3 Ocak 1940 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

3 Ocak 1940 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Karadeniz şehirlerinin - zelzele- den gürdüğü İahribat (Baş taarfı 2 ncide) Sİ günü yapura bineceğimiz sı- rada Giresun sıhhat müdürü. nün reisliğinde bir heyetin binkarahisara gönderildiğini » şittik, Kasaba halkı yiyeceksiz. de kalmış olduğundan heyetle beraboer yiyecek, yakacak ve kazma kürek gibi malzeme de gönderilmiştir. İkinci bir yar- drm heyetinin de yola çıkmak üzere olduğunu haber aldık. Şunu da söyliyeyim ki, Şibin- karahisardan çıkan ilk yolcu benim, İstanbuldaki akrabala. geldim, - Karahisarlılar pek feci vaziyettedirl. Kasa. banın-üzerindeki şube önünde- ki mezarlık zelzele ile kaymış ve bütün bir mahalleyi toprak altında bırakmıştır. Hapishane Binası da Çüktü Mahkümlar Öldü Hapishane binası da çökerek içindeki- mahkümların hepsi ölmüşlerdir. Alucaranın Vaziyeti Giresuna bağlr Alucara ka. zası hakkında da Giresunlu Hüseyin Hüsnü isminde biri şunları anlatmıştır: * —- Alucara kazasına bağ- lr köylerde Cuma gününe ka- dar 133 kişinin öldüğü tesbit edilmiştir. Yıkılan binalarla, yaralananların ve enkaz altın. da kalan insan ve hayvanların miktarı pex fazla olduğundan henüz katl rakam tesbit oluna- mamıştır, Enkazların — kaldırılmasına ve ölenlerin çrkarılmasına ça- lışılmaktadır. Kaza dahilinde- ki bütün köyler harap bir hal- dedir. Tosanların yüzde doksga- nt açıkta, barakalar içinde kalmıştır. Kazada dahi ilâç ve firin namına bir şey yoktur. Halk aç ve yaralılar ilâçsızdır. Alucara ve köylerinde butün gıda maddeleri enkaz altında kalmıştır. — Yüksekliği — 1430 metre olan kata mintakasında soğuklar çok şiddetlidir. Yol. ların kapanık olması dolayısi- le civar kaza ve köylerle mü- nakalât kesilmiştir. Yardım Heyetli Yiyecek Götürdü Cumattesi günü Giresundan bir yardrm heyeti gönderilmiş- tir. Heyetle beraber mühlim miktarda — yiyecek, — giyecek madeler do bulunmaktadır. E- * sazlı yardım yapmak maalesef hevliz kabil olamamıştır. Cu- martesi günü vapura bineceği- miz sırada gelen bir haber de sekiz köyde yeniden 130 kişi- nin daha ölü olarak bulundu- &8a bildirilmiştir. Kasabaya bağlı Zile köyünde de 9 kişi so. Büktan ölmüştür. En Ziyade Hasar Gören YXerler Notice İtibariyle Giresun vi. lâyetine dahil kazalardan en ziyade tahribata uğrayan Alu- cara İle köyleridir. Vilâyet ko- nakları da dahil olduğu halde taş taş Üstünde tek yer kalma- mıştır. Giresunda çalışmakta olan kasaba vye köy halkı yaya ola- rak köylerine dönmek üzere yola.çıkmışlardır. Alucaradak! Cumhuriyet M. umumisl de ağır surette yara- lanmıştır. TİREBOLUDAN GRELEN MEH MEDİN ANLATTIKLARI Tireboludan gelen Mehmet isminde bir yolcu da oradaki tahribatı ve telefatı şöyle an. latmaktadır: “ — Kaza merkezinde ikisi ağır olmak üÜzere sekiz yaralı vardır, Üç tanesl oturulamıya: cak hale gelmiş 59 ev hasara uğramıştır. Tireboluya bağlı Beşköyde 90 ev yıkılmıştır. Espiye nahiyesinde hükümet binası oturulamıyacak derece- de harap olmuştur. Tirebolu hükümet konağı ile merkez ve mülhakatta beş mektep hüsa. râ uğramıştır. Tirebolunun Yeniköy mahal- Tesinde bir işçi allesin!n otur- makta olduğu ey çökmüş, bo- şikte uyuyan bir çocuk ölmlüş- tür. GÖRELE ZELZELEYİ HAFİF ATLATTI Vapurda Göreleden gelen yölcular da vardır. Bunlar şun- Tarı söylemektedirler: * — Görele zelzeleyi hafif atlatmıştır. Kaza merkezinde 35 ev yıkılmış, doküuzüu mühim olmak üzere 53 ev de hüsara uğramıştır. Köylerde biri haflf ve diğeri ağır olmak Üüzere İki çocuk ya- ralanmış, İki çocuk da ölmlüş. tür, Bulancıklıdaki Tahribat İse Büyük Bulancıklı yolculardan biri- nin-anlattığına göre, zelzele bulancıkta da mühim tahrihat yapmıştır. Birçok binalar hasa- Ta uğramıştır. Hükümet kona. ği, jandarma - karakolu, inhi- sarlar dairesi, ilkokul binası hasara uğrayanlar aarsında. dır. Bir küyde bir çocuk ölmüş, diğer bir köyde de bir çocuk y lanmıştır. Keşab nahiyesinin — bir kö- yünde bir çocuk Ve bir kadın ölmüştür. Ciresanun Kayadi- bi köyünde de 30 oy yıkılmış- tır. Ünyede Hasar Çok, Fakal *)lü Yok Vapur — yolcuları arasında Ünyede bulunan findik bahçe- lerini teftişe giden Eminönün- deki Nuür anbarı sahibl Nur de vardır. Nuri şunları anlat- mıştı. — Ünyo zelzeleden çak ha- sara uğramıştır, fakat Ülü yok- tür. Yalnız bir kişi başından hafif suretto yaralanmıştır. Ünyede, yalnız üç ev tamamen yıkılmış, fakat bütün evler ha- sara uğramıştır. Hasaratın te- mellerde oluşu bu evleri oturu- lamiyacak hale getirmiştir. Halk maydanlarda keçe ve ki- limden yaptığı çadırlar içinde oturup yatmaktadır. Seyit Ali te Salâhattin Dön- mezlere âit bir fındık fabrikası ile Ibrahim oğlu Ziyanın Tab- rikası tamamen yıkılmıştır. Mustafa Kalemen isminde birine ait fındık fabrikası da kismen hasara — uğramıştır. Çargt içinde 15 kadar mağarza ve dükkân tamamen yıkılmış- tır. 20 kadar mağaza ve dük- kAn da çatlayarak hasara uğ- ramıştır. Evlerin hepsinin ba- caları yıkılmıştır. Orta camiin minaresi parçalanmıştır. Civar köylerle muhabere kesilmiştir. Yalnız Yavli köyünde bir evin bacakı içinde uyuyan bir ada- min bâcanın yıkılmasiyle öl- düğü haber alınmıştır. Fatsadan Fazla Malümat ilaramadı Yine duyduğumuza göre Fatsa zelzeleden Çok tahribât görmüştür. Fakat katl malü- mat alınamamıştır. Vapurda bulunan Trabzonlu yolcular da şunları anlatmak- tadırlar, Trabzonda Birçok evlerin temelleri çat. lamış, duvarları yıkılmıştır. Konak camiinin minaresi yıkılmıştır. Kale duvarların- dan 5,6 mötrelik kısını yıkıl- mıştır, İnhisarlar binasın!n bir. kıs- mı çatlamış, tohlikeli vaziyete düşmüştür. Bina tahliye edil- miştir. Şehirde iİnsanca zaylat olmamıştır. Yomra kazasında ve köyle- rinde hasaratm mühim olduğu haber alınmıştır. Hentiz haki- Kİ malümat gelmemiştir. Sınya, Zangeriye, Diyanoz, Kisarna, Mesariya, Karlık köy- | lerinde 60 kadar ev yıkılmış, Divranoz'da bir kadın ve bir erkek ölmüştür. Kisarnada bir kadın yaralanmış, Kavalada bir kadın enkaz altında kal- mıştır. Sürmene ve-Ofta insan zayi- atr olmadığt öğrenilmiştir. Yomranın Kokalı köyünde 4, Kavalada 2, Masumeyibala kö- yünde 1 olmak Üüzere yedi ev yıkılmış olduğu öğreniimiş, di- #er köylerden hâaber âlınama. mişlir. Vakfikebirde Beşikdizende bit ev yıkılarak 4 çocuk enkaz altında kalmıştır. Üçü kurta- rılmış biri ölmüştür. Tonya'da Jandarma karakolunun duvar- ları çatlamıştır, ——— Gum:uk komisyonculu- gu imtihanında kazananlar Bir müddet evvel yapılan K Tük Zzom'syoneuluğu ve ._ı.ü;;, memur'uğu imtihanında kazanan- lar belli olmuştur. Kazanan - ko. misyoncular dört kişidir. Bünlar Cevat Çiçin, Müuzaffer Yenen, Sırrı Emilsili Rıza Akbaydır. Malyet memtrlarından kaza- nanlar da Fehmi Örücü, Ekrem Işday, Muammer Yegül'dür. [Spor Belediyenin israrına karşı Otohüs sahipleri İliraz ediyor İstanbul ile Beyoğlu arasında. ki yollarda kalabalı; için belediye bir müddet evvel bir karar vermiş, cumartesinden iti- baren bu yollarda işleyen otobils. lerin Dolmabahçe yolunu takip e- derek Beyoğlurla çıkmalarını bil- dirmişti. Otobüs sahipleri aralarında toplanarak belediyenin bu kara. ma (tiraz etmişler; bu takdirde hiç bir yolcu bulamıyacaklarını söylemişlerdir. Otobüs sahipleri, belediye ka- | rarda ısrar ettiği takdirde otobüs işletmekten vazgeçeceklerini de söylemektedirler. o Samsun vapuru hareket etti rsin, Antalya, İskenderun T Akdeniz limanlarımızda ken ihracat eşyalarını naklet- mek üzere Denizyolları - tarafın. dan kiralanan Samsun vapuru li. manrmızdan bu limanlara gitmiş. tir. Haber retikimizin tertip etliği maçlar Haber. refikimiz tarafından zelzele felâketzedelerine yardım maksadile tertip edilen maçlar hakkında görüşmek Üzere da. vet edilen 10 klübün murahhas. larr dün akşam Beden Terbiyesi İstanbhul bölgesi merkezinde bir toplantı yapmışlardır. Galatasa. ray, Fenerbahce, Beşiktas, Ve. fa, İstanbulspor, Beykoz, Sişli Beyoğlusnor ve Kurtuluş k üp. leri bu tufnuvaya iştirake k: rar verdiklerini bildirm!şslerdi Müzakere neticesinde &u esaslar kabul edilmiştir: Müsabakalar önümüzdeki cu. martesi ve pazar günleri yapı. tcak ve bitecektir. Cumartesi Sişli Beyoğlusporla ve Bevkoz - Kurtuluşla; nazar günü İstan. bulspor . Güneşle, Vefa ile ve Galatasaray bahce ile karşılaşacaktır. Takımlar, oyuncular hesusun. da serbest bırakılacak, lik mar. Tart ahkâmı mer'i olacı Bildistisna kimseye davetiye verilmiyecektir, Bu eşaslar kararlaştıktan sönra, müsabakaların tertip ve idaresi icin, Haber gazetesinden bünti Yeni ithalât eşyası geldi Dün Uzmazımıza mi mik- tarda ithalât eşyamı gelmiştir. A- merikan bandıralı Exflorer vapu- Igae_c Muhittin, hakem komite. | riyle bilhassa, madeni yağ, - oto. | sinden Nuri Bosut, futbol heye- | mobil aksamı ve lâstiği, pamuk tinden Muhtar. let ajanı demir eş: kiryevi Fuat Ramazanoğlu, Kıztlaydan H_!u_zıdi_ Taksim stadyomu mü. şigıru Necib Şahinden mütegek. kil bir komite seçilmiştir, Dün geceki ziyafet! Beş gündenberi şehrimizde bu. lunan misafir Macar futbolcuları ecra, baya ve verhik, röntget, fo. to film ve Camları, radiyatrön, e. lektrik malszemesi, sinema filmi, ensülit tahtası, yazı makinesi gelmiştir. En mühim ithalât eşyasını Ro- manya bandıralı Transilvanya va- puru getirmiştir. Bunlar boş çu- şereline dün akşara saat 8 de Par- | YAlardır. kötelde bir ziyafet verllmiştir. AT Macar konsolosu ile beden terbi. Kütüpbhanelerin yesi erkânı, gazeteciler ve Türk * Macar futbolcularının hazır bu- Tündüğu bu toplantı samimi bir hava içinde geç vakte kadar de. vam etmiş, bu arada Macar kon- solosu ile başkan Feridun sporcu. Jara hitabede bulunmuşlardır. Macar futbolcuları Erzin- can felâketzedeleri için bir. maç yapmayı teklif elliler | ... v aa mayna dün z Dün akşamki ziyafette Macar | rünüm âltından geçerken köprü konsolosu sporculara bulunduğu | nün iç tarafına çarpmış, delin İnl:bedo ercümle ;u"yk demiştir: | su almağa başlamıştır. Liman iş- ı-nnıEm?“:;ı _fdâkeu :'îxkri şek letmesinin 11 nümaralı romorkö. cessir etti. Dost Macar - fut- | ü tmaktan kurtarmı bolcuları hasılâtı tamamen felâ- :b':î:m:l? ğ ketzedelere verilmek üzere bir yardım müsabakası yapmaya ha. sırdır.” Muhterem konsoolsun ve dost Macar kardeşlerimizin bu teklifi bütün sporcular tarafındanı mem- nuniyetle karşılanmış, kendilerine bu vesile ile İstanbul bölgesi ve Türk sporcuları namma bir kere daha teşekkür edilmiştir. tasnifi işi Köütüphanelerin tasnifi ile meş. gul olan beyet, mıntaka mintaka dolaşarak buna ait hazırlıklarını tamamlamıştır. Heyet raporunu Maarlf Vekil. Hiğine göndermiştir. T Bir mavnanın dibi delindi Yeni Neşriyat: — İktısadi yürüyüş İktisadi Yürüyüş — İkinci — sayısı neşrolundu, Günün iktışadi hareket. feri salâhiyeftli kalemler vasıtasile bu mecmuaya intikal otmektedir. Yazı. farı canlandıran resimler meemtanın değerini arttırıyor. Taysiye ederiz, # * &© Avet — 44 üncü - sayımı l 3e5l (Avcı) avcalık, — atıcılık, n:xhğ:î:d..â;;î:::;:l:î mecmuasıdır. Bu faydalı mevzular Kisdüğundan açıkta kalan müba- | töttinde uraşan mecmun kendisine girlerden otur tanest taşrâ müba- | *& tatir bir hikâye cazibosini de. le- girliğine talip olmuşlardır. min etmiştir. Tavsiye ederiz. Bunlar hemen vazifeleri başına ft d gönderilecek, diğerleri de boş|. Yücel — lik ve sonkânun sayızı kaldıkça maaş almak şartiyle a- | Mutadr olan zengin münderecat ile #ami iki ay içinde ya posta idare. | Sikmıştır. (Eiza göre 'Türk edebiyatı si tarafından istihdam edilecek, | tarihi) başlıkir ük yazımı Divan ede. yahtt münhal mübaşirliklere yer. | biyatınım, —Tanzimat — edebiyatınm, leştirileceklerdir. Fdetiyatı cedideüin bizim edebiyat tarihimiza hâkim olmalıdır. Ascl böy. te bir tarihe girmek Hakki meselâ Kul Mehmette, Köroğlu Değtanında, ——Ankara 2-1-940 ÇEKLER Ümmü Sinanda, Pir Sultarı Abdalda- dır. Ötekilerden önce, Karacaoğlanda, Aşıik Omarda, Kaşılıçı Kul Mustafa, Ahmet Dede ele almmalıdır. “Türk 1 Sterlin Ungiliz) Edebiyatı tarihint hazırlamaya me. 100 Dolar (Amerika) mur heyet gü — ve bu feragatli çalış. 100 Fransız fraokı yaanın mahşulü eserlerin Iyi görülen 100 Liret (İtalya) fastilarını bir araya getirip, Bazıra 100 İsviçre frankı konmalla Jktifa etmemeli, Türk do 100 Florin (Felemenk) biyatı tarikinin başlaagıcıı, tertibi. 100 Rayşmark (Alman) (, tasnifini mesele olarak ele almalı 100 Belga (Belçika) ve salâhiyetli hiükünilere varahilme. 100 Dırahmi (Yunan) lidir.,, 100 Leva (Bulgar) Makale, - Cint tonirlerle mistikleş- 100 Çekoslovak kuronu meden Önce epik bir Türk edebiyatı 100 Pezela (İspanya) olduğuna ve Türk edebiyat: tarihinin 100 Ziloti (Lehistan), buradan baştayacağına kanl bulun. 100 Pengö (Macar) 100 Ley (Rumen) 100 Dinar (Yugoslav) 100 - Yen (Yokohama) maktadır. Bebçet Kemalin güzel bir gifri, Tbnl 100 İsveç Kurona 100 Rüble (Maskova) Sinanm Yahudi olduğru iddiasını orta. ya atan Fraasız mübolllüne veriler Esham ve Tahvilât Erganl 1978 | Pevap ila (Tatarcık) tenkidi bu sayı- Stvas — Krzurum VI 19.10 30 mübaşir taşraya gönderildi da çıktı, baldıçılık 1353715 z310 0965 B1575 81105 nn başlıea münderecatmı taşkil eder. Zayi 4638 numaratı — arabacı ehliyetna. memi zayi etlim, Yenisial çıkaraca- Bımdan eskisinin hükmü yoktur. Ahmet Tokdemir Bağî)ış Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk - algınlığı | — B Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser Lüzumundt Günde 3 Kaşe Alınabilir. " — | Askeri Fabrıkatar Satınalma Komisyonu ilânları l Tahmin edllen bedeli 313.5 lira olan aşağıda yazılı beş kalem sebze B kırköy Barut Fubrikası Muhafız Bölük kilerinde teslim gartile Sahpaz Askoert Fadrikâlar Yollamasmdak! Satımalma Komisyonunca 5/1/540 Cut günlü saat 15 te pazarlıkla (hale edilecektir. İsteklilerin muvakkat temin'ali olan 23 llra 52 kuruşu her hangi bir mat! müdürlüğüne yatırarak alacaklâff makburzla birlikte mezkür gün ve eaatte komlayonda görülebilir. Şartöf” meler her gün somlayonda görülür. (10755) İ ö D00 kilo — Soğan v a Lahana Si ea Pirasa 1800 » Patates 1500 , Ispanak ... Tahmin edilen bedeli 3916 lira olan aşağıda miktarı yazılı 13 kalem ld Balıpazarında Azkeri Fabrikalar Yollamasındakl Satmalma Kömisyol 5//0 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla salın âlınacaktır. Evsaf şartii” meleri ber gün komisyanda görülebilir. tTatoklilerin 203.70 lirayı her hangi bir mal müdlürlüğüne yatırarak gi cakları makbuzla birlikte mezkür gün ve saalte Komisyonda bulunmalar" (10785) Kilo ı Cinsi Kilo Cinsl 1600 Piziaç 3200 Bulgur 1200 Sadeyağ 450 Zeytinyağı 1200 Fasulyo $00 Notut 260 Yeşil mercimek 400 Kuru kayısı &40 Karu üzüm 1260 'Tat geker 800 Tuz 560 Zeytin danesi Sabun * &. * 16 Kalem Çelik Almacak Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 16 kalem çelik Axkert Pabrikf” lar Umum Müdürlüğü Merkerz Satınalma Komlayonunca 10/1/940 Çarşamib” güzü zaat 14 de pazarlıkda ihale edilecektir. Şartaame (2) lira (75) Kuruf imekabilinde Koratayondan verilir. Taltplerin muvakkat teminat olan 4007 lira ve 2400 numaralı kanünun 2 ve 8. maddelerindeki vessikle Ki olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret OĞt vesikasile mezkür gün ve aaatte Kamilsyona müracaatları. (40801) “Devlet Demiryolları ve Limanları işletme. Umum idaresi - ilânları Muühammen bedeli 10000 lira olan Makkap motörleri ve teterrilaii 14/2/1M40 Çarşamba güü saât 15,39 da kapalt zarf usulü ile İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iztiyenlerin (750) llralık muvakkat teminat ile _’ tağl ettiği vesikalsrr ve tekliflerini aynz gün saat 14,80 a kadar Komltff” Retaliğina vermeleri lâzımdır. Şartnamoler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, maydi”” paşada Tesallüm ve Sevk Şeftiğinden dağrtılacaktır. (40719) İst.P.T. T. Umum Müdürlüğünden: ; İdaremiz iki Nodı deniz matorbotünun tekne tâmiri işi açık eksil meye konulmuştur. Eksiltme 10/1/940 tarihine rastlayan Çarşamba nü saat 14,45 te B. Postabane binası birinci katta P. 'T. T. Müdül odaxında toplanacak Müdürlük Alım Satıra Komisyonunda yapılacak Keşif bedelı 540 lira, muvakkat teminat 41 lira 25 kuruştur. Taliplerin olbaptaki keşif verşartnamesini görmek üzere çalltfı günlerinde mezkâr Müdürlük idart kalem levazım kısmına, eksilime &âi ve saatinde de muvakkat feminat makbuzu ve ba,gibi işleri yapma' gefe olduğuna dair bir makamdan elinde mevcut olması lâzım gelen yesik? İle komisyona Müracaatları. (INI"/ ŞAİ İstanbul Belediyesi Ilanlar! Yangınlarda İtfalye Santrallarınm mühim olan varifelerine mani ol0 Mmak için Beyuzıt veyahut Galsta yangın kulesine telefon edilmesi rict . nur. () —_—____—__/ ; Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğünde"' Vilâyetler teşkllâtı memurtukları için 4/1/040 da yapdlacağı gân &* len mürabaka dmkihanı gürülen lüzum üzerine 31/1/040 tarihine brakili” NAân olunur. İstanbul levazım âmirliğinden: Eyüp Defterdarında 1 numaralı Dikim evinin çorap atölyelerinde kincler için ihzar edlen bina dahilinde zati çorap makinelerije çalışmak yenlerin Deflerdarda 1 numaralı Dikimevi Müdürlüğüne müracaatlari- (10894) , iuahlrr Kizi BO Ümmum Neşriyatı İdare eden! Refik Ahmet Sevengil () vW y SAHNINI * ASN US Racıldıdı ver: VAKIT Mathaatt

Bu sayıdan diğer sayfalar: