25 Ocak 1940 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

25 Ocak 1940 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 — VAKIT “ 25 İKINCİKANUN 1840 Kız mektepleri arrasındc_ı Dünkü voleybol müsabakalar Ha y nün İlk sürprizini yapmış oldu. ÇAMLICA - İSTANBUL LİSESİ Günün son müsabakası Çamlı - ca ve İstanbul liseleri arasında ol- du. Çamlıca lisesi: | — Süheylâ, Fatma, Piraye, Lütfi- l ye, Güner, Nurünnisa, İstanbul: Selma, Ülker, Hatice, Sadun, İdâl, Melel Oyun büyük bir n içinde başladı. Ve ilk dakikalarda herkes seçen senenin şampiyonu olan İs- tanbul llsesinin bu maçı: muhak. kak kazanı di. Fakat Çamlıcalılar çok gi bir oyunla İstanbul> lisesini sıkış- tırdılar ve uzun — bir çekişmeden sonra ilk seti 14-16 kazandılar, İ- kinci set de büyük bir heyecanla başladı, yonu İstanbul 6-15 kazandı, dığı zaman heyecan bulmuştu. Fakat ha lstün bir oyu nin şampiyonunu 15.1 müsabakanm en tna bugün de Çapa Kiz m mektebinde devam edil- k müsabaka — İştiklâl ve Kız Muallim mektepleri takımları a - rasında yapıldı. lar şöyle teşekkül etmiş- Jâl Tisesi llâ, Türkân, Mediha Müfide, Vedia, İrfan, 5 kazandı. İKİNCİ MÜSABAKA Şişli Terakki - Cumhuriyet lise- sında- yapıldı. Takımlar Çen senenin şampi, lisesi ikinci seti Üçüncü set başla- son haddini mlealılar Ca: geçen sene - kazanarak takı olduklarmı bir kere daha göster- küvvetli miş oldul. NEDEN Bütün mütehassıs diş tabibleri RADYOLİN diş macununu tavsiye odiyorlar? Çünkü RADYOLİN Dişleri beyazlatır. Diş etlerini Dişlerin çürümesine mâni olur. Ağız kokularını defeder Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra günde üç defa fırçalayınız. kuvvetlendirir. Muhtelif sergilerden 18 diploma, 24 altın madalya kazanmıştır. drima kullanmız. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 — Müteahhidi nam ve bebibina açık eksütmeye konulup talitil çık un 30,000 adet 2 Noli Fin: nelkânun 1940 Pazartesi günü aht (18) da Ankarada P. dürlük binası alma Komlayonunda yapılmak üzere milnakasası ön gün uzatılmıştır. Aki Batın. Muhammen bedek (12500) Muvakkat teminat (907,5) liradır. teminât makbuz veya banka mektubu ile ka- h mezkür gün ve saalte o komlayona müracaat 2 — İmtekliler muval nUNE vesikalarını — hâmaf klerdir. 3 — Şartnameler Anktarada P. T. Hanında P. T. 'T Ayniyat şübe cektir. (337) T. Levazım, İstanbulda Kınacıyan müdürlüklerinden parasız olarak verile. (8179) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi İlânları 730000 adet t 15.20 da kapalı zarf Muhammen bedeli 10980 tira olan 1940 Pazartesi günt aı binas. Bu içe girmek Istiyenlerla (RZL.25) Uraliık muvakkat teminat ile kanu, nun tayin ettiği veaiiraları ve tektiflerini aynı gün saat 1430 a kadar ko. misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. akamlı ü Üe Ankarada tdara işaret 1 da satın alınadaktır. nk Ankarada Malzeme dalresinden, Haydarpıa den dağıtılacaktır, (455) Şartnameler parasız şada Teselltim v k $ VAKİIT matbaası Kitap kısmını yeniden tanzim edip açmıştır Kitap, mecmua, gazete basar. Tâbiler namına dizgi işleri alır. Tise adı. Hlk seti Cum- kinci seti Şişli Te- 12, ve son seti de 15- 5 | f&kiepler arasında Bu hafta yapılacak fut- bol ve voleybol maçları İstanbul Mektepleci Futbol ve Voleybol Lik Heyetlerinde: 17-1.1040 Cumartesi günü ya pilacak maçlar: rakki 15 - dün g Saha kömiseri: F. Acarkan, İs tiklâl L. . Erkek M. M. saat 13.30 hakem İ. M. Apak. Işık rüşşafaka L, saat 14.40, A, Âdem. ŞEREF STADI Sâha komiseri: Nuff Öra, Hay. L. - Tica hakem ür, Lisesi saat 14.40, hi kem: N. (Gezen. 27.1-1940 Cumartesi gü pılacak voleybol maçları: BEYOĞLU HALKEVİ SALONU Saha komiseri: İ riye L. . Kabataş L bakem: T. Kember - Yüce Ülkü L, saat 14, hakem: T. Kember. Boğaziçi I. . Vefa Lisesi saat 14.30, hakemnm T, Kem- ber. 8â; Taksim T. devrilen itfaiye otomobi Vazife kurbanı itfaiye'cıf MA öm Bayramın birinci günü Bostancıda bir yangından dönerken ki efratltan ağır ya ki gün kaldırıldığı hastanede ölmüş ve dün & itfaiyeciler mezarlığnma gömülmüştür. Fedakâr y 20 ilaymda hâdiseden çok müteessir olan Vali, şehit meclisi a. zaları ve meslek arkadaşları bulunmakta idi.. | üldü Kamus Herkese lâzım olan mühim eser Yeni çıktı Suliş yerli VAKİT Kitabevi iye Sigorta kginden: Esaa nizamnamemizin Eksperleri Birli- 5 inci mad. dexine tevfika bulunma: gününe 14 te Biri t kongreainde üzena ( mizin 30.1.040 |— ü Dr. Necati Atasagun Sabahları 8.30 a kadar: akşar srr 17 den xa âleli Tayyanı An. Dalre 2: No. 17 de hastalarımı #Teletfen - ZA0SN) nekapıda cena. kabul eder. en Balı günü saat ve bütün ağrılarını derhal keser Lüzumunda günde 3 kaşe almabilir inhisarlar Umuf Müdürüğünde Mühammen — çÇ 15 bedet teminatı Miktarı — Lüa Lira Kr. 56 tan — 4760 T — 15000 y126 325 ı7 Ctnet Kirik picinç Calvaniz bidan Pirinç mücellit hurufatı — 6 takım 1-6 ü kalem malzeme gşartrame ve resimi mucibince kizalarında gö6” takım pirinç mücellit hurufatr müteakhidi nammms lerle eksiltmeye konmuştur. r Muhamım be larımda yazııdır. HI — Pazarlı 17940 Pazarteri güz yant şubesindeki A unda yapracaktır. IV — Hurufata ait Tisteler ve şa resimler her gÜR şübeden parnstz alırabilir. af leri, muvakkat teminatları, ekstitmt aaatler: Kabataşta Levatlif # n Komleyı tname tayin edilen gün lerin nine paralarile birlikt 'TIŞ BANKAS 1940 küçük cari hesapli İkramiye Plânı Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 AğU' 1 İkinciteşrin tarihlerinde ynpılacuk"r. elli M’ Tunanlar keraya dahti edileceklerdir. Kumbaralı ve kumbarasız hesavlarında en az 1940 ikram'veleri aa aa eli anaraz 1 det 2000 liralık — 3 1000 o 500 12 8000.— 40 4000.— 75 8750.— 210 5250,— 2000,— lir 8000.— « 8000.— Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalr miş olmaz, ayri zamanda taliinizi de dene zE — a SAHİNİ : A*"",r,p Hasıldığı yer: VARİ ) Ürmum Neşriyatı Hdare eden: Refik Ahmet Sevengil

Bu sayıdan diğer sayfalar: