25 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

25 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Er 2 Pi e i een pi Hibe eme ee Macar dostluğunu tebci lettiler. | “sil etmiş bir Türk genci, Rıdvan © heyet Gülcemale döndüler. deri — > -— VAKIT 25B. teşrin 1933 Macarlar Tekirdağında hara retle karşılandılar Ertuğrul yatı, 24 (A.A.) —Ma- car başvekili M. Gömböş ile hari « ciye nazırı M. de Kanya ve refa - katlerindeki zevatı hâmil olan Er- tuğrul yatı, saat 10,30 da Tekir - dağına muvasalat etmiş ve mek » tupçu Beyle jandarma kumandanı gemiye gelerek misafirleri selâm - lamışlardır. Misafirler, saat 11 Ode karaya çıkarak vali Beyi ziyaret etmişler ve tekrar gemiye dönmüşlerdir . Saat 12 de vali bey, misafirlerin ziyaretlerini iade © etmiş ve saat 13 te vilâyet evinde şereflerine bir vermiştir. . Ziyafette Macar misafirleri, refa- katlerindeki memurlar ve vilâyet erkânı hazır bulunmuşlardır. Tekirdağında yapılan merasim Tekirdağ, 24 (A.A.) — Gülce: mal vapuru Macar heyetini saat saat 14 te getirdi. Heyet motörler- le karaya çıktı, Mihmandarlar kendilerini Türk — Macar bayraklariyle süslü yol- lardan geçirerek Rakoçi sokağın- da Rakoçinin Türkiyede yaşadığı eve götürdüler. Evin etrafı ve yollar (o kâmilen halkla dolmuştu. Saat 15,15 te va- li konağındaki O ziyafetten çıkan Mâcar başvekili hariciye nazırı ve maiyet ve mihmandarları, Tekir - dağı meb'usu, valisi, belediye re - isi otomobillerle evin önüne gel « diler, Halk'misafirleri şiddetle alkış - ladr. Evin kapalı kapısı Macar mil li marşiyle açıldı. Şiddetli alkışlar arasında kapının eşiğine çıkana ce neral Gömböş her cümlesi alkış - İar ve yaşa sesleriyle kesilen nut - kunu söyledi. Nutka belediye reisi Ekrem Bey cevap verdi. Her jki nutuk Macar sefiri M.de Tahy Türkçeye tercüme edildikten son- va Macar heyeti mebusan meclisi hariciye encü - meni röisi M. Peckar Macar ayan | ve mebusan meclisleri namına M. Bartoş, Macar vatanperverleri bir | liği amma hararetli hitabalerle Rakoçinin hatırasını ev Türk — Bundan sonra Macaristanda tah | Bey, Macar Türizm cemiyeti M. Miploç ve Rakoçinin kâtibi Mike çin ahfadmdan M, Hussar birer | nutük söylediler ve alkışlandılar, | Muhtelif Macar teşekkülleri namı- na bir çok büketler evin eşiğine konuldu. Oo Bundan sonra M. Gönfböş ve M. Kanya ve misafir - ler eve girerek salondaki defte - ri imzaladılar, Başvekilin mayietinden binba- 4 Şomogi Macaristanın her eya - letinden alınarak bir kutu içinde getirilmiş toprağı evin bahçesne serpti. Merasim bu suretle bittikten | sonra Başvekil ve rüfekasiyle Ma- | caristandan gelen heyet azası be “| lediyeye giderek çay ziyafetinde hazır bulundular, Bsşvekil, hariciye nazırı, mih- | mandar ve maiyetleri, Macar ga *| zetecileri Ertuğrul yatına, (diğer tarafından | — reisi ve Macar | Onuncu yıl bayramı hazır-# Fransada kabine Paris, 24 (A.A.) — Fransız) tâsıdır. Herkes bu tedbirin a'ey- kabinesi mecliste 241 reye karşı! hindedir. i 329 reyle aka'liyette kalmıştır. Bu | malıdır, Fakat bu pasıl yapılabi- nun üzerine başvekil M. Daladier | Jir?. sabah saat 3 te reisicümhura ka-| M. Daladier, bundan sonra binenin istifasını vermiştir. i herkesin ve memurların fedakâr- Başvekilin izahı lığa hazır olduğunu söylemiş, cüm- Paris, 24 (A.A.) — Meclis, hü | huriyetçi ekseriyete hararetli bir kümeti devirmiştir. Açığı amorti | hitabede bulunmuştur. sandığına müracaatla kapalınak Celse tatilinde sosyalistler 454 hususunda sosyalistler tarafından | muhalif, 8 müstenkif o reye karşı yapılan o teklif, hükümetin but 55 reyle hükümet projesi aleyhin- sandığın bütçe muameleleri için | de tey vermeğe karar vermişler - değil, düyunu umumiye için oldu | dir. i ğunu söylemesi üzerine reddedil - | © Celse tatilinde ( sosyalistler 45 dikten sonra mec'is M. Daladierin | ye çıkarak sosyalistlerin o aleyhe işiddetli bir müdahalesini dinle »! rey vereceklerini bildirmiştir. miştir. , Başvekil, bugün dünya - Radikal'er namına mebus Dal- İnn en kuvvetli parası olan fran - | bas, meclisi, (hükümeti tutmağa | gın daha $'mdiden spekülâsyon hü | hararetle davet etmiştir. cumlarına maruz kaldığını bu şe Jrait altında hükümetin mali pro- i jesinin kabul edilmesini söyleye - rek demiştir ki: | < —Enflâsyon bir istifham nek - list akalliyetin ve arkadaşlarının hükümet lehine rey vereceklerini bildirmiştir. Saat 2,15 te reis 37 inci madde- Mae meni dp lee lr ei buhranı Deladiye kabinesi aldığı mali o tedbirler yüzünden düşmüştür İyi reye koymuş ve hükümet o za - Frank olduğu gibi kal. man 241 reye karşı 329 reyle akal liyette kalmıştır. | Muhtelif tesirler Paris, 24 (A.A.) — Mec'is cel- İ sesini saat 2,50 de tatil etmiştir. Radikaller başvekili uzun uzun al kışlamışlardır. Hiç bir hadise ol mamıştır, Saat 30,20 de nazırlar Elize sa- rayında toplanmışlar ve M. Dala- dier kabinenin istifasını M. Leb » Tune vermiştir. M. Lebrun, başvekilden gü - nün işlerine bakmakta devam et- mesini rica etmiştir. Kabinenin düşmesi, parlâmen to mahafilinde hayret uyandırmış- tr. Bu netice, telif kongre ve görüşmelere rağ - men mütereddit kalan sosyalist fır kasının galeyanlı vazıyetinin man (Devamı 10 üncü sayıtndaj İ Rusya merkezi icra okomitesiyle Sovyet şüraları icra komiteleri he- yetinin harbiye ve bahriye nazırı! sadif olacak ve aynı zamanda Tür) ve Sovyet Rusya ihtilâl harbi mec | kiye Başvekili İsmet Paşa Hazret- lisi reisi M. Voroşilofun riyaseti| leriyle hariciye vekili Tevfik Rüş- | i altında tayin ettiği fevkalâde he-|tü Beyin 1932 mayısında Mosko - yeti murahhasa dün akşam Ankara | vaya yaptıkları ziyareti iade ede- ! ya hareket etmiştir. Bu heyet Tür | cektir. kiyeyi resmen ziyaret edesektir.” Heyete hariciye, Reisicümhur Hz. harbiye ve! ğ ünal 7 Müthiş bir kaza Bir tren lıklarını tetkik etmişlerdir ye “kw; o yuvarlandı İ Ankara, 24 (Hususi) — Reisi cümhur Hazretleri saat on altıda eğik i yarış sahasını, onuncu yıl dönümü 40 ölü var i bayramı için yapılmakta olan ha - ğ Evreux, 24 (A.A.) — Bu sa-ji zırlıklarla, geçit resmi o mahallini dü bah saat 6,10 geçe Şerbourgdan gezdikten sonra bir müddet büyük heye eden ve saat 11,35 te Millet meclisinde istirahat etmiş - ri gelecek olan (o Şerbourg EEE 19202822223: lerdi. —Paris ekspresi Rouloir nehri na AA # üzerinden geçerken kemerli bik reisi, jandarma kumandanı, emni- yet müdürü uğurladılar. Kıtalar selâm resmini ifa ettiler. Gülcemal, 18,30 da, Ertuğrul 19,20 de İstanbula d harek yi e İstanbula doğru hareke «aöl İşlik Aç tur, Macar başvekilile, belediye reisi |? e İ Yel l Ekrem Bey tarafından, Türk — ki Macar dostluğu ve tarihite aziz bir '? Bu kaza neticesinde ölenlerin &| hatıra teşkil eden Rakoçinin haya: kırk kişiden aşağı olmadığı zan & hakkında mütekabil (o nutuklar| #nolunmaktadır. Şimdiye ka - söylenmiştir. #dar bunlardan on tanesinin ce- Macar başvekili: “Bugün açtı ye çıkarılmıştır. # ğımız Rakoçinin evi aynı zaman- İ$ Bu kazann sebepleri henüz dl da bir müze olacaktır. Bu ev, ayı |İbelli olmamıştır. H nı zamanda &bedi Macar — "Türk | HMM sesime dostluğunun bir nişanesi olacaktır. | Vi ç:Kıyorsa bursd da ebedi Türk Bu müzeye, ilk "arak Macarista.| — Macar dostluğu ayni kuvvette nın her vilâyetinden bir parça top- | çıkacaktır. rak getirdik. Demiştir. Belediye reisi Ekrem Bu münbit topraklardan nasıl| Bey de nutkunu şu Macarca söz « #köprü üzerinde yoldan . çıkmış « Stı. hı tamamiyle i S Başvekil iskelede vali, belediye diği 4 er DA m m Macaristanın çiçekleri ve mahsulle İlerle bitirmiş ve şiddetli alkışlan- #| mekte olan Sovyetler aleyhindeki ke di Sovyet Rusyadan gelecek misafirler dün Moskovadan hareket ettiler Moskova, 24 (A.A.) — Sovyet | Bu resmi siyare-2ö-teşvinievelde' bahriye komiserlikleri- erkânı da! kutlulanacak plan Türkiye çümbu | refakat ., #kmekleşiz., Türkiyehiğ riyetinin onuncu yıl dönümüne mü | Moskova sefiri (o Hüseyin Ragıp Beyle Sovyet Rusyanın o Ankara sefiri M. Suriç heyetle beraber ha | reket etmişlerdir. İzvestiya ve Pravda gazeteleri | nin mümessileri M, Raevski ve M. İsakof ta heyetle beraber Anka -' raya gitmektedirler, IVOV suikastı Hakkında - Sovyetler Lehistana bir nota verdi | Moskova, 24 (A.A.) — Sovyet Rusyanın Varşova sefiri, dün Le| histan hariciye nazırına 21 teşrini- evel gecesi İvovdaki Sovyet kon - soloshanesine karşı yapılan ve me murlardan birinin ölümüne sebebi yet vermiş olan baskın dolayısıyle bir nota vermiştir. Notada sui kastım bazı voyvo - dalıklar bilhassa İvov yoyvodalı -! ği tarafından yapılan ve bazı Leh | memurları tarafından teşci edil 2 mücadele ile münasebeti o olduğu beyan olunmaktadır. Notada bir baskın hareketi şiddetle protesto dilmektedir ve bu suikastın âmil lerinin ve şeriklerinin meydana çı | karılması için acilen tahkikat ya- pılması ve bunların cezalandırıl - ması ve bu gibi ahvalin tekerrür et memesi için icap eden tedbirlerin alınması talep olunmaktadır. 0 0 BANU ESRA AMA S0 4m ane ae mıştır: “Elyen a Nemez Magyar nem- zet.,, Istanbula dönüş Macar başvekili M. Gömböş ile hariciye nazırı M.De © Kanya ve ! maiyetleri'erkâhı biri on “geçerek Dolmabahçe . önüne < gelmişler, ) doğruca Perapalas oteline gitmiş - lerdir. . hükümet ekseri - | Sonra, M. Reuanudel, sosya-| yetine iştirak edip etmemekte muh | kralı Aleksandr hazretlerinin v | teşrifatın ziyareti iadeyi iktıza ©, İngiltereyi gen i meşgul ediyor Londra, 24 (A.A.)— a na verilecek esas teşkilât h İda tetkikat yapmağa memur #* teye ait vesikaların müsveti* l bugün neşredilmiştir. Bu vesikalar arasında Hi ! tarı yeni kanunu esasisine şid , muarız bulunan M. Vinston” şilin mukabil projesi vardır. M. Çorçil tarafından m | koriteye verilen bu lâyihada distanın müstakbel kanunu © sinde bahsi geçen mahalli yel tesisi prensibi tanı Bununla o beraber bu ; &rallık O mümessillerinin parlâmentosunun başlıca masinı ellerinde tutmalarına sait teminat idaresi istenm Zannedildiğine göre, M. bu yenin teklifleri muhaf. lar tarafımdan müsait surette i sılanacak bir mahiyettedir . Böyle olmakla beraber sağ © nah müntehası M. Çorçilin bu" selenin yalnız siyasi safhasını © kik ettiğini, hiç bir vakit Hinde” da bulunmadığını, bundan ” lâzım gelen teknik malümat | selâhiyeti haiz olmadığını kayf l mektedirler. ——— Gazi Hazretleri —— — e i Kral Aleksandrin 'zi retini iade edecek mi? Balkan ittihadı hareketi” iş farkını kaldıracak bizzat iştiraki söz ile “Nevr Fast gazeteği Yagönle tanbulda cümhur reisi Gazi fa Kemal Hz. ni ziyaret etmesi © layısiyle yazdığı © bir makele” kral Aleksandr tarafından di bulan ziyaretin kısa olmakla b© ber bu gibi hâdisata (hâlim ©! m tiğini, bundan dolayı *Türl ibda eden Gazi Hazretlerinin K” Aleksandr tarafından vuku ziyareti iade edeceğini söyled ten sonra $u mütaleaları d yan ediyor; * “Gazi Hazretlerinin baş' ile.Hariciye vekilinin idaresi da Balkanlarda teşriki mesai keti, hayrete değer bir surette i* lemiş bulunuyor. Bizzat Gazi " nin bu harekete iştiraki söz a arasmdakı mesafeyi bertaraf meğe son derece yardım ed tir. Halihazırda | teşriki i fikrini muhtelif hükümetlere nıtmak için yapılacak ( bir 60”. vardır.,, e) ; li İ Tevfik Rüştü Be) i Fırka grupunda Türk Macar protokolu hakki ği izahat verdi i C. H. F. grupu idare heyeti isliğinden: 8 C.H. F. grupu bugün rei$ ' li Ali Beyin riyasetinde & rak memleketimizi (ziyaret Macar başvekili hazretleri V€ 4 car hariciye nazırı o hazret vuku bular temaslar ve bu ti ların neticesinde kabul ahedeyi temdit protokolu da hariciye vekili Tevfik Rü tarafından veri'eh izahat ! miş ve hükümetin siyaseti * olunarak müzakereye nihay€ rilmiştir. wn * 4 v2

Bu sayıdan diğer sayfalar: