4 Eylül 1940 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

4 Eylül 1940 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— Bu kuponu kesib saklayımz —— -— VAKIT KITAB KUPONU Mi Tertlb 1 den 28 ge kadar kupom - toplayıp & | Mdaremize getiren — okuyucularımız — 162 ——— kuruşluk altı kitabı G0 kuruş mukabi: 4 Tinde alacaklardır. Taşra okuyucularımız tılmaktadır. aa | Ayrıca 15 kürüş posta - Gcreti gönder- Bu piyaago Teelidir. _ı da çekilecektir. (En büyük izmir belediye reisinin ziyateti İzmir, 3 (A:A.) — Doktor Behçet Uz, Ordu Müfettişi General Abdurrahıman Nafiz Gürman şerefine Fuar gazinosunda bir ziyafet vermiştir. Teşkilâtlı Türk gençliği Yazan: ASIM US Gençlik klüplerinin açılması Münasebetiyle bedea terbiyesi ge- Rel direktörü General Cemil Ta. | Derin Milli Şef İsmet İnönü'ne, Başvekil Refik Saydam'a çektiği telgraflarla bu telgrafların cevap. ları memleketimizin milli ve içti. Mai hayatında yeni bir merhale. Bin işaretleridir. Bu i ü Bösterdiği ü çli. #inin teşkilâtlanmasıdır; her şey- den evvel Türk vatanının masu. Biyetini, milli varlığın emniyeti. Ni ve istiklâlini kendisi için mu- Mariyu TRANSILVANYA - DA BiNLERCE KöYLÜ Baltalar ve ve istiklâlinin emni. Yeti için kâfi gelmiyor; en yakm dost ve hattâ müttefik bilinen bir Memleket günün birinde birden- bire en kanlı bıçaklı bir can düş. Tanı kıyafetine giriyor. Bu ba. kımdan Avrupa harbine müttefik devlet olarak girmiş olan Fransa ile İngilterenin bugünkü karşılıklı düşman vaziyetleri ib- Tet alımacak bir misaldir. Her bi. Ti başka bir bahane ile bugün A Man istilâsı altma girmiş olan Memleketlerin halleri de yine o Mitali birer suretla teyit eden hâ. bir sey değildir. için Türk gençliği Türk va. E hazırlanıyor Maniu Cluj'da mukavemet komitesi reisliğine seçildi Romen hükümeti bir beyanname l tanının Türk milli” mevcudiyeti neşretti ile jatiklâlinin her an bir taraftan Cluj, 8 (A.A.) — Transilvan” ya - Röyter ajanstndan : 'Transilvanya'nın üçte ikisi" nin Macaristan'a terki aleyhin- de nümayişler yapılmasımım hü: kümet tarafından men'edilmiş olmasmına rağmen burada birçok (Devanış 2 incide) Laval diyor. ki: Fransa Zaferleriyle Avrupa idaresini eline alan Almanya il anlaşmaya çalışıyor | tehlikesine marsz kan | dülma gözü. tutmalıdır. Devletimizin harici siyaseti her vakit sulh ve Tüilletler arası dostluk — temeline beraber bu acı haki. İtütin 'değişimadiği 'da İyice bilin. melidir. Bir kere bu maksadı te. | f yeni yeni silâhlar Her millet kendi hayat, ve iştiklâlini muhafaza B tedarik etme Fakat bu yeni alahları yalaız |— “İki millet arasında m'dın, tayyarelerden ibaret hırp ihtimallerini Tanmamalıdır, Gençlik teşkilâtla- Vn da bu silâhlardan biri ve başlıcası olduğunu hârbin bugü- | he kadar cereyan eden safhaları | — göstermiştir. ğ terbiyesi genel direktö- Taner'in İsmet İnönü. kökünden söküp li# f şi“&li yağmurlardan Mahsul zarar gördü Bt:x—' 8. (A-A.) — İki günden. Yağan yağmurların zaytin Mahsul lüne faydalı olduğu kadar bulanan üzüm ve incirlere f 2arar yi Z erdiği tahakkuk etmekte, ğ VS Yağmunun ninbeten daba faz” Level , tar AEdiğr Manisada — oldukça za> Londra, 3 (ALA.) — Lef ajan. sı bil yor: Vişideki ...h:hıdulu gibi Kemalpazada İ tüşetlün Üçte biri ve Germen - hane, İttir mahsulünün üçte biri 1s- İşşftir. Kuru meyva ihracetçi - ç (*NĞi bu vaziyet kargzamda ih. ı..ı:')*ııımnı birar yükseltmeğe Biya , Yermiştir. Üzüm ve incir Syaalarmın da açılma zamanla- *NÜZ taayyün etmemiştir. ı miştir, Tedrisata başlamadan evvel * (Devamıs 2 incide) (| gelmiştir. 4 Amerikan muhabirle. | raat makineler rine nazaran, işgâl altında bulu- | bir dereceye getirilmesi için ica- mıyan Fransada mekteplerin açıl. | beden yardımlarda bulunmayı va. ması büyük merasimle icra edil. | detmiştir. hocalar ve ilk mektep muallim. | muızla vilüyet erkânı ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 1940 İDARB BV Ankara Châ İSTANBUT *Telgraf: VAKIT* Posta kutusiy 4Ât Telefon” ZISIS (YAZII » 24870 (ldarey * A | İstanbul mebusları i Beyoğlu Halkevinde Ev mensupları memleket müdafaasının icab ettir- tedakârlıkları ifaya hazır olduklarını bildirdiler | Parti ocak kongrelerinde (MilliŞefetrafındaki çözülmez Anlaşma yapıldı AMERiKA ingiltereye 50|Geçen hafta 293 torpido muh- tırpanlarla harbe| ribi veriyor Ruzvelt beynelmilel vaziyetin Amerika i tehditkâr olduğunu söyledi Vaşington. 8 (A / Bugün Ruzvelt, Ameriki Birleşik devlet. leri ile İngiltere arasmda bir an- laşma yapıldığıı ve bu anlaşma (Devamı 2 incide) | tetkikleri Dahiliye ve iktisat Vekilleri Hasta yatan Bursa vilisini ziyaret ettiler Bursa, $ (A-A.:) — Şehrimizde bulunan Dahiliyo ve İktısat Vekil. leri bu sabah romatizmadan muz. e tarip olarak hasta yatan valimizi Çekirgedeki — evlerinde ayrı ayrı Ziyaret etmişler kenditile uzun müddet görüşmüşlerdir: Mütcakiben İxtmat Vekili Meri- nog fabirkasına giderek fabrika müdürleri tarafından karşılanmış- tır. Vekil, fabrikadaki bütün pav- yonları ayrı- ayrı gezerek tetki. katta bulunmuş ve burada yapıları işler hakkında alâkadarların . ver. diği izahatı dinlemişti Cü | lâyet, bolediye, kalk partisini zi- yazet eylemiştir. ilinin tetkikleri y A:) — Şehrimizde bulunan Meliye Vokili Fuat Ağra- İr dün göhirde bazı tetkikler yap. miş, garaj santralı ve çocuk has, tancsini gerzmiştir. Fuat Ağralı ak- şam üzeri de vilâyoti, belediyeyl partiyi ve defterdarlığı ziyaret ey- lemiştir. Ziraat Vekili'nin Yozgat'taki tetkikleri Yozgat, 3 (A.A.) — Dün Kır. şehirden Boğazlıyana gelen Zi. raat Vekili Muhliş Erkmen ken. disine mülâki olan valimizle bir. likte köylerde zelzel de bulunduktar sonra Yozgada Ziraat Vekili hıl.knmd: teşekküller mümessil. leri ve vilâyet erkâmı ile' görüş. melerde bulunmuş ve şehir âatel. yesini ge ve bu atelyenin zi. Tini tamir edecek Mühlis Erkmen, müteakıben, şehrimizden ayrı ış, mebusları. tarafından uğurlanmıştır Vekillerimizin  mıntakası | » ı olan Peyik nahiyesinde tetkikler- bugün |( birincl çekilişten ilibarca takip Milit piyangonun üçüneü tertip idaci ait tama biletler (2) ve yarım biletler (1) İlzaya su li Piyango keşlaraı; 7 eylülde İzmir eaternasyonal fuarın Akramiye olan 40000 Hrayı belki di ettiğiniz. biletin ni marası kazanacaktır. Biletlerinizi şimdiden — değişti| inlr.) * YIL:23 * SAYI: 8137 NB (Di diği îînfbğ'loyc kadar 23 Alman tayyaresi tayyaranin düşü- rüldüğü anlaşıldı Londra, 3 (A.AJ) — Röyter: Bugün Londrada verilen alarm işareti esnasında B. Ç Halifaks, Eden, vood, diğer kabine âzaları harbin bi yık | ümü münasebetiyle Vestmisne |) üinde yapılmakta olan hu- bulunuyorlardı. Polonya başvekili Sikorskinin sözleri Birleşik Devletleri büyük elçisi B. Kennedy de b. Buğün Lo: cumlarının merkez noktasını t etmiştir. Fakat Almanlar, İngil avcr tayyareleri ve hava dafi ba- taryaları tarafından geri püskür. tülmüşlerdir. İngiliz avcı tayyare- leri Londr takası üzerinde bü- tün gün devriye gezmişlerdir. (Devamı 2 incide) “Polonyalılar nihai zafer- den emindir,, Almanlar Polonya Almanya propaganda | harbinde 100.000 ölü vermişler Londra, 8 (A.A.) — Pat ajan sından: Times gazetesi, harbin yıldö- nümü münusebetile, başvekil vo başkumandan general Sikofaki. nin bir mülâkatını neşretmekte- Göbelsin nutku Kat'i hesap- görmek zamanı yaklaşıyor ! “Almanya ıblulun_ın tesiri altında değildir,, General, bu ülâkatında Po" lonyalıların bir sene muharebe" del'ı_ sonra hattı hareketlerini değiştirmemiş olduklarını söy. lemektedir. Arazilerinin düş- şnuılar tarafından muvakkaten işgal edilmiş olmasıma rağmen Polonyalıların kalbleri hürriye" te ve istiklâle sadık kalmakta” dir. Fransanm Uğramış olduğu relşkeün Polonyalıların zihniye. tini değiştireceği zannedilmişti. Almanlar, kendi iradelerine 3 İstanbul Mebusları toplantıdan sonra izaz ediliyorler (Yazısı 4 üncüde) Mısır kabinesinde tadilât Başvekil Dahiliye Nazırlığını da üzerine aldı 5t yapıldığt ' bildirilmektedir.' Başve - kil verhariciyo nazırr Sabri Pasa, dahiliyeyi de uhdesine almış v& dn- hiliye nazırr Saadist İlderi Nokra- gi Paşa, maliye nazırlığına gotiril. miştir. Evvelce maliye nayırı olan Ha, mit Süloyman Bey devlet nazıri olmuştur. Askeri hizmet müddeli uzatılıyor Bolgrat, 8 (A-A.) — 8tefani - jansından: Yugoslavya ordu ve donanması. min teşkilâtında “yapılacak mühim tadilâta müteallik bir kararnamo neşredilmiştir. Yapılacak en mühim fadil, as. Muti bir hükümet ihdas etmeğe (Devamı 2 incide) — .. Minare Meşhur Volter der k Tüktür. Hiç bir vakil Mez. Bununla ber: larca insanm kendis: larsa a lmlhaî hoş görüle etmiş olan bir adam kı huna gülmekten başk: üphesiz ki bu Vâk bakımından ki Mütalea tatbik edilebili addediler. Ajansı bildiri: k Alman Pmpıgnnd_:: nazırı Göbels, dün Kaloviçe gelmiş ve garkt yukarı Silezyanin kurtuluş: ümü münas Makçası olur. Günlerin peşinden : a Her türlü ahlâks sahtekârlıkların bir usturuplusu, bir Birkaç gün evvel Ankarada boş Yattan aşağırya satmak suretiyle bir adam bu kabildendir. Bu adamın suçu suyu rakı di lesinin pek açık olmasıdır. Eğer terkos . $i Hi Alemdağı suyu, yahut diğer bir iyi men Senelerce bu sahte ticarete devâm edebili hizmeti müddetinin uzatıl- na müteallik olanıdır: ve kılıf inde pek biçare bir n;ı ir?,, nsız filosolunun h bütün hal! u, bir de beceriksizce e rakt ıjoldı_ımp toptan (i aldattığı için tevki: Yugoslavyada ea eee BŞ A

Bu sayıdan diğer sayfalar: