4 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1

4 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

beynelmilel bir para ihdasını ileri sürüyor 2 aci sayıfada — AZ inci Yl Ea Sayı: İsveç Bir çıkmaz içinde Yunanistanda muhalefet fırka- anlaşa- hakikaten bir çıkmaz sile hükümet arasındaki mamazlık içindedir. Bu vaziyetin ne gibi akibetle neticelenebileceğini tah- min etmek te mümkün deği Zira Yunanistanda cumhur seçilec metle muhalefet fırkaları arasın. da bir türlü anlaşma yapılamıyor Esasen muhalefet fırkasının cum- mek istediğ eski baş - akat Veni - hur reisliğ t zat, doğrudan doğ vekil Venizelost selöden Bemzelfiğ! hükümet fır) haliftir İisinir e tabii olarak tamamen mu- Vak ekseriyeti nizelos taraftarlarından mürekkeptir. Di- tan mebusan meclisinde İliyette ol- Binaenaleyh şa- ayan ile mebusan ctmhur reisi secmek icin cak olurlarsa Venizele bi k şey de- gı at bu vaz da hükümet fırk yet karşısın- dilerine gi 1acakları mü - i Bu da Venize- ni koyd tirak etmemektir yoliyle intihabat icin ekseriyet ni» sabının teşekkülüne habata iş- Obstrüksiyon mani olmak, bu suretle i akim bırakma kalarının abat muamelesini Hükümet fır. ” mebusan mecli - sinde ekse riyeti teş daşlarile yette bu ticeyi tir, gerek kil eden arka- yan meclisinde ekalli- lunan arkadaşları bu ne « temin edecek kuvvetlidir ve isliği intihabat, nanistand bir kere cumhur re- 1 yapılamazsa Yu - a vaziyte ha yegâne meşru kuvvet ekseriyetine kim olacak in mebusan istinat eden hükü metten ibaret kalacağı da şüphe - #izdir. Venizelos teraftarlarının cumhur refsliğini kendilerinden intihap ettirmek isterken böyle Mehmet ASIM MDoram 4 üncü âayıtanın. 1 Dj #ütunünd, res Sömniyamş nasında ? keymetli gü: Veliahtı Hz., alarırım da ken - | derecede i 2 beyanatta, bulundu —32 nci sayıfada — Gazi Bb.; Güstav Adolf Hz.ni istas- | yonda karşıladılar | Güstav Adolf Hz. Ankara, 3 (A.A.) — Reisicum- hur Hazretlerinin büyül Veliahti Adolf Hazretleriyl ses Lüiz Güstav / zevcesi Pren- leri İsve Pren ve kerimesi İngrit Hazeratı hususi trenle bu - | gün saat 10,45 te Ankaraya gel- mişlerdir, | Prens've Prensesler Hazerati istasyonda, refakatlerinde B, M. | NA ı DB . , 1.51 1 met Paşalar | Vekili Te İ İ san Rıza, baş yaverler HMazerahı, vfik Rüştü, cumhur umumi kâtip vekili Ha - i Celâl, mus | | hafız alayr kumandanı (İsmail Hakkı B. ler bulunduğu halde Re- | isicumhur Hazretleri tarafman

Hariciye Riyaseti- karşılanmıştır. Karşılama merasiminde, vali ve belediye.reisi Nevzat, Harici- ye Vekâleti umümi kâtibi Numan Rifat, protokol şefi Sevket Fuat Beylerle Ankara mevki ve merkez kumandanları ve emniyet müdürü | Salih Bey de hazır bulunmuşlar - dır. Takdim merasimini müteakip Reisicumhur Hazretleriyle Prens ve Prensesler Hazeratı, ihtiram İ merasimi ifa eden askeri kıtanm önünden gecmisler ve muzika. İs- Devamı 19n | 1 imei sötumnes) b akşam baslıyor yatrosu bi üğünüz| m 3 üncü dayıfada oküyu : Perşembe 4 1 Re Prenses | l Bugünkü sayımız: Memleket, ask ; i Sinema, Kadın, Eğ-! lenceli yazılar, ç0- tük sayıfaları Ankara mektubu Sekizinci de Şarkın bütün hükümdar- | larile konuşan Mısırlı gazeteci On dördüncü de Para kazanmak İçin ço- suklarının gözlerini oyan $ingeneler ! On dördüncü de Radyo Programı On sekizinci de Yahudiler | Filistine fazla' Yahudi | yerleştirmek için nelere baş vuruyorlar? Yahudileri, Filistine kta Filistin 4etla | Yahudi yerleştirmek için akla, ha» yale gelmiyen yollara baş vurmak tadırlar, Son zamanlarda Yahudiler da- ha kurnaz bir yol tutmuşlardır. Bu yol şudur: Filistin tabiiyetinde bulunan Yahudi erkekleri, ticaret maksadr Sam İdnei sayıfanın 3 üncü sütununda M. Titülesko Bükreş, 3 (A.A.) — Rador a- jansı bildiriyor: nesi şu suretle teşekkül etmiştir: Başvkil ve teslihat nazırı ve ci Terin (0 uncu ay)1934 isiccümhur Fiz. nin Konuğu Tataresko kabi- | idare Telefonu uş Sayısı 5 Kür: : Belediye intihabatı gittikçe hararetleniyor Kadın, erkek bütün vatandaşlar rey- lerini veriyorlar, sandık başlarında tezahürat yapılıyor İ Dün reyleri veren vatandaşlardan bazıları Belediye intihabatnının bugün / 'bir alâka ile dinlenmektedir. San- dıklar sekizde açılmakta, akşam dokuzda kapanmaktadır. Fevç, fevç dördüncü günüdür, İntihabat gün- İ den güne hararetlenmekte, kadın- | lar birliği azaları ile | diğer halk hatipleri tarafından sandık başla» gelerk oreyle « rında verilen konferanslar büyük | ei Devamı İ2nci sayıfanınlinci süte Günün meselesi : Orman işleri Ziraat Vekâletinin ted- birleri münakaşa ediliyor Bir orman mütehassısı, ormanların devlet tara- fından işlettirilmesinin milli iktısat üzerindeki lüzum ve faydalarını sayıyor harciye nazırı: M. Tataresko, da- | hiliye: M. İncules, adliye: Viktor Antonekso, maliye: M. Viktor Slavesko, m'lli müdafaa: Ceneral Pol Angelesko, M. Sasu, münakalât; Soviçi, ziraat: M. Frana | mezahip: M. Lapedatu, | maarif: Doktor Ancelesko, me- l sai: M.Niştor. nazırlar heyeti- İ ne memur: M. Yamandi ve M.| Valer, (Devamı 2 inci sayıfanın 8 üncü sötununla | M. | oozöyük kereste fabrikat: örm anından bir görünüş. Hükümet tarafından Dresten | rasında bulunan Üniversitesi profesörlerinden M. orman kanunu etrafmda bir lâyiha hazırlamış, Bernhard isminde bir orman mü- ethassısı getirtildiği malümdur. islerini R “ “İ man işlerini yeni başt tanzim, © Bu mütehassis, bu sene M. Mecli. | 79” İ! PE sina verilecek kanun lâyihaları a- | Ziraat Vekâletine vermiştir, Or - İlDevamı 19nci sayımın #üseli sütununda)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler