10 Mayıs 1941 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 5

10 Mayıs 1941 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dezaketsizliğime' KD bir. kardeşim Nm;ı'#hdı—ı. Birçok tm B Hakünsızlık. sika türlü Yak, Öözü TİR işidir. Şim. ::Mım gddi.şfk:. Weti Maştir, &e yüzüme ba- Jt'ümaı için ona . Ne göyliyope. ni elinim için, iki de akli mü. üş olduğuna ğ e.k:d'ı'h kaldırımdan M Sİ geçerek hize din TEv gördüm. Bun h Nedret olması, _1"51 geliverdi. kolunu çektim. varmışlardı. * Uzun 'dı?w' gok zayıf Vahay BÖZlü, Konugur. İ da tttiği zannedili. dah, Mün boylu, arka- | İk a 1 Zenç, kumral ve ON tfnışk ikatürcü ol. İ çetin yüzünü tanı. Sİzgi ile anlatabi. | K tr Şile, Almanlara Üa "” tiftikler ğ“l Satmlan 200 bin li- M"M.W" hazırdır. Bu Tin üklenecektir. Be. KON 13 g0 bankası tara. Ünden itibaren ö- yt0 bin balya tiftik n 36 binl tes. Yazan: Afif OBAY Ezdim: Kalın, earkık dudaklar üstünde iki kocaman gözlük çer- çevesi, Perihanın mükâlemeyi fransızcaya — çevirmesi — Üzerine onlar da bu dille konuşmıya bDaS. ladılar. İkisi de güzel bir give e ta. miz bir fransızca konuşuyorlar. dı. Yaşlısı bana kendilerini göyle tanittı: — Ben sporocu bir entellektüc- lim. Arkadaşım sadece bir entçl. lektüeldi. Fakat muhacırlık onüu da sıkı bör sporcu yaptı. Paria. ton çıkarken iki kigilik bir bisik. let satın akdık. Bu, ömründe hiç bisiklete binmemiş. Bir iki ısı_uıt cindi marifeti öğrettim. Benimle beraber yedi yüz kilo- metre yaptı. Bakınız, yürürken hâlA ayaklarının bir bisiklet pe- dalı çevirdiği zarnedilir. Ve arkadaşınıı sırtına iki defa vurdu. Öteki hatır için gibi gülümsedi. Sonra Perihant ko. casmı sordu. Genç kadın hikâ. yesini baştan başa anlattı. Onlara nerede - oturduklarını Jsı cevap verdi: — k bir ötelde İki kiği- 'a bulduk. Şimdi bisik. leti satmak istiyoruz. Bir müş. teri var, Ucuza gidecek ama ne yapalım. müfettişine baş —Niçin v vurmadıniz? O Liburr.'da oturu. ve bir kamyonla getirmiş. lde;ndz— n de Türk talebe varmi hiç boş yatakları yokmuş. Maa, mafih yakında Bordaya gelecek. ler, Buradaki muallim mektebin. da Türk talebelerine yer ayırmış lar. © zaman biz de oraya iltica ederiz. Bu sözlerden sonrma ıralnrmg: yine türkçe bür konuşmla î*uhn sıkmamak İçin ben de, L zin istedim. Ayrılırken ğ’eııh.ın ya, l.kurn:ı -( yordu. Artık İiğime Kizum kalmadi. öne ötekiler Hirağ ettiler: B Üne gidebilirsiniz. Kadın ol duğunya için side her halde bir yer bulurlar, Güzlüklü mutlaka Liburn'a raftardı. Porihi horllerin re söz verdikt Sarı bıyikli gene gerdi: S İ — Aziz mösyü, masını biliyorsanız iyonu VAr. plş':,i-liyh: arkadaşını işaret © fi vordü. z kai bu istihzanın farkında ağilmis gibi v $ dbf-x-lrlnnıxzrgyızuz. dedi, zayıf 'bir amatürüm. Maamafih kaybede- oek yaktiniz varsa Ve oyun bili. vorsanız buyurunuz. —» " gatrang kilmediğimi söyliye- rek yürüdüm. gatranç Oyna- burada şam. (Detamı ver) — Baba, kırak doğurdu? — Gözün aydı! kurtulduk. tan anayurda gel bir çöpe bile malik Hürriyet köyüne, -WP'"M'“ birine misafir ” R babasının aklı, lk-“:ı-r 'â'h:_ Mi yemek suretiyle tü- ydwpmmfâ_ Hamidin babası nn hayvan bakmaktı büğ; gayesinde hakikt bir RZ'“U" du. Anasiyle yanyana ,f"""u.ı'ı bu ceylânım : aa TU rada E Osman Nazır (16424) Evienenler Fatihte Evienenler : Derviş Ali M Kefovi sokakta otur ran Matbaacı — Şahap — Harosoğlu tie Katina, İngşaat okulundu idare memu- ru A, Kâmli Alkaç ile Bayan Münev ver, Kırkoeşme İtfalye C. de oturan ' mütenhhit Famazan Güner lle Gani- me, Sultanbamanı — Meydüncık No, 7 de Makinist Şakir le Laloli Çukurgeş me ayat apartımanda — oluran Şerife Yanıtmaz, Kaptan İhsan Hantal Te Reşide Karaer, Nevbahar — Kızılelma sokakta oturan Deniz atkeri H. Bur. hanettin Balabania Refika —Aydemir, Polis memuru Hacı Bayramı Anıl ile Meryem Nüzhet Derolur, Merken ler. Mevlevihane C. de otunan Azker O man Atalay ile Makbula Şenagaç, İr tanbul malmildürü Nuri Kayer ile W. Neriman Gürses, Kahveci Nuüri Güm szoğlu ile Fatma, Marangoz — Yaşat Lhtfi Acunml fle Musavver Güneçan, Kurduraar Salt Kemaleddin Beuzmez 9o Müzeyyon Düyükgürel, Şoför Bo kir Batm Olcayta tle Şefika Akkalam, Arabacı F Taptaş ile Fatma Öze merdane, Kamis: a Ahmat Özkut- Mata İle P. Safinaz Ağarimiş, Ma: M AlI Güreş ile V. Zahra Hayal, Sabuncu Kemal Tuskan ile Hamide Kaynarca, Şehremancli Ka- |jayet Bokakta oturan, dokumacı İs mali Büyükkale ile - Emine — Müasbo, Çorapçı Bensiyona Karusan ile Kaşel Tovi, Kundura tamirelei İ. Sadi Yen tür e Fatma Aktıma, Katarmal Mu: | harrem Demirkanlı e" Baniye Kara İ yekin, Srva öva fle Makbule Kahvest Ahmet Saysal le Emine Feve ziye Ti 4, Emekli Gazi Alpan ile Firdeva Uluküy, Çorap Yabriknamnda makinlet M. Hamdi Demirel ile E. Şe fika Ürtün, İnhisarlar — Matbassın Mürettip Bedrettin B. Ataman ile ye Bak'al. iaelğp aa gei Subeye Davet Yerti Eralnön! Askerlik Şubesindef; Yv. Atilm. bul 814 Hasan Rr va oğlu Abdülhamit Mazhar (16881) Yae. Atğın. İstanbul 316 Eant oğlu rangoz | Lwr, Tüm. Hasan oğtu Ahmet İhşan | Çakar 813 Tstanbul (16118): YA P. Tüm, Nurf oğlu Mazhar Çe- yebi (40R10) nin kayıtları tetkik odür | mek Üzere nülhiş hüviyet süzdanlariy" | b birlikte en krza bir zamanda gybes örkesatları ahai takdinde 1078 | at hükümlerine tü r. miza mi kanunun ee geakları İthn ol gu EMİN FİDAN FENNİ SÜNNET, KÜÇÜK CERRAHİ Pansıman, Aşılar ve Şiringalar Tel.: kabine 44305 let. Beşiktaş, tramvay cad. Brip Apartıman Bvi: Buadiye Tetasyon yanı. x 4 Hukuk Fakültesi Hüviyot varaka- | mi kaybettim, Yenisini sincağımdan | gekiatnin hükmü yoktur. Bervet Atalay y .. flgaz sakerlik şubesindeon — aldığımn askerlik tezkerem gde nüfas KküAğıdımı mayi ettim. Yenlisini alacağımdan ee kisinin hükmü yoktur. Beyoğlu, Taksim Merkes Lakan” tasmda 316 tevellitlü Sadık oğlu | Bthem Durak. (35165) (8570ü) men cebinde on parası vvktu Çiünkü kazandığını dağıtırdı; ılı ram eder, borç verir, kefalet ö. derdi. Menkuül mallarının — çoğu ariyeten verilmişti. Zâaten atı da kanabaya üzere — verdiği dostu, iyi bakmadığı, terli Bu İ. çindiği, vakitaiz arpa vcx—d_xi'ı $ gin ölmüştü. Hürriyet köyüne ekilmiş tarlalarına güvenerek, on parasız, yeni at almıya ge- mişti. % küyde sauhkleı* & vn;d). Fnkat ekserisi peşin para isti. yor, bir gokları da, ya malın fi. Yatını fazla artürıyor. yahut &* e gartlar öne sürüyordu. Yal- nra Hamidin babası kolaylık erdi- Rü—l Bak Şakir ağacığım, şu ma. la bak.. Allah için #öyle.. Kaç lira eder. — 85 lira eder. — Ren seksene veriyorum. Hem de parasını bir ay bekli. yorum. — Eikgik olma.. — Bu senin iyiliğin için.. Yal nez, basit, eheammiyetsiz bir şar- tam var, Hiğer parayr bir ay son ra ödeyemeraen, değerinin dört I KABATAŞ İSRELESİ | Yeni Neşriyat : met siye ederiz. | nın tanzimi Burası Arkeolojik

meydan olacak Dün, müzeler idaresinde —bir toplantı yapılmıştır, Bünkü top. lantıda belediye reis muavini Lâtfi Aksoy ile müzeler umum müdürü Aziz de hazır balun- mmuştur. Belediyenin Üsküdar meyda. nmr arkeolojik saha baline ge. tirilmesine karar verdiği malâm- dur. Dünkü toplartıda Üsküdar meydanının arkeolojik saha ha. line getirilmesi için müzelerden tarihi sütunlar ve kıymetli anıt. lar temini kararlaştırılmıştır. DATANZİM EDİLİYOR Belediye, Kabataş iskelesi ci- varını tanzim etmiştir. Belediye bu eivardaki halkım istırahatini temin maksadiyle meydanda bir de büfe kurulma. | sıma kurar vermiştir. Bu büfe. | nin şimsiyeleri de bulunacak ve i halk, denize kargı oturup İstira- | hat imkânını bulacaktır. | İIslâm - Türk Ansiklopedisi 18 Üüncü sayımı çıkmıştır. Bu cayıda Hazreti Ayşe bakkında Ömer Rısa Doğrulun mühim — bir yazım vardır. Bahahiye'den evlâdi Aygelere, Var şova Üniversitesindeki Kırım tarihi- ne asİL vesikalara müsteniden — Kırım hanlıfındaki Ayşe Bultanlara — dale krymetli malümat verilmiştir. Ahmet Ateyin neşriyatına “Bir tecavülzün iç yümü,, başlığiyle cevap bu nüshadadır. ö Tei İslâm Ansiklopedi üçüncü fasikülü | Maarif Vekilliğince — neşredilmekte | olan İslâm Ansiklopedisinin — üçüncü fasikütü çıkmeştır. -Müuhteviyatının büyük Bir kısmı, Samanımız ilminin mütalemlarına göre tashih edilen bu fasikülde, yeniden kaleme alımmış madâater de büyük bir yekün tutmal tadır. Türk Kültür Alemini pek yakme dan alâkadar eden M lar üzerinde Geğerli Alimlerimizin büyük bir me. ga mahsutli olan bu araştırmaların tartip mrasiyle kaydediyoruz: Ahmeti, Ahmetli, Kara — Ahmet | Paşa, Bonneval Ahmet Paşa, Ahmat B. Hasan Puşa (M£ Cavid Huysun), Ahmed TİL (Enver Ziya Karal), Alr ot, Ahmed Vefik Paşa (Ahr 4 TTanpınar), Ahmaedi Mihe £ Ahmed Rasim (Sabri Beat Siya- | sKÜ), Şalr Ahmed Paşa, —Ahmed Yerevi, Almedi (CM. Funt Köprülü) Gedik Ahmed Paşa (Blükrimin Hali! Yımanç), Ansa, Akdeniz, Akhirar Bestra Darkot). Ahund (Zeki Velidi Togaa) ve Akçe, Akmer (İsmail Rak kı U | Testil eseri: | İ retle tave #lemimizin bu k ni Vütün karilerimize Beyoğlu Halk Sineması Bugün matine: (1) de, gecer (8) dot 1 — ÇEl kazı Cemlla #Türkçe,. ? — KRara BDev “Avantar, 8 — Kan Davamı (Kovboy). Sahibi: ASİM U8 Basıldığı yer: VAKIT Matbaası Umum nesriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevengil? ÜZ3A Tayın geîirdikleri' te biri kadar bana bir şey verir, yine bir ay beklerim. Şakir ağanın yüzü bulutlandı. Ağzından kısaca: — Vurun eğerini.. fısıltısı * Bir ay gözünü açıp kapayın. caya kadar gelmişti. Yüzlerce lira alacağından, müteaddit İyi fiğini gören abbaplarından bir santim elde edemiyen Şakir ağa, para almıya gelen Hürriyet köy- lüye: —« Parayı bulamadık ağa., — Canın sağ olsun. — İkiye basımış tosunum var. Versem bu seferlik! — Hayhay Şakir ağa.. Bana dostluğun lâzım. Kurnaz adam köyüne dönünce oğluna takıldı: — Bak Hamit.. Tüy, tosun do gurdu. — Safın baba 80 liraya kargı. lrk banü almryasm ? - Yok canım.. Ona daha do- kanmadık. İkinel ay Hürriyet köylü, Ça. nir köyünden tosunun anasiyle döndü: | ve Kemal ve ölü Hacor kocamı ve ııımııı'ı B VAKIT YÖ MAYIS Yot Üsküdar meydanı- Ü Tazanbul gümrükleri BENRÜTZünü Düz Satış Müdürlüğündeki sahipsiz eşya kapalı zarf usulile satılıyor Miktarı KL. Gn Değeri . Rr Yominatı n K, REF 865 D ıyıs 1868 600 18014T Faya etnst: Safı ipek mönsactt. L Yukarda evmafi yamlı eğya TO/E/SEL aat 13,30 dü 2540 sayrir Ku r:ı;::—ın:lîl::k:ırm sayıtı kanunuaun hükümleri dairesinde ı.._ıf"..n':':.' ş Tatekillerin pey akçolerini Wale günü öyleye kadar vezneye yatırmaları ve teklif mektuplariyle birlikte pey akçeleri makbuzlarını ve 2400 sayılr ka nunda yazılı vesikalarmı enlaş revdürlüğüze vermeleri Jammdır, Tele, 22719 iieçere üeüi dan a SA S SD Hnrp_O.ku_lunn havacı subay yetiştirilmek üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve kabul şartları. 1 — Lise olgunluk imtihanımı vermiş bulunmak. 2 — Aldızları mezuniyet diplomı et n ty goe a alarındaki kanaat notu İyi Vaya çei tyi 8 — Olgurluk dploma tarihinden eĞ Öölülk d Bir sezeden fasin müddet geği ) 4 — Bağlık Jurumu pilotluk Bizmetine müsalt olmak. 5 — Yaşları en yukarı 21 otmak, NOT * Bilâhara hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sağtık durümleri pilotluk sızifins müsalt görülmiyenler isterlerse barp okulunun Giğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir meesturiyete tAbi tutulmazlar, 'Pam Berbesttirter. Kendilerinin arzularına göre muameleye tâbi tutulurlar, Okul tedrisali 16 Mayıs ©41 de başlıyacağından talip olanların, bulan dukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Aâkerlik şubeleri, yap. tıracakları sıhhi nüxyenede müsbet netice alanlar evrakları le Harp Oku luna sevkedileceklerdir. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilânları ! | 185941 Tarihinden İtibareon: Fevkallde müvakkat tenallâtti tarifelere ait gersiti tatbikiyenin takrar sevkiyat bakkındaki & ve & imel maddeleri değiştirilmişlir. Bu tarihten tti- baram her hasgi iki Htasyon arasındaki nakliyata kabili tatbik olan tenzini tarifelere tevfikan meyridine gelen hamuleler tesellüm edildikten sonra is tenfilrse yeniden kaydettirilmek envetiyle ayur vegonlar dahilinde diğer bir istasyona tekrar sevkettirilebilir. 'Tokrar sevkedilen bumüleler, tekrar sevkedildikleri mahreç istasyonla: rına mahsun tarifelerden istifade edemez. Mevritle mukayyet bir teazilâttan istifade etmiş olun hamülelerin tekrar sevklerinde evvelki nakle ait üecret, nakli masafeninde kabil! tatbik tarife üeretina Torlâğ suretile refedilir, At için istasyonlara müracsat edlraslidir. — (2506—3589X Otel yapılmaya elverişli kiralık bina Ankara caddesinin er muteber yerinde YTovkalüde nazaretli ha- vadar ve aydınlık bir bina kiraldktır, Vakit gazetesi İdarohanesine mürmenat, Vazla v ve Belağın M. 80 llra kiymetli 1 ve Üyük mevklinde 130 Tira krymetli 4 ve Akeyrek M 10 llra kaymetli 1 ve M 25 ilra kaymetli 2 ve Ça- talçam M 80 lira kıymetli © ve eski ahılar M 30 Tira kaymetli 6 ve Ulm yol M 80 lira kaymetli 6 dünüm Kd ae at oe beş parça tarlının kabili tak» din olmadığından satılarak — yüyüm kenlesine dalr verilen karara — binasa BAD Sakı günü at 14 de mahkır me kaleminde açık artırma İle matı- lacaktır. Artırma gartaamasi 10.5.081 den itibaren açıktır. Almak — istiyen- ler yürde on nisbetinde teminat ven. meğe mecburdur. Muayyen günde - salon uldadan senra en çok artırama Üzerinde berakılır. Müşteri bir hafin Barfında parayı vermezse ihale bosu- tarak 18 gün müddetle yanldan artır. maya çıkarılır. Ba ikinci artarma da mde artıranın Üzerine ihale olu- nur, İKi ihale arasındaki fark ve fulz D önce alandan tahali elunur, İşba gay- Fi menkullerin Ihalesine Kkadar birik miş vergi borçinriyle dellâliyosi ala- na alttir. Müşteri şartnamede yılzılı < bütün şeralti kabal ve itiraz Bakkımı iskat oümiş sayılır. — Vazla malümat edinmek istiyenler mahkeme kalomlm da mevest Sil—6 dösyadaki yartın ülirder. (88768) Kütahya Sulh Hükimliğinden: Kütahyanın Ahıdlar K. den Battal oğla ölü Hacı Veli varisleri kau Şorl te ve karıı Hatloa ve kazt Hafize ve | ü Ka Emincuale Kküçük evlâdi Ayye | we Ö0 kızı Ayşe evlâtlari Motemet Ali Hümmet velisi Mehmet Arık ve aei | Veli odi Hüseyla yaylan mutasarrıf | oldukları mezkür köyün Çımar mevki- inde L30 ea ruhamı Tümeihadut B dönüm v ve AL #0 Bira Tüymetli ö M. 60 Hira kiymetli ? ve Özkenarı M 30 Tira Kaymetli 8 ve Çimardözt M. 100 Hira kaymetli 6 ve Kayaaltı M. 100 lira kaymedli ö ve Köyaltı M. 40 lira kay- meetli 4 ve Eyrek M 30 llira kiymetli 8 Çamurla de- n — Yozlaşmış 'Tosunla çifte koşarız. — Parayı yine vermedi mi? — Ay oğlum.. Daha — şubatta" yız.. Verse verse temmuzda... Müteakıp aylar beş keçi, iki guval buğday, beş dişi — oğlakla dönen açıkgöz adam, hazir sonunda parayı alacağı kana: le gitti. Fakat düşündüğ olmadı. Şakir ağa sızlanc — Ben bü parayı ğgim.. Borçlarımı muallime saplattım, Gelirimden çok tık. Gel sen gu tayı geri al!, AMA, meyi oli İstarbul 4 ünoü dera Memurluğundanı 940/2083 Paraya gevrilmesine kanar verülen garderop, aynalı tuvalet komedin, aye nalı portmanto 1 inci açık arttırması 41 tarihine tesadüif eden Pazar teni günü aaat 10 da Beyoğlunda 'Ter pebaşında Maşrutiyet caddesinde 127 Noi Apartmanmm iki sayılı datresinde yapılacak bu kıymetlerin yüzde 78 ini bulmadığı surette ikincl açık ar- tırmasının 1450d1 — garşamba günü aynr mahal ve saatte yapılacağı flâa olunur. (85760) he, âr. — Hayhbay Şakir Ağacım, Sen üzülme,. Ben seni kırar mıyım? Ne dedin de yapmadım... Uzaklaşan atlımnın arkasından Şakir ağa melül molül baktı: — Ne yaparsın.. dedi, Zararın veresinden dönülse kürdır. Şevket Bilgisel KİRALIK EV — Kartalda Mtasyon ve iskeleye 3 dakika mesafede Çırçıme da Siza evlerden 11 nümaralısı kira. hıktır.' Beş odadır. 1000 metre bahçe- zi vardır. Yanındaki T mumarada be- yan Müaldeye mürnenst, Yarın, bu sütunda Aznif

Aynı gün çıkan diğer gazeteler