21 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

21 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AŞ ç mb Paşa Hz.nin ziyafeti “e i Bütün bu devre esnasında müna Mare mee — amil VAKIT 21 B. teşrin 1933 Macar nazırları Ankarada. Gelecek hafta pazaral m bayrâmiın'ilk günü (Baş tarafı 1 inci anış ve milli Macar elbiselerini ta gi şıyan küçük Macar kızları fından ük verilmiştir. M. Gömböş | tara « ii Vekili T. refakatinde Bebiş rapalasa gelmişlerdir. kara caddeleri Türk ve Macar bay raklariyle Me bulunuyordu. veli e MA şehrimize gelen Mi başvekili ei Sağ ve hariciye nazı- a bir müddet Ank pilata tir ettikten so: ara- fik Rüştü Beyi, 11,30 da Başvekil | İsmet P Paşa rini ve saat 12 de B. M. Mec'isi Reisi Kâzım Pa- leke makamlarında zi - yaret etmişler ve İN Hazaratı iadei ziyarette bulun dır. a, 20(A.A.) Macar başvekili Jeneral heramai ve hari- ciye nazırı ya a Hariciye Vekili Te “mı efendi tarafından kain klübünde bir öğle Samed verilmiş tir, Yemekte Başvekil İsmet Paşa Hazretleriyle Macar sefiri M. Tahi a, 20 (. ) — e baprki ei ,Gömböş e ha- Paşa Hazretleri ta rafmi dan Külleri bir akşam | ? rilmiştir. Ziyafette Heyeti Vekile azaları X C. H. Fırkası umumi kâtibi Re- , C. H. Fırkası ire grüpu e m Ali Beylerle-B. M. M. '& encümeni va Macar sefiri M, , Tahi, Peşte elçimiz Be- iciye Vekkileti e ia almalar ibi hükümeti Ami vi Beyi 'nin Bir kaç gündenberi şokirimizde bulunmakta olan oğlu Metiyen il de davetliler ara - “ bulunuyordu. iyafeti Miri suvare takibetmiş - Başvekilimizin nutku Başvekil İsm, Hazretleri, Macar nazırları şerefine verdiği 2i yafetin sonlarma doğru Türkçe o- | bul larak şu nutku irat etmişlerdir: Başvekil Hazretleri; tin iyi anlaşılmış menfaatlerine en uygun düşen mahiyeti vermişler - | Ma bill ettiğini anya ae ları bül Sulh ve huzur arzusu etlerimizin mütemadiyen sıkı - ıma çok büyük sağlam esasları österdi. üçüncü r ki Macar devlet adamla - ref ecanı, sizin ara - en bulunmanızın bütün Türki- yede ne derece umumi bir şetaret ve sizi dostça ve bahtiyar olduğumuzu söylemi için ayağa rn bügün de ay- niyle duymakta; Safa geldiniz Başvekil Hazret - leri. Bize, buraya deli'ini getir - miş olduğunuz dostluk yalnız si * ise bir vesikadan doğmuş değil- O dostluk, aynı zamanda iki millet arasında mevcut olan sıkı madan, ve onları birleşti - ren hakiki muhabbetten de ileri ey | gelmektedir. Türk mil'eti için bu çok sevinç- li günde, Macaristanın kalbinin de bizimle beraber çarpmakta ii ğunu, ve dostlarımızın da mu Gl A tevlit çi bu bayı tamamiyle iştirak et la ma Mese u sebeple davetimizi Tutfen kabul etmiş olduğunuzdan dolayı gerek zati devletlerine ve gerek Bir kaç senedenberi dünyanın huzuru için müşkül ve endişe'i'bir devre yaşıyoruz. Beşeriyetin çek- mekte olduğu ıztıraplar ise yakın- da sükünet bulacağa benzemiyor. Hükümetlerin deruhte etmiş olduk mesuliyet bu yüzden daha zi- yade ağırlaşmaktadir. e düny: Hale tevdi olunmuş memle « ketlerin mukadderatına tea'lük e- n bütün icraat ve hareketlerin- de bu mesuliyeti ciddi surette tart ele. rez un içindir ki Gid kendisine çizmiş oldu- ğu syasetin umumi veçhelerini ta- kibe devam ediyor. ne gizil nu te- sis ve gerginliği izale an mü temadi daki sıkı teşriki mesai çek feyizli olmuştur. Bu teşriki Eeee baş- vekil hazretleri idamcye a timadı dün- yada yeniden tesis etmek ve bu su retle gerek sizin, gerek bizim k: ve samimi olarak davasına bağlı un, uz sulhu tarsin eyle - mek her zamandan ziyade elzera- lr, e Macar milletinin saadeti bizim için o derece kıymetlidir ki, Tür - üte | kiye ,biraz evvel tarif etmiş oldu- ğum sadakat siyasetinde bu sa adete, naçizane de olsa, hizmet et mekle bahtiyar tr. V. kanaatteyim kibu k karşılıklı mane- vi yardım fikri dostlarımızda da ayni hararetle mevcuttur, E I Cümhuriyet “| yüksek pir her veye ik dire şayan olan r mille « İtine Türk ilLİEEEİK sevgi ie dolu İ selâmlarını gönderirim, Başvekil hazretleri, mensup ol - makla şeref duyduğumuz iki milk (let arasında arzetmekte, oldukları p ianked dolayısiyle, bu meziyet ler de ayrıca bir bağ teşkil eder - Kadehimi, fehametlij Macar na ibi hükümeti hazretlerinin sıhha- büyük kardeş milletin saadet ve refahına, zatı devletlerinin ve M. de Kanya hazretlerinin sihha- tine kaldırır, zeval bulmaz Türk — Macar dostluğuna içerim;,, tine, Macar başvekilinin nutku ismet Paşa Hazretleri nutkunu yaşasin “Macaristan mânasına Ma- sözleriyle. bitirmişlerdi! Buna cevaben Msi Başvekili M. Gömböş Hazretleri irat ettiği nutka Türkçe olarak şu cümleler - le başlamışlardır: aşv: car — kardeşliğini rm an İdiğmek piş oluy: Macar başveili (bu alöndön suretle devam etmiştir: “Başvekil Hazretleri; Hakkımızda söylemiş olduğunuz imli ne sö den do Kaı na derin surette müte- hassis olarak samimi minnetarlık- la teşekür ederim. Türk © milletini, Türkiye hudutlarından Ankaraya kadar bütün yol imtidadınca, gös termiş oldüğü' kabul, kardeş his“ leriyle meşbu oi ili MAMA olani bu sözleri dir. ” Hatırlamak lutfünde bulundu - ğunuz 1929 tarihi, milletlerimiz a rasındaki dostluğun başlariğıci de ğildir. Çünkü, b k asırlar. ca eskidir. isi dostluk, Bilici ihtiyaçla - rına tekabül eden ciddi ve hakiki menfaatlere istinat etmektedir. 1 > ıymetini artıran cihet, bu dostluğa, er şe en buhranlı devrinde bütür “| man dünyasına kârşı a ve| dir zi emsalâi mucizevi bir azim; $iz bir kahramanlık ve münhasıran biz zat kendi kuvvetleriyle bütün ciha carcâ olarak aljen Me ai in park tiyatrosundâ, Büy sonra nutkuna Macarca olarak şu sın let sinemasında; Süreyya paşa mıyacaktır. da) Geceleyin her taraf tenvir edile cek ve Beyazıttan Taksime kadar fener alayı yapılacaktır. teşrinievvelde Ankaradaki resmi geçide iştirak edecek 400 tayyareden bir kısmı da İstanbula | gelecektir. 29, -30 ve 31 teşrinievvel gün- lerinde ve “gecelerinde mam. muhtelif meydanlarında, - sine «| ve tiyatrolarında da it ektir. > verilec, Kutlulama dap bu zeva- tı tesbit etmiş ve yerlerini de ha- zırlıyarak kendilerine iş yap dil mıştır. Yapılan tebliğata göre konfe - m rans re şunlardır: Fatih park önünde, Üsküdar- da Halk fırkası binasında, Kadı- köyünde belediye önünde, iie kada le meydanında, Hejbölinda e, Eyüpte Kemal film binasında; Bilirkby firka binasında, “Yeşil - köy “firkâ 'binâsmüa; “Şehremini tirk binasında, Üniversite mey- danındı Taksim meydanında, sin l ra sinemasmda, Şehzadebaşı Mil Sü daha çetinine isabet ve mai kiyetle galebe çalmasını bildiniz. Yeniden dirilen * Türkiye bunun canlı'bir delilidir. Vatan tarihine icraatmızla yanılmış olan altın sa- yıfa bugünkü müşkülâtın da mes- t bi MELİ pe iyi bir alâmettir. iki in: sana hattı hai gayesini gözümüzden kasr > yretlerimizi, biribirine asil dostluk hisleriyle birleşmiş o olan illetlerimızın arzusuna inzimam ettirirsek, elbetteki teşriki mesai - j ve daha ziyade inkişaf rilmiş olur ani Gömböş hı hazretleri nu - mı Şu HPE bitirmişler . Şii “ei içümhur Gazi Müstafa Ke mal Hazretlerinin sıhhatine ve bü- iğ iz milletinin şan ve şeref masmda, ** Şehir tiyatrosunü li imi vinde, Artistik nemâsmdad " Kimler mail m b Adalı Avni Bey at 16 da Fatih par artesi günün aynı müdürü H Fethi'İsniail Bey. Taksim mai nında, İsmail Şevket Bey. pazâl tesi-gecesi, . Zeki Cemal Bey $ gecesi, saray. Sinemasında Naki anım, ayukat Esat, avukat Ni mi Mi Beyler Türk sinemasmi Selim Sırrı Bey Elhamra sinemi sında Mediha Muzaffer Hami Millet tiyatrosunda, Meliha A Hanım Şehir tiyatrosunda ve tistik sinemasında konferans vel ceklerdir. Dün Taksim meydanındi Dün öğleden evvel şehir ban: 2. , yeti e! Peşti Hil, diydi ki; i âzimkâr “devlet * adaf Türki el tutuşuyorlar milletin sarsilmaz i ami takdirini tekit ediyorlar ve bu suretle Hazretlerinin büyük meziyetleri! sayıp dökmektedir. on on s6) zarfında elde edilen muazzam * rakkiler bu büyük şefin teşkilâli yük.bir-devlet kurmak ve onu İ dam& etmek hüsusundaki kabili yetlerini göstermektedir, daki rabıtalar pek çok eskidir. v iş olduğu bu dostluğu meslek Di ile haleldar etmeğe mi vaffak olsmumıştır. nın hâyretle takdir ettiği kuvvetli ve kudretli yeni bir sil yarat- mış devlet a teşebbüs — b olman — Macar t eşriki mesaisi- til nin Özar neticeler vermiş olduğu müşahedesi bu teşriki mesaiye şebbüs etmiş olanlardan ; birinin yu çıkması tipiyle huni | Lr ve Tevfik ela Şi eye efendi ile refikaları Hanım - efendilerin sıhhatlerine içiyorum . Macar gazetelerinin neşriyatı Peşte; 20 (A.A) Gâzöteler e M. Gömiböş ile hariciye M.'de Kanyanm Türkiye se an muz seneler, id e rinin bakkiyle işaret buyurdukları gibi yi ve endişe verici bir evrededir. Hükümetlerin bu dev rede üzekeline aldıkları #aesuli - etler — Hususiyle ki, yi * diye ka Kindisat, şaşırtıcı bir. süratle birbirini ei yahati etrafında uzun mütalcalar serdetmektedirler. Bu gazeteler, Türkiyede Macar devlet adamlarına yapılan Kabulü €hemmiyetle kaydetmekte ve bu hararetli kabülü kardeş milletin samimi dostluk hislerini” göster » mekle bulunduğunu yazmaktadır» düt eserinden bahsederek e ki; “Gazinin fevka'beser gayrel sayesinde sulh muahede'erini ortaya çıkmıştır. Macar efkârı © mumiyesi, yeni Türkiyeyi yarat me ve bügüne kadat muhal add dilen bir çok eterleri tahakkuk ef tirmiş olan adamm divâsâ şahsi yeti e hürmetle eğilir. ömböşün ziyareti kardif Turta ile beraber önün Mei su Taksim meydanında Cümhufi yenin yeni idare merkezinif imânlı ve müf ve Türk milletinin bü? Türkiye ile Macaristan arasın © me cidallerin tebellür ettir” Uj Nemzedek on sene çi r “ mezarindan yeni büyük bir devlii p i sit eden Macar milletiğin samil lar, | muhabbetinin de delilidir., iri ik

Bu sayıdan diğer sayfalar: