30 Haziran 1944 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

30 Haziran 1944 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rm . VAKIT Ma, Annesini, giydiği uzun işlemeli lâcivert bir nın üzerinde yürüdüğünü gör dü. Ayrıca başmda nar çiçeğin - den bir taç bulu lı kadını evvelâ tanı dı, Bir habe! im ki Muaviye, müddet ona dikkatli dikkatli eldde söylediğin ve ancak Kiz baktık! a tanır gibi oldu. | bir adi ından $adir olan O sırada Di ona seslendi: || © sözlerin mahiyetini öğrenm a kızım babanı tanıdın , a sana adam İayacat mı? er sağ kalmak istiyorsan ma. nç kız, hemen süratla ona ii zeret dile. Ve kuvvete karşı bo. doğru le ak kendinin onun ku, eğ. Ali amil muz cağına atıp onu öpmeğe ve kok. lay diye gururlanı o, lamaya n yakmda cesur ve Zama cehga- e verlerimizle karşılaşacaktır. O Hayır, hayır anneciğim, j 2aman hilâfet elinden çıkacak o Pik tanıyamadım. ve çocukları ve rafındakiler Bunun üzerine ai onu bağ | bizim emirlerimizn altma gire rıfia basarak kulağına şunu fı , | ceklerdir. arldadı: İM , Mervanın söylediği bu fede İs Benim nasi rımı el inadında me, Seni diyin en mesut kı. zı yaptcağım. Ve bütün eski yap tıklarını m X sefer elimden rtulamazsın , raki Çünkü artık ndesin Sana İstedi- "ğimi e Sanada ia — Sesini çıkarma,. Seni Imam duymasın. Esma, annesinin sözünü dinli. yavaşça sordu: ne yerel s — bana Sövle. babam kimdir? : Annesi: a bunu haber ver-di ni dü — Ben si e m, Şunu bil ki, Senin birdenbire i kese- > li ve rak nazar. larla etrafına bakınmaya başla- Bema, siye birdenbire değişen bu er iğ etmek- ten kendini Simdi o ln ve bü- yük bir hi de annesi - müteessir me ki nerede ise düşüp bayıla- "esi kıpkırmızı mi göz. mi hiç z are in balm ler önünde ii de vereceği» a Hayatım oan anda gk uaviyenin ellerinde olduğuna ie olduğu için öğle üzeri mescidde yaptığı lbi tehevvüre kapılmamaya pr. verdi. geldiği kadar inirlerine h an ve işin çinden sıyrılmak İçin çare ara. ya başladı. ön nun cevap vermediğini gö - ren Mervan, yumuşadığını ve ya- vaş yavaş yola gelmekte olduğu- nu zânetti. TETKİKLER: Yazı ve kullana dığı yazılar eğil Uygur yazısına gelince: Bu yazı zer a tarafı ndan Yaz: tarihi ri ki ola gok A icadından sonraki kik- ler, yazıdan evve vi atiğrlan nisbetle dev ilerle adım! le eğ ei meri kurul. i de yine j Yun: a alir, Bugünkü ipek biigi- rin, gittikçe emi e a bü; hep yazıda ilmek in Gi ie bir yi a bir öl ola, gösterm kabil inin e mefhuı ise, kabildir. 2 rek Tartlrie Sek nota sesi, aheı kli olsun, ya a hiç kabil sesi yazı ile Diş ins < luamıyor. Me ısmen kusurlu da olsa yazı ermek Hafızanm herkeste bir olmama İN yeğ 5 e vri), Bu vazi nin son sözliyeceği ll bekli . yordu. Sonu y Ve bununla babasının öm « 7 öğrenecekti. N - Esma, annesinin birşey söyle- KAYIPLAR ardığmı ve ona do Kasımpaşa memurlu- pi bir adama baktığını ve aldığım fas kâğıdımla yl Bir taraf kaçmak eğin Şubesinden ei ters teze | 3000 ide ince, onun elbisesine yapışa- | yemi kaybetti tim, Yenisini alaca- si rn akım müellif. rak — rd ö man ri Kak ler ortaya atmaktadır. Bu ilk — Armeci aşkma | o Kasımpaşa Nalıncıyokuşu ğ ir yere gitme, burada dur bana | Noda 321 doğulu Süleğmaz e min Hr vede 1 v y m iz söyle. oğlu Abdullah Rüyüktürk'eş iin Paket Kanan sönesi, , On İstanbul İran Beskonsoloniu- sözleri, yazı bu sözlerine ehemmiyet verme - | gundan almış olduğum 1150 sa vokal işaretler; e di. Elinden iye srvışmak | yılı nüfus cüzeiççımi k; le ifade mk Ken iz, | Hükmü yoktur. Va lr e bugü kü ii İka a Bim birdenbire | Yusuf Ali Selâhi , © (47568) ark Gi iwkkdağ 1. Etrafına ba 2 i ai mele tadil tria Kendine a e hülere- lr aldığım ve İstanbul | kün başka El e değiştirdiğim liman |: , z de ve yırtık izerinde ars na im, Hükmü idir. Bu Sami Yazısının ye- rünce kalbi şikderle çarpmaya yoktur. kusuru vokallar için a; sladı, Eyüp İslâmbey mahallesi' Kuş- aretli ii b baş ükük No 34 de Til ei er olmamasından ileri dan, kulağına bir ses geldi. Bu, | doğan (47570) belin gal Şarani Holi Seki düşmanı Moryan Anfi ŞİR ee atmak w li Çi vokalleri kem'in sesine çok benziyrdu. | ainış öl hüviyet cüzdanı. h bu yazıda bu üç Sıtmaya tutulmuş vibi tirtir | mı kap enisini alaca- “4 la), aynı zamanda kon. titremiye ve kendi ken: söy an Say hükmü yoktur. | sonant (samite) vazifesini Tenmive başladı : amam sokak No, S| görmek dir. — Allahım bune talihsizlik. | © Nazif oğlu Tahir ii Bu in bu yazını Bu ada! Aman (görürsem .... diller için ei inal ii İsim ters gider. Rüyada bile on. |* Fanaf odasından m. Olde ülmüşt yazısımâ geline. dan at vok.. Ne tatlı bir rü. üm 9811 numaralı Soldan sağ: an aşağı y ya görüyordum. Onun uğu kamı ve hava eerömaned 8 ilâ. bu yazının hiçbir alfabe sesi pri uyandırdı va veskamı kaybettim. Hüküm. | yai hiçbir harf yazısı olmadığı Son! rdüğü şeyin lt ei lr, eki 5 Ne 8 çıktır. Bu yazı, tek hece- olun amam anlama! İçin Raif Saka 48567) | Ji esas üzerine kurulan Çin dili- göz! uğusturdü. Ve e — Dn Açtı, Kem yi nı büsucun > mis olan Mı dim görünce ti bir ses mırıldandı? Euzü Billâk.. Sonra başinı öbür tarafa çe”. a gören Mervan ona sert bakarak: sert — Şayet eski Kyani vaz . gecersen a e ! Dedi ve ilâve — Sana sere ve A den fayda yoktur. şte gördü), doğduğun şehirdesin. Senin ana | Yâtanın dururken Medinede, Kü- Yeniköy nüfu ğun- aldığım ni milf kağıdımı a Yen Yenisini siena v kisinin eat doğum'u Ayazağa ü 328 a Hüseyin e. imi İndili 47571 Taksim nüfus kd | e kn nüfus s kımı ge Yeni yn Bursa sokak No. 27/4 tulleh Arkm, Fatma Arkın ni (47572) ii mektebinden al. dk elem ka yi m Salami | sinin hükmü vok Tunmus İlk yazının resim yazısı oldu. | ir, Bu nevi in dei Fi. hususiyetlerine göre icat O bir yazıdır. 577 A. Türkay (47573) ... Malhdut mesuliyetli | İstanbul madeni oşya sanatkârlar, istih- ya si lâk kooperatif nden “a emr 8914 tarih v numaralı Ne tonluk ys erd mu kavbe Venisini ımdan eek sinin hükmü 4 tur, 160 No.lu ortağı Perto S'tâhiı di i75 5174) ürkle er türlü yazı şekli 1 — Orhon mİ Ahmak | Ahmet Aymutlu ğu İbraniler ve 'n basit şekline veya çep Z ii etmiş peklink stlanmaktadır. Yazı mütehas- m) yazısını şu üç dre ayırmaktadırlar: — (Tersimi devir veya Hi- n başka bir iğ 'n kelimele: zar) karmak sre Fem ii devridir. Bu 3 üncü devi a ved yazı nı görülmekte edi Gin, 2 — Mısır,3 , 4—Çivi, 5 — Sans e — Zebed, T — Garp ei çi i Bal Hasan oğlu mer- hüm Na sım (*) milâttan evvel yazınm irkler arasında mevcut olduğunu göstermek için e 'Türk hükümdarı (Mete) toriçesine k- tapar gönderdi #ni ileri sürmek. Yine bunun #ibi, Çin mü- ami verdikleri malâma- gi ürk harflerinin bu zâ- di TEM baş. a Türklerin milâdın beşine as- rında yazı kler t zşi İstanbula ge vetinin Bi. mek: pd dreime kre meki bu- e ispatıdır, A simdiye kadar dört kullanmışlardır Türklerin | iii Büyük Hustafanın bir mektubu ver Mu: eri ie blımlağ söyi e diğ üş vidi mi ce- yaf veriyer. Biyik? Miuetafa diği ki; Son dakikada liyim mandi pe yenişinceye a | li ii ştır. Uygur Vazı- sı al m olmıyan Arâmi as) ından olan Sog € kadar mindere ler kullandığı üçüncü olan Arep harfleri yazı e Bu kita' İfaat bekliyenlerdir. El Ame sa“ Ml ip | bibi bir i Türkiye baş ği livanı 3 — Umm - ec - cimal adları- ni keli ni iri » Bundan son. | UYgur harf Kes ra en eski yazı Neshi, sonra'dı ' lerin eski rkaşime ne kadar nde ia yda a ME nokta yoktur. Neshi yazısının ei yi re e tısırda epi üzerine ya: | Siğil: Sleek eğ zılmış olduğunu Vi 2 yan eğ akıma pi m . g Mori — ve hem eriy- e meEi esin kim le yazılmış olmasından - istidlâl “Alfabe arihi,, 'üfi vazısınm Su- riye ve Arabistanda, Neshi yazı- v. ise Mısırda Nabat iğ me e fikrini sürmektedi: Arap yâzısında Süs mehiye- ve 6 yazı nevi iki ğ — Nesih 3 — eğik sülal , dü ime Mağ yaral mı tamamiyle önlemiş Dilan. eli Ee keme Rİ, 1028 yülmda itin harflerin! wi esl yaptığımız büyük inkılâp ki tarihimiz için çok mihindir. Aynı yılda açılan iyce? le Bre ku rtul yeni bir hayatın ri Blgiği ahm anahta- le açmış oldul: a AYMUTLU kın eseri Tarafım: hayatı ve eserleri tetkik edi- mektedir. Kitap halinde bastıu- * lacaktır. Baş, diş, nezle, grip romatizma Nevralji, akn ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser' de Günde. ” aya Almni IN isteyiniz a a DRAM | l ji 7 | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: