30 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

30 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LİR £ adak yı N D ve Miz, di (| Sale e hş İn Seh, ; a ha ipi s # aj I nm, | ha Bine m Ori, aba Ma İstan Kw p Maileriy, Pojekağıı #cepin ka Bana canlandırılmıştı. Adliye i Mış denize Deniz Yolları İşletmesi Me Kili Mir pla Tel, 4236 Sirkeci Dp. DİZ Hattr Aralık Postası İT; Pinar vapuru 31 Birin- ne a salı 18 de Galata rıh- an kalkarak Zonguldak , “, Sinop, Samsun, Fatsa , ayn Sürmeneye uğ- İzmir. Sür” çlmir m de İzmire kalkacak - Pörta bulda bâyram tarafı 6 wer mayıfada) İl TA Bayazıda; Bayazıt yoluy - gittiler. Bn bü Gece süsü yük bayram İstanbullula- ze gece yaptıkları tenviratla | €vklerini de ortaya koyma- Wat verdi; sür, İstanbul, asır - en ömrü içinde bu kadar İ süslenmemişti, Büyük di Soğu mahyalar yapmış ört bir taraftan © tutulan er Süleymaniye camiini ranlığı içinde bütün ih- Sultanahmet camii tara- 1 elektrikle donatıl - bakan cephesine | çok 1 baş süs yapılmıştı. Bu sür, on *kadar © yükseklikle bir bir terazi şeklidir. Kır - ayi Yeşilli ampullerle donatıl - | Adı Teok projektör ışığı, şehrin | *emasında, nurdan birer Yükseliyor, © devriliyor, giriyor; cümhüriyetin sila dönümünü sabahlara İuky, tlulıyanların avazeleri bo aye, da, miyon bir uğultu halini Balo Dünde sene cümhuriyetin ilân gü- | Vilâyet tarafından vali ko - “ün â Verilmesi mutat olan balo | Dolmabahçe millet sara- iş, her zamankinden 0, , ve kalabalık olmuştur. Ba | sy, “Debi konsoloslar, hükümet fırka reisi ve kaza idare reisleri, vilâyet şehir j Mer azaları, muharrirler, san-| aliya ve diğer birçok kimseler İ uşlardır. Vin 60 yerinde mektep ve si LE serbest halk kürsülerin €r, On yilranlatan nutuk- De “mişlerdir. / n vi | (fa, Vilâyet bahçesinde bir zira- | açılmıştır. a,lanbuldan Gaziye Haz, har Gazi Mustafa Ke- etlerine. halkı bir teki haric ol- Üzere sabahtanberi sükü - | U ayran an coşgunlukla büyük Üni kutluluyor. ünde, dilinde, elinde, ba- | sensin, Sabahtanberi “Ydanlarda göz yaşları ve Senlaya, ar içinde hep senin adın Me | sevi şPiMiz, haklı olarak seninle diliy tuz ve sana uzun ömürler ruz, | Malay Sünnhyç Svvet ve şeref verdiğin » Bu büyük günün aziz içinde daimi umumi reis Yet Halk Fırkasının İstan- HE tüy pi Yeti teşkilâtma mensup bü- şlar namına zatı devlet- tebrik, muhabbetlerimizi #fendim. Cevdet Kerim ACENTALARI: bam; Telefon 29740 , Sireson, Vakfıkebir, » ve Rizeye ( dönüşte n at Postası Vapuru 31 Birinci Teş - ve İskenderiyeye bu sa- Yoktur, “5953,, ' li | | l | | | | 75 Kuruşa Kilosu Kuştüyü WWW) İstanbulda Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasında kuştüyü vasek 75 tur, — Şike 10lira yorgan 12 liradır. Salon yastıkları, Küştüyü kumaşı ucuzdur. ŞE 08 1 AA 433 e ei ! satım alma komisyonundan: | bildirilen v kapalı . konmuştur. Kütü — 00 Kanaat phanesi Cumhuriyetin 10 uncu yılını kutlulayan Türk vatandaşlarına faydalı kitaplar hazırladı: 9 — VAKIT 30 B. teşrin 1933—— GLA Bürhan Cahit: Gazi Mustafa Ke- mal 50 kuruş, İzmirin ro- manı 50 kuruş, Gazinin dört süvarisi 50 kuruş, Mu- danya, Lozan, Ankara: On yılın tarihi 50 kuruş, kuruş, Selâniki 25 kuruş, İhtiyât zabiti 50 kuruş. Fındıklılı 25 kuruş, Hoca Alman müverrihleri 25 ku- 25 kuruş, Tarih ve müver- Halit Fahri: On yılın destanı 50kul1ş Sadettin 25 kuruş, Aşık| Hüseyin Cahit: Demokrasi, İki Hüseyin Daniş: Fransızca-Türkçe Paşazade 25 kuruş. hukuki ve medeni lügat: İsmail Hikmet: Ziya Paşa hayatı, Büyük kıt'ada 800 sayfa ve eserleri 25 kuruş, Ziya ciltli olarak 450 kuruş. Hasip Lütfi: Muharebe gazleri fik Paşa 25 huruş, Recai 75 kuruş. zade Ekrem 25 kuruş, Na-. Avni zade Hasan Tahsin: İlmi ma- Mehmet Emin: Sokrat 100 kuruş, mik Kemal 25 kuruş, Tev- li ve maliye kanunları 400kr. Ahlâk ve dinin iki kaynağı: fik Fikret 25 kuruş, Ahmet! Doktor M. Hakkı: Zührevi hasta- Bergsondan tercüme 100 kr Mithat 25 kuruş, Şinasi 25 lıklârdan korunma talim ve Nurallah Ata: Miteloji 50 kuruş. kuruş, Abdülhak Hâmit 25 Reşat Nuri: Tolstoy hayatı ve e- kuruş, Sadullah Paşa 25 İbrahim Alâeddin: Ömer Hayyam kuruş, Koca Ragıp Paşa ve Fıtnat 25 kuruş, İsmail Sâ- fa 25 kuruş, Ahmet Hik- met 25 kuruş, Nabi zade Nazım 25 kuruş, serleri 50 kuruş. Abdülfeyyaz Tevfik: Gök 75 kuruş Soğuk ve sanayide tatbi- katı 75 kuruş. Şemsi Talip: Finatzer ve Tubino| Nedim Vefik: Timurlenk 150 Kr, Sadettin Nüzhet: Mevlâna 25 kuruş, İtalyanca - Türkçe lügat! Nusret Kemal: Moğullar 75 kuruş, 150 kuruş. Kâ i£ Nerden 50 kuruş 25 kuruş, Fehimi Kadim 25 Nizâmettin Nazif: Bir Millet Uya- MA mi ya kuruş, Neşati 50 kuruş, Güftü 25 nıyor 25 kuruş. Cenap Şahabettin: Vilyam Şeks- kr, Sabuhi 50 kr. Rami Paşa 50 kr. Ahmet Refik: Eski Istânbul, 75 pir 150 kuruş. Vilâyetlerimiz; Ankara 30 kuruş, kuruş, Mimar Sinan Çk Abidin Daver: Deniz 75 kuruş, Büyük İskender 75 kuruş, Gemi 75 kuruş. Büyük Frederik 75 kuruş, Reşat Nuri: Üç asırlık Fransız e- Turhan valde 150 kuruş, debiyatı; XVII nci asır 50 Naima 25 kuruş, Kâtip çe- kuruş, XVI nci asır 50 lebi 75 kuruş, Osmanlı dev- kuruş, XX uncu asır 50 kuruş, rinde zorbalar 25 kuruş,| Muharrem Feyzi: Çanakkale mu- ruş, Fransız müverrihleri! Cevat Memduh: Goethe ve musi- rihler 25 kuruş, Peçevi 25! Müderris İsmail Hakkı: Demok- Paşa 25 kuruş, Ahmet Ve-| Mehmet Saffet; İçtimaiyat ve içti- harebesi 100 kuruş, ki hayatı 100 kuruş. rasi ve san'at 100 kuruş, resim ve terbiye 100 kurış. cilt 300 kuluş, Siyasi hürri- yetlerimiz: İki cilt 300 kuruş. Vâtandaşın kitabı (50 kuruş. maiyat prensipleri 150 Kr, terbiyesi 100 kuruş. 25 kuruş, Fuzuli 25 kuruş, Nabi 20 kuruş, Nedim 25 kuruş, Na- ziften Hâmide ahretten mektupler 25 Kr. Şeyh Galip 25 kuluş, Bahai İstanbul 30 kuruş, Konya 30 kuruş, Sıvas 30 kuruş, Kastamonu ve Zonguldak 30 kr. Kayseri 30 kuruş, Bursa 30 kuruş, Edirne 30 kuruş, Tokat 30 kuruş. TEMAŞA ESERLERİ MOLiER — AHEET VEFiK PAŞA KÜLLİYATI 1 — Savruk (L*Etourdi) 40 | $ — Kadınlar mektebi (LE 2 — İnfiali aşk (Döpit A- cole des Femmes 30 Mâdecin) moureux) 25 | 6—Zornikâh (Le Mariage rope) * beries de Scapin 25 3 — Dudukuşları (Les Forcö) 15 İ 11 — Zoraki tabip (Le Mö- | 15 — Okumuş kadınlar (Les Pröcicuses Ridicules) 15 | 7 — Tartüf (Le Tartuffe) o 40 | decin MalgrölLui 25 | Femmes savantes) 40 4 — Kocalar mektebi L-E 8 — Don Civani (Den Juat) 25 | 12 — Yorgaki Dandini i 16 — Meraki (Le Malade cole des Maris) 25 | 9 — Tabibi aşk (A' Amour İ (Georges Dandin) 30 | İmaginaire) 15 misyonuna müracaatları . $ İzmir müstahkem © mevki Ve münakasaya girmek için| 10 — Adamcıl (Le Misanth- 35 uon altı temaşa eseri dört cilt halinde takım olarak (4)liraya satılmaktadır. İzmir Müstahkem mevki 1 satın alma komisyonundan: | SEO 1/—983 perşembe günüsaat| 27.888 kilo sadeyağı kapalı| . . . 4116 dadır. Taliplerin şartna - | zarfla münakasaya konmuş - Sanalma Komisyonu !lânları il meyi görmek üzere her gün tur. İhalesi 18-11 —933 cu- martesi günü (saat 15 tedir. akitten evvel tek -| Taliplerin şartnameyi gör - i mek üzere her gün ve müna- Hafız Cemal 15 | 13— Azarya (L'Avare) 40 14 — Dekbazlık (Les Four- G lasmda Mst. Mv. Satın alma (3861), (5850) | komisyonuna müracaatları , (3362), 5851) Göz Doktoru SüleymanŞükrü (Babıâli) Ankara caddesi No. 60 Telefon:22566 DOKTOR 81,960 kilo yerli malı pirinç (lif ve teminat mektuplariyle | kasaya girmek icin bildirilen , zarfla münakasaya birlikte İzmir kışlasnda müs! vakitten evvel teklif ve temi- | Dahili hastalıkları mütehassıs İhalesi 16—11| tahkem mevki satm alma ko- | natlariyle birlikte İzmir kış - | Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 İğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: