1 Ocak 1941 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

saklayı #mirde yakalanan mulitekirler emir, S1 (A.A) ik İnt p b kömürü b NE Göğü hali simaktan imt len beş ki: ç 1941 & vin: 24 4 SAYA sas - tkr sunni adliyeye Yerilmişlerdir. İDARE EVİ: Ankara Cad. İSTANBUL *Telgraf: YAKTI» Posta kutusu: 48* Telefon: 71418 (Yazık esi rey © Bu kunonü kesik niz 1 m g: Jarti namzet itecek mi? mali hakiki bir sulk çi k mi? İs yok a harp me yn arici ola; &kkul bihverinin İtalya | ikleri İngilterenin A” ani di hazırlıkları Britanya lan ayine bu is mng en ve e me iğde yri Ea; Mi uğ teprakl; Fk icabında şimali Halya enel başkanlığı divanil pe Herini ilân etli Etem İzzet, Benice Nurullah Esad Sumer Ankara, 41 (A.A,) — C.H. P. genöl başkanlığı vekâletinden teb. liğ edilmiştir: Boş mebusluğuna umumi murakabe heyeti azasından Siyasal ir ini Süm: Bolu mebusluğuna na Maliye yn eek işle Sait Siren, Çankırı mebusluğun msun dahisi Avni Doğan, Diy bakır mebusluğuna Garrkpağa e astanesi emrazı akliye ve asabiye mütehassısı Dr, Ahmet Şükrü Emed ars mebusluğuna da Sontel- graf gazetesi sahibi Etem İzzet Benice genel başkalık divanmca par. ti yi olarak seçilmişlerdir. ikinci müntehiplere > > Bi ederim, P, genel başkan vekili vekil . Sekiz ıhtikâr doya mahkemeye verildi Üç Yahudi ortak ye > liraya mahküm O Münhasıran milli yatla vi br müsa- nü il göre verilen ene meş- deresine de karar iştir, müddeiumi uavinle- gul 0 Ke kok kömürü üz€- Tini nil ethi Sezai, dün “de s m sinde ihtikâr ten. bir Kömürcü ee hâdisesinin dosyasmı as da de yaki , liye & ikinci ceza mahkemesine tevdi et- | mahk e pm ün mu iü hakeme olunmuştur. Bu da, Edir- Diğer taraftan asliye ikinci ©€ | mekanda kömürcü Bardik'tir, Mi eme, Kik e sorulma- sı için talik ol Toksim gezinosunda elerle eğlene sil r Yılbaşı piyangüsaE dün gece çekildi | 100.060 lirayı kazanan iatihti Diyarbakırda vi Piya: Yılbaşı piyannolarınm çek 1940 senesini1941 senesine bağ. ii layan iy eş e Milli “Pi- yangosi 'aksimdeki be. lediye e Bk Si halk kütlesi önünde çekilmi ti Ri Ebi ei veri alan kazancı mütemadiyen çoğalmakta- camlı kö: yapılmış ve radyo | dır, ile bütü ge yil Yay Türkiyenin açık bahtı, Sizin de Şİ am saat 23 > mış ve salonun içerisine sırala ie ahi dır Ke e n talihi 6 kürrenin içine toplar atılmıştır. VE vi yl Ba Sözü iletin taliine ve Ma Li yorum. Nİ sırada Milli Piyango müdü- hat Ali Üçüncü Mi Mi e. lerek sar yylemişi imdi Küre leri Slönecek ve tesadüf taliklileri di e cektir Bundan. sonra imei ii kilmesine A AıştIT, numarâlar şöyledir çe. Kazanan İçinizde kazanmıy ursa hi üzülmesinler. diki rez ile 104000 re muz bir kaç çelik kanat daha ği rasmı şükranla kaydedeyim laya'!ı Keçeli! yan ih anifi Moiz v n Jae > ami İMAN ali el an bir yor km se istemiş ve e ta vermekten dr ytekirlerin ayrıca Yazla fi i sene münasebetile Yeni Alman başkuman- orduya | “ga emri ii Şarelerini arıyar Akı yeni yılı oku. iğ kutlular ve rine milli ve in Nİ saadetler içinde 8 i bahs. bahtiyarlıklap 159739. 10 binler.h li radar tek “Berlin siyasi Dn e lr İp mahfilleri diyor kiz! Ürn 0 e arsin | gişiklik varsa 4 bin lira teselli mü- Bardiyacaki italyanlar Hâdiselerin inkişa- fını mütevekki.âne bekliyor

Keke 31 my — Uzak Şark ia ngiliz umit karargâhının teb- iz a ik isgarpta, Bardia kia e temadi” talyan gar nizonu imleri inkişafı müteyekki, e beklemektedir. uda, 5 Ken cephelerinde. devriyekimiz yeniden faaliyet göstermişlerdir, Sn ye: hâ lânı Liyon Radyosu Mareşal Palcuii aleyhinde bulunan Paris gaze: telerini takbih etti an 31 (A,A,) — Liyon Tad su, bugün yaptığı neşriyat, sıra” nt bazı Paris gazetelerinin Pe. bulunma-. ec Peten hükümetini tmektedirler, am ei r radyosu sp'keri, Peten sütmetinie hiç kimsenin emrinde olmadığını bevan etmiş ve galan ilâve eylemiştir: Bükümet, her ri manevi ee vei etlere hürmet edil: mesini ve herke, Mg devletin ve-ni- den kurulması gebirliği yi etmektedir, Pe meti; gittikçe daha, fözla Kim © halker bir Karakter İk Pe NN kâfatı alacaktır 0D g. hubaog renin mağlübiyetile neticelenecek Bir harbe sürüklüyor ğ (A.A, — Seyif iye 31 İLA İğülan; çekili. 5 eri. de Saatte altı, Y: ilmetre İnmeğe ir — sösesinin 39 un- inde söyledikleri, 0 Sİ- Gediz yaset etrafında şimdiye kadar ile-| sr Kğ gemi in Her Ti Sürdüğü mütalealai pek |iki tarafı b değildir. Yanı şi tedir de. ilir ki, vukta bariz hata. Er ve be oilazallık nok: sanlığı sefer izam edilmiştir. Bitaraflı. uzveltin mecra yanılmış oluğun Gediz nehrinin sularmdan mü yeni mecrada nakmakta körfezin& erler Ji pe bas. | ması ie ve Geri köyleri bu KE e değişmesinden dol öy İtemleri. #Wakat ti ya köylerile Menömen a- esilmişti ittik; Amerikanın gittikçe anla- ala Bl ii duğunu makta bulunmu hatalı noktalar arasında umumi- | olamamaktadır. Sular Çi? iÇ DNB: (A Berlin, e münasebetle A Yeni uae. egrettiği en Bi ig orduya MİRİ demiştir ad irde, ezci” Jül İ are pda el Yeni sen? el bulunmak Hin Bemçesine düşmüştü. kinden daha E meğlüp ede- © anmiZ Neğati Mili müca adi başın- 7. beraber, | dan sonuna kadar bir varlık olarak re için, Allaha yaşadı ve bu memleketin kendi. 1 den istiyebileceği her şeyi eri, ni S1 ÇA et i ma rek öldü, Bugün hayalimizin yaş- yen za müm me büyük | ir igözlerile: Anlaradı rmr ei kuv- b a onun Şaki İn heder Al A tiği Sn unun un her gün ve her şe- e Re a tir ki; | ye rağmen ilerliyen manzara kar e nihsi zaferö şısmda mesut bir hisle ka- de yk cesarE- nat çırptığnı ki gibiyiz. Ne- iz eğri ye ku cati mz Mp yarmlarımızı ai harbe di “i RE lde) ARİN üni a Hi Ükeileye d dünya, yz Klan ç Ni (Devamı var) ir. al uzveltin e dayandığı ğe ya' de sidip “gelmeleri Le. o! yet itibariyle su Cihetler nâzarı | şösesinin bu mecray?seninle görüş dikkati tedir? kısmı elim Midem 19 1 — Nasyonal » Sosyalizmin | nem: en hükü timaj Wi tisap adin bir hükümettir. ii Egede ovaları kaplı yan SULA çekiliyok: fek bir krs. İN anin iie ke Sürekli AN ve yüzünden — kışlık erit Sular sr çimin pamul 3 esiri aid la itedi ken ör ri Ne ili yeti mi şimeive kadar in edilmemiştir. Torbalıda da rüvsevlânten uman yekilmmrstr. Elele ye Meradiye. arasını demirvoluni kğ den sular alçaldığından ve amiri ile munyenesi de ikmal edi e normal tren seferleri baş ie ir m t d mesanllerın yep, wn. 'allakıyeli > m

Aynı gün çıkan diğer gazeteler