13 Ağustos 1944 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

13 Ağustos 1944 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AM — 2. FREE set SEğiRSEN üieçes s < ARR AŞAĞI > LERE ik dei SE hits” aj tek AEŞESERERÜK Ali Kemali Aksit 4VAKI» Bir Jurnaldan Seyfalar (Başlarafı 2 incide) 1944 . 6 Ağustos: — O: — Yağmur yağdırır. Ne fena, hüzün bastı be. Ne e Ağaçlara çiçek açtırır. ç günler. eğ bir il | en: — Cennet nerededir? hatırlıyorum, Kötü bir şii” bu. V t — e a ruplar arası alli€ Ben: — ay sıkıldığı zaman | o Şu ağlamaklı halime tizm müsabakaları h | il hi Nikola Segür'den rae be yapan layer a e selâm gönderi » ğzı, yüzü, gileriyle avar? nm ikinci tefrikası bir yan Kir Kisa tesirli bir tat * b olan 1 .. yi si ark gs girmemi” yetde birleşmiş idi | Ben: — Daha böğka ne yapar. | Içtiğim suya aldiğim. çi Adnan 800 metrede Tür- ir, Bugün koyuyor. ve oküyücüları- rl Mi ih. Jen ii m anna be 2 0: Dünyada raşel kiye re koru 1 yaptı. vakıt vakıt seri VE cai Kk ma selâm edi Bir im çenli > iz Guruplar arası atletizm birin- ü gu ni sön sözleri söy'lemekde ni iç parlıyan » gözlerinde Ben: — Cemer kim var ? lâdır | ilikleri dün Fenerbahçe stadım- e 7 in A Nihas ed, b: — ale; EK 7 > vi ih ve gül â- görünüyo: zi endim, Ga başlanmış bazı müsabakala- | e hamura e — Ne Kp Böylesini kimse bilmez sev . |un finalleri ve seçmeleri yapıl | çi bu 6 atlet finalde ko- mış, zaman ol fa danın ? | mıştır. ün de 100 m 400.) öcal, e BE düzgün saç -( 1943 ŞUBAT: İnsan dostsuz 1944 7 Ağustos: metre, 1500 metre 110 ergelli | 7 HA — SAN yarım, düzeltiyor. ve bu saçiar yaşıyabilir. Fakat düşmansız Bugün hiç ir en yek, Mösyö | finali, 5000 metre, Bavkan bay- i e gi masmlın cazibösii artırıyor -fia. Alis hi kimseyi düşmansız. ii Georges Duhamel ak yarışiyle yüksek atlama İstanbul iz a N. ei BERK | zun atlama, sırıkla atlama, gül- de , gi o Kler onu şahsı itibarile sem -| 1943 - 6 ŞUBAT: Artık dünya v le alma ve disk atma müsabaka- | Su sporları azanlığı tarafın patik buldu, ve azarlama cl değişti. Acı bir kayıp isrı yapılacaktır, Müsabakaler | dan tertip edilen İstahbul yüzme Ve körünlek, sanki ku hal | diyeti bundan dolayı ertdı O. 1943. 9 ŞUBAT: Bugünbü. bugün saat 15 te başlayacaktır. | Sampiyonluğu seçme müsabaka- boş bir hayal başka bir | un yapmış olduğu tecavüz K -ftün insaıları mosut gördüm, Son yemekli 5 Türki plar arası atle- | Jârina dün Beşiktaş Şeref sta $ey değilmiş gibi, her arafı kap- | terin nazarında iyade a- de mesudum. “2m birinciliklerine yuruplar | dındaki yüzme havuzunda Jadı, gırlaşıyordu. Bu günün gençle - — «2 Aşustos: . hajinde şu De mensup | ştar. Ancak bir kaç saniye süren ie karşı sakınınak VE ğer ba- yazacak göyim atletler Bu Beykuz, Gar bu apansız kesiliş, yarı ali - İ silmak e ları lâ- la ii Ep içinde bir Birinci an- | Jatasaray, çe, ir İ yarı korkulu bağrışmelardan | yık ol mak 14 -İşey yazamıyor. Ve dünyada me - dep, zi Diyarbakır, Malatya | spor, Beşiktaş ve Beyoğlu ku basıl olma iki feveran W- Zam yeli ini si bildiği için biraz uh teliti. : lerine mensup Vandırdı. Biraz sonra, -ışık » de bir tavır ile ona sordu: yok. İkinci gurup! Samsun. Ordu, | aün iştirâkiyle yapılan müsaba- min sön ibi - ansızın, evve — Bizi biribirimize takdim İÜ şey, Saadet uzun boylu sevilmi Sivas mühteliti, lar heyecanlı Ve her lâ kırmızı, kuvvetsiz, sonra bir- | eden madam İlini ak -İyor. Şükür ki gök ksa sürüyor, Ü gurup: Es'isehir, Af akeda altı an fi > denbi; > şam söyliyece a: e > Dü da yon, Yozgat, Ankara, Kayseri | ma kaldığı bu yarışlarda Şu ne- li, göz kamaştırıcı, daimi var ki dörtde üçünü yut va tahammill edemez mehteliti, iceler im : iadı v , Siz de in , Yütfen, 2 19. Ağustos: Dördüncü 00 küçükler Faka r eder misini Gi Si rl Gana Bursa, Edirne, "kia Zon” | Osman Gs 1; 2— e » 8 çin mel ve ali is it daa ona b silgi bir ta-İ aadını mektupları guldak muhte kolun kendisini sertlikle, ve gide | vr ie bakı e ei en kale “irin gurup: İzmir. Genak- | 100 serbest büyükler. 1 —— iğ azes iie Sİ kale, Denizli, Manisa ON a İbrahim (CB. 2) 1,08,4; iz iç yi ağa K pi zamandanberi ime erkek | muh! RE İstanbı! an. 2 sürünerek di — Dö Vren, dedi, Antuan dö Ümadım. O bütün insanlara “Bar | hisesi müdür muavini nb ma A deyi EM gi e e daklarına kadar delicesine çikip | vren, madam. deşlerim,, diye hitap ediyor. 2 olan Lütfi Targan dü in sabah an. | çalarda pan. ü aliş mardır, maçla 108) 488 lan uraya, yapışdığını Bi Bu Sözleri krsa bir süküt ta - Sanki Ms sevmiye gelmişe m hastalanmış hal i ye vet ele Pe re ğ A Damarlarındaki anı Sanki Bunun üzeri: adam rain at gok yi . ? KA sihir bir suretde çekilmiş gibi, A > Bin e yapdı- e 4 Ağustos etmiştir. gurup Türkiye şampiyonu | 100 kurbağalama küçükler ik simi meesi kesilmigdi, cesareti ii Tansiyon yüksekliğinden muztarip kn lecek. — Hamdullah (G.S) 131: 2 — EN e çük bir m | Za a eğ ini milan Biray amlar Şt Şel eğ bulunan bu kıymetli öğretmen yüz-| (Dün yapılan müsabakalarda | Noymark (B.2) istiyerek, iki salonu yi le arasında di lerce talebe yetiştirmiş. halük, dürüst ği 2 Getir» Sn Ker | derdi ve mütekâmil insandı, ölümü kendi ke öy Mepeesler ole. ali e eye a ne multi iğ en feyiz alan yüzlerce © tmebesi ve lustafa (F.B) 215,6: 2 -- Mayemek itediği va | e Ky Benim |oktay Aki betiyr ek maarif ailesi nda dar br 800 ve ümitvar | Şevik, (52). tt e ışıklar tekrar yanı 1e dans eğer misiniz? e ll Teze Hamd sr uyandım atlev Adnan Ölçen bu müsaba- şule — ” Kler, ü ". olmı iyoruz. Cenazesi başi öl . ekordme pm Ke rk Kava < | an tn Güete kargı sete gül. 1944. 5 Ağası | Azak ilm mele Serik gardas SEA yan iyim > kal fakat TE eddidez İİ Şuvirmi gönle ne ie mazı Beyazıt se ekime i CON arib, Ni er . e pe işde timler geçiriyorum. Sen | ma Denizan TOR yama ei ded ister ii i e Tdi bakiye |» Ay, elele de ene ber yi bn dünyaya a a Kendisine Allahtan rahiet dil, | beklemek doğru olur ima ykaiğin, Mipe | yeğen Yorgunum, “ oturaca - seven ben, dünyaya ve manalara erresli maarifçi arkadaşla | (200 metrede de get e side ım, İşman oluyorum evdiklerine başsağlığı dileriz, — | Kemal ile Balkan şampiyonla - daldığı eşyayı ölünreye kadar ğ Gönç yrılmak e e ie iü z iş © oli rından uzafferin ii ve ie ia niyetinde meli için ler © öövküe. veyredildi. | a ai Sö pi > siz durgu, | ne sanki “şimdiye kadar küstah- iyi derecesini vaparak Türkiye (me şampi, Nedi bilmiyordu. Işık es dın, şimdi de anime gbi rekorunu sai eri al gö ki e bei rezale “ei dam mx olacaksın?” demek İs ğüs faski ağ le Hay hatta bazı izahlar yen beliğ bir ME Yalar gin Mecliyeköyiiğii etlyesinde yapt lacak benzin | cok güzel bir yarış ya da Van bu riyakâr ik selin nim ii der, onu te- | 18 e eksiltmeye konu'muştur, İhalesi 21,8,944 pazartesi güni Dünn yapıla milan Mermara ei nis maçları kendisile beraber getirmişdi. yor, yapışkan e i binasında Dal men odasında yaprlazaxör, | “nan m a a tenis müsabakaları- Bundan başka, konuşmakda | kib <€ ainatı 74 lira 25. kuruştur, Şartoamesi mesi ğmi evvelce okuyu ya) nakda çok cüretli abıt v iğ kaleminde görülebilir, İsteklerin ibaieden | YAP'IMIŞ mezi nde e ularımıza bildirmiştik. ya- kendisine tevcih olunan çapkın etdi: .İ üssün sn teta ie müdürlü müracaatla fenni ali we, | neticeler el edilmi a yarı sona Ekle ai ab vermekde mahir — Size ihtar ediyorum va Zİ sikası almaları zımdır, Taltplerin ilk teminat makbuz veya mek'uplar: İmei st. K,) 225: — e ği kâh sıvışp'kâh kendini e | gara es oturmağa ZİĞİ “Ü vanren * ve iğsm m glliş iğ ler ile ihale günü muayyaj öhette | KEDAİ GÜ, K) 226 Ne Teklerde: Fehmi (Ankara). takâş mini yaradılış - | yorum ve bu akşam dans “İÜ Daimien esl b lunmalar (10953) Mi (4 üncü gurup! si ile Heran Gsteiitni ) TOdle * Ttepai- dan an hakikatda, ma sim bir nasıhatım vi üncü ol bul), Melih (İstanbul). Utangaç bir kadındı, Kararl şu ki dans etmek veya — daha ziyade küsdü, ceğini görmek isiiyen bilm Zin Seçme V finali |” Çiftlerde: Davut Abul - $ vaziyetlere, maddi teşebbüs sile nk için siz burada onun gürültüsü oraya ba- | nasıl bir gizli merak ik birlikte e Neticede Adnan | mi (Ankera), Sedat Armitaj İs lere Mn eller sözleri teyid kalınız. be iş, süzülmüş olarak ge li bu m a ister ri Tet e LR tanbul), Rez#io . Blom (İzmir), & ahetini kaybe - |. Bu sözler adamı kulağını miyor gi ru) ile birinci (eski er : Elom Ülzmir' derdi, ye Bişi me İz Va ile dö Verne oldu. Bükücü p pervasız. zjm ile Olen si vu müneakalar are - Sl Bağ hilekârlı sesi ancak yel. ca bozarak: (4 üncü gurup) -arında lar ve sam- vemet e vat m kolayenctk ep bükülen İ yurdu. — Ey bakalım, madam, dedi, a Ökkeş (1 inci alez e iyon bedi önde Ri karar ği > endamının oyalayıcı ketine Ü” üçük yegâ: | Bana ağir muamele ediyorsun UZ. ie üc o oldu, dan, zâfını bi $ | bakıp hayran kalarak, ler *-İ e miatirleri. arkedimiş üz Deni EE Cirt atma. Doğrudan doğra | Tekirdağ lı ile zi te sü di ni Bal «| kib bile et: ihviyar kadınla an açığa | mekle eti ear finali Me neticede Melih tat ediyor, yalınızııkdan çekini: | diğini anlayarak; #4 Tesir Neğlenen bir giften Ebaretti Doğrusu bana müstahiakk Kr ELE e e 2) Büy yük ustafa Yor, di ine yapılan hilcumla- | uğramış bİr Yi, vüvudunünl e iamani yaşillk | Kler, cevap vermeksizin, “emu mal (İst, K.) 5130 ile £kin N ancak ışıkda, salonları dole - | yumsak göm Pad YA Sİ iye dolu halıları ve kristal em dinliyor, el belirsiz bir suret. | Şerif (1 inci gurup) a ne ile Bugün gene karşılaşıyor seki yek ediyord e yavan e aylara ba ek bir âleme te alaya başlıyarak. sonu beki. | cüncü ol ile büzük Mus- , büfede yalnız suretle, danslar ve haykır İyon Li seri a Fİ m çi Beri Bağla çifeter etratları- | ınalarla cilayı” iki salonu geç- sikm ez Mi ümde bir ya final yapıldı neticede Baler | güreşlerini yapacaklardır, Göçen pa- ni ehiş talumyorardı. Kler, | ler; Konağın Biğbl meze SeN ne ba, olsun, by e samimi ola. | Hst K.Y 3062 ile birinci, İsmet | mar günü yapılan güreye Seelaği ij! TA n, am en yere ve sebeble, arkadaşını emniyetle |6 detyyetine yi eli yi » olarak bir sandal ağaci rak ike al e olduğumdan | vi K) > ei İğ > İnek ae yi ir İsem ds #tham edemivo neşe gn imdi, yeni | ravihası ve kokusu. dolaşmakta dolayı bir cezaya müstahakkım nci ile ÜÇÜNCÜ | Kirdağlı Hüseyin sahadan mağlup çık Bunün igin bir rezaleti say » | Saktofonun seşlerime Şi he Sosyal riyakârlığı, utangaçlığın | ol an Tekirdağlı daha o zaman bake- yaz b pini ır alay, gençlerin. mi * hilelerini, dessas cilveleri unu T adım atlama; Doğrudan |min kararma itiraz etmişii, Hüseyin öy in kulakları dibinde pat-jğ. Genç kadın, önce sie tarak ilk dum heyecana | doğruya finel yapıldı ni m Mustafayı mibdere * çağırdı. ais d — kursakdan yapılma bajisi bir koltuk sandalyaya oturü- | kapıldım, kendimi kalbimin şid. | Güner (İsi, K.) 14,8 ile ie —> ğmdan ve k Mustafa da bu gü- "onların ıslıkları karışıyordu.. Jverdi Birkaç dakikadan beri | dei emayillüne terket, Bi | Hasan (L inci guruğn) 1356 ile Jet kabul a ekle idi, | istemediği kavalvesi tarafın - İDİN ümit- | naenaleyh, hulüsumun samimi. ei, Halit (5 İnei a U sn) > ir eği, | dan takib edilen Eler, sıgara sari Se yle, #awakkibi de Bei-| yetimin siz inciteiş olmasına 18 " ile üçüncü oldu lip geldi İse bu haf'a da yine galip bo ak sa- | onüna £ girdi, kapuda ev sahibe - erbil bir. damasko ile | sasmıyorum 0 Engelli: İki seri üzerinde | gel tedir. dağı ide kazanilabılen bir ve » İ sine rasladı; 0, m c Zİ ge kenarina | © kler bu cüreti hicviyeye k Mei MM SAD iyi ik ik pılan | iümsiyet rek hemen uz: ilişerek, yanma şı lâkayt, yüzünün hiçbir ing Tene ldı: ortaya alar edene bir eğirişi yi idi, Tdi er begi Kl tuhaf e ge Süküt başladı, Ker hir tarafı nil, rinei seri; Mi di e ar vay ger gk z i retde Eğlenmek için tan hiddet, bir hiçbir | Adam bir cevap almayınca, vi vap. “ .— enn hi ve deri eek vie i vere terliyen Hi N ya ” e gi ven e eti: #nej, gurup) ni elin mi ie yer ta sani » dehlike bıyığ da olduğunu gös“ , bunda Yirmi be Üriyonda. em bilhassa sinirli Tee diye düşündü W ne Surele bite- savaşmaya dev: ; «Devamı var) rl EE

Bu sayıdan diğer sayfalar: