25 Aralık 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

25 Aralık 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi VAKIT 251.pci kârun 193? “VAKIT” Hediye Kuponu Şeker bayramına kadar neşredilecek bu kupon- larımızı kesip saklayınız ÜBaş tarafı 1 inci sayfada) biriken karları kaldırmak ve cad- deleri temizlemeğe memur edilmiş lerdir. Ayrıca, karlarm donmasiyle fazla kızak © yapan ve seyrüsefer için tehlike gösteren O yokuşlara belediye kamyonları © tarafından kömür tozu dökülmüştür. Her tarafta soğuk Ankara, 24 (A.A.) — Ziraat Vekâleti meteoroloji enstitüsün - dem'aldığımız malümata göre Bal kanlardan kopup gelen soğuk ha» va da'gası ayın Zlinden beri Trak ya, Marmara havzası, Eğe mınta- kası ve orta Anadolu üzerinde sön 24 saat zarfında şiddetini da haziyade arttırmak suretiyle sey rini takibetmiştir. Bu mmtakalarda gece suhune « | ti sıfırın altında 5-20 derece ara «| sındadır. | Trakya muntakası tamamen E» | ğe mıntâkasıyle orta Anadolunun | bir kısmı son 24 saat zarfında büs | Atina, 24: (Hususi) — Kabine meclisi, dün fevkalâde bir suret - | karşı bundan bir kaç ay evvel ya pılmış olan suikast failleri hakkm da bazı tayyareci zabitler tarafın dan vuku bulan ifşaattan tahaddüs eden siyasi vaziyeti tet kik etm! Kabinenin içtimai tam dört sa- at sürmüştür. Bu içtima esnasın * da müfrit nazırların noktai naza” rı kabul edilmiş, ve suikast tahki katına bizzat Başvekilin vaz'iyet etmesi kararlaştırılmıştır. tir, İ dar tahkikatı idare etmiş olan M. | Corcakisin elinden alınacak ve en kıdemli bir adliye memuruna ve- rilecektir. Hükümetin bu kararı, mühale « fet mahafilinde derin bir heyecan | uyandırmıştır. Hükümetin bu ka: | rarı üzerine muhalif fırkalar rüc- | Meccanen temlik | bütün dolulu olarak geçmistir. Ya ni buralarda gündüz suhuneti de | sıfıtım altında kalmıştır. İ Bu sabah suhunet derecesi İs | tanbulda sıfırın altında 10, İzmit ve Çanakkalede 8, Denizlide 9, Bursz've Manisada 7, İzmirde 6 | dereçedirei'5 Bu #uhunet dereceleri bu mm taka için diğer-senelere nazaran | fevkalâdedir, Orta Anadoluda Etimesut'ta $1 fırın altında 20, Ankara ve Kütah | yada 18; Çorum ve Afyonda 14 Siva İsparta ve Beyşehirde 12 de reepdir. Bu mmtakaların bir çok yerle rinde kar yağışı kesilmiş ve bazı yerlerde ise kesilmek üzeredir. Cenubi Anadoluda hava suhu - meki henüz sıfırm altına düşmemiş | tir, Şarki Anadoluda kar devam etmektedir. En fazla kar Sarıka » mışta 75 santimetre İrtifa bulmuş tur, Karadeniz kıyıları mıntakasın- da Trabton hariç olmak üzere bü tün mıhtakada kar yağışı devam etmektedir, Karın irtifa Sinop ve Bafrada 12, İneboluda 13 santi « metredir, Samsunda gece suhuneti sıfırın İ nun şümulü Fakir mübadillere borçlan- dırılmadan nasıl yapılacak ANKARA, 24 1771 sayılı maddesinde 1331 sayılı kanunun | üçüncü maddesinde (Hususi) dördüncü ! kanunun gösterilen müddet Zârfmda . müracaat edip. te vesikaları ikmal edilmemiş o » lan mübadillerle 1341 sayılı kanu | dahilinde bulunan ! Bulgaristan muhacirlerine iskânı âdi derecesinde tahsis edılmış o lan emvali bu mühacirlerin. uhde | lerinde ipka edilmekte ve mecca nen temlik edilmektedir. Müdde | Hi muayyenesi zarfında müracaat etmemiş fakir mübadillerin de is kânı âdi derecesinden borçlandırıl madan kendilerine meccanen tem lik yapılabilmesini temin için bü- kümet meclisten tefsir talebinde bulunmuştur. i 200 bin kilo çay ANKARA, 24 (Hususi) | İktisat vekâleti Kânumusani, Şu » | İ bat, Mart aylarma ait kontenjan listesine iki yüz bin kilo çay ilâve etmiştir. ——— Bir tefsir isteği sonra | meselesi ortalığın karışmasına sebep oldu | te toplanmış ve M. Venizelosa | hattı hareketi tesbit edeceklerdir. | tical edeceğini bildiriyor. İ İ sası bugün toplanarak vaziyeti tet kik edecekler ve takip edecekleri Maamafih muhalif gazeteler, şimdiden hükümetin bu teşebbü- süne şiddetle hücum ederek kanu Jnu esasi 1slahınm mer'i olup olma İ dığını sormakta ve hükümetin bu İ hareketi suikast tahkikatmı ört | bas etmek hususundaki emel ve niyet'ni açıktan açığa meydana | vurduğunu yazmaktadır. Siyasi | vaz'yet gergindir. Atina, 24 (A.A.) — Kabine da | bili vaziyeti tetkik etmiştir. Dahi- randa yapılan suikast münasebe- tile bazı muhalif tarafından gös - | terilen heyecandan dolayı endişe verici bir şekil almağa mütemayil dir. Harbiye nazırı alınan tedbirle rin tesirlerini göstermekte gecik « Bir ihtilâf Mecliste tetsiren hal edilecek Ankara, 24 (Hususi) — Mürül İ zaman baddi bulunmuıyan hüsüf) | kanunlarıdaki amme hukuku ke'lefiyetlerinden doğan ihtilâ | hakında borçlar kanununun (12 İ inci madesinin tatbik edilip edi at, hükümetin bu mesele tahk'ka. | M'Yeceği etrafında Adliye Vekf | ile Maliye Vekâleti arasında , | kan ibtilâfın tefsiren halli reelifi İ ten istendi. ş Arif Paşa Şükrü Kaya Beyin kayın pederi vefat etti Dahiliye vekili Şükrü Kaya'B#) M. Politis, M. Maksimosun Ne» | yin kayın pederi Arif Paşa düf el yortularını ilk zevcesinden ol - | Modadaki evinde vefat etm'ştif” ma oğlunun yanında geçirmeğe | Cenazesi bugün evinden kaldıril# ğ gini ve maamafih, fırsattan | rak Beşiktaşta Abbas ağa mezaf” tmı bir an evvel kapamak için is « Yunan hariciye nazırı Pariste | Paris; (A.A.) — Yunan harici | ye nazırı M. Maksimos, kendisine | istasyonda karşıcı gelen Yunanis tanın Paris sefiri M. Politis ile bu sabah uzun uzadıya görüşmüşlür, g istifade ederek Fransa devlet rica | lığına defnedilecektir. Merhumüf Tahkikat dosyası, şimdiye ka «| li vaziyet M. Venizelosa 6 Hazi - | Jile ve bilhassa M. Pol Bonkur ve | ailesine ve Şükrü Kaya Baye be * Şotan ile görüşeceğini ve M, Löb- | ründen.mülâkat ricasmda buluna cağını söylemiştir. M. Politisin zannettiğine göre M. Maksimos Londraya değil fa - kat Romaya gidecektir. Pariste yanı taziyet ederiz. , Tahvil satışında İzmir diğer şehirlere İ yıhası teklıf etmiştir. ikameti ise nihayet gelecek hafta miyeceklerini bildirmiştir. Matbu İ basına kadar ımtıdat edecektir. Muhacirler Bu sene hariçten fazla geldi ANKARA, 24 (Hususi) memlekete tahminden fazla mühacir gelmiştir. Bu mu - (Ecnebi profesörler! Mukavele müddetieri on seneye çıkarılacak ANKARA, 24 (Hususi) İstanbul Üniversitesine j kırka yakın beynelmilel şöhrete | sahip ecnebi profesörlerden hak - | kile istifade edilmesi için bunla « ri uha vole 1 getirilen Bu sene > acirlerin barınmaları ile iaşeleri ilçeye konulan tahsişatla kabil olmamiştik. Hukâmet;, şarkta mu hacirlere yapılacak evler için alı narak henüz sarfedilmemiş keres teden bir mikdarının satılması su retile bu mühacirlerin barınacak | n, yiyecek ihtiyaçlarının in meclse bır kanun lâ- ye antnlyle-eliya anil ende seneye çıkarılması hakkında mec lise bir lây'ha verilmiştir. —— em İspanya başvekili ölüm yatağında Barcelone, 24 (A.A.) — Dün akşam M. Macianın öldüğüne dair | şehirde şayialar dolaşmış olması" | na rağmen. M. Macia henüz ha “| yattadır. Fakat gitikçe zayıf -| lamakta ve her an ölüme yaklaş * | tığı görülmektedir. Saat 17,30 de henüz tamamen yerler temini iç Zelzele Hâ'â devam ediyor Çankırı, 24 (A.A.) — İlgez* İ bakır tahvilâtının nazaran geri kaldı Ankara, 24 (A.A.) — Ergani satışı o bütüf memle':ette hararetle devam et” mektedir. Vilâyetlerden gelen | vakkat satış yekönlarma göre bi hususta en geriye kalmış olan şel; rimizin İzmir olduğu anlaşılmış” | tır. Fakat İzmir g'bi mühim bir tit caret ve iş , merkezimizin böylü büyük bir memleket davasında. Gi) GÖK ŞEMirMeriüiike ilkky.ekiiyi Gk dn ması hayretle karşılanmıştır. > Bunun her halde bir adet yavilif lığmdan ileri geldiği tahmin edil İ yor, Alınacak netice bildirilecek # | ij tir. Şehit Kubilâyın” aziz hatırası Mugla, 23 (A.A.) o— Cehal ve cümhuriyeti o korumak içi Türk gençl'ğine yakışan bir şeki de az'z kanını dökmek ve kafasi” altnda 3 derece olarak kaydedi)| ANKARA, 24 (Hususi) miştir. Bu mintakanın diğer yerle | Harp malâlleri tabirinin eşkiya | rinde hava suhuneti henüz sıfırın İ müsademelerinde malül olanlara | altma düşmemiştir. — mm Mubhtelit mübadele ko- m syonu için münakale ANKARA, 24 (Hususi) Ahiren Yunanlılarla aramızdaki anlaşma üzerine mühtelit mübade le komisyonunun on ay sonra'lâğ vi kararlaşmıstı. Hükümet, 933 bütçesine muhtelit mübadele ko- misyonu için Kânumuevvel başı» na kadar tahsisat koymuş oldu- ğundan mali sene nihayetine ka dar olan'altı ay için muhtelit mü- badele komisyonu masarifatına karşılık olmak üzere altmış beş | haslarını göndermeleri rica olu -| binden fazla halk açıkta, yersiz | yonuna ve Uruguay reisicümhuru- kımda mezuniyet isteyen bir bin liralık münakale istemektedir. İda şamil olup olmadığının tefsiri İ meclisten istenmiştir. | Ül lm bl la heyetinin daveti) Istanbul, 24 (A.A.) — Voley - | bol ve basketbol heyetinden teb - edilmiştir; i Voleybol birinciliklerine dahil | olan klüpler; bazı mühim mesle - | lerin balli ve değiştirilen fiküstü rün yeniden tanzmi için 25 —12— i 933 pazartesi günü İ akşamı saat 17 de mntaka merkezindeki hey- | etimize selâhiyetnameli mürah - Jmur. dan gelen yeni haberlerde bu gece saat yirmi bir buçukta oldukça şid detli yedi zelzele daha olmuştur . Üç gündür devam (eden zelzele İlgazın şimal ve garp mmtakasın: | da hissedilmektedir. Zelzeleden İlgaz köylerinde de| duvarlar ve bacalar (| yıkılmıştır. | Hâsar mühim değildir. Zelzelenin devamı halk (arasında korku ve heyecan uyandırmıştır. İ Çankırı: 24 (A.A.) — Çankırı e'varmda kar yarım metreyi geç- miştir, İlki gündür İlgaz — Daday İ sosesinden yolcu geçmemektedir . Kar yolu kapamıştır. Müthiş s0 -| ğuk ve fırtına vardır. Diyarıbekir, 24 (A.A.) — Son yazan devamlı yağmurlarm tesi » riyle Dele nehri her iki o taraftan | 40 metre tesmıstır. Zarar voktur. ——— Yağmurun harap ettiği şehirler SETLE, (Aemrika) 24 (A. A.) — Vaşington hükümeti dahili, gi- | mali İdaho ve Oregonun garbında | bulunan şeh'rler son zamanlarda yağan ş'ddetli yağmurlar ve kuv- kendine sahipti, zevcesi ve çocuk- ları ile doktor ve (o Taragone baş papası ile görüşüyordu. Saat 13 te M. Macim, traş Ol - mak istemiştir ve kend.sini hafif çe traş eden berbere tebesüm et - miştir. Bağırsaklarda fe'ç ısrar ettiğin: İ den zehirlenme ameliyesi süratle öldürücü faaliyetine devam etmek tedir. Doktorlar bilhassa istıraba mâ- ni olmağa çalışmaktadırlar, fakat ni vermekte tereddüt elmiyen r0* | allim Kubilâyin hatırası Halk vifi ” de yapılan bir toplantıda takdis # dildi. İ İhtfal çok canlı ve heyecani du. — Nutuklar söylendi. Kubil# ve onun'a beraber cümhuriyet içi ölen aziz şehitler hürmetle alınd” İhtifalin sonunda cümhuriyeti kğ. rumak ve yükseltmek için hep bif | den and içildi. / ———— hiçbir ümitleri yoktur. M. Macianın evinin ve riyaset | sataymın önünde hastalığının ve-| Vekiller heyeti: i vetli met ve cezirlerden harap ok muştur. On iki kişi ölmüş, beş yurtsuz kalmıştır. ww, bametini münakaşa eden büyük hajk kütlesi toplanmıştır. Şehir de ve bütün Catalogneda bundan başka bir şey görüşülmemektedir. Cümhur reisi M. Zamora, bir çok kere telefon ederek hastanın sıhhati hakkmda malâmat iste - | miştir. Bir muharebe Montevidea: 24(A.A.) —Ame rika konferansındaki Bolivya mu- rahhas heyeti Paraguay kuvvetleri nin Bolivyalılara taarruz ettiğini Milletre cemiyeti tahkikat komis » na bildirmiştir. Içtımal ANKARA, 24 (Hususi) 4 | Vekiller heyeti Büyük Erkâf Harbiye retsi Fevzi Paşanın d8 tirakile ondan on üçe kadar sür* İbir toplantı yaptı. ; İ Jİ niçin | Antalya vilâyeti ietilriğ yapıyor Ankara, 24 (Hususi) — Ante ya vilâyeti hususi idaresi taraf dan vilâyetin nafia işlerinden iv | lanılmak üzere ve Maliye vok eğ tinin kefaletiyle iki yüz bin yık kadar bir istikraz yapılması iyi ha meclise verilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: