13 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 3

13 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SARETLER sareremmes sen aaa mn sena lal Muhtar Beyin mantığı iâl Muhtar Bey, şu meşhur tu- zat, Pastör enstitüsüne yarım on frank teberrü etmiş! Celâl tar Bey veyahut her hangi bir a- parasını istediği yere teberrü €- ilir. Nitekim mal sahibi olmak, ta- Puf hakkına malik olmak demek te ha istediği gibi hükmetmek de- âl Muhtar Bey kazandığı veya geçmiş olan paraları dilediği gi- edebilir. Bu onun halekıdır. Kim- bunun üzerinde söz söylemeğe H yoktur. Nitekim sevgililerinin alarmı yüz liralik kâğıtlarla ya- Zeriginleri, yahut bir akşam bir ya- memlekette yâr safasımda, bir lirayı duman eden hovardala- yabancı diyarda kumarda kay- bin, on bin rakamlarile ifade eden ları bir hayli görmüşüzdür. Bun- M yanında bir adam da yarım mil- frangı yabancı hir memleketin bir | müessesesine vermiş bunda fev- ilik yol, j iranın bir memleketten bir başka | atılışmda hiç fark yok. “ex bakımından meseleyi fazla | mak lâzım, Çünkü, bu iş sa- i vermek isteyen bir adamın kulü- fukaraya bırakıp ta bir konak sa- bir milyonere: Mübadele k n LİL omis yonu Yı m İ' VAKİT Y Teşrintevvel Teori müdürü şehrimize geldi Yunan hükümeti 1 Ağustos 929 da sahiplerinin elinde — bulunmıyan Türk emlâkine el koymak istiyor Muhtelit mübadele komisyo - nu, 19 ağustosta faaliyetini tatil edeceği için, tasfiye muamelâtı hararetle devâm etmektedir. Ancak, komisyonca, şimdiye kadar hallolunmamış bir mesele | vardır: Buda (1) ağüstos 1929 ta- rihinde sahiplerinin ellerinde bu- | lunmıyan Türk malları hakkında verilecek karar meselesidir. Bu meselenin, halli için, Yunan mü - badele şubesi müdürü M, Kosivas İstanbula gelmiştir. — M. Kosivas, 1 ağustos 1929 se- neşinde sahiplerinin ellerinde bu- e abiikad | Deniz kazasını gösteren Aman canım işte bu da benim m” demesi gibi bir şey olur. Bu- bakımından değil zevk, keyif ndan baktığınız zaman mânas- mak mümkün olur. a: . Muhtar Beyin gönlü böyle is- nayak adama bir şey vermiyor inde antrasit kömürü yakan bir canım şu verdiğim para ile kömür al diyor gibi bir şey! Belki de kendince haklıdır, Olabilir r ki; zaif adam tabiatle serbest şü. muvaffak olamamıştır. Zaifa uvvtliye © yardım etmelidir, para varken, yapmalı istedi. za için muhakkak bir kulp “sv; Türkiyede çalişan, Türkiye. : ağ münevverin kendi tutuml i etli oluşunu i6” harice karşı ” arım, münevverler vard ana vatanlarmdan vatan keşfederler. Suların hayatlarında ir ki ken. önce ma. Bu manevi bir kroki hazırlanıyor Heybeliada açıklarında vuku bulan kaza tahkikatı bir iki güne | kadar bitecektir. Bu müddet zar- fında, Yalovada bulunan motör sahiplerinden ikisinin ifadeleri a- Imacak, Yalovadan motöre ne su- retle yolcu alındığı noktası tesbit lunmıyan Türk emlâkine Yunan hükümeti tarafından el konulma- sı hakkında komisyandan bir ka- rar almak emelindedir. Ankara mukayelenamesinin be- şinci ve yedinci maddelerine gö- re, Yunanistanda bulunan Türk emlâki Yunan hükümetinin mül- kiyetine geçmiştir. Ancak la - ğustos 929 tarihinde sahiplerinin ellerinde bulunan Türk Türk em - lâki bundan müstesnadır. Yunanistandan gelen M. Kosi- vas vaziyet edilmek istenen emlâ- ke ait 250 kişilik bir liste getir FRANSIZ Torpitoları Dün Cümhuriyet âbide- mize çelenk konuldu Limanımızda bulunan Fran - sız torpitoları kumandanı Amir Rive, dün sabah Fransanın Tür - | kiye ataşemiliteri Miralay Kurson ve ataşenaval Kolonel edilecektir. Kaza olan yerde ye Ruş da refakatlerinde olduğu hal- ni bir keşif yapılması hakkında he | 1€ toTPito zabitan ye efrattan mü- nüz bir karar verilmiş değildir. ! rekep bir grupla Taksim meyda- | buçuk ta dahil olduğu halde 10 Yalnız haber aldığımıza göre va. | nma giderek Cumhuriyet abide» ! milyon liraya satın alınmıştır. Bu mütehassıslara, | mizemumtaza bir çelenk koy | para kırk senede ödenecektir. kazanın ne suretle vuku bulduğus | muşlar ve selâm resmi ifa etmiş- porculuk şirketi, na dair adaların haritalariyle ka: | lerdir, zayı gösteren bir kroki hazırlat- mağa başlamıştır. o Söylendiğine göre, kroki tahkikatı yapan müd- deiumumi muavinlerinden Nuret- tin beye verilecektir. m alman hit Pastör enstitüsü canlandı, Pastör Torpitolar dünden itibaren her- kes tarafından gezilmeğe başlan- Dellâliye resmi Müzayedelerde belediye tara - #öhretlendi, Bugün dünyanm her te | fından yüzde iki buçuk tellâliye Tafında şöhret kazanmış olan. Pastör | resmi alınmaktadır. müessesesi kudretini memleketeninin zenginlerine, iş adamlarına borçludur. Bazı kimseler müzayedede i - Memlekstimizde de böylece ilim, | haleden sonra muamele tamam - fakat neticede zenginlerin işlerine ya- lanmıyarak malın sahibi (elinde al | pusani 935 senesinden

miştir. Komisyon, bunların hu- kuki vaziyeti tetkik edecektir. Bu maksatla Türk heyetiden Ra - sih beyle, Yunan heyetinden M, Pikeondan mürekkep © bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet lis - tedeki Türklerin hukuki vaziyeti - ni tetkike başlamıştır. Hukukları üzerinde itilâf ede - medikleri kimselerin vaziyeti hak- kında, bitaraf azanın hakemliği» | ne müracaat edilecektir. Bütün bu faaliyet bu ayın on dokuzun - da bitecek ve komisyon umumi - yetle faaliyetini tatil edecektir. İTi Rıhtım” şirketi Matlâbatını sene beşında verilmesini - istiyor Rıhtım şirketi tesisatı satın a- lındığından muamelâtı, 1 kânu- itibaren hükümet namına yürüyecektir. Bu tarihten sonra, şirketin rıhtım am trepo işleriyle alâkası kalmıya- caktır. Şirketin tesisatı, yüzde yedi Şimdi; antrepolarda o mevcut bulunan ve 934 senesi sonuna ka - dar antrepolara girecek olan ©ş - yadan alınacak antrepo resmi ve şirket tarafından alınması icap e- den sair resimlerin hesapları ya- pılmaktadır. Bu hesaplar neticesinde, şirke- tin bir kânunusani 935 ten sonra hükümet zimmetinde matlübu ka- lacak paranın miktarı anlaşılacak» K ONUŞ UMLAR eesesanasan ver saseasa Türkçe konuşmı- yan Yahudi Dünkü gazetelerde, bir mahkeme nin neticesini okurken, aklıma bu yaz yaptığım bir ihtar geldi. Kadıköyün- den son vapurla dönüyörduk. Her gü» vertede, kulak zarlarımızı acılan bir. patırdı ile Yahudi fransızcası konuşan kadınlı erkekli bir grupa, nihayet sab: redemedim, gürültüyü (& kesmelerini ve susmalarını ima, rica ve ihtar ettim. İhtardan sonra sustular. Geçenlerde de, bir kahvede Yahu- dice çığırtkanlık eden bir vatandaşa, kahvede oturan Ziya Bey susmasını, 'ürkçeyi saymasını öğrenmek istemeyen- ihtar etmiş. Yabudi bu ihtara boyun ©- ğecek yerde, muhatabına bir yumruk savurmuş, On baş gün hapse mahküm edildiğini sevinerek okudum. .» Vatandaş türkçe konuş! ihtarmı her ferdin ayrı ayrı tatbike kallışma- sı ne tavsiye edilecek bir şeydir ne de böyle bir ihtarda bulunmak doğrudur. Türkçeyi saymasını öğrenmek isteyen lere biz ancak yazı ile ihtar ve yazdık» larımız, sırası düştükçe, toplu , teza- hüratla tekrar ederiz. En münasibi de budur . Fakat türkçe konuşmayanlar ara- sında Yasef Efendi gibi hem suçlu ve hem de güçlüleri vardır ve nihayet be- nim gibi, Ziya Bey gibi asaplarına hâ“ kim olamayan ve Türkiyede, türkçe- den gayri bir dilin yükselmesine ta- hammül edemeyenler de çoktur."“Türk- çenin yettiği yerde yabancı söz ne ge rek7” cereyanı her gün biraz daha kuvvetlendikçe, Rum, Ermeni ve bil. hassa Yahudi vatandaşlarımız da bu kötü huylarından vazgeçmedikçe, ara- da sırada bu gibi en şakalarına şehit olacağımızı sanıyorum. Elde, hiç bir | vatandaş türkçeden başka dille konuş- masını zorlayacak bir kanun bulunmı- yacağı için, bazı kimseler de: “Nushile uslanmayanın haklı kötektir” diye- ceklerini tahmin ediyorum. Yalnız bu işte bir noktarım gözetil mesini teklif edeceğim. Bir ferdin di- ğer bir ferdi dövmesi cürümdür, Ceza & hapistir. Yalnız: Eğer dayak yiyen türkçe konuşmamakta ısrar eden bir vatandaşta, dövene ceza verilirken “cababı muhaffefe” aranmalıdır. Yok, eğer dövülen, “Türkçe konuş” ihta- rında bulunansa, o zaman hem türkçe konuşmayan, hem de vuranın cezası “babami müşeddede" li hükmelünmalie dır. Ben böyle düşünüyorum. Selâmi izzet tır. Fakat rıhtım şirketi sene başın- ! dan sonra alınacak matlübatı da- ha evvelden alıp alâkasını kes- mek istediğinden yüzde muayyen bir tahsil resmi mukabilinde bu paranın şimdiden kendisine ve - yapılan satışlarda hissedarlardan rilmeşini hükümetten istemiştir. Teklife henüz bir cevap veril « Karahan Yoldaş Ankara elçiliğine tayin edilmiş yg Tayyare piyangosu bitirildi On yedinci tertip tayyare pi» yankosunun altıncı keşidesi dün bitirilmiştir. Büyük ikramiyeler- den düne kalan yirmi beş bin lira 11339 numaraya çıkmıştır. Dün bin yüz numara çekilmiştir, Altıncı keşidede hiç mükâfat kazanmamış biletler birer buçuk lira teselli mükâfatı alacaklardır. | Dün kazanan numaralar onuncu Devlet Şürası bu hususta karar | olan Karahan Yoldaşın bugünler. | #ayıfamızdadır. de gelmesi beklenmektedir, » Meselâ *< mühim | rayacak, onların mallarını, canlarını ledi : çı rin İrem bir âğni bi)! korüğunlk Gez Bu Me, m a resim veri manevi vatana ak çi mi) der. yalniz devlelini değil, ze8- lemiyeceğini iddia ile devlet şü” n kuvvetli bir hi, Wi Birben. | ginlerin yardımını bekler. Çünkü onla- | rasına müracaat etmişlerdir. z © girmiş. | vın buralara verecekleri para, milinyet Diğer taraftan şuyuu izale için Anevİ tarafı, bir de ig büyük bir kazanç için konmuş bir si- in men. m vel > biri malı alınca kendi hissesin » | bizzat Pastörün izbe Celâl Muhtar Bey böyle düşüne- ğ ul Pastör nazari ilim 5, tütü şa | bilirdi. Düşünmedi. Düşüncesi işine ;| den maadası üzerinden tellâliye | memiştir. tuvarını içim çalıştığı | de gelirdi. resmi vermek istiyor. Belediye Rezaretinden bile alama; 271 Fakat ne yapmalı ki bir ayağı Çu- | ise umumundan almak lâzım gel- i Fransiz MAY ea , | Kurda bir mesil var, bu mesil mezaketir | diğini ileri sürüyor. tleri ile Pastörü cirleri. hi yabancılara gösterdiği gibi hamiyeti de tamamlama m keşifleri ancak onlara karşı hassastır. , Ya başladı © vas e Sadri Etem verecektir. Efendi .— Adını “Satılmış” koyarak Darülü- Nasıl Görüyo. yy yy yy sw Bu çocuk yarın büyüdüğü vakit bu ad kendisine neler ilham eder? Dehri Efendi — Düşüncesizliğe kar» şı düşünce dostum! i

Aynı gün çıkan diğer gazeteler