29 Haziran 1944 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1

29 Haziran 1944 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

itmeye » vira zahın ğer eküpü 5d evre. 10 de nden satn belli İdare evij v 29 Ju | YAKIT Yar iv “u b 1944 MBE riL; e gi pu de karargi ğe sonra ei gi simler, radyo ML NE to ile & Londraden mastar A Mali siyasetimiz ve, mali “tasarruflar Yazan: ASIM US Maliye Vekilimiz Fin . Güneri riyet Halk rupun; haftaki | madde olarak da hariçten is ra yapm mamak pren İ esi bu iki pren an peer. seki ri ile pi halde Cümhuriyet bakm mali siya fuktan ze ibarettir, rupalıların hasta adam de- idaresi, meş- mot itibariyle ime ayırdeden ik ve ba dükleri imraratorluk rutiyet inlsilâbı ile yeni bir hayat hamlesi gösterdiği bu ha reketin başlıca hi inde mu y: tanbulda toplânan Mebusan Mec tisinin im idi. Bu maksatla A | iahat için mütehassıslar bile ge- | birildi. Bununla be: l inkilâbmdan sene ka - | kargaşalıklar bir taraf- felâkete vi taraftan devl iye ri e Sü türlü ye a | aamadı, eketin r rağ dem ni yollar ile bii bakire Sumsı kı bağladıktan çala im a tukti alan v: 24 Zile e ir arici borç yükünü ie ömburi akdi yaptığı yet hükümetinin ma- “| bununla da | Posta Kalemli. Telg, VAKI Şerbürgds alınan Alman esirleri kırk bini buldu >Odon ile Orne arasında büyük tank muharebesi oluyor Karar E sz Bir habere göreRunşted ile Rommelin ye- i rine General Kaytel ve Guderian getirildi Müttefik seferi kuvvetleri baş- AA, sunda eden de Müttetik ada ei pa. zartesi günü piyade tarafndan) açılmış olan gediği genişletmiş. lerdir. iğ: ili Sai doğu | orkestraya kavuşacak s1 2 nci sayfamızda) | iyi neticeler vermekt ğı, 28 (AA) s5) Cherbour e çakal Müt tefik baml yarımadanın u cunda çevrilmiş olan düşman kuvyeklerinin. döküntülerin te mizleme hareketlerine devam &- diyorlar. Şimal isi en e gitmekte olan düşmal e karşı lmıştır ki Altibüçük | kilometrelik bir göşe #evaakmlari ya öt - le Or da as. tetik kuvvetleri. Vil ri Bocage di taşımakta ir.çok tr: âen yolunu keserek geçmişler ize sel maliye mann dir. Bu Tourville bölge ra de elimi. Düşman ukav devam ediyoran:d dr lari ezlek mes, Feri ai Lare: enn Vitebsk'de Alman kuvvetleri İkiye ayrıldı * Sovyetler >eyaz Rusyanın üç cep- hesinde birden taarruza geçtiler Nevyork 2: vetleri şi — Sov; imdi “Sebi ve Tlepiler | Ma östahkem mevkii daha düşürmüştür yeni bir gün veb , doğusunda o Stratejik noktalar Kanadı ii A 363 Pa ölü, 1359 yari 1093 kayıp Müttefik seferi kuvvetleri aş Topyekün 15, kumandanlığı, 28 (A.A.) — Amerikalıların © kayıpları arruzun başladığı —6 ki 3082 ölü;13,121 yi alıy7957 ka 20 hazifüna kadar Müttefik ia - | yıp. Topyekân İ yıpları yanlardır: Lindra, 28 (A: i > > . Müttefik / ka; diyada 12 ti illerin. al e ö- | hareket rr grape kema ii Zoh 3131 kayı; bildirilmi ri İ Denim Sa. 4, Sü, 2 de)

Pilotsuz hava bomba. 2 ları akını şiddetlendi ması temine ME Deprem ir tarihi ri li yi — Biri 27 ge. ii 2 piece diz sa. bah saat 9,15 ve 9,30 da Gir Ke le a ver depremleri du » Hasar öm >8 da biribiri: ardı sıra gider Ji 8 deprem olmustur. Baba ticesi erine en eski kurşunlu cami min: imi a“ yapı Mahtelif bölgelerde Hava akınları ili Liehtnings, Thunderbelts ve Mus tang modelindeki a, aklar mürekkep teşkiller bomba uçaklarma üşlerdir Londra 28 (A.A,) — İngiüz uçak”, bombalamış ve makinelitüfek ateşi savar batak, dün akşam yeni ıçmışlardır. | den uçan bon ara karğı müesöiriye. tn ür elimi Semer MAİ Ml hakka İngilterenin — cenubundu bu | alli Rice tahrip edilmiş > ime ei ipiğeşi ii bomb yam Se 4:84 Savaşı gözlerile görmüş oldn biri Ka sinin anlattığma uçan hai o . * hi kr palm Günlerin peşinden: | İn rl e vi —————— ru, gündüzün n bombalara karşı öy | le be dde etmişlerdir ki haini bk Yakila, ÇLA İyyü dan istifade edilmek El veyahut seçen atılmaktı İvi 28 (TP) — Bir cin kalmam Milli; tasarrufları | vE in ler z eni emiş vik ile milli kredi müesseseleri | vE ni rinin 8 şar ya - | fi ildiği üzere bu defa 'da | çak gece el Tagi | Ki Mİ e ada en ye işgal, haberi (Devamı Sa, 4, Sü: 5 de) Saime geri hücum “ederek | EYüDE en a tik fabri N 6! ü ikmiy we ası veli cilerin e isminde mat İSEM Dleübe f Senem, A.A) — Rus - | b issköydeki > evini ibm alen mİ, tar, Viton ba harağa Fin lândi ez anın muval ve pen basma ime eiliğai ” ve sermaye diye | düğürülmüs olan Alm: ! to Bellik -alğikafaği "UFA gösterilebilecek kiynsitle hemen | lerini. imha etmek üz ediler. lida germ Pis hiç derecesinde ik . Alman kuvvetleri şimdiden ik Ser çişi LR Uİ hiç derecesinde ikon geçen enbe: | ye ayrım bulunmaktadır. Ve Kati OİMMİJ SUİ Sulh ya) mıyaç ! ii emi von İşler 1 bankalarn alk Li İ terland hattı, halen tamamile ya i pe eki eşya durup du. yapılan tevdint yüz milyonla 1 | ralmış olup 4 Sovyet or e geçi İ ki Prusya ve Baltık eyaletleri is. di Nel dde ekli A ça lımından ve derecelerde fay, dalı glduğu ye ike değer bir me. t, seledir, ia sahip - leri lan, geri alı- nabilecek şekilde vadesiz yapılı - yor, alar bu vüdesiz tevdin. faiz mek için her isteyene kredi âçıyor ve pa- va ve Bu şekilde veril paralar di defa gözü açık iş rina #lu alara kk taral dad faiz mu . abilinde yapılan tevdint ihtikâ mi ilat yim mından halkın ma kullanılmış oluyor. (Devamı Sa, 4, Sü, 1 de) tür Daha cenupta Almanların va. ziyeti Orsha-Berisev ve Orska Lepel yollarının kesilmesi yü - lerdir. e har pelibaş sivri Al ın mevziidi Moskova, 28 3 (0, V,i) — Bu Alman Alman kuvvetleri yardıma başladı Londra, 28 (R.S) — Alman yen nazırı von Ribbentropun nkide bu mi müddet Fin hüküm İman takvi Yelki" sadri anlaşılıyor, zi en son haberlere göre kıtaları şana itmek üzer Helsinki sokaklarından geçmek tedirler m, 28 (O.V b e iie yarıya i'de neşredil, tebliğde, s0 hafta balta Hel mündanberi yabancı memleket. ; Birkaç sene ini Bursada da lere seyahat Gi olan Al. ve peri hikâyesi vet şe e doğruya ev s8 n Sara ile suç Or- ! ral Bakınız, meseleyi yerinde tet- kik eden gazeteci arkadaşımız müşahedesini anlatıyor İ Cinli ve . perili ev üç katlı S'mento dağ ği el Si » İiratla kirala bir cin ve peri yi çıkmıştı mıştır, Simento evden çıkarsa ev man harici vag on Ribbent : O zaman bu salın » mahiyet sahi ibi — baskalarının cinli ve hat 'un Finla; mdiyaya vak” seya. hir gelincik e bağlan. verilidir. diye ,tutmucağın. dü ati Dedi mahfiller gri ” he mıştı. Eşi öld rülmüs “olan ge İ sünörek — bı kata kendisi 109 n uyandım: pie n ha Jincik Bursadaki evin sah'iine İ yapakfır Cinli w eril afmızyan ticiye nazırı von Bibağ cs UD kin tutmuş Elbiseler ve diğer ev diğer ei Hibabiyü caktır... seyahati, Alman siyası mahfille- çeyasnı didik didik etmiye baş müsiehere insane derha inde ,evvelâ Rinlândiyanın hü into ailesini rahatsız ederek yet ve İstikbalini Sonuna ka- in Haskövdeki cin peri | çwden kacırmek icin tertin edit dar müdafaa edeceğinin bir nasal; henüz izah edilmedi Heri We oyu mevcudi vetini batı olarak ve Saniyen Almanya * halde iininh eid em İh nn Finlândiyaya bu “müthiş mü» | piveti, asavisi boza sek pi in Budaklar oldu. cadelede her türlü yardımda bü. | rönmez lid ii 1 Bu. öuna süre bu ise el koys ı ve nihai zafere ulaş- ! hiç sünhesiz Göze hakfkattei acağını tazammun ettiği, te - | mahit arüz ettirilmekedir arz mahirane ilen bir emi? (Devamı, Sa. 4, Sü,.$ de) -İ hin isidir. Belkide cn ve veri adı sirünür mini ” rn kenfeini ola HASAN KUMCAYI |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler