2 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

2 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKIT 3 Şubat 198 İBulmacaj| Slı 23 6789 Sİ 234 7 m : 3 EE EMİ | el) Tİ alel 7 | | İ 8 TL 9 | © Kk “Soldan sağa: 1 — Bir Avrupa devletinin mer. Kezi, olur e 2 iu mL çok ol ı— Si sa ri m. ii Fi — Keder, dudak manasınadır. — Su, ge Dilenci, Arapça ayna ma. ” a. — Evvel zomanda — > W Erkek ve kadın lâstikleri ipekli IPEKLi KADIN ÇORABI KADIN - ERKEK LASTİKLERİ SATIŞA GER Ae ş ER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Ki V N » gi » G » Ki satışa çıkarılmıştır. 2 Buharla çalışan Pekmez LE ARŞA Mi rkoe “ann | | e | | seni 22002 na pe verilecektir. 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira e 0 e 2 ii 5290 ei Lİ 00 005 ir 100 6000. 100 50 , 5000 , yağ peş ,800 |, | M0 e çe Soon U Haziran Uv eyi n 3 ni bir gaz, Baharın yara: Gazetede bütün yazı ve — a Bi m t 4 — Gihet, taraf, fena resimlerin hukuku mahfuzdur 21 imalâ hanesi Si 10 nr ali; pi TARİFESİ m ED berdi yapalı | Yun p Memleket Memleket iler perşembe saat 1040 da tr Toptan Bayalarını buradan rdan aşaj içinde dışında ğini — Adı çevik misal olan kü 150 800 Kr. SOME EE pazarın «rp bir Balkan devleti. |) 5 0 ma Şİ e var Yolu “ yoLouso yn nd Kesme ad nin hükümet merkezi 8 aylık ww. 2 — Askerlik hab, Bir dernek,İğ 1 1400 7 pa mi e 14 de an Hakkı Kadayıfçı intil Çocuk Piyesi zi ğ ça Osmanlı al eren Balkan Biriiği için ay. Telgraf adresi: Kadayıfçı - İzmi" ik bir parçası, İk Bitirmek | ce, otun Surg Gügilür.. Posta bir: Zayi Mâyik an 1k. > çoğa ll m kuruş zammedilir, oan yet müdürlüğü ikinci Ge tur. (42437) ei se tabipliğinden al Zig sihhi zi Boğazkesen Kedi . Yin Arapça ee em yerime erni mani kâğıdımı zâyi ettim. Yenisini | yokuşu 61 ei ire pa 1 Dae y y - | sin! idare y Biz nota, vermek AKRE m mi Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 8 — Büyükler, sarmaş Adres deği ücret! 25 Kk 5 Bakın so a Sağma üre 0 Kep Eczacı alınaca — Büyük, cet, Dizeli ya, santim - satır. Teşkilâtrmızda münhal eczacı KE epi Bulmacanın ayni arbaros, C2-— Ar, Ca u kadar eczacı Memurluk evsafmı haiz ie a ba ari msi 2 ara di 18) nd e ic) paralar bir sene Çi; Hosablarınızda, aşağ” iüğdiae Giramiyeleri 7, 80 li İnhisarlar v. Müdürlüğündent 8, Tan, U, A 10 — Kebap. Azak. —————— | Bugünkü Radyo | 7a0 Diren ayarı 7.32 Vi Çamlı e yemler 740 Aha be 7.55 Müzik çgzizi ve kap mende rı E AYM ik (PU) 1 üziği at ayarı, Ajans çi ri we lar. 22,45. 22.50 Yarınki ve kapanış. satırı geçmemek Üzere bir ye m iki defam 76; beg defa. Kapalı zarf ilânı Kocaeli Nafra Müdürlüğünden: 000 — 55 4 sındaki parke kaldırım inşaatından yüz bin liralik kıs: hinden itibaren kaj uştur. işe alt ii atlntüe projesi tatil gürleri hariç her gün Nafja Müdürlüğünde görülebilir. Muvi Fi e 7000 liradır. İsteklilerin ihale tarihinden üç gün Nafia Müdürlüğünden alacakları vesikaya İstinaden 1 — Keşif krokiler, fenni, hukukt yelesi mucibince Pass fabrikası Revir ve çocuk bakımevi kalorifer tesisatı işi çık eksilğ konulmuştur, : — Muhammen eyi 7108,20 lira muvakkat teminat 578,17 WP — Eksiltme 52. Sn vi 940 da Kavataşta Şia alım komisy: ei yapılaca! 4 — Keşit, ii mba e gün sözü geçen şubeden o mukabilinde alma! 5— ill tayin olunan gün ve saata 96 75 si ve kanuni vesaikle &dı geçen komisyona gelmeleri Hân olı ... — Şartname ve nümuneleri mucibince idaremizin bir e ml pazarlığa konmuştur. İMAM cuma günü İzmit Nafia Müdürlüğünde müteşekkil ihale ko. misyonuna müracaatları lazımdır. (1083) besi Alım aki m İN tr, 3 — Şarinsmede adı geçen şubede, nümuneler kutu tabrikasındt/” rülebilir, DOEGXOR HAFIZ CEMAL “LOKMAN HEKİM, Erzincan C, Müddeiumumiliğinden: Yazla fiata tuz sattığı İdülasile suçlu Hirzincanda bakkal Mehmet hikemesi, de yapılan me enret iin Se ve ma: a anan ni 15 güvenme par” birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (10410) , DEMİRYOLLARI ve Np DAR ANLAR oni «Zu dak kattmda Kayadibi - Tefen istasyoaları nguk 7 deki taş sağdan çıkarılacak 5000 m3. ba'ast'a talip SAHİBİ. ASIM JAHİLİYE srafınm mi e retinin dükkânı kapıma ilsaki müşteriden tan aldığı 16 buçuk Basıldığı yer: VAKI MATBAASI Minel 10 s ei Umum! Neşriyatı idare eden plusyene saatleri: 5.8.8 Teli ZESM'Gİ asra muhakemenin kendisinden tahsiline dair verilen 10/12/942. ta- Refik Ahmet Sevenaii (1034) —.— ASİLEL —— ASİLER lar servetin veya tahsilin ilk başladığı her yerde bulunan itinasını gesteriyor. larma #arkedel ol aşik son bir nokta bu üzerinde hiçbir ol melânkoli izini r, ül vahşi bir şey, var; »luğunda şüpheye imkân gok dikkatle saklanmış bir düşüncenin induruğu altında eğlimişlerdir. den hiç bir mıyor; gizli maksatlarını vuran yürüyüşlerinin tabii ol. mayan . İçlerinde, tahrip edilmekten ziyade yok başlarını kaldırıyorlardı, iel göz ucuyla a etenfim arak ve sarp bir e koyan kortları, keçi yollarmı ve kayalıkları; burnunu rüzgâra vererek, uzak. tan av kokusu almaya çabalayan bir köpek gibi muayene yan başka işitmedikleri için yeniden başlarmır eğiyor. | lar ve orada için xüreğe götürülen ilere benziyen itsiz takı h bun Mayen?e yürüyüşü, onu teşkil eden birbirine | Aykırı unsurlar, rbirinden ayrı oluşu; | vi başka bir gurubun mevcudiyetiyle İ tabii olarak şzah bir yarım liva dan. vermişlerdi, Bu Hkap, hatıraları fazla tafsild sietiğinen bu iş yeni palı zarf usulile eksiltmeye konul Beher ai il (400) dört yüz kuruş ve muvakkii minatı ei yüz liradır. DR 3000 M 3, am Mayıs 9 İri mu Merida çayır mi meşrattur, Eksiltme 22. Şubat. tarihine aş pazartesi günü saat 19 nkara ista: hunda ikincj işletme binasında toplanacal yapılaca, gi enlerin kanunun tayin n saat on bey'e kadar kom dır. Şartname ve mukavele projesi parasi rak komisyon ŞAL almabilir, (031) < ” TÜRKİYE iŞ BANKASI Küçük Cari Hesaplâ 943 1XRAMIYE ELANİ eğe 1 Subat $ avıs 2 Ağustot İkincitesrin tarihlerinde vapılır SESİ -Z 1943 IKRAMİYELERI ayni ruhu, ayni iyle mahı oldukları yürüyüş yeknesaklığını askeri disipli. »in bulunduğu Mayene ilerlemekten memnun olmayan bu insanlar yığınmın vwuhafız kıtası bulu geçen Mesldi Fransız Cümt (adet 1999 Oğralık ee -— Un Vu we. -. Ut, 8 . ii, Mu Me iç, e 0, o » e Sö e li, e m eş |, 8 m u, 2 , « Ze 8 © e *, 4 W,'* 7 ş e Sg BM, U , e Beş Türkiye İş Bankasma para yatırmakla yalnım para oğrürtirmi) Vİ tal» simis olmaz, ayni zamanda tallinizi de denemiş olurunu il Hera komitesi tarafından verilmiş bir emrin lcabıdır, Hik. met; ötarihte İl Avusturyalı, Alı le ASL EELESSE ISE O ŞENAY DA d.

Bu sayıdan diğer sayfalar: