2 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ul ey “ 9 gireli” vas a len: silometif im Kef e vi tir, a cer Bİ eek — a 18! Aİ 18108. ŞUBAT 1943 SALI YIL: 26*SAYI: 8966 ge amam a Hergün Sadri Ertemini 6 ml “1 sayfa Yazan: 1, Altay İ Sayısı Heryerde 6 Kuruş | (Yazısı 2 nel sayfada J Milli Şei Adanada Çörçi”'le görüştü MÜLAKATTA BAŞVEKİLİMİZLE HARİCİYE VEKİLİMİZ DE BULUNDULAR Görüş; a yi a a BİL teni Bruk Geveral Aleksander (Ortaşark kuvvetleri Baş K.) eral Tindsel Hava Maresali Drummond Deniz. Tugayı Dundas mmm Ankarada veni Alman mimari 8ibi görünüyor, saym büyük elçi Fon e i faal ti ndan hı et sahaları üzerinde t in tal bil olmakin be me e TİR yerlerine iler a V valim ia inin yapıl. itibar); arbin ia olarak ele bü- umumi taaliye etleri Sesim dele hiz si dk ilâh ya yapmakla lere gö Sa Yeni Al olan giç Alla mimarisine örnek eserler daha el Ma tan; —— evvel Macarix. WE gibi muhtelif Avru. miş rinde teşhir edil- me def da m elketimize a, irilmi İni me n beş duk lar Dün ik tatl e) Dn sonra ana da geti. han İzmir g er- aşyonAl sehe ilm stosta gn peledilmen mi Ya e, Varlık vergisi tatbikatı 12 zengin mükellei lala yakalandı ç ya la lirayı buldu (Mazısı 4 üncüde) Genei ck Genel elkurmay B$.) anlaşı'mayan bir teşebbüs en kendilerinin yal. eŞgu! 'armı dest v; ai mi let. “ elvl le yeni Alm; g- ii iste ba maksatla kurul. tahsil edilen ver: Milli Şefimiz, mülâkatın yapıldığı Adanadan bir görünüş ve iki gün yurdumuzun misafiri olan İngiliz Başvekili Çörçil :İGenel Kurmay Başkanımızın riyasetindekil Türk askeri heyetile Ingiliz komutanları arasında da görüşmeler yapıldı Türk ve Britanyalı devlet adamları Avrupada ve bilhassa Türkiyenin Pİ ğe doğruya menfaatı mevcut bulunan mıntakalarda vaziyeti birlikte incelemişler ve esaslı noktalar üzerinde görüş birliğine varmışlardır az I(AA. ) — Tebliğ İzhar ettiği arzu üzerine, Birleşik Kral Mr * lık hükümetini temsil eden kil rüşmeler vuku bulmuştur. Türk heyeti: Bay Şükrü Saracoğlu, Başvekil, Mareşal Fevzi Çakmak, Genel Kur may Başkanı uman Menemencioğlu, Hariciye. yn B. Feridun m ve e bişe © vekâleti kâtibi umum! General Seni lari ei kur may hava müşavi. Albay Fa m Kayabalı genel kur” may harekât şubesi m Bü Sir H. te İngiliz kralının büyük elçisi Sir A. Cadogan, hariciye nezareti daimi müşteşarı General Sir nel impara" torluk mere kurmay başka; General Sir Milan “Wilson, İran ve Irak'ta başkom General Sir Har Meet! orta 'k kuvvetleri b Tümgeneral ön ür Lindsell, or ta şarkta levazım işlerine memur z Deniz tuğbayı J, G. Durdas, akde niz donanması başkomutanı genel kur may eni Türkiye ile Birleşik Krallık arasm r an la takip ettiğini amil teda gi miştir. Türk ve Britanyalı devlet adamları Avrupada ve ei sa ekiyenin doğru" ğruya aati bulu: bi mişler ve esaslı noktalar üzerinde görüş birliğine varmışlardır. üyük Britanya ile Birleşik Ameri" ka devletlerinin, Tür iyenin umumi be tedafüi e: kımdan nz kuvvetlendir” mek için malzeme itibariyle yapabilecek" leri ri m e tabık ka" lınmış e bu evzu bii Ki tara rüşi ler vuku bulmuştur. Amerika Birleşik devletleri reisi ile son zamanda görüşmüş olmak iti tibariyle Başvekil Çörçil, bu mülâkat projesini ha ıaretle karşılamış olan reis Ruzvelt'in fi" kirleri hakkında tam bir vukufla kı mak imkânmı bulmuştur. Harp sonunda zuhur edebilecek ln yer de ince lenmiş ve bu noktalar üzerinde de ayni görüş birliği müşahede edilniştir Türk ve Britanyalı devlet adamları, Adana'da 30 ve 31 sonkânun 1943 de cereyan etmiş olan görüsmeleri hakkm* da tam bir mennaiğ nde etmislerdir. amı Sa, # Sü, 7 de) Görüşmelerde bulunan Şükrü Saiüceğin (Başvekil) Mareşal Fevzi ve Başkanı) Stalingratta (9 mihver generali ESİT oil Bu bölgede yi yüz bin Alman ha edi Sıvatof şehri de geri alındı Moskova: 1, (AA) — Sovyet hlsusi tebliği: Rus kıtaları Svatov şehrini zap. tetmişlerdir. ESİR Muharrirler Jübile- si cumartesi günü yapılacak Maarif Vekili töreni bir nutukla açacak Muharrirler jübilesi cumartesi günü yapılacaktır, O gün Tübilesi olan kalem ğer saat te Şminönü haikevin. ölen gari mah aa | lerini orada cektir. Salonda orta yer jübilesi ya Kendileri da hazırlanan yerlerde bul iy davetliler etraftaki srraları işgal ede, ceklerdir. TDevamı Sa, 4 Sü, 1 dek

Bu sayıdan diğer sayfalar: