2 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

2 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j ğ p” a Kurumuna yardımlar "Gilveler: | Istanöul esnalı | Sekiz bin liraya bir tramvay | GÖFİ tayyare alıyor İ — öge Büyükçekmece nahiye Körler niçin r Dünyanın müdürü m. Cemiyet reisinin Ra cevi Sağır, dilsiz aşağıdaki cevabı göndermişti uri naboylu, F lr ie atılm 2 37 Ji mü e fin elimi e İ dini Hasan Kumcay bir fikra yaz.) Bu yazımın be okuyup, | Vali teke hakkında | sı İ başarılar dileri İ mast sakın bu tramy Vekişiie iyor : cisi bu dolayısile| mer nleketimizde rap Zan- | 6G, WODEHOUSE'den çeviren: NEŞİDE GÜNGÖR Cemiyet reisi bu yazı dolayısile ere m ği Mei ml Hava Kur ay idaresinin ara- | Din faniyeti son aylarda olduk- (Başlarafı dürkü sayrmızda | olduğu tarak İ © Sayin Buy Hasan Ku Te Şi — Anlamak isterseniz pek d “K mik ir li A Ve lskalemi ize 30, “. tarihli yn mc azelesis baları o kadar çok mu ki satılığa ça Kimmer. ii ye bet eğik Hi, i sinde 162 numarada Anadolu tic ş Pay me küm, isi Lütfi Kırdar İstanbul Hava İÇ kimse benim sizi ğe ie — kel b ii komik bir İn nin birinci sahifesinde günlerin pe| w£arsın mada faaliyeti etrafında p b emiştir, lavşanımı. Lâkin) balık rojbanea a Ka A şinde başlıklı yazınızı okudum. Ka.| , iye alen yüzümü eee Eml emini > İ babam devirde şa rizinin e etmeyini yi İ EN ii se d AM şato sa Yeğenim, kaynayan bir süt ten- nlık nokt: 1 ydınlatmak mai Me Sahaf hdmi Kuhirede ol- Gi ii vilâyetinin hava İ hali pe in ye.j ceresinin ı kapağı gib: kalkıp kalkıp İndi satırları yerle meebur, ştur Mazi ilya tan di art i olsam, Zn parasını ba »| otu oldum. ” Şu 1 i ? * ad gelen “Elehram Ki ri IF, 942 yılınm Peşin isterdim. — Komik bir balık, komık bir I — Cemiyetimiz on çift sağır| sinin yazdığına göre hire in anla Diğ e ileti el el Ri vi v balık! diyordu dilsizin rini temin ettiği rine ilk defa gelen saf vir köy. vE Başa 346 lira artmıştır, e r. ons SiuslağL. fareler, köpekler, var rin| lünün önüne açık göz birisi çık. kapli hava yu. e ei Atm ai mu) de Lakin bir balık yoktu. Çoc a — tib) mış vE istasyonda duran Do bir | 08 a mii iş oldukları yük« K e çe e , meden li şt, Kâhya derdini) Yeğenim, ertesi s a almıştır. Fakat körlerin sak yl rtamvay arabasını kendi malıy- am Dr ar karşı « NE vok Pek Türlası da İteme : idsre heyeti bi, bizm paramırla sekiz fan son di, Ben realist bir kızım. Herkes vik bıraksa der ekte çekindiği| bin liray! b paraları a- aylarda hi elbiseciler birliği NE lama Biraz peri: Mayfair | dim, Şimdi kesse diy yorum. — Bıyıl x ıp sıvışmıştır. Saf köyrü, kim bi- | de tebe rare e gelen bir ar- i rlwaa, kırların “içinde | meselesinden Yıktım. Dinleye dinle) Keskin bir makas alarak bahçeye) |oO3.. rlerin evlenmeleri | lir ne gaye ile aldığı hu tr zu ile işi iş, kendi namla- ; kle bir şato. İyi mar.) ye usandım. çıkmış, horul horul uyuyan Lordun | emlekete faide yerine zarar geti.| arabasını köyüne nasıl götürece. | 08 barer ever tayyaresi alınma. i ,, Fransada, Yeğenim. kâhyanın kolunu tuttu:| #üzelm bıyıklarını kökünden kesip; .ceğini kim inkâr eder. Tıb âlemi) Gini düşünürken iş zabıtaya ak. | 5! isin kurum mücesesesine 86 bim va eger Heri “Biyik közde | stmışt. Du hüsüsu kabul ve tasdik etmiş «| setmiş açik göz yakalanmıştır. | (7 teberruda bulunmuştur. i memnun olur musunuz kâhya efen) Hiç adeti olmadığı halde, yata. Bu havadisi işitince kendi ken ün gectikçe verimini aruran i di? Hından derhal kalktı. Geyinip aşağı döülminrie simeresii See devam etmektedir, Yaz j — Çok memnun olurum Mister) indi. | e yi yrd sok ük üldür ve Bereket versin ki, ii» e gömlekçiler birlikleri. X Cak, Yemek salonunda kâhya yalnız.) “yun araştırma yağlıdır Bunun vakie bizde a Güme bie e kendi alir nemini : > Pek Alâ, ben de kestirece -| dı, yeğenim: Ge ö taki in almağa Mia İ > — Bonjur via efendi. Dedi,| iye, EN he ve a sari ii memnuniye ele öğrenilmiş. ğ smı, hizmet görürken) yaşamak ne güzel şey kâhya efendi. | 3 Cemiyeti sağır, dilsiz, vala süse rin gayet ciddidir. Lükin birisini, ken. iri Yaköndz diem 55 kök çizi ümmi heri se mü De izl m isine dost farzedip onunla husu: — Öyledir Mister Cak. Kâhya çi; mua: yaymak Mi i li alt Muvaffakiyet el ve, inle a bu tram k inin içindekileri bir muhavereye giristiği zaman im sesini a 1 . Muvaffakiyet el ver; mayan seed tefrik edildikten semanmdi HİZ bal iner Ri iii elti, ie kânsız bir söz işidirse gülmekten mi Misler Cuk? sonra normal bayanlarla evlendire.| yağa kalkarlar, bu kavil vasıtı kü günde hangi kenç ressamın kafa| ölecek hale selir. İşte bu anda da) | — Bi verdi, herşey tahminim &i| çoğ; bis i Ce : .İ ceğiz, tarımızın dibine — ekerlerdi. Smda gülünç bir havvan İcad edip| kâhya efendi. ellerile kasıklarını| bi kolay cereyan etti, Şimdi merak) — g'- simdilik körler cemiyeti e “nemada tutturarak iki haftoda| bastırmış katılıyordu: lideri bakalım, Lord hazretleri) yiz şurdunda iaşe istirabatleri te| | Rahmetli Kayağı e ind olmak ideâli yoktur, » — Kestirecek misiniz Mister) hangi Di emiri min edildiği gibi kendilerne musi-| det hemen hemen hez makalesin- Kaşlarını çattı: Cak. in hal, ki dersi de verilmektedir, Netice İs) de İsviçrede gördüklerinden bah- iÇ eydeği Meni EE ei Ma TR ibarile cemiyelie en cok istifade &| setrekle pl a mümesni halinde yakalanmışlar a » ali be ea m. matlâk olse den körlerdir. Bunların mahzun ol) o Hatırımda kaldığına göre bir) © >> Edilmez mi? Bir zamanlar, Yari efendi, imkâ fırsat verilmedi .| makalesinde: İsviçredeki tram « > İİ ira bie evle uydurdum. izim Tordün Bıyıklarını nı Ti Sadık | vaylarda ; biletçi, konfrol #ibı me- Kepek tevziatı v ğini bilâkis rahat ve mesi ş Panpai diye sincap resimleri ir - keşeksini iii AMD bildirmekle vii er bulunmadığını, yolenlar Sağmal hayvanlara kepek tevt imi dönüp bakan olmadı. Böyle şey bu akşam. Derin “öayrlarlınla arrederi tramvay o ücretlerini binerken | İşi vilâyetçe sağmacılar cemiyetine *r uydurulmaz Meri, hakiki havat| ge iş bir > aramamak ie. Umumi Reis ve Mo Sie iramvay, arabasında konulan bir | verilmişti. Bahçivan hayvanlaı 'an almak lâzım. Rana doğrudan — Fakat efendim. kutuya attıklarmı! yazmıştı. verilecek kepek bahçivanlar cemiye yoğruya Ça ilham veren bir) O — Fakat ne? a aübile eğenim, s0f la > bövle bir sale müraca. | tine verilecektir. ; van bulmı — Nasıl kesecektiniz? nın m iskemlelerden bi Küçükpazarda bir adam at edilse nasr in 1 m re ye e © Bedii kocaman bıyıKlarile si. — Lord yatarken viski içer mi? ei üstüne adetâ serildi, Bütün odu Be) ga li A enlia — Viski içm2z.B sü ii | diye kutu! ii ve © et ener Viski içmez. Bir bardak SÜt| ümitleri berhava olmuşlar. Bum mA) pe kazanda Cemil adında bir! haline gelen yolcuları bin bir 0g içer, sil hatırlamadığına şaşıyordu. Sins ban od MİMİ ya vag enn değil... — Pek âl8 iyi efendi. Evde m ya kendisinden evvel balık pi seyyar a ” ei kimin Me e bıyıkları.. Bu Bıyıklar e o Mic var irmüşlerdi. iz balığı bsi gül) ölü olarak kirini Ur. ei id d ilet kağan. ei VE Shane şeyler sevgilim, “G0. iş ki rde Ea diruyordu. Hiç faydasız yere! tahkikatta Cemilin ba a an Vç tarafları yok. Kerr sibi| Lor. bre rey ei ini Di ileri olanlar | anlaşılmış ceset morğa kaldırılmış » m İN rm Yi a ; dan bir hayli para & edil. ni ri üne İnsan bir kuv | “Bu sebepten ytarken bir komnrimel olmuştu. Yeğenim, kafasını elleri i- tr, pare olduğunu — seziyor'| uyku ei dei in çine a ne baltedeceğini düşü “ Şi Faka iye” ayıkla malik inik icin — Eğer namuslu bir arkadaş İ-İ ürken ÖYLE Bir a ee aşan Ça ia vella Mm nberi uğraştığına emi. eni kâhya efendi, ba akşamki sü) © — Bonjur! diyerek içeri girdi KE ge ba cuk otematik para san meni bir kom; yerine dör"İ © Yeğenim, boş bulunarak sıçradı. ke tarımdan toplanılacak para hane basılmış, birçok kumar! #0, anılıyorsunuz Cak. Babam, komrine ilâç k oyan! Der nı kaldırınca neye uğradığını tane Tl, Hi yaksğdnmığ a y idaresi işini sevi iken Sene evveline gelinceye ka. ei ır, er Cakt ii Ze hazretlerinin suratı isle pan ew Türkali mahallesin e ii Hiç sanmıyorum. Çünki i A ıklarını temamile traş eder iye be Der ke ğı gibi kocaman ve uzun iş, ca Necmettinin evidin “ha Tpütterin bıy:klarını metetme | dimi le Beni asıl harap e- ki inde Bag bir teli ee skmer, tiril, Kakil elime kutuva yaklaşamıya - dayanamadı da İnal İçin sah| den gizli meseleyi beer Ha ata “ge İşte, weların -| | Marnda vi seneki meme Diren 8 4 Verdi. “Şenlik, in ömrü üç yıllık) yatım, a ip - Dnleyi inn e rini “keyifli büküyor i var yök.. Ne 2 Bı al verilmişti Bugün ae idaresinin &) (22 ik kadar budaleyız.. Tits a6 eter apar İsli sini sl Şener bahsine giriştik, Haydi beni Ö-| niz kâhya end Eler söylediği - Bü sırada içeriye telâşla Edvar we ii —— 1 N arkie yapt ımmı bi- ça ol 20“ indak daye yaktı getiyor. Bune) rım arkasında bir komik balk kal girdi; 1 l Miele Kalk AAA Tir beş ye a a 5 a | vaktımız kaldı. fası varsa. Ben yakında zengin olu) © — Pederimi bulamıyorum, dedi, navlun kılk para) meselesi çikmasi. öküsüz Pİ e # 4 Bu e eden günler , Namusum üzerine işte söz Ve| pederim kaybolmuştu. Odasına &it ehir hatları denizyolları > dh örülü Aamy olürdu. BAMZDR gürültü isinde. di » — Beçtikce yeğeni Dün yük bir tees| rivorum. Sizin hissenizi bu iyiliği.| tim, yok, Yatağı da bozulmamış. vidi palamar ve araba ye ş ie RİN e İa dersiniz! ad e Süre nasıl eriş nasıl, dalğın| nizi unutmam. Haydi beni bir ie Lord mühimsemeden cevap ver) ri derde rine zam He sez üm ee reis ie vay karesinin Gülzeğlet ala a olduğunu uzun uzun an! ha temin edin... Lordun yüzü di: ir zamla içi vay şirketinin İ ler Birak e PERİ, v B irpotterle | Lord| edilince komik bir balığa benzer — Meraklanmayınız. gece) tâtbik'me" evkine çiriş > İaleyine iz va bile a sep değildir) talimatma A es bahsinde si ire mi? ink yak ned La enin in bol, gölün veya i Over Si on iki kuruşlar” / Nişanlısına açıktan açığa — Tıpa tıp benzer O Kağar ki.| kadar lu de Altın fiyatı se oldi immalada lez badüimekieiz Yapacakları d al biçare Sü bi Di? değ hizmetine ii girdiğim sıralarda e in bir Resadiye altınının fi ön ni lcuların si iy vi en PEN m budur, 7 i ella beğ keşfetmeliyim,| hep güleceğim gelirdi. “Deramı var) yatı le Yira idi biletçiler tramvaylar Münir Yurdatap * N . Bi bi kabul ettirip servet sahi — Şu halde bara yardım edecek| — > > 7 — 4 Sür yakla karam ve İslim izne Buna mecbursu 5 ri Mm p soluy du, Bir diğim servete de. : 4 sonra çocuk adeti öktü. Hi oşlain olmaz ai i 3 rüyorsunuz yl efendi ema > â ma giyen Bu nr ya)| zün önünde izin idari e XSİLER siner Fr 3. tif & aş e gör iy art boynun m —— vi ——— —— Mim Gem “dee be — Tm ven e yalılar tarafmdan mağlüp edilen, Suvosofda Fransayı istilâ bu adamların mavi ketenden pantalonları, birbirine muvasi. ii mü Sempanza getirdim Cak, bakır düğmelerle süslü ei Yurun, #sabiyetinizi yatış «| Tirim Mister. Cak, Vakti kılar ba dan tehdit edilen ordulara yardım edebilmek için yüz milyon LE al na (güzel para ve yüz bin asker 'un fetine d nim Bu alâkaya mem pe ebeni) © “e AR EE DME dört senelik sonra üç seniedenberi sinmiş görü. — comprim. meri at, Korn | Ser e N nen Garp vilâyetleri, Brötenya ve aşağı Ni kruva den, yüğüliİ e için bu günü münasip görmüşler. e m il iyi gelir. Sıcaklar) di. eml mer, Ve bele Si di, Bu kadar gok hilcum karşısında yet Uk azmini ri . bip halsizlik. Si ie e m sezmiştim. Lor . tekrar buldu, Evvelâ Mesidor kanununun maddelerinden bi. yi e Mem odan merede; aman sakın, ke rr çiş e vüzöE Bem ste iki bardak şam sie inis e) Ak nabi E ihtiyar kâhya gülüm. deyu va, emrini vermişti. şahe si İc ayi: Mile pi Vi ka içini yatıştırmak için ne ordusu ne de para. oriba | etmem, rn ileri geldiğini zan.) günleri Lord hazretleri odalarında 81 olan hükümet kanun palavralariyle güçlüklerin önüne ek A Ğİ © “niz Any mle açık koruşabilir.| yatmaz. Bahçedeki hamakta uyurlar, geçti, İsyan eden vilâyetlere hiç bir şey göndermediği için ler « Tesmind be eş Ki — Hamakın yerini biliyorum. ifimadını sundu, Hükümet elki de vatandaşları birbiri aleyi di ko Tessam başladise PR birak. Ee ya efendi. Şu halde iş oldu. Si- bine silâhlandırmak suretiyle isyanı kökünden kazıyacağını 4 i Fa : w iv genç bir e Geçen se doğra O Ğ is umu; Bir çok uğursuz kan dayalarınm kaynağı olan ba ir de marken fr gün mayo) rat ümit ettiğim ilhamı ve wadde şu ibare ile kurulu idi * Garp viliyetlerinde serbost e zıplar! Ny i : a ent ii e ik eni mmm Dölen. bölükler teşkil olunacaktır. Siyasete çok aykırı olan bu ted. rhlısi Yordu. mi ta ğiz kâhva efendi, pek yakında oda. bir Garpte hükümete karşı çok düşmanca bir vaziyet uyan: e — Neden e ördüler, nızda otururken in Sem filleri * dıraı, Direkfuvar bu işte muzaffer olmaktan derhal ümidin! rün elmas yüklü dı eldiğini kesti, Binaenaleyh kısa bir zaman sonra serbest bölükler 0 ün Pi 7 Galiba e bıyık) receksiniz kal pie Durun is. dili Senin a Maamafih bıyığı! miniz Core mu teşkili hakkındaki kanua neticesinde toplanan az mıktar a8. i Sandi an 0 yn nn Tesmi zor çıkarı ee ker hakkında hususi şartlar konulmasını meclisten isteği krâf Topa yo mülruşken de bilirim, ilk dr G Bu hikâyenin başlangıcından bir kaç gün evvel, yedinci YL. 4 - Mi a olacak, Kız doğarsa Corcet koyaca. ın üçüncü ilâve gününde çıkarılan yeni bir kanun bu topla. etik, > Evet, Çok teper N nan bir kaç askerden lejiyonlar emrediyordu. Ba , Sd - ederim Mister j Pulp elektrik ceryanma Ka.| Cak. Hejiyonlar; Sart, Orn, Mayen, İl.e.vilen, Morbjan, aşağı lan, hrip i ibi titredi, Kahyanın orağat - Rica ederim, Rica ederim, var ve Men.eluar vilâyetlerinin adlarını alacaklardı, Bine

Bu sayıdan diğer sayfalar: