesini tek - lif ediyorum. M. Paul Boncour, ayağa kal - karak, heyecanla tesekkür etmiş ve sunları söylemistir: “Briand'ın kalbi bir © tarzda memnun edecek yegâne hissi ih- tiram onun yaratmıya (teşebbüs ettiği eseri devam ettirmemiz o- lacaktır. Mevsimsiz açılan bu ta- e mezar önünde Franarz Briyand'ın Bir sözü Ankara, 8 (A.A) — M.Bri- and'ın ölümü münasebetiyle Ha- riciye Vekâleti Vekili Şükrü Kaya Beyfendi, Hakimiyeti Mil Bye'de şu makaleyi neşretmiştir: “Briand'ın öldüğü havadisini öğleden sonra aldım. Bu bekle- nilmiyen ansız haberin benim üzerimde yaptığı teessürleri hü- lâsa etmekte azap ve müşkülât çekiyorum, Briand, bir idealist di. Bu dünyanın maddiliklerin- den âzade olmıya çalışan bir insandı. Briand, sulh, imsanlık istikametlerinde son zamanların mütemayiz simasıydı. o Briand, idealistlik, insanlık farklarından evvel benim devamlı müşahede- lerime göre koyu bir Fransız vatanperveriydi. Briand'ın siyasi, âlemşümul telkin ve iddiaları arasındaki çok ince tenakuzları ve boşlukları ona kusur saya- caklar effetsinler, kusur zannet- tikleri görüşler onun Fransiz vatanperliğinin kendi bususi şe- raitine göre kabili içtinap olmr- yan tezahurlarıdır. Milletlerin mukadderatında mü- essir olmak davasını güdenlerden Briand, bütün beşeriyetin mu- babbet veya zıddıyetle, fakat her halde ciddiyetle meşgul olmıya mecbur olduğu bir şahsiyet ve bir mevzudur. Fransada ve Al- manyada kimse Briand'an evvel Fransa ve Almanya arasında dostluk fikrine müstenit bir mü- nasebetin tasavvurunu ortaya ko- yamazdı. Panörop fikrini talâffuz etmiye gülünç olmak teblikesini göze almaksızın kimse cesaret edemezdi. Muhakkaktır ki M Briand, milletlerin münasebatını bir satranç oyunu vuzuhu ve su: buletile kavramış olan nadir be- şeriyet timsallerinden biridir. Ve pek nadirlerinden biridir. Briand'ın bugün tenkidi nazik düşmiyecek olan hatıralarına ait mulahazalarım vardır. Dünyanın nadir ışıklarından biri olan Bri- and'in söndüğü günde güzelin ve yükseğin aşıkı olan Türk va- tanperveri Briand'ın seneler ve seneler süren iktidar devrinde daha iyi, daha çok iyi neticeler alınmadığından meraretini sus- turmalıdır. Ben bu noktadan ha reket ediyorum, Bütün dünyanın zulüm ve akılsızlıkla kendini kay- bettiği günlerde Fransız millet meclisinde 89 evladı Briand'ın sözlerini işitiyorum: Kemalistle- re, “brigand,, diyorlar, biz, böy- le adamlara vatanperver denil- diğini biliyoruz. Briand'ın ebediyen gözünü ka- padığı bu günde Türk vatanper- veri ve Türkiyenin barici siya- setinde mes'ul olarak benim özün özü hatırladığım budur, ar- kadaşım ve hukümet şefim İsmet Pş. nında hatırladığı budur. Şükrü Kaya murahhasasımın bu eserin temadi- sine çalışacağıma dair en kuvvetli teminatı vermiye müsaraat ede- rim.,, | Celse bir çeyrek saat kadar ta-| til edildikten sonra tekrar başla - mış ve müzakere devam etmiştir. Gazeteler Dünya matbuatı M. Briand'ın ölümü münaseberiyle hararetli neşriyatta bulunmakta ve merhu- mun meziyetlerini sayıp dökmek- Fırka gurubunda dliye ve iktısat vekillerine teşekkür olundu Ankara, 8 ( Vakıt )— C.H. Fırkası Meclis gurubu “bugün toplandı. Adiye vekili Yusuf Kemal ve İktisat vekili Mustafa | Şeref Beylerin icra vekili bulun- | madıkları sırada hükümet talebi | ile müdafaasını deruhte ederek sulhen devtet lehinc kazandık- | ları Haydarpaşa infi'âkı sigorta tazminatı davasından dolayı mev- zuubabsolan 75 bin küsur Liralik vekâtet ücreti üzerinde tahakkuk eden haklarını müşterek bir ib. rapameyle ve bila ivaz hazine lehine bıraktıkları, Kütahya meb- usu ve C, H. fırkası Omumi kâ- tibi Recep bey tarafından takrir- le bildirilmiş ve bu umumi teşek: kür ve takdirle karsılanmıştır. Adliyede yeni tayinler Ankara, 8 (Vakıt) Ordu ağır ceza reis'iğine Şarkikarahisar as- liye reisi Cevdet, Malatya hukuk hâkimliğine Milâs hukuk bâkimi Mehmet Ali, İsparta asliye reis- liğine Eskişehir asliye mahkemesi azasından İbrahim Hakkı, Erzu- ram ağirceza reisliğine Ordu müddeiumumisi Sadık, Ankara asliye ceza reisliğine (OAnkara azasından Mustafa Asım, Balıke- sir hukuk bâkimliğine sabık as- liye reisi Arif Surrı, İstanbul sulh bakimliğine İstanbul mustantık azası Ahmet Cevdet, Istanbul aza mülâzımlığıne Ankara sulh hakimlerinden Ali, Istanbul aza lığına Diyarbekir müddeiumumisi Haydar Naki, Izmir asliye aza- lığına sabık İzmir müddelumumisi muavinlerinden Suat, İzmir ağır ceza azalığına Muğla müddeiu- mumisi İsmail Kemal, Aydın Ağırceza reisliğine (Nevşehir müddeiumumisi Ahmet Mithat, Istanbul sulh hakimliğine Bafra bukuk hakimi Mustafa Celâlet- tin, Muğla müddeiumumiliğine Adana Ağırceza azasından Ali Sadi, Çorum müddeiumumiliğine Balıkesir sulh bakimi Mebmet Saffet, İçel müddeiumumliğine Urfa müddeiumumi muavini Ah- met Emin, Aksâray müddeiumu- mi muavinliğine Hasanlı sulh bakimi Mehmet Ali, Manisa müddeiumumi muavinliğine aydın müddeiumumisi sadık, Ankara müstantikliğine Ankara aza mü- lâzimi Ferhat Refik, Ankara müddelumumi O bâşmuavinliğine Adapazarı müddeiumumisi Meh- met, Yenicekoca sulh hakimli- ğine hukuk mezunlarından Sabri Dundar, Trabzon müddelumumi- liğine sabık adliye müfettişi Ek- rem, Bursa müddeiümumiliğine Urfa asliye reisi Sakip, Balike- sir müddeiumumiliğine sabık ad- liye müfettişi Süleyman Faik beyler tayin edilmişlerdir. Hukuk mektebi mezunla- rindan tayin edilenler Süğüt Sulh hakimliğine Edip, Cihanbeyli Oo müddeiumumiliğine Hüseyin Hilmi, Bahaettin sulh hakimliğink Turgut, Bayazıt müd- deiumumiliğine Ösyüi Cizremüd- deiumumiliğine OArif Hikmet, Sabanözü Sulh hakimliğine Nev. zat, Van azamülâzımliğen Hüse- yin Rauf, Gurun aza mülâzimli- ğine Reyhan, Antalya müddeiu- mumi mu iğine Ibrahim Camal, Gedis müddeiumumili ğine Abdülkadir, Pervarisulh ha- kimliğine Mehmet Fahri, Gevas sulh bâkimliğine Halil, Ah'at sulh hakimliğe Mesut, Ergani- osmaniye (© müddeiumumiliğine Tahsin, Baskala sulh hâkimliği- Çinde müsademe, Cenevrede müzakere Çin kıt'alar —— Iı Şanghaya tevcih ediliyor Şanghay, 8 (A.A.) — Vazıyet daimi müphemiyetini muhafaza e- | diyor. Japon kuvvetleri gelmekte devam ettiği gibi, diğer taraftan Yang Tszenin ve Kiangsinin şi - malinde bulunan kuvvetli Çin kı- taatının da Şanghaya doğru tevcih re oldukları da söylenmekte- ir. Çinli halk mütemâdiyen Şang- haydaki Japon tebaaları tarafın- dan taarruza uğramakta ve maa - lesef bunun neticesi olarak da bir! çok kişilerin yaralanmasına sebep olmaktadır. Japon bahriye erkânı vazıyet salah kespetmediği takdirde lâ - zım gelen tedbirleri ittihaz edecek lerini bevan ediyorlar. Şanghay, 8 (A.A.) — Çinliler Luiho'nun şimalinde Japon kara-! koluna taarruz etmişlerdir. Bir Ja pon tebliğine nazaran Japon kıta atı müdafaa vaziyetinde kalmak için emir almıştır. Londra, 8 (A.A.) — Salâhiyet- tar bir membadan öğrenildiğine göre, Çinli mareşal Chiang Kai Chek, yakında cepheye hareket e- decektir. Cenevredeki müzakere Cenevre, 8 (A.A.) — Lehistan hariciye nazırı M. Zaleski, kısa bir beyanatta bulunarak uzak şark ih- tilâfmm hususi mahiyetine rağ - men Cemiyeti akvamın sulhü mu- hafaza için elinden geleni yapmı- ya mecbur olduğu mütaleasmı ser! detmistir. ' İngiltere hariciye nazırı Sir John Simon, Cemiyeti akvamın beynelmilel iyi münasebetlerin de- vam ve bakasını temin için vücü- du zaruri olan bir müessese oldu- ğu kanaatini tekrar (o eylemiştir. liğine Polat, Kars aza mülâzim- liğine Veli, Ürküp müddeiumu- miliğine Hamit Macit, Çemişge- zek müddeiumumiliğe Raşit, Se- rik omüddeiumumiliğice (| Nuri, Adana müddeiumumi muavinli- ğine Mürüvvet Hasım, İzmir müddeiumumi muavinliğe Şevki, Ankara aza mülâzimliğine Mef- haret Hanım, Gudul sulh ha- kimliğine Raif, Osmaneli sulh hakimliğine (Hakkı, Mudanya müddeiumumiliğine Sadık Tah- sin, Dörtyol müddeiumumiliğine | Nejat, Magara sulh hakimliğine Feridun, Trabzon aza mülâzim- | hğine Tahsin Abdülkadir, Gire- | sun aza mülâzimliğine Zeki Riza, Kavak sulh hakimliğine Zeki Riza, Kırkağaç müddeiumumili- ğine Celâl, Bursa aza mülâzim- liğine İsmail Hakkı, Adapa- zarı aza mülâzimliğine Ahmet Tevfik, Gazi Antep aza mülâzimliğine Kemal, Balya müd- deiumumlliğine Telât, Mecitözü müddeiumumiliğine Emin, Ulu- burlu, müddeinmumiliğine besim Ekrem, Urfa müddeiumumi mun- vinliğine Ali Rıza, Çerkes müd- deiumümiliğine Kemal Ömer, Tokatmüddeiumumi muavinliğine Zinnur, Colemerk müddeiumumi- liğine Mebmet Nuri, Karacavi- ran sulh hakimliğine Mehmet Fehmi, Saray müddeiumumıliğine Ibrahim Hakkı, Samsun aza mü- lâzımliğine Ahmet Muhtar, Kü- tahya müddelumumi muavinliği- ne Mehmet Hayrettin beyler ta- yin edilmişlerdir. rai Meslek mektebi mezun- ından tayin edilenler İğdir möstantikliğine Hakkı, Kilis müstantikliğine Irfan, Gör- des müstantikliğine Mehmet Ra- miz, Mesudiye müstantikliğine Mehmet Emin, Kağızman müs- tantikliğine Hasan Tahsin beyler Mumaileyh, heyeti umumiyenin ilk vazifesi bilhassa 15 inci mad” dede derpiş edilmiş olan tavassut teşebbüsünde bulunmak olduğunu söyliyen M. Motta'nın bu fikrine tamamiyle iştirâk etmekt eolduğU nu söylemiştir. Hâlâ devam etmekte ve edecek olan muharebeler, tavassut me& buriyetini ortadan kaldırmaz, bel ki bu mecburiyetin müstaceliyeti" ni takviye eder. Heyeti umumiyenin tavassutts bulunmaktan başka bir vazifesi daha vardır, o da bir beyanname neşrederek fikrini beyan etmek * tir. Bu beyannameyi azadan olan bütün devletlerin tahkikat netice“ sini beklemeden imza etmeleri ik* tıza eder. Bu beyanname, ibtilö” fın esasından değil, bir hal sureti aranmasma (müteallik usuller” den bahis olacaktır. Çin, Japonya ve heyeti umumi” yede mümessilleri bulunan bütün devletler, Cemiyeti akvam misa* kının şikâyet ve talepleri her ne &* lursa olsun hiç bir devleti mu#* lihane usullerden gayrı usullerl8 bizzat ihkakı hak etmiye mezufi kılmamakta olduğunu beyan ede" cektir, Bunlar, harbin milli ! € siyaset âleti olmasını takbih eden Paris misakına ve mezkür misa * kın cemiyet azasmdan olan bütün devletlerin mülki tamamiyetini v& maddesine telm » o edeceklerdir. Böyle bir beyanname mesele * nin esasına temas edilmeksizin vü“ cuda getirilemez. .Bünun faydasi ancak uzekŞarkta sulh ve adalet teessüs ettiği zaman anlaşılacak * tır. Bundan sonra reis, Kolombi# murahhasınm bir karar sureti pro* jesini okumuştur. Bu karar pro” jesinde Çin, Japon tebaasını hi * maye için bütün tedbirleri almı * ya ve Japonya da askerlerini Şan$f hay mmtakasımdan çekmiye davet edilmektedir. e Müteakiben Boncur kısa bir beyanatta bulun” muştur. Mumaileyh, Fransanm bu ks” tar suretini ve heyeti umumiyenif ihtilâf halline matuf ve misa * km muhafazasını ve muahedeler# riayeti temin edecek olan her tür” lü tedbirleri kabule amade oldu” ğunu © söylemiştir. Mumaileyf” meclisin icraatını o ve faaliyetini hatırlatmış ve başlıca ga: İ şimdi mutlak bir mütareke akti matuf olması icap eylediğini sö” | lemiştir. Tehlikeli bir vazıyette ve Pf kadar vahim meseleler karşı: kalmış olduğunu beyan ve faka meseleyi halletmek kudret ve ki” yasetini göstereceğini ilâve eyl€ miştir, Meclis, saat 19,25 e tehir edik miştir. Cemiyeti akvam tahkikat komisyonü eyt! Tokyo, 8 (A.A.) — Cemie, akvam tahkikat komisyonu tek rar Tokyoya gitmiştir. Bu korsi”” yon Şanşhava gitmek üzere ci günü Kobe limanından ayrıla! tır. Yeni Mançuri devletinde Tokyo, 8 (A.A.) — Sabık den f imparatoru Puyi dün öğli in sonra (o yeni Mançuri devleti p merkezi olan Chang Chuna yek miştir. Mancuri hükümetinin g* si sıfatiyle işleri resmi ve kat ; ys rette deruhte etmesi merasim rın yapılacaktır. yy Telgraf haberlerimizi" kısmı 6 ıncı sayıfamızdad!""

Bu sayıdan diğer sayfalar: