14 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

14 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r — 2 — VAKIT 14'B. teşrin 1953 Türkiye - Meksikâ © ği yakmda halkı tenvir ve yeni öl- —Ç şüleri öğrenmiye teşvik için konfe İ İlk sefir geidi, Ankarayâ ranslar vermiye başlıyacaktır. Ye- SON-HABERLER © ni ölçülerin tatbikında müşkülât 1 a z Meksik pi emleketi” ib oem için alınan veya alı- Romanya hariciye nazırının rail pl köy ai ie nacak olan tedbirleri, aldanma - kanın Türkiyede ilk sefiri olan ik “sr ral me zi S f d kı izi h z t | Gennaro Estrada İstanbula geli , mecbur olduğu noktaları, tatbika- 5 EGE ; “tinilk sıralarında yapılabilecek! o yat akı mu ım temasları a at yolsuzluklardan korunma yolları - i Sm vve ice Meksikada hari ja Di öğrenmek; yeni ölçülerden bek R h .i B l l R ö â zırlığı Yöphuş olan ei © lenen faydaları tesbi etmek mak - omanya arıcıye nazırı Du garlara omanyanın siyaseti Şimdi Meksikânın Madrit - sadiyle dün mıntaka ölçü ve ayar elçisidir. Ankarada ReisicümhÜ | başmüfettişi Kudret beyle gru, | Muahedelere riayet esasına müstenit olduğunu söyledi | Hüzeetlrim nani taki © tük. Kudret bey diyor ki: dim ettikten sonra Madride gidi Ri Kanunun tatbik günü yak -| Sofya. 13 (A.A.).— Kral Boris ' atlerini gözeten ve bu suretle bü- | hedelerin riayet esasma müstenit | cek, Meksikanm Mdrid ve Ank*” laşıyor.Buna rağmen henüz bigbir dün Romanya hariciye nazırı M. | tün ihtilâfların izalesini istihdaf olduğu kadar bütün milleterle ve |ra elçi iklerini aynı zamanda yap BBüreket yoktur. Ölcü yapacak mev Titüleskoyu kabul etmiş ve bun - | eden her tür'ü teşebbüsleri büyük PE cut Fabrika ve idaldibahdlere Yİ dan sonra M. Muşanof ile M. Ti-| bir sevinçle karşıladığını söyle - € © ba sipariş veren olmamışlır. Es - | tülesko ilk mülâkatlarını yapmış: | miştir, miştir: deni Sağ adi © maf gecikiyor. Siparişlerin veril : | tır. İki nazır arasında bugün yi M. Müşanof, Romanya hariciye ti Sr Meksikanın Türkiye m » memiş olması birçok mahzurlar on birde müzakerelere devam © “( nazırınm ziyaretinde işte böyle bri | ©“ 2 Man “| nasebatr samimi olmakla bera - doğuracaktır. Son dakikada, bir - | Junacaktır. mahiyet gördüğünden dolayı bil- misakınaı uygun olduğunu itme son derece sıkı değildir. Çünkü . den verilecek siparişleri fabrika M. Muşanof, dün akşam M. Tı, | hassa bahtiyar olduğunu kaydede- le bilhassa bahtiyarım. Çünkü|bu iki memleket birbirlerinde? | bilhassa komşularla dostane mü - | caktır. ! : ri in si de . masebetler elde etmek arzusuna da | (Yeni seir dün şunları söyle istinat eylemektedir. . Bulgari nn siyasetinin ntilletler cem leceğimiz bazı maddeler ise bi: — ve imalâthanelerin bir kânunusa “ İtüleskonun şerefine bir akşam zi- hek demiştir La ni i ir DEE AŞIR ii çek ektir Sy siyasi mimazi i niye kadar başarabilmesi imkân - yafeti vermiştir. Ziyafette bütün — Bugün bütün dünya iktısat satları da tavinmiyle Romanyanm ! betleri müşterek değildir. 1 ie sızdır. Başarılsa da, mıntaka ölçü hükümet erkânı ile bir çok zevat buhranının yükü altnda ezilmek - | maksâtlarına tetabuk etmiş olu - Aynı şeyi, çok inkişaf etmemi i müfettişliklerince ayarları uzun hazır bulunmuşlardır. Ziyafetten | tedir pi Bağa kurtul j yor. “/ bulunan siyasi münasebetleri”. | zamana bakar. Bu takdirde bir | lal kho mak için tehalü Me yol arıyor- Günün müskülal hall miz hakkında da söyliyabiliri © künumusan; günü yüzlerce “esnaf, | ora parlak hiç â ”* İlar. Daha büyük bir itimat, müle- ze amli e . ii Zirai bir memleket olan Meksikâi 5 elinde yeni ölçüleri bulunduramı ;| Pılmıştır. Ziyafetin sonlarına doğ | kabil bir muhabbet ve daha kuv -| için deha büyük bir Anlaşııya | Tülkiyede yetişen msahsuldir yeli yacak, eski ölçüşlerle “ şatişa'de ;|"“ M. Muşanof, söylediği nutukta vetli bir adalet ve dostluğun tesi- müracaat etmemiz lâztmde. Çün | tişti ik Türkiyederi «ihl | vam etmek çarelerini arıyacak, fa- | Bulgaristanın - bütün - milletlerle | o; istihdaf eden her adım © kadar | kü çok şükür başka çare yoktur.” ! z kat kanunun hükmü icabı şiddetle dost olmayı samimiyetle arzu etti. | arzu edilen sureti tesviye yolun - “. e G v cezalandırılacaktır. Esnafın bu ge | ğİNİ, sulh eserine ve milletler ce - da hir yardım olarak telâkki edil- Bu anlaşmayı Xe.bu Mina ik Mm lapanya li — Gikişi, 1934 kânunusanisinin ilk | miyeti misakında ve misakı takip| melidir. vatmak için iki memleket zimam.- | sile gelmekte: X Tali id ğ haftasında alışverişi durdurtmak | ve itmam eden diğer beynelmilel | | M. Titülesko, cevabında; gör -! darlarmın birbirlerini görmesi ve li simay ile al Tl tehlikesine bile maruz bırakıyor. | muahedelerde ilân olunan prensip | düğü dostane kabulden dolayı te- hassaten temas etmeleri lâzımdır. | NE e , şike , AE a j — Tellâlar bağırtarak esnafı tahrik | lere bağlı bulunduğunu ve nihayet | şekkür ettikten sonra demiştir ki: Bu suretle menfaatlerinin hem. dece Meksika hükümetinin Tür! ! ğ i — etmek zaruretini duyuyoruz. her devletin meşru hak ve menfa-| — © Romanyanın siyaseti mua- | ahenk'olması elde edilebilir, bea il ti — e ve © Yeni ölçülerin tatbikında müş. | — ş Ni e gi yi . . . ği ge İ GAynıszamanda İspanya hükü | çipi sekilmemesi için alınan t-| Savaş tehlikesi A rik ad a i Maarifte tayinler | me nesini en an ii K ved gelince; yeni ölçülerle eski me daha ziyade Madridte kalacağım © Ölçüler arasındaki farkları anlat - ilâ ü i i üz di 4 mak suretiyle hall sy ağupada gi len 1 350 bin â kişilik < ,Müdürler arasinda tasdika ve buraya lüzumu halinde: gelges; o fin yeni ölçüleri vaktinde alabil - yolun a kımı danış orsa ş iktiran edenler m kiyenin 'Vaşington sefiri dö ; “4 z ” .. . . EA e İM alkis bik grev: | Anka Kikeley kum Möksilia dk “Türlyoyi teni ede Memleketin muhtelif mıntaka - | VİN amli cek, bu iki vazifeyi aynı zamandâ ğ — larında muhtelif çeşit ölçü kulla - Li gi ğa iş rikan işçileri federasyonu altı yüz | *a erkek lisesi felsefe muallimi Ib: | apacaklır, — mulırdı. Bu, dahili ticareti alım sa, | ları azaltma meselesine temas et - 13ç yı y 4 Vaşington, 13 (A.A) — Ame. | Bonu Maarif müdürlüğüne Anka- ! ; Pi e EE hhasın iştirakiyle yaptığı | san, Seyhan Maarif müdürlüğüne ir i miş ve demiştir ki: MEN ki EC a ea ds tar “Avrupada yeniden silâhlanma | son kongrede kayitsiz ve şartsız | Kayseri müdürü Yunüs Hazım, Af Bulgarlar ve e ni, İl ve yolunda bir kımıldanış başlıyacak | gelişi güzel inflâsyon yapılmasına | yon maarif müdürlüğüne Kasla »« M k d iğde Slağler! ik sistemi, mü. | olursa yalnız savaş tehlikesi ağır | kat'issurette muarız bulunmuştur. | monu orta mektep müdürü Kemal : ake onya © terakki memleketlerin uzun za . | bir tehdit halini almış olmaz, fa - Kongre, işçilerin omuzlarına ga Cenap, Edirne maarif müdürlüğü- 5 ş g , manlardanberi tatbik ettiği bir kat yeni silâh kuvvetleri için har - | yet ağır munzam vergiler yükle »| ne Çanakkale maarif müdürü Şa- | Bir Bulgar kongresinde i © usuldür ki, en büyük faydası doğ, | canacak alime Ingiliz a yebilele her hangi bir mali ted -| hap, Diyarbekir maarif müdürlü - söylenen ve istenen şeyler: i > ünkü bu | Ve ve sair milletlerin. omuzlarına | bir a eyhinde olduğunu bildiren ğüne Trabzon muallim mektebi fi. : and v ” ör yaman e dayanılamıyacak derecede ağır| komitenin bu husüstaki raporunu | zik kimya müallimi Reşat, Antal- a Gm iri ğer dir. Tahvilleri Şök: Beli, , | vergiler yüklemiş olur.,, da ittifakla tasvip etmiştir, yaya Denizli maarif müdürü Şev * Pe a Erin z Ğ v eti ği Merde bir Kalesi Bu sözlerden sonra ziraat bahar | Vaşingisn, 13 (A.A) — Greve | ket, Bileciğe Külahja maarip oy; | niyetinin Dobniçedeki Kat Sağ e 2 la ne geçen M. Baldvin şunları söyle | cilerin iki yüz eli bin kişiyi buldur | dürü Şükrü, Malatyaya Kırşehir Bulgar Trakya <emiyetiyle istişa © dirhemdir. Birisi âşari 1000 dir; “İİ? i gu söylenmektedir. — Bunlardan; maarif müdürü Lütfullah, Kırşe - 7d» *onra aktedimiştir. z “diğeri alelâde bir adettir. İse, itzilerini geçinme yollaını| yelmiş bini ipek, on üş bini maden bite Malatya maarif müdürü Sıtkı | Koca Ali ile Dobniçe kongfe* a YO ; b , | Korumak içini ithalâta yeni bir dü- | sanayiinde çalışan işçilerdendir » Baylar tayin edilminlerili; lerinde Bulgarlar Makedonya ile ? e. etrik usulile harici ticareti zen vermek gerekleşecek ( olursa Kırk bini maden amelesidir. ke v a i Trakya hakkındaki noktai nazar * © mizi kolaylaştırmış oluyoruz. hükümet bu çareye baş vurmakta | Geri kalanları da pamuk ve el- Ordu maarif müdürlüğüne Kars larını izhar etmek istemişlerdir. Ölçüleri ayar etmekten mak 3 tereddüt göstermiyecektir.,, bise fabrikalarında kullanılan iş -| Maarif müdürü Kemal, Maraşa si Dobniçede tezahürat yapıldı ve leme uh air im bl GR O çilerdir , lâziz marrif müdürü Rahmi, Elâzi hatipler Makedonyanm tahlisini ” “erin Korumak ve garanti | masını temin için tahvil” listeleri Kaliforniyada henüz toplan - | 2e Maraş maarif müdürü OHakkı,|. tediler Malsd. isin ol e “mz Bilfarz, kullanılan ö'çü | hazırlanacak, her dükkâna ası'a - mamış ve haliyle bırakılmış elli Kütahyaya Ordu maarif müdürü l m ee” i a gösterirse alıcı kâr, satıcı za | caktır. Okkası 80 kuruşa satılan | milyon dolar kıymetinde pamuk | Murat, Erzuruma Edirne maarif | lar yapılması istenmiştir, al . rar eder. Noksan gösterirse, satı - | bir şeyin kilosuna kaç kuruş ver - hsulü vard d ğ i kâr, alıcı zarar eder, Birinci şe-| mek icap ettiğini müşteri bu tah- £ e müdürü Nail, Muşa Mardin maa ğ mü diş ” .)» , satıcının müşteriye verdiği | Viller vasıtasiyle bulabilecektir. | Grevciler bir çok kavgalara ve İ nil yeli adi, Deiakiya depar Macar başvekili , — bir kilodan fazladır; fakat bir ki. | Binaenaleyh yanlıslık yapmamak, | carpışmalara sebep olmaktadır. ta maarif müdürü Ziya, İspartaya | © i le parası verir. Ölçüler bizde esa- | aldanmamak istiyen herkes bu lis-| (O M: Johnson bütün sanayi şube » | içel maarif müdürü Neşet, İçele Hariciye nazırı ile sen ayarlanıyordu. İş, şimdi daha | telere bakmalıdır. leri için hazırlanan çalışma kanun | Seyhan maarif müdürü Rasim Bey birlikte gelecek nişletilmiş ve daha sıkı, fenni Vekâlet, henüz bir okkanin ie larınm tatbik edileceği tarihi ikin lerin tayinleri âlt tasdika iktiran al i , esaslara bağlanmıştır. kadar kilo tutacağını resmen teş. | Si te#rinin birinden birinci kânu - etmiştir. Peşte, 13 (A.A.) — Başvekil : ti $ ark | Ta Kazizi M. Nizamnamenin ölçülere verdi- | bit etmediği için tahvil listelerinin | PUn ilk gününe tehir MiRSIŞLIE, Di ep ii yi iyim Eğ ağ 4 şekil veya ad, hile yapılmak ih- | tanzimine heniz başlanmamıştır.,, M. Green Amerikan işçileri fede | Siyasi bir mülâkat e ya eşrinievvelde al lini en küçük hadde indirmi sp rasyon reisliğine yeniden seçilmiş | ç 113 te Ankaraya hareket edecek * benlini üçük hadde indirmiş- Öğrendöimize göre; - Ankara, tir Atina, 14 (Hususi) — Maliye| lerdir tir. Maamafih halk ye kendisi- İstanbul, Samsun, Trabzon, Van, ma , “| nazırı Mösyö Loverdos, dün Mös- , — i korumalıdır. Ölçünün, ölçü VS | Malatya, Mersin,*Konya, Bursa, | YİYE lâboratuvarı tesis edecektir . G0 Viaibaiknalai yiz endabilak giöetiş Mustafa Fevzi Beyin <i ayar umumi müfettişliğince dam-| İzmir vilâyetleri ölçü ve yar'ının | Belediye lâboratuvarlarına tayin | ” le s zi delliidsi b $ olup olmadığına, şekli -| taka merkezleri olarak tesbit edil. | edilecek olanlar evvelâ mıntaka | Wüstür. Mevcut KR göre, j si di a çimine dikkat etmelidir. miştir. Mıntaka merkezlerinde bir | müfettişlik'eri tarafından imti -| her ne kadar bu mülâkat hakkın: Marsilya, 13 (A.A.) — Et 2 A n, eski sistemle yeni sis -| veya birkaç müfetiiş ve bir baş - | hana tâbi tutulacaklardır. da hiç bir şey söylenmemiş ise de Türk Vekillerinden Mustafa FeY” Fiat farkını bilme- | müfettiş olacak, ö'çü lâboratuva -| | (Ölçüler ve tarlılar nizamına - | mühimdir. Mülâkatın dahili va - zi Beyin cenazesi Türkiyeye git, iye kalkışa-! rı bulunacaktır. Senelik ölçü mu «| mesinin mühim maddeleri 5 inci | ziyeti siyasiyeye ait olduğu zanne | mekte olan Azay le Ridenu vap" pi in aldanma- ; ayenelerini yapmak için 140 bele İsayıfamızdadır.) i diliyor. runa bindirilmiştir. ye 09000045 008000 BYA LAN 08 a

Bu sayıdan diğer sayfalar: