22 Ekim 1941 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

22 Ekim 1941 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"lr mıun._ bur "'"— kalan K 'kkıa;.. vazifesi- | 16 yaş arasımdaki okul , Çabafız kendi ar " Bin müdafacı- ük tahsli sayımı, memle inda 3 nel teşrin esAdÜY eden cümartesi n yapılacaktır. O gün, iik, anta dahil bütün okullar trta ve mesleki tedri dir. T e devam eden iyen bütün çocuklar yazıma ta lacağı gibi köylerde ayrıca 16 yukarı okuma ve yazma bi . lenlerin tahasli derecelerine bakılmı, yaşında; edilecektir. RünÜ resmi ve husutt gt istatistik cotvellerinin de ta: ta rihidir, Saytın “işi İk, orta, Nae, öğretmen, & ikinciteşrinde ılk tahsil çağındaki çocuk- | ların sayımı yapılacak sayım ve yazım mamurları VAZİfeleri başıtdan aytılamadıkları mez, Sayrım mu. JA 16 yaşında deki murları tarafından T bulunan Türk tabttyetin o gün b K ve sayarla rin nüfus cüzdanlarına Büfüsa kayıtlr olup olmadığı da Arüğe tırılmaz. Alelerin ifadelerine ve ço suk ortada i4ş şahışlarına — bakılarak tayia olunur. Tabsll dereceleri ü, tahail lir, kanaat vereceği CEZAL HÜKÜMLER YARIT ]Fındık fiyatları yükseliyor Fındık fiyatları son günlerde hissedilir. derecede yükselmiye mış, nihayet dün bu yük- vasati 50 kuruşu bı..muz- tür. Filhakika, bir jki ay evvel 5- kuruş olan bir cins iç fındı. dün 100 kuruştu. Dün 115 kuruştu. Fiyatlar. vagonda Porakende fiyatların bu etlerden yüksek olduğu şüpr OtelcivT soyanlar- | dan biri yakalandı teslim sşar- | Şeker bayramı ugün yeni bir Şeker bayra muma kavuşmus — bulum ruz, “Şeker bayramı,, bir. takı misafiridir. Her scne. muayyen gününde gelir. Bazan heyecanla beklendiği yerlere sevinç getiri baran da yüzü yasla kararmış im sanların, maCemle ezilmiş catıların yaralarına tuz eker, Fakat bunlar nihayet birer fert ve aile meselesidir. Büyük taplu- fağun, Dana kalabalığın — “bay ram” ımda sevinç, üstün duygudur. Yalnız milli telüketler, vatan a- cıları icinde şeker bayramı, rehir bayramı olur, Bizim de böyle acı geçmiş, ze hirile içimizi yakıp kavurmuş bay- ramlarımız var, Bayrakların karar- dığı, tarihin küsüfa uğradığı, mil- ktin utançia yas Luttuğu yıllarda | gelen bayramlar bu türlü bayram. lardır. içinde birbirimizi selâmlıyor, kut. luluyarcz, Vatan, uçtan wea asrm - övdüğü bir saadet içindedir, Beş yıl evvel en büyük Türkün: — Ne mutlu, Pürkü Sörü, kuvvetini başarılmış selerden alan bir bükümdü, Geçen zaman göstetdi, ki bu hüküm, gç keceğin de müphem smırlarını kapk layan, aydın!& bir görüsün ekeri- dir, Tehlikeler, nihayet hudutlarımı- za kadar gelip dayandı, Harbin kan çağlayanı, savaş cehennemi bu bu- dutlarda aşılmaz, carpılmaz; bir küdret görüp cekildi. Açık alammız, korkusuz — yüreği- mlz, çağın nahzını, derin derin din- Üyen jdrükimizle vatanı her türlü felâketten koruduk, Başka diyar- karı, başka ülkeleri kasıp kavuramn açlık, sefalet bizden uzaktır. Her günü, yarınımızı dala mesut, daha Pazar akşamı Ortaköy sırtla rında üç bin lirası gasbedilen, Gekek ve İt vAB: bulunduğundan Sirkecide otel sahibi Aslan Ah- | | bulünan ve Türk tabiiyetini halz talimatname ile tahmil edilen vazi . | Medi Soyanlardan goför İzzet | tip, memur, eğitmen Ti kabul etmiyen ihmal ve alâka- | Aydın dün yakalanmış, adliyeye | ba; , alIK göstere verilerek tevkif olunmuştur, yön sınıflarindaki öigi ve ve DERMUN Gövlet memlirlerile İzzet, ikinci sulh ceza mahs e muhalefet gösteren ve doğ | Kemesinde — verdiği İfadesinde, di suçlulardan yalnız Haydarı tanı. dığiri, diğer ikisinin ismini bil. mediğini, bunları Beşiktaşta bir il n alıp Ortaköyde kırlık | ürdüğünü, nüşterilerin inerek ileriye doğru gittiklerini kararlıkta çanhıraş sesler - işit- de, gidip bakmadığını, Haydarın diğer iki arkar le otomobiline geldiğ teabit | parlak ve düha sağlam yamak için kullanıyoruz, Takvimin bize ayrıca bir bayram zetirmesine hacet yoktu, Buzün- Kül vatan manzarası, zaten bizi sü- rekli bayramlara kavuşturmuştur, Asal tebrike değen bayram da bu- dur, Hepimize kutlu olsun, HAKKI SUHA GEZGİN Yenmek onlara akla — başlar, üşt bir sanat te> | sanat ve ticaret okullarle kız ve küy enslitilleri, akşatm ücaret okullarında. Okuma çağındak rin tatintikleri arasını mlın , bü işler Üzerind | Fakat artık Türkün, çilesi dol- | du, Buğün, söyle bir etrafımıza takmak, yurdun ve milletin sande tindeki büyüklüğü kavramağa ye- ter, Bugün, binlerce şeker bayramın- dan birini daha idrâk — odiyoruz. Hem zercek bir sandet, şanlı blr ta. rih ve hak edilmiş bir milli gurur üenızynlları işçilerinin ücret- lerine zam yapıldı iddet evvel hayat baber | Pahalılığı kargısında bilhasaa —De- ADer e volları işçilerin'n az para aldık- “mlerinde zorluk çeklik niş ve bu işçilerin rtorlmasmı temenni etmistiz, Memmuniyetle öğrondiği mize göre Münakalât Vekületi az tÜcret almakla olan gemi mürelle batınm terfihini zareri görmüş ve 2000 & yakın olan #eçilerin ücret- lerinde-S liradan 15 liraya kadar zam yapmağa karar vermiştir. Ka eğilmen kursları, mış ğ eğoizmin ür rahun ya- Röle hor şeyi K tahrip etmek- Müdafaa için ktan ibaret m köy idare meclizi a , A köy muhtarları, nza ve k rafından yapılır | mediği idare âm | zartardan İstanbula | dönanmasına | Mişti. Banların yol zarhisi Daayol kaptanı as- - Toplar İstan- e&wh Ateş kü- Nön Nı__ Ve gehir ateş- hatırladılıça kalemi bu kap- .'. kullanmak is- Bunların kâli g Fi cevap A kürgi müzaheret ve muavenetten l , Af eden mahalle mümeasilleri ve diğer alAkallar hakkında 15054 numa. İk kağumunun 45 inci mad K edilecektir. Macarlarla ticaret görüşmeleri müsbet şekilde neticelendi Bir müddettenberi Macarlarla devamı eden ticaret müzakerele- rinin müsbet şekilde neticelen. diği haber verilmektedir. Malüm olduğu üzere bir müddet evvel Macaristandan bir ticaret heye. ti şehrimize gelerek temaslara başlamış, fakat kat'i bir karâra varmak İçin o zamanlar Peştode bulunan Macaristanın Tü ticaret mümessili Çeki'ni; tini beklemistir. Birkaç zaman sonra viacar ticaret mümeesili tarafından diğer okur ya» icabeden yerlere suyım ve yazım memurları gönderilir. Fevkalâde haler müstesna olarak AAMLAMLI ve: | rar, ay başımdan dilecektir, Zam görenler, bi Ççüncü sınıf güvete ve Bundan bir n * a e fakat ? de nllı;'lr Haydar ve iki arkadası le aranmaktadır kaptanın de- xi»& de vazilesine dönünce müzakere- lere başlanmıştır. Bu müzskere- ler, yeni bir ticaret anlaşması yapmaktan ziyade mevcut unlaş- manın tatbikatma ait yeni esas. myiz Azasından Kemaliyeli mer ları tesbite matuf idi, Nitekim, | tum Nazif Dardağanın torunu ve dün şehrimizdeki alâkadarlara | Tomyiz mahkemesi üçüncü hukuk & bu hususta devam eden müzake, lan Zekl Ferelin dayı za relerin bilhassa tifltik mevzuu ü- rif Vekâleti husust mek: zerinde bir anlaşma ile Liltti: dür muavini Kemalin teyze bildiren haberler gelmiştir. ö Mecjlu TüRKOAR. giğme l Şerif Dardağanın keri mesi Sabiğla ile zeytin we zeytinyağı tüccarlarından yanın akili Ka lür ve hizmet vasıtaları müret- tebâtr Ve mavnacılardır. Bu zam- lar ayda 150 bin Jira tutmaktadır, Bu karara İstanbul ve İzmir toş- $ kilâtı dahi! bulunmaktadır, Mesut bir Nikâh Kantanı gibi cin- y leminin içinde :'th ı.—uı.ıııu. ölej Üşüzdür, Bu. İşekritik siktemi- M Yukunun pe- k küvvetli ._:zen tenkit ne > ne de haya- Mdı faydalı | y n Ni Te ; | Darülıceı_eıâe_kııd_ sosyole- q,_oı...“m aç | çocuklar sevindirildi | ıq""llıı boşalmış. Çocuk esirgeme kurumu na- | tenküt gitgi- | mma Doktor Sani Yaver'in reia- | *hemiyetini | Jiğinde bir heyet dün Darülâce. »4.:& eiddi sözü | zeye giderek müesseseyi gezmiş- halini almıştır, | ler, çocuklara bayram hediyesi N." Sözü kalma- | olarak şeker, çorap ve oyuncak | İki fırın on gün kapanacak Eyübde fırıncılık yapı Hü- seyin ve Argiro kendilerinc işler mek Üzere verilen unlardan 13 guvalını satmışlar, yakalanarak asliye ikinci ceza mahkemesine verilmişlerdir. Her iki firıncı da dün rilen duruşmaları sonun: da 100 er Hra para, 10 ar gün hapse ve 10 er gün de dükkân. larınm kapatılması cezasıma çar- pılmışlardır.

Bundan başka Sultanhama. miında kumaşçı İhsan Mutlu dâa kumaş üzerinde ihtikâr yapmak suçundan aynt mahkemece elli lira para cezasına. 'uir hâfta hap- se ve 15 gün de dükkânmın kas patılmasma mahküm edilmiştir. “Hamlet,, yüzünden çı. valar Müharrir, Celâlettin Ezine tara- fmdan, sehir tiyatrosu meemuasın: da rejisör Muhsin Ertuğrulun ken- disine hakaret ettiği iddiasiyle aç" Uğı davanın | tetkikine, Mmüddelü- mümilik ikinci tetkik bürosu, tara- fından başlanmıstır. Diğer taraftan Muhain ğrul da dün sabah yanında şehir tiyat- | rosu Mmecmunsenin — mesu) müdürü olan kemsı Neyire Ertuğrulla bir likte adliyeye gelmiş va Celâlettin | Ezine alayh'ne mukabil bir dava | açauştır. ı Bundan başka şehir tiyatrosu ar- | Seker fiyatını arttıran- | Tar hakkında zabit tutuldu Fiyat murakabe bürosu dün şeker bayramı arilesi olduğu için bilhassa gekerleme satan mağa- | | zaları gıkı bir kontrol altında bus | lundurmuştur. Bazı dükkâncıla. rın da yüksek fiyatlarla bayram gekeri sattıkları görülerek hak- larında zabıt tutulmuştur, Diğer taraftan Trabzon yağı na 16 kuruşluk bir zam yapıldır Şınt yazmıştık, Bvvelki gün he- men hemen hiç bir yağer dükkü- nında bulunmıyan Trabzon ya- g, dün birdenbire müşterilere arzedilivermiştir. Murakabe bü- rosu, bu yağcılar hakkında da takibata girişmişlir. huzurunda — dün Fatık | dairesinda Iera olunmuştur. andetler dileriz vat evlenme Tarafeyne Bayram — tçbrik telgrafmızı — bir (LÂks) küğrtla gönderiniz. Hem kare şınızdakine büyük bir zazafet güster miş, bom de (Çocuk Eslrgeme Kurur ma) Ha boynu bükük çocuğa —daha | yardım çaresini vermiş olursumuz. Bunun İçlir tolgrafınızın — kenârına (Lüks) yazmanız yetişir, Vatandaş! Sen ney'e içinde bayramını kutlü- Tarkes yardım bekleyen Çocukları da sevladirmek stemez müsin ?. “Çocük Eslmyeome — Kurununa yar dim et Müsbet eser | dağıtmışlardır. Bu hediyeler a. Nr mablük ol- | nasız ve babasız yavruları büyük '““ balkettiği | bir sevince garketmişlir. Darül- leo halino | âceze müdürü Bekir Zafir. he bn..,. a yaşar, | yete, dolayısiyle çocuk,esirgeme N_ adar | kurumuna tesekkrlerin: — bildir aç * bi *Ylerdir. temiyet cinde miştir, G n nit bir siste- t!'.'_;"nt bekçiliğini N Münaş , Hir fikirden "’k t sistemini, di- Bir Mlen —ayıran ÇA, :::ıçı. başka- fönkit uncak % dini de fikir tistlerinden Hamjeti oynayan Ta. JAt Artemel de, Peyami — Safanın *Tiyatromuzun — hali ne olacak?,, ndlı bir fıkrasanda kendisine haka- vet ettiği iddlasiyle Feyami Safa eleybine bir dava açmağa — karar Vermştir. —ei Kücük bir kız kamyon altında can verdi Zeynel adında bir şoför idarer sindeki 3987 numaralı kamyonu ile Aksaraydan geçerken Çakır- ağa mahallesinde oturan Alinin 3 yaşmdaki kızı Gülay'a çarpmış yavrucuğu tekerlekleri arasında Altın Fiyatı ’ Dün de bir Reşadiye altınının fiyatı 24 lira 90 kuruştu, tahkikat bunu gösteriyor, — Prensesle papastan ber var mı? sözünün burasında dur- aa a e L AA S e du, PiposuLu doldundu, Ben hiç sesimi çıkarmadan onu dinliyor- bir ha- %l—u:?kmekı en NN._,::*M tenkit et- '“"lyoıın mah- », verükişehir vanat Nu M Sükrü yaşin Eşi lbI)lâ Meclıs dum, Piposunu adamakıllı yak. tıktan, bir iki nelca gektikten sonra devam etti; — BSöylemek istediği şey de gu: Bir müddet evve| (hakiki ta- rihi bittabi söyliyemedi) bir ak- şam geç vakit gene, her zamanki kögesinde gazete satarken. Mo- zenberg otomobille gelmii -ıoka. gın karşı tarafında inmiş: nımda bir de kadın varmış, Bc raberce kaldırımın bu — tarafına gecmişler ve müv iden bir ga- zete almı e Ki bu —gazeteyi, ben tesadüfen buldum, gazeteyi ml a biz bir palto bulduk, Bir san. ılıh:ııur üzerindeydi. Sağ cebin- de de bhir akşam gcazetesi bulu- nuyordu, Odada başka gazete- fakat bi nden en yeni: gazete olduğ çıkan enaleyh he yoktu ü — Şu Kalde bu gazeteden, hâ- üi anlacılır, Hem de hangi tarih ı? Hııîm k.'ıubin bu , He .« Bütün bunlara son. ı'.ıdar. avdet ederiz, Şimdi gele - lim müyvezziin gördüğüne,, Mü - vezzi Meyson dikkatli bir adam- BİR CASUS ÖLDÜRÜLDÜİ Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 55 tngilizceden Ceviren: H. MUNİR miş,., Mozenbergin yanmdaki ka dmma da eni konu bakmış, O ka. dar ki müfettiş Jalvana ve bana tam bir tarifini yaptı. Koyu renk bir kürk manto içinde, gü- zel bir kadın olduğunu söylüyor” du. Mozenberg ile beraber ken: disine doğru gelirlerken tam ma- nasiyle görmüş, Bu kadın haf zasında o kadar yer etmiş ki, tek rar görse derhal tanıyabileceği. ni temin ediyordu. Gelelim bah- simize ,, Müvezzi bunlarm ikisi ni de, Mozenbergin evine girer- lerken görmüş, Simdi burada ga- yanı dikkat bir cihet var, Minere va akaretlerinin teşkil ettiği za- viyenin bir ucunun Finçley soka- gında, diğerinin Minerva cadde- sinde olduğunu söylemiştim. Bu evlerin heyeti umumiyesi, bir duvarla çevrili olmak üzere âda ta bir büyük çargı halinde,,. Mü- Mnıonbcr.v ve k caddesi ucundan girmişler, sonra kadın, Finçley sokağı ucundan çıkmış.. — Yalnız olarak mı? - E » Yalnız olarak çık « mış,., Ve çıkar, çıkmaz bir oto . büse eliyle işaret etmiş, binmiş ve güphesiz gözden kaybolmuş, İşte bu kadar,.. — Pekâlü, sen bundan ne çıka- rıyorsun ? Söylediğim gibi, herifi zehirlediğine kul — Fakat, niçi: — Allah bilir. )ı;:l mücevherler hakkında geyler bildiği için , Bu mü herl erin sigorta edilmesi mesele- sinde bir karıgıklık olduğu mu- hakkak . Esmorun bir cinayete kurban gittiğine şüphe yok,, Bu kadın, diğer arkadaşiyle bera » ber Rokkabonü lokantasında Mo- zenberg ile beraber görülmemiş miydi? Ondan sonra kalkıyorlar Nlou—nberg ile beraber bir taksi- ye biniyorlar, Mozenbergin xen> di evine gitmiyorlar da, arada bir kullandığı daireye berabe gidiyorlar, Az sonra kadın, öra- dan yalnız başıma çıkıyor ve son- ra da, bu adamı zehirlenmiş ola. rak buluyoruz. — Doktorlar, adamın zehirlen mek suretiyle öldüğünden emin midirler? — Katiyen emin.,. dö Paotas içirilmiş, .. kadının, itm, Belki de ma- Siyanür — İntihar'etmiş olmasına ih- timal vermiyor musunuz? — Sebep yok ki,., İşleri yo - tunda bir adamdı.. Yaptığımız — Hayır,.. Hiç bir habar ala. madık, İlk kaybettiğimiz adam gibi, sırra kadem bastılar, Zabie ta, takibini şiddetlendirdi, Elin. den gelen her şeyi yaypıyor, Fa- kat senden ne haber bakalım, , Sen ne yaptın? Gittiğin köyde bir şey öğrenebildin mi? Her halde seni çarçabuk cağırtmakla bir hata etmedim Ça Hayır, dedim, şeyler öğrendin 'e Sedney köy unhn ızurdukle rimi, Çaneye ta Um, Bir takım KISIM XX11 Çaney, nnluumhıımı qv*ııl.ı—c artan tir alâkayla dinli nunda birden ayağa tren yolu tarifesine ba akıben: — Kambervel, dedi. Derhal aynı yere döneceksin,. Fakat ben de seninle beraber geleceğim, Mozenbergin ölümü, daha Ziy: de resmi zabıtanın meşgul olaca- Z bir iştir.Biz ise seninle Esmo- run katilini aramıya memuruz ve ben o kanaatteyim ki, senin gece vakti o eve girdiğini süyle- diğiniz adam, son defa 1al |i- manında görülen adamdır, — İlk trenle hemen oraya gitmeliyiz, hattâ yanımıza Çipendeyl'i de almalıyız, parçalamıştır. Gülay hemen Üi cesedini alıp kamyo: mek istemişse de göl kalanmıştır. Vakaya müddelumumilik el koymuş, ceset adliye doktoru ta rafından muayenesi müteakıp morga kaldırılmı Co.tnlcalı Aziz hastahanede öldü Hamdi adında birisi bir müd- det evvel Çatalcada bir kadın meselesi yüzünden hemzehrisi Üzeyri tabanca ile yaralamış, Ü zeyir yatırıldığı Cerrahpas: ü tahanesinde dün ölmüstür, Cesedi muayene eden doktoru. cesedin defnine adliye ruhsat ?t Birinciteşrin $81 Cemiyet-i umumiyei iye Cemiyetel üMUMAyEl belediye — için şimdilik intihabat icraaı kabil olama: dığımdan Meclisi umumi-t vilâyet âza sından İstanbul hududu dühilinde bu. hunanların şimdilik cemiyeti umuml yel belediye makamma kalmı cimasi hakkında bir kararname neşredimlş ,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler