5 Aralık 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

5 Aralık 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—4— VAKIT 5 Lüci kârun 19 Fırtına, kar (Baş taraf 1 inci sayı'amazaa, dir, Gelen diğer haberler şunlar - dır: Pirede beşyüz ev yıkıldı Atina, 4 (A.A.) — Pirede ya - “Zan gayet şiddetli yağmurların se- ! bep olduğu âfet neticesinde mülte cilere ait 500 ev çöküp yıkılmış - tr. 1500 kişi yersiz yurtsuz kalmış- tır. Berlinde nakıs 13 derece! Berlin, 4 (A.A.) — Berlinde bu gece lermometre sıfırdan aşağı 13 derece göstermiş, şehir civarında - daki mahalleler de sıfırdan aşağı 15 dereceye kadar düşmüştür. So - ğuk dalgası Almanyanın her ta - rafına yayılmaktadır. Hararet de « recesi en ziyade Silezyada odüş- müştür. Burada termometre sıfır- dan aşağı 18 derece göstermekte - dir. Bir çok senelerdenberi bu mev- simde bu kadar şiddetli bir soğuk kaydedilmemiştir. Pariste nakıs yedi! Paris, 4 (A.A.) — Bir kaç gün- denberi Pariste şiddetli surette hü- | küm süren soğuk hissolunur dere - cede artmıştır. Bu sabah saat 6 da termometre sıfırdan aşağı 7 dere - ce göstermekteydi. Karpat vapurunda kaza Romanyadan dün limanımıza gelen Karpat vapuru yolda fırtı - naya tutulmuş, boğaza yüz mil u - zaklıkta iken dalgalar (odümenci Yorgi İstelyoya çalparak sağ ba - cağından yaralanmasma sebep ol- muştur, Memleket dahilinde hava vaziyeti Ankara, 4 (A.A.) — Memleket dahilinde ayın üçünde yanğan yağ mur ve karla karışık kar şeklinde olmuştur. Kar Trakya mıntakasın da Edirnede 4 santim olarak kay- dedilmiştir. Ayın üçünde Anadolunun mev- zii olarak bir kısmı ile Karadeni - zin bir kısmında kar yağışı kayde. dilmiştir. Ayın dördünde ise mem leket dahilinde yalnız Ege mınta- kasiyle Orta Anadolunun bir kış. mı ve cenup şarki Anadolu hariç kalmak üzere tamamen kar gör » müştür. Bu vaziyete nazaran a - yn dördünde memleketin büyük bir kısmı karla örtülmüştü. Bu ka- rın miktarlara göre yüksekliği şu suretle hulâsa edilebilir: Trakya mıntakasında Lülebur- gazda 3, Anadoluda Eskişehirde 13, şarki anadoluda Erzurumda 2, Karadeniz sahil mntakasında Rize ise 25 santim olarak ölçül - mıştır, Sühunet, bugün Trakya mınta. kasında hemen umumiyetle sıfır ve sıfırın altında olarak geçmiştir. Kocaeli, Ege #ntakalariyle Ak- deniz kıyılarında sıfırdan yukarı olarak kaydediliştir, Sühunet orta Anadoluda hemen umumiyetle sıfırın altına düşmüş- tür. En küçük sühunet | Trakya mıntakasında nakıs 9 Ege mta. kasında, Bursa ve İzmitte zait 1, orta Anadoluda en düşük sühunet Say nakıs 18 dir. Cenup ve o şarki Anadoluda Malatya. da nakıs 2, şarki Anadoluda Erzu- rumda nakıs 12. Karadeniz sahi - linde ise nakıs 3 olmak üzere Ri- zedir. 33 Suikastçılar (Baş tarafı $ üncü sayrfadu) ve mili hislerini istismar ediyorlar, “— Kötü olsun da tek yerli ma- h olsun diyenler hamiyyetleri ile, | hüsnüniyetleri ile aldanmış oluyor | lar. Bu suretle hareket eden satı - cılar hamiyet ve milli his satarak para kırdıkları gibi, Türk malının da aleyhine en büyük suikastı yap- mış oluyorlar. Kötü Avrupa mallarını Türk ma hk diye teşhir ederek Türk malının pazarlarda bozgun vermesini isti - yorlar. Bunlar açık tabirile Türk milli iktisadiyatının bozguncuları- dır. Alış verişâleminde alım ve sa - tım okadar Omastranın, nü- munelik eşyanın da tesiri vardır. Kötü Avrupa mallarmı yerli malr diye sürmeğe çabalıyanlar yerli i malları aleyhine en büyük propa- ganda teşkilâtını vücude gelirmiş oluyorlar. Bu zararlı faaliyet ö - nünde devletin harekete (geçmesi gayet tabiidir. Sadri Etem Gayrimübadiller , ç Gagrı mübadiller namına An- karaya gidip gelen heyet cumarte- si günü cemiyet idare heyetine te- masları hakkında malümat vere - cektir Heyetin takıp ettiği işleri neticelendirmek üzere tekrar An - karaya gitmesi ihtimali muhtemel- dir. Gayri mübadiller istihkakları - na karşılık olarak elde mevcut ili - şiksiz emlâkin muhammen kıymet leri kadar bono tevzii kararlaştı - tılmıştar. Bundan maada komisyon em - rinde bulunan 6ğ500 İngiliz lira- sından 25 bin isterlinin gayri mü- badillere verilmesi için de muta- bik kalınmıştır. Bu paradan gay- ri mübadillere istihkakları nispe- tinde dağıtılacaktır. mim Milli talim ve terbiye heyeti âzalığı Maarif muhitinde, Galatasa ray lisesi riyaziye (o hocalarından Halil Halit Beyin milli talim ve terbiye heyeti azalığına tayın edil. mesinin takarrür ettiği söylenmek- tedir. 5 Kânun evvel 1918 — Cersim #iyaniyenin affı hakkında hü- kümet tarafımdan tanzim edilen kamın lyi- se meclisi mwinssanm büğünkü ceisesinde mü- zakere olunacaktır. — Şirketi hayriye idresinden: Ebvali ha- #rranm teylit eylediği esbabı fevkalideden 900m0 AE 90 UMAN MANBE1, per 15 Yıl Evelki VAKIT | 199000084 0108408014 BAE A 00 Bp 08 e bas BEMAR ARANAZ dolayı şirketimizin şehrihalin yedinci cumar. tesi günü aksamı son seferlerin İcrası #ü- teakıp bilâmum seyrüseleri tatil etmek iste. rarında bulunduğu ve keyfiyetin resmen hü. Kümeti seniyeye arz ve iblAğ edildiği malâm olmak üzere Mân olunur. — Şehrimizde bulunun Alman ve Avus- turya tebeasmın Anadolu sahiline nakledii. meleri takarrür etmiştir. Mezuniyet nlmaksızın Rumeli tarafına | geçecek olanlar divanıharbe sevkedilecekler- | dir. — Dersdet tramvay şirketinden: Os- manlı #nonim alekteik şirketine ita edilmek” te elan kömür hem tenvirat ile değirmenle. rin, hem de trniwvayların idamef Ganliyetine | gayrı kâfidir. Binsenaleyh tramvay şir | Keti 12 kânunmevvel perşembe gününden iti- Paren ve mahrukat tedüriiki hususunda bir salah hasıl oluncıya Kadar tramvay seyrüse- İ ferterlain bitünus hüdut zerinde tatl edile- '! <eğini ahalll İühteremeye Hân eyler, | Ok ei İş ie Italya -İsviç- seansa sez SPOR | re maçı İtalyanlar tarafından ikiye - karşı yedi sayı ile kazanıldı Florence, 4 (A.A.) — Beynel- milel kupayı kazanmak için İsviç- re ile İtalya arasında dün yapılan karşılaşmada 10.000 seyirci bulun muştur. Maç, İtalyanların 2 ye karşi 5 sayı yaparak galebe çalma- İarile neticelenmiştir. Birinci haftaymda, rüzgârm kendilerine müsait taraftan es - memesine rağmen İtalyanlar hü - cum vazıyetine geçmişlerdir. Ye - dinci dakikada Ferrari ilk sayıyı yapmıştır. Bundan sonra İsviçreli ler taarruza geçerek 29 uncu daki- kadar Bossinin bir baş vuruşu ile kendi lehlerine ilk golü yapmışlar dır. 36 ıncı dakikada İsviçreliler, bir gol daha kaydetmişlerdir. 44 - üncü dakıkada Italyanlar Pissiolo - nun fevkalâde kuvvetli bir vuruşu sayesinde bir gol yaparak rakip - lerile müsavi vaziyete gelmişler - dir. Birinci haftaym bittiği vakıt iki taraf 2 — 2, berabere kalmış vazıyette bulunuyorlardı. İkinci haftaym başlayınca Orsi- i gene taarruza geçerek bazan Fer- rarinin, bazan da (o Callegârinin yardımile üçüncü ve dördüncü gol leri yapmıştır. Beşinci gol Menti tarafından atılmıştır. Oyun cok canlı ve hararetli ol- muş, halk tarafından (heyecanla seyredilmiştir, Uçuşlar Wellington, 4 (A.A.) — Tay yareci Ulm, 1400 millik uçuşunu 16 saat 20 dakıkada yapıp bitir - miştir. Tayyaresine 3 te yolcu al- mıştı. Bunlardan ikisi Okadındı. Bu kadınlar, Ulm'ün karısile Mile rogers idi. Üçüncü erkek yolcu, tayayreci Ülm'ün geçenlerde yaptığı İngil - tere — Avusturalya uçuşunda ya- rında bulunmuş olan Jack Allen idi. Madam Ulm ile Mille Rogers, Tasmanie denizini aşan ilk kadın yolculardır. Hatırlarda olmak gerektir ki, ilk Avusturalya — Yeni Zelanda uçuşu 1928 de Kmgsford Sımıth ta ;ları görülmektedir. Varlığı bütün! B. teştibi hakkında 7 — rafından yapılmıştı. Bu uçuşta tayyareci Ulm de bulunmuştu. Burje, 4 (A.A.) — Dün saat se- kizi 10 geçe Cezayirden havala - nan 3 motörlü Ameraude tayya - resi aynı gün saat 13,25 te Burje - ye gelmiştir. Bu tayyare, içinde 12 kişi bulun duğu halde 1450 kilometrelik E gg“ ” > R Bir talebenin açtığı dava Üniversite Edebiyat fakültesi talebesinden İbrahim Bedri Bey, mülga darülfununun o zamanında hakkında tard kararı veren eski inzibat komisyonu azaları aleyhi - di vası açmışlır, dığı anlaşılan ve kaldırılan bu tar kararı yüzünden üç sene tahsiline devam edemediğini ileri sürerek komisyon nın tahsil edilmesini istemektedir. Şevki Bey bugün Ankaraya gidiyor Muhtelit mübadele komisyonun da Türk murahhas heyeti reisi Şev ki Bey bu akşam Ankaraya gide « cektir. Şevki Bey; komisyonun tasfiyesi hakkmda hazırlanan mu: kavelenin hariciye (o vekili Tevfik Rüştü Beyle Yunan sefiri tarafın- dan imzası sırasında (o Ankarada bulunacaktır. erkin Profesör Malş İsviçrede Darülfünun ıslah komisyonu müşaviri profesör mezuniyetle İşviçreye (o gitmiştir. Profesör kânunuevel — ortalarına doğru memleketimize dönecektir. sasi varsa vür seen #909 eren east Varlık Her nüshası daha zengin mün- derecatla çıkan bu fikir, edebiyat ve sanat mecmua$ının 10 uncu nüs- hası da bu defa intişar etti. Nahit Sırrı Beyin üniversitenin açılma. sı münasebetiyle yamd-ğ- ki- <4. habeden başka Hakkı Suha, Ce- mil Sena, Cevdet Kudret, Fik » ret Muallâ, Ağaoğlu Ahmet, Ah- met Mühip Beylerin makaleleri, Nahit Sırrı Beyin hikâyesinin son kısmı, Reşat Enis Beyin çok gü - zel bir telif ve Gaffar Beyin Çe koftan tercüme ettiği bir tercüme hikâyeleri mevcuttur. Bu nüsha. nın bilhassa zengin olan şiirlerinin altında ise Ömer Bedrettin, Ya- şar Nabi, Behçet Kemal, Kaya» can, Cenap Osman, Cahit Sıtkı, ' Şevket Hıfzı, Haşim Nezihi Bey- ilerle Nezihe Şefik Hanımın imza- i okuyucularımıza hararetle tavsiye i ederiz. ——— ——————— bir yolu 5 saat 15 dakıkada almış" lir. o Tayyarenin tecrübe uçuşları artık bitmiştir. Bundan dolayı Marsilya — Saygon hava yolunda sefere başlamak üzere hazırlana - caktır, PAPRIKA ve VERONIKA tarafından yaratılan Budapeştede iskandal Muhteşem filmi takdim edilecektir. Bu mükemmel san'at eserini görmek için biletlerinizi şimdiden temin etmelisiniz. Yarın Akşam MELEK Sinamasında kazanan sevimli ve şen yıldız FRANSISKA GAAL filmlerile haklı bir şöhret nefis ve zevkli tilm 1085 mara ne dikkate şayan bir tazminat da-| ticaret ve sanayi odası 19 Bedri Bey, bilâhare doğru olma | yon,, mevzuu üzerine g | rans vermiştir. i azasından o müderris | tezine istinaden cihan Mustafa Şekip, İbrahim (Hakkı, başlıca sanayi memleket Köprülüzade Fuat ve Hâmit Bey- ! celli eden deflâsyon hs lerden zarar olarak 11,000 lira-|rak görmektedir. Bu Malş 15 gün; - EN Iktısadi vazıy, nasıl düzelir İstanbul üniversitesine © a lunan profesörlerden ikti naryüsü profesör (Dr. w. ” salonunda “Enflâsyon v€ g' Alman'profesörü Alma” gilizce ve İsveç lisanmda eden eserlerinde müdafaa i | hadisesi (oObanka (mui “Banka hesapları,, darsi”. 4 retinde tezahür etmekte V€ Vi artmaktadır. ” Konpünklurun yani iki | zıyetin düzelmesi, > eski İ ğu gibi, banka kredi ve cımlarının genişlemesiyle kündür. Bu kredi eksp çoktan başlaması kabildi. a den kuvvetli olan devletlef” İtik bir kredi tevessüünün geçen âmilleri ortadan kalf” yi. lar mı, bilhassa Amerika devletler iki sene evel d kredi tevsi siyaseti takip | olsalardı birçok milli ve bek # lel afetlerin önüne geçerleii merika birleşik devletleri #5 , “dl ui i il # !siyaset takip ederek ve h enflâsyon yoluna giderek kendi aleyhlerinde ve hem ya aleyhine bir | siyaset İ& mekte ve bununla para ist bozmaktadırlar. gi Profesör konferansının *” da kredi ekspansiyonunuM | ti iktısadiyenin düzelmesi il ca şart ve esas olduğuna t€ j Ni ret ederek kredinin geniş! enflâsyonla karıştırılmasın!” miştir, iğ rrüfesörün tezine göre © lâsyon ne deflâsyon yapıl /p. ekspansiyona gidilmelidir. *; tevsiine âmil olacak (o bu" | iktısadiyatın kaybolan v | tini tekrar temin edecektir i nelmilel ticaretin serbesti " hassa bundan dolayı lüzum | Profesörün bu siyaseti © | melerini istediği devletler Pğ. İ Amerika, Almanya, Fr3 İnglteredir. İstanbul Halkevi Reisl Üniversite iktısat doç?” , lis Etem Beyefindi tarafı | gani kakır madeni demir? tertip edilen dahli sikrii i İperşembe günü saat 17 dei i ma mahsus olmak üzere 9” i İrans verilecektir. Herke* | dinliyebilir. / Konser Konservatuvar ( mu3” if den Muhittin Sadik, S€ saf, (Sezai Asaf, Ferdi Şitatser Beyler tarafında" "yi şam şehir tiyatrosunda verilmiştir. | TR iyesi nabi deni C. H.E, Şişli yet ocağı idare heyetin Ocağımızın kot 933 çarşamba akşamı Me fırkanın Şişli nahiyesi * | mahailesi Cabi caddesi" i sı dahilinde kâin ocağı" ilacağından ocağımıza ** İterem aza arkadaşlarım İleri ehemmiyetle rica oil vigi ii ik

Bu sayıdan diğer sayfalar: