7 Kasım 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

7 Kasım 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çları başlıyor i Fener. avı 1 * 7 n yirmi e n ilk haftasın VEFA takımı vd Sok hâdisel Yüzünden bi Mn, 1 Vr bulunan l lerin araya gir - r türlü başlaya - iğ maçlarına bu İibaşe Yedinci cuma gününden Yam ki başlanacaktır. Dün ak- pi la murahhasları mıntakada küntü, ue kuralar çekilmiş, fi- nzim edilmiştir . bir tesadüf eseri olarak yi Tay ve Fenerbahçe takım m ilik maçları biribirlerin kar Yanı liğ maçlarının | aki ftasmda iki takım bu se - a Veşartya geleceklerdir. Maçları 1 kararlara göre (şild Dılacağı !g maçlarından lan sild . Geçen sene yarım ka Kk Mâcları da lig maçları a - ii tamamlanacaktır, Seki sekilen kur'ada klüplerin Il si *ri numaralara göre karşı - 5 tarihleri şunlardır Muz a ikinci teşrin: Toğkay, de: Beykoz — Vefa, öğ iz Beylerbeyi. — Si “yünde: İstanbulspor li, *Ymaniye, Altmordu — Hi- Tama İkinci teşrin: iye e Beşiktaş — Süley- adıkö asımpaşa — Altınordu. Pe, öyünde: Galatasaray — İğ ahçe, Anadolu —Eyüp . akma anünsevvel : Ülke, To ©: Beykoz — Fener: adıkö pkapı — Eyüp Vefa yünde: Süleymaniye — 4 tmordu — Beylerbeyi sonra ya- tampiyona yolunda iİk defa | Galatasaray maçı e! dördünd | da Beykozla karşılaşacak 8 Cuma Kânunuevvel: i Taksimde: Galtasaray — Süley- İ maniye, Altınordu — Anadolu . Kadıköyünde: Beykoz — İstan ! bulspor, Topkapı — Hilâl , 12 Cuma Kânunuevvel: Taksimde: Vefa — Fenerbah -| içe, Beylerbeyi — Eyüp . Kadıköyünde; Galatasaray — | Beşiktaş, Kasımpaşa — Anadolu. 22 Cuma Kânunuevvel: Taksimde: Beykoz — Beşiktaş, İ Kasımpaşa — Topkapı. Kadrköyünde: Vefa —İstanbul- spor, Hilâl — Beylerbeyi. 29 cuma Kânunuevvel: Taksimde: Fenerbahçe — İstan bulspor, Eyüp — Hilâl, Kadıköyünde: Süleymaniye 2 Beykoz, Altmordu — Topkapı . 5 Cuma Kânunusani: Taksimde: Galatasaray — Bey | koz, Anadolu — Topkapı. Kadrköyünde: Vefa — Beşik - (Devamı 9 onen ssnyıfada) l ğu gibi, cümhuriyet bayramımız do- R ada sporcular büyük tezahürat yap- esmimiz Bursa idman yurdu sporcuların- smını bu tezahürat esnasında gösteriyor. l hakem...,, dedirten Ankara karşı - Umumispor kongresinde verilen kararlar Nizamname tadilâtı Geçen hafta için de Ankarada yapılan umumi spor kongresinde verilen kararlar hâdiselerin çokl Zu dolayısile lüzumu kadar ya: i grede verilen kararları şurada kı - Türkiye birinciliğini kim kazanacak? Fenerbahçe takımı bugün İzmire hareket ediyor Zeki Rıza Bey , maç, birisi İzmir, d iğeri Istanbulda olmak üzere iki defa yapılmalıydı. Diyor Ankarada Türkiye futbol birin- ciliği için son karşılaşmayı yapan İzmirsopr — Fenerbahçe maçının nasıl şartlar altında yarıda kaldığı malümdur, Birinci devrede İzmir fevkalâde bir oyun oynıyarak Fenerbahçeyi sıkıştırmış ve bu vaziyette Fenerli lerin ayağı ile olmak şartile bir de | sayı kazanmıştı. Fenerbahçenin i hemen en iyi oyuncularından Esa- İ dın falsolu bir vuruşu bu çok mü - İ bim maçta kendi takımı aleyhine bir sayıya mal oluvermişti. İkinci devrede maç hakemi, aya ğına Kramp girdiği için maçı ida- ire edemiyeceğini bildirmiş, başka hakem bulunmuş ve bu hakemin İzmir aleyhine verdiği bir ceza ka | rarı ise maçın yarıda kalmasına se bep olmuştu. Neticede vaziyete fe- derasyon müdahale etmiş ve bu son maçın Teşrinisaninin onunda ya İstanbulda yahut İzmirde tek - yarına karar verilmişti. Kurada İzmire düşmüştü. İşte bu maç, üç gün sonra İzmir de yapılacaktır, Macar federasyo - nundan bir ecnebi hakemin idare edeceği bu maçta bulunmak üzere futbol federasyonu reisi Hamdi E- |

min Bey de bugün Fenerbahçe ta | kımı ile beraber İzmire hareket e- | decektir, İzmir sporcularına “Türkiye bi- rinciliğini biz kazandık, fakat ah | laşmasından sonra bu karşılaşma iğ içtimaa kaldı madı. Sporcuları alâkadar ettiği - ne kani bulunduğumuz için kon - saca hulâsa etmeyi faydalı yoruz: A — Kongrenin mühim mev - zuunu teşkil eden nizamname tâ - dilâtı ekseriyet bulunmaması ve diğer bazı sebepler yüzünden mü - zakeresi kabil olamamıştır. B — Mıntaka raporlarının he - men hepsinde en büyük ihtiyaç ola rak “saha,, üzerinde ittifak edildi- ği görülmüştür. C — Kongre eskilerine nisbetle sakin geçmiş ve sporun yürümesi yolunda iyi kararlar verilmiştir. Bu kararlar hulâsatan şunlar - dır: Bu sene bayram münasebetile Rusyada yapılamıyan Türkiye fut bol birinciliği müsabakalarının ge lecek sene Bursada yapılması, fut- görü - | sunu bir türlü bol federasyonunun şimdiye ka - (Devami 9 uncu smayıtada) | Zeki Rıza Bey çok büyük bir ehemmiyet aldığı i- çin İzmir ve İstanbul sporcuları maç gününü ve neticesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlar. Fenni şartlara pek uygun olmı - yan bir sahada ve Fenerin tempo - karşısında, muvaffak olan İzmirli ler acaba bu yeni maçta da muvaf fak olabilecekler mi? İzmirliler bunu “şüphesiz,, ad - dediyorlar. Fenerlilere gelince, onların ka - naatleri de kendi takımlarının le - hine çıkıyor. İzmir sahası, eb'adı itibarile An kara sahasından daha geniş ve da ha nizami bir şekildedir, Bu itibar la iki taraf için de uygundur. Fa - kat doğrusunu söylemek lâzım ge- lirse, Fenere karşı muvaffakıyetli bir maç yaparak manevi kuvvetle- rini arttırmış bulunan ( İzmirliler kendi sahalarında ve İzmirliler ö - | nünde oynıyacakları için daha maçtan evvel böyle mühim “avan- taj,, lar elde etmiş bulunuyorlar. Bu itibarla bu maçta Fenerbah- çenin muvaffak olması evvelâ si - | nirlerine fevkalâde hâkim olması | İna sonra da en iyi maçlarından bi- | risini çıkarabilmesine mütevakkıf görünüyor. Esadı orta hafta, Fikreti hücum hattmda oynatmak ve belki Ziya- yı Fazılın yerine ikame etmek su - retile takımlarına verdikleri yeni şekli iki gün evvel Tamşvar karşı - | sında deneyen Fenerliler o gün iyi Izmirspor bulamıyan oyunu i bir maç yaptılar. Bu hal takımın Ankara maçının verdiği “sinir, den kurtulduğuna delâlet eder. Bu itibarla iş daha ziyade sinir mese - lesi olmaktan çıkarak oyun tarzı meselesine giriyor demektir. Maçın herhalde çok heyecanlı o- lacağı muhakkaktır. Dün, Fenarbahçe klübünün kap tanı Zeki Rıza Beye rast gelmiştik. Fikrini sorduk. Evyelâ Ankara sa basının fenni şartlara uygun olma- yışından şikâyet etti. Verdiği iza - hata göre bunda haklı bulunuyor- du. Maç meselesine gelince, Fener takımının üstüste maç yapmak ne- ticesi ve yorgunluk yüzünden gün filvaki iyi oyun çıkaramadığı- nı ve İzmirlilerin iyi oynamıya mu vaffak olduklarını işaret etti. Fa - kat Zeki Beyin kanaatine (göre normal şerait altında yapılacak Fenerbahçe — İzmirspor maçının epeyi farkla Fenerbahçe lehine ne ticelenmesi lâzımdır. o Zeki Beyin bir cümlesi.de şu i - di: — “Bu maç birisi İzmirde ikin- cisi İstanbulda olmak üzere iki de | fa yapılmalı ve iki maçta en iyi ne tice alan takım Türkiye şampiyo- nu olmalıydı. Bu şekil adalete ve mantığa bugünkü şekilden herhal- de daha yakın olurdu.,, : ; # Ankara maçının yarıda kalma - sı, teesüre değer bazı hâdiselerin vuku bulması gibi hoşa gitmiye « cek hâdiseler arasında dikkat edi- lirse spor hayatımızı memnun ede- cek taraflar da vardır: İzmir — İstanbul rekabetinin yeniden doğması, İzmirli ve İstan- bullu futbolcuların birbirlerine kar şı muvafafkıyetle karşı koyacak bir vaziyete girmeleri.. Eğer bu rekabet hakiki “spor,, çerçevesi içinde idare edilirse Türk futbolü için bir zafer teşkil eder. Bunun için de bütün Türk takım larının esas prensipi: Zorla değil oyunla... Olmalıdır. s.# Fenerbahçe takımından da, İz - mirspor takımından da herşeyden evvel “güzel oyun,, bekliyoruz. Ss. takımı

Bu sayıdan diğer sayfalar: