4 Ekim 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 19

4 Ekim 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ay ln eğ 14 , ağ Tercüme Külliyatı KARAGOZ Gazetesinin Yeni Romanı sesesese Yakında BAŞLIYOR seste Eski devirlerde saf kimseleri büyü ile aldatan ye sinirleri İİ zaif olanları böyle bir takım dalayerelerie, enirika'arla, bok kabazlıklarla çıldırtan büyücülerle büyücülüğün en acı ve & gülünç taraflarını olduğu gibi gösterecek o'an bu: 1O uncu Kitap RASİN KÜLLİYATI2 H. NAZIM. . Fiyatı: 75 Kuruş Çok meraklı, çok heyecanlı, çok gülünç ve ayni zamanda çok acı romanı “Karagöz,, de d BASILANLAR: ı — SÂFO, Doğu — İlaydar Kırar 10 Gul ge ÇK ei YUN Udi DALİ , ? — AİLE ÇEpimeziki, Alrun — İM Mem 149 Ez 8 — TIUARET, BANKA ve BORSA, İklimi dekteru U A ELM 001 Gil 4 z Bütün milletlerin edebi, içti- Diuhlis Et .-.. . .. ep Li - di Büyük Millet Meclisi Idare mini iktssadi, « comics Ea mi- 4 — DEVLET ve EHTİLAR, Lenin — #uydar Hifat 25 . il > d . i # 3 — SOSYALİZM: Kamteki — Saha Zekeriya V5 a 3 Heyetin en: hallet eserlerinden seçme kitapla” 4 — KULLİYAT & MASIN, Ü Nazım » r Gi Böyük Millet Meclisi Kalöriferlerine lüzumu olan 250 - 4Y0 rin tercümesi ve DÜN ve YARIN 1 - 1şÇi SINIFI ÜYİLALI, Lenin — Haydar Kifat iy o Mi ton kok kömürü ile 30 ton blok kömürü pazarlık suretiyle satın tercüme külliyatı isimi. altında, # — RUMİ HAYATTA LAŞUUR, Prot. Yang — Prot Dr. alınacağından bu kömürleri Vermek isteyenlerin teminet akçeşile 31. Hayrullah da ve verecekleri kömürün evsafı fenpiye raporu ile berader teşri» | yılda muntazam fasılalarla otuz » — İSPAHANA DOGRU, Piyer Low — 4 H. Alişan 100 ” Mİ niervelin on dördüncü pazar günü saat on beşle Büyük Millet, cilt kadarının çıkarılması suretile ga RMLAŞKAYI NA ÇRASIN İŞ RM İLİ (MX Meclisi i "etine mürac ole: p ; eclisi idare Hey'etine müracaatları, 46210) yüz cilt vücuda getirilmesi temin BASILACA KLAR: y OO YABA Barak — Haydar illet edilmiştir. En kudretli kafalarm, 3 Z MUKBAHAK SELLERİ, İvan Türgeyiev — ...tade Süreyya 3 — -EMİYET, Mahittin 4 — KAPİTALİZM BUHRANI, Profesör Piru — Ahmet Haddi aşar manmmeppayaya azan Mean anana anana Miz ARAS <, ÇIKTI :# SAVAŞTAN X BARIŞA

Yazanlar : Vâ-Nü ile Çürüksulu Meziyet Öz Türkçe ile yazılmış ilk roma Tevzi Merkezi: VAKIT Matbaası — İstanbul Fiyatı 50 kuruş — Her Kitapçıda bulunur. mmm ma ii ii kalemlerin yardımlarına müraca- at olunmuştur. 10 uncusu çıktı. 5 —r “MIZI ve KARA, Siundal, g —18A: Paris Kuhiyat mektebinde Profmör doktar Bine Bangie — Haydar Rifat 1 ELİKA; Bropotiu — Ağaoğla Ahmet ESENLER. 4 — IÇTİMAT KANUNLAR, Greef — Hanf Ahmet 9 — ÇOCUK DÜŞÜRTENLER MH. Genrsive, Mevüsler — Prot Or. M. Hay rullah 10 — SALAMBO, Flober — 1. m. Alişan arasam 0 — SAMİMİ SAADET, Tolstoy — LO Alişan 13 — DİZRAELİNİN HAYATI, A, Morun sanız Osmanlı Bankası Türk Anonim Şirketi, — Cesis tarihi: 1863 Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası Türkiyenin başlı ehirleri i ari Ki ilya, Ni ve | Mançeşler de, Miği, sir ir r Kel “we Yunanistan'da Şubeleri. Yugoslavya, Romanya, Surive ve Yunanistan'da Filyalleri vardir. “© | ğ Her türlü banka muameleleri EGER TR EMA .DABA ye BIRiKTiREN RAHAT-EDER “ 10,000 ton Lavamarin kömürü Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: Yukardaki malzeme pazarlık saretile 6-10-934 tarihinde saat 14 te ibalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat ile müra castları, (6317)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler