20 Ağustos 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1939 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Ağustos 1939 Memleketimizin tu rizm ayı başladı İzmir fuarı bugin $ açılıyor - Ticaret Vekili bu münase- — betle bir nutuk söyliyecek R Fuar, iki üç sene muazzam binalarile Akdeniz sahilleri- nin en güzel fua rlarından biri olacak... Fuarda açık hava Hiyatrosu İki gündenberi şehrimizde bur lunan Ticaret Vekili Cezmi Er çin dün Ege vapurile İzmire git- — mişlerdir. Vekil, bugün enter . nasyonal fuarın açılış merasimi. ni yapacak; bu münasebetle ha Tiİci ve dahilt ücaretimize ait mühim bir nutuk söyliyecektir, FUAR HAZIRLIKLARI 'TAMAM OLDU nir, (Hususf muhabirimiz - en) — On bir aylık hummalı faaliyetten sonra, nihayet İz- Enternasyonal Fuarr, olan . A ile bütün dünyanın —merakla açılan gözleri önüne çık TMmiş, bulunüyor, , Onun, şimdiki halinde, biraz da Karışık, maceraİr bir hayattan korkularak sükün ve huzurun sonsüz zevkine kavuşanların iç rahatlığı seziliyor. Gelinlik na gelen genç kız. lara benzeyen çamlarımın serin gölgelerini tenlerine içire içire dört bir tarafında dolaşan ziya- Petçilerine, kırk yıllık bir bekle - yişten sonra kavuşmuş gibi bir hali var. Bazı muazzam eserler vardır ki, karşıdan zarif görün- dükleri halde bir türlü insan ru. huna giremezler, Fuar, hiç de öyle değildir. Bu. rada en ehemmiyetsiz. bir gey bile alâka ile seyrediliyor ve ge- ziliyor. Kaldı ki, fuarda ehem - miyetsiz ve lüzumsuz bir şeyin bulunduğunu söylemek insafsız - lıktır. 1939 İzmir Enternasyonal Fuarı üzerinde o derece kıskanç. lıkla çalışılmış ki, onda, ihma! . kür en ufak bir köşe bile bulmak kabil değildir. Bu münasebetle Izmire birçok kişi gidiyor İzmir, 19 (Hususi) — Yarım (bugün) açılacak fuar dolayısile memleketin her tarafında birçok kişi İzmire gelmeğe başlamışlar. dir. Bugünkü trenler ve vapurlar hmcahiınç doluydu. Sabahleyin Rus ve Yunan sefirleri vapurla, akşam üzeri de Romanya, Polon: ya ve Fransa sefirleri tayyare ile İzmire geldiler. Bu yıl yapılan inşaat, fuarı (herkesin de söylediği gibi) da - ha cazip bir çehre ile gözönüne koymuştur. Bu da gösteriyor ki, Fuar için gerek kıymetli ve fa- ) belediye reisimiz B. Behcet Uz, ekte diğer alâkadarlar, bü - Ük bir gayretle çalı Ve muhakkak ki önümi nelerde, şimdikine nisbetle daha mükemmel bir eser meydana ge. b hissini veren bügünkü nzarasile dahi, birçok enter - nasyonal! fuarlardan, umumit göz falkiyet arzetmektedir. Kültürpark gibi muazzam bir — sahba kaplayan enternasyonal fu - 'Jorada her şeyi bulacaklardır. sonra yeşil çamları ve ar dünyada pek azdır. Avrupu fuarlarının hiç birinde, bu ka -| dar kısa bir zamanda İzmir fuarı derecesinde bir ilerleyiş görül . memiştir. * Bunu, İzmir fuarında vazife a. Jan, beynelmilel şöhreti haiz bu- lunan mimar, profesör Götye de söylemiştir. Onu, fuar hazırlıkla- mirin en hararetli devresinde, bir gün pavyonlardan birini ha- zırlarken görmüş ve kendisile ö tüm, Fuar hakkındaki sorduğum zaman k uarı, (şimdiki hali. le de güzeldir) fakat iki, üç sene sonra Akdeniz sahilletiilde eşi bulunamıyan bir fuar - olacaktır. Onu bu vaziyetile Bari ve Selâ . nik fuurlarından Üstün sayabili * rix, Ben burasmı hazırlarken, daima Üç sene sonraki halini gö- rür gibi oluyorum. Yeşil çamla - rm altında muazzam binalarla muhteşem bir fuar... 939 Fuarı, aynı zamanda bi oK yeniliklerle de doludur. Ft yaretçileri, İzmir fuarında y nız ümumi malümat, muazzam eserler görmekle kalmıyacaklar, unutulmaz hatıralarla, ceşitli eğ lencelerin zevkli saatleri hafıza. larında yer ederek ayrılacaklar - dır. İzmir fuarmdaki açık hava an- ki, hiç bir yerde eşi almıyan, iyi düşünülmüş bir eserdir. Sergi sarayı, müzeler... Evet, cesaretle söylüyorum. İzmir muvaffak olmuştur. Bu yıl verilen eser, artık beynelmi - lel sahada tekâmül devresine gir miş ve çok ilerlemiş bir eserdir. Bu muvaffakıyeti, İzmir, daha ziyade çalışkan belediye reisinin tükenmez enerjisile gösterebil . miştir, İşte, daha altı ay evvel Nev - york fuarımnm inşaâtmı son tef - tişten dönen beynelmilel mimar profesör, İzmir fuarı hakkında bustları düşlmüyor. .. | Türkiyeyi yakından tanrmak isteyenlerin uzun boylu tetkik se yahati yapmalarma, — muhtelif menbalardan malümat toplama - larma Nizum yoktur. 20 ağustos 20 eylül arasında açılan İzmir Enternasyonal Fuarını görenler, On altı yılda Cumhuriyet Tü Bir ay kadar evvel Istanbul mıntakasında gazetecilere ver- d ği beyanatta “Futbolcuların gişürmeleri,, aleyhinde bulu- nan Beden Terbiyesi Federas- yonlar dairesi reisi bu sözleri. nin akabinde neşrettiği yeni bir nizamname ile — evvelki be- yanatı hilâfinâa — ancak — pro- fesyonel sporcuların işine gele. bilecek bir klüp tebdili şeklini ilân etti. Amatör Türk sporcusu ve amatör Türk klüpleri aleyhine olan bu yeni nizamname bütün gazetelerin haklı tenkitlerine luğradı. Netekim biz de 11 Ağustos İtarihli nüshamızda arkadaşımız Adil Yurdakulun bu hususta yazdığı bir makaleyi neşretmiş- tik. Fikirlerine tamamen iştirâk ettiğimiz bu yazı için federas- yonlar dairesi reisinden iki gün evvel bir mektup aldık. Yeni sicil talimatnamesinin kendisini alâkadar etmediğini, |bu yazıyı yazan arkadaşın tali. matnameyi anlamadığı ve bu yazımızın tam bir garezkârlık. la kendi şahsıma hücum edildi- |ğini söylüyen Bay Ziya Ateşin bu mektubunu yine o yazının muharriri arkadaşımız Adile verdik. O da şu cevabı yazdı: ... “Vakit gazetesinin | 1 Ağu: tos tarihli nushasinda (Futbol federasyonunun yeni bir tecrüe besi) Daşlığı altında çıkan bir |yauzım dolayısile, gazetenin yazı işleri müdürlüğüne gönderilen, |Başvekâlet Beden Terbiyesi ge- nel direktörlüğünün resmi kâ. İğıdena yazılmış ve Federasyon. lar dairesi başkanı Bay Ziya ).Ateş imzasını taşıyan mektubu |hakkındaki düşüncemi bildir- meği lüzumlu gördüm. “Şahsımı hiç alâkadar etmi- yen işler için,, tâbiriyle garaz. kârlığıma hüküm edilen mev. zuubahs yazımın beşinci satırı aynen şöyledir: (Milli küme şampiyonunun tayininde aciz, atletizm — şampiyonunun tayi- ninde tereddüt ve bütün bun. |lar komisyona? havale edili. İyor). Spor faaliyetinin tekâşüf et- tiği federasyonlar dairesi ve kendi şahsında bu işleri başar- mak kudreti görerek başkanlık vazifesini üzerine alan Bay Zi Mmiyorsa, kendini alâkadar eden lir ki, bundan böyle yazacağı. mız yazılarda (garazkârlıkla it. ham edilmemek için) federas- yakmdan görecekler, buranın ne baha biçilmez bir kıymet olduğu. nü daha iyi anlamış olacaklardır. Bu seyahati yapanlar, yalnız Egeyi değil, hiç olmazsa tren pencerelerinden olsün, yurdumu. zun birçok köşelerindeki yenilik- leri de görmüş olacaklardır. Her yıl vatanırcızın dört buca- indan yapılan akın gösteriyor ki, artık fuar ayı, Türkiyenin tu- kiyesinin başardığı işleri yakm . seyretmek zevkini tatmak is n muhakkak fuarı ziya - ifret etmeleri lâzındır. Bunu her vatandaşa tavsiye ederiz. | Ksason fuar dolayısile İzmire gelenler; geçirdiği ini, tabiat sa -; heserlerini, hayal âleminin bütün haşmetini sinesinile toplamış o - rizm ayı olacaktır. T. * Fuar hazırlıklarını sona er- dirmek için Kültürparkta hum jmalı bir faa Belediye, işçiler dar çalıştırarak jamumi bir temiz! Milli Sef İnönü'nün yaptırılan gayet mükemmel bir büstü dün |gece — Kültürparktaki — İnkılâp n sahada lan Ege mıntakasını gezmekle|meydanına konulmuştur. gömlek değiştirir gibi klüp de- | yonlar dairesinin ve onun sa- | yet hüküm sürüyor. | i sabahlara ka .| iyın başkanının futbol, atletizm daha açık tâbiriyle, spor işlerin. den gayri ne gibi işlerle meş. gul olduğunu öğrenmiş olalım. Niçin yazıma imzamı koy- madem ? Çünkü ben' Vakıt'ın daimi spor yazıcısı — değilim, aynı |mevzun temas eden yazımı |Haber neşriyatını takip edec jolursanız orada da imzamla bu. lursunuz. «*Esasen hüviyetim sizce meçhul değildir, hattâ o |kadar malümdur ki, yazmış ol- duğunuz bir mektupta lehiniz- de neşriyatı temin maksşadiyle kullanmış olduğunuz cümleler bugünkü isnatlarınızı bizzat si- ze cerh ettirmektedir. Okuyup anlayamadığımı id. dia ettiğiniz talimatnameye ge- lince: Ankaradan son defa İstan- bula geldiğiniz zaman uğradı. ğiniz Haber gazetesinde sizinle tanışmış ve henüz mevkii füle | konmamış olan - bü talimatna. me esaslarından — bahsettiğiniz zaman bu talimatnamenin tat- bikindeki mahzurlart size izah | etmiş ve siz de mahzurlu taraf- larmı izahımız. üzerine idrak ederek Ankaraya tekrar tetkik edeceğii miştiniz. Ögün yanımızda bu. lunan arkadaşlar henüz sağ ol. duğuna göre soruyorum size ekuduğunu anlamayan — ben miyim, yoksa yaptığı talimat: nameyi bilmiyen, mündereca- tından bihaber bulunan; bizzat siz, federaşyonlar başkanı mı? İki senelik muvakkat bir tec. rübe geçirecek olan yeni sicil talimatnamesinde tenkit etiği- miz tihetler (ezcümle oyuncu- ların müddet beklemeden ku- lüp ve bölge değiştirmeleri), resmen tavzih, tekzip edilme- |diği ve elde mevcut talimatna. İmede de bu noktayı cerhedecek mevat bulunmadığına göre fe. derasyonlar dairesi başkanı a. caba hangi noktanın düzeltil. mesini istiyor?.. Sayın Bay bu yazı sahihi o- ya Ateşi bu işler alâkadar et. | işleri bize öğretmeleri lâzım ge- | Amerikan atletle Bir mektuha cevap “Federasyonlar dairesi reisinin taalıyet ve icraatı memleket sporu için taydalı olmalıdır,, kuduğunu çok iyi anlayan bir #imsedir. O kadar iyi anlar ki, mektubunda ne demek istedi- ğini bilmiyen Bay Ziya Ateşin ne istediğini dahi anlamıştır: — Bay Ziya Ateş matbuat | vasıtasiyle icraatının medhiye- İsini yaptırmak istiyor. Eğer müsbet icraatına şahit ; | İ ş | Buyünkü gyüreşlef Tekirdağlı ile raki yenişinceye kadar müsabakaya devaff! edecekler | Bugün Taksim stad da mühim serbest güreş ıbnkılan yapılacağını iokuyucularımıza haber v tik. Dün akşam öğrendiği göre günün en ehemi |müsabakası olan Tekird Bulgar Teodor - Bankaf f Bulgar - güreşçisini Tekirdağlınm da olsaydık memleket sporu na- SOnra muayyen bir mi mına biz bu işi kendimize va- İzife telâkki adederdik,fakat her gün bir yenisine şahit olduğu- |muz garibeler karşısımda böyle bir vazife yapamıvacağımızı i- stağni- bulunan Vakit Tah- İrir Müdürlüğüne sordurmak is- tediğiniz sun e sorgalar her |halde daha münasip olur: | — Yaptıklarm doğru mu? Anlayarak mı yapıyorsun? Bu suali sorup sormamak size sual sorması lâzım gelen kimselerin |reylerine mütevakkılftır.,, İN ADIL YURDAKUL Dün akşam Tepe diye bahçesinde oldukça ente. resan pıldı. Günün mühim maçından evvel icra edilen karşılaşmala- rn tecrübeleri şunlardır: Hüseyin - Rahmi maçında Rahmi ringi terketti | İkinci müsabakad- — Semih, Markoya, ü üncü r bakada da Ankaralı Halıkı Beşiktaşlı Mus'af, sayı hesabiyle galip addedildi Fayri ile Hakkı “atasındaki mecm, ASA Tavub di di Fevzi Abanburt ettiği için Hak. kı galip veldi, San olarek yap:lan Kâni . Ekrem müzahbekası cidden gü. İzel ve hevs>eanlı oldu Iktazr datikadan n bu mi en emektar ini şayı Bele 3 mağİALETaRmi nış oldu. sekiz ta. boksör yenerek acısın: © cağma hiç güphe edilmeyen bu müsabakalar 1940 olimpiyatları n de bir hazırlık mahiyetinde olacaktır. Bot mimiz Amerikan atletlerinden gülleci Bil Watson'un gü- * zel bir enstantanesini göstermektedir. Boks maçları | Serbest güre Bele. ğirincilik müsa boks müsabakaları ya- | a daha hâ- |1 hesabiyle | | * Ka | müsabakalar yapmak üzere Fransa ve | yapmışlardır. | Belçikayı ziyarete çıkmışlardır. Çok enteresan neticeler doğura. İyapılmıyarak — yenişinceyt dur devam edecektir. — Pariste Mehmet Arif i$ çok — muvaffakiyetli £ yapmış olan Bulgar bu müsabakayı her ne O #a olsun kazanmak de elduğunu söylemek Diğer taraftan Manisâ Hİ de ilk defa bir ecnebi vanla güreşeceği icin bu Üi müzabaka da çok entere& —P acıktır. di * Saat üçte başlayacak Pu güreşlerde matbuat b **mdan mürekkep - bir & © | ti bulunacaktır. | dün nihıyell Evvelki gün başlayaf sul serbest güreş biril | nüzabakalarma dün de naniye klübünde devaf' İcek nihayetlendirildi — jf Yapılan müsabakaraf ?4 D İstanbul serbest gi siyonları şöylece taya! |'riş öldü: 56 kilo: Ahme! Çak 61 kilo: Yaşar. 66 kilo: 72 kilo: Faüz 79 Kilo: Hasan Kof 87 kilo: Ali Ahmet, Ağır &'klet: Coben N | İ — RAF —— Ankara 19-8 - " ÇEKLER V ö>lerlin. tİngelir) D 100 Dolür YAmerika) 100 Hramsız (runkı 100 Lirel (İtalya) yt we 100 1O yow 100 1019 ten 100 yüm Servet. $ —x İaviçre Tçunk. Fitorim (Felen Rayşımark (Alman! HBelya (Belçika) Der 1 (Yunantl Levu (Bulgar) Çekoslurak kuretit Pezela (İspanya) Zilalı (Lehislan) Pengö (Marar) W0 Ley Ütümen) dot Dinat *Yukoslat? 100 İsveç Kunontü 100 Ruble (Xovyet) vi FF ER # stikraz # SEEKE £S Va : Sivas Brzurym VÜ ivürk borcu | peti? ; o v Çıcare; ve ZahefE Y v - vE$ nt FPİYAT” v Duğday yumuşak | TÖKSE kizılca 5,3; Çav a mi 5,13; Keten #BİN g sara MÇIZ 143 9He h B$, Gi; Kahuklü adol” ÜN Buğday pak 10 ton, kıl 2 Nohüt 3 ton, DEN GENEN ; v

Bu sayıdan diğer sayfalar: