13 Kasım 1945 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

13 Kasım 1945 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zl ŞEHİR HABERLERİ Üniversite giriş imtihanlarında kazananlar elo Yazılma içn verilen İş İstanbulda evlenecek | v yava kurscak vatandaşların i inlerini sahifelerinde neşretmek a bıra e. Lâstik tamiri meselesi ürün sen eğ ri .şebbi © TiCARET OFISI RÜŞTÜ DiK- TÜRKÜ DAVA ETTİ Ofis Diktürkten üç yüz bin tira tazminat beri mahkemi lar, Ran bu la butahileceklerdir. Adil e. (talebe) Maid asil Papadopulos (D.D.X. işci) dai Söze n e Pel eksize, Ofisi 2-4 © mesine baş eti 1 bir ei Diktürk - n samed » takibatına da hız anda hâdi ret Ofisi imei VAKIT-— Tıcaret odaları birlik giri ilen namzet “Görenlerin yazılma e ankara ve İzmir Tiça- | bal kongresinde İSTANBUL TEMSİLGİLERİ KARARLARI ANLATIYORLAR ————. ———— Devlet üceri teşekküllerinin, ithat maddelerin Yerli Mallara devir mecburiyetinin, kâr m ve Miili Korunma kararlarının kaldırı lerin lâğvı.. Takas isleminin de tamamile kaldırılması teklit ediliyor Idırılması lüzumu Ve bu lüzumun muamelesine Fakülte a ermiş, İstanbul ve Ankara Ti yet OdAMdii rim. dün el sonra Li Bağ vapuri; gehrimize | gelmişl. is ri Tıcaret kadar asii yın 15 ine istiyen namzı gökmen kalbi ve rihteı nTa Rekt ay öğrenci iç ak ii öğ“ rencilerin i, bu Ticai # ie hareket AZ iddi! ştü Diktürk Tır bütü yle Rü: ? Besiktaş İlçesi: amet Sata Anay, M. Ce iri ün beş köy okulu daha — Vergisi e e z ar mahsu'eri | Beykoz ücesinde yapılan vam ediyor | |“ okullara açılma, töreni ye ba BE 8 Bazı müstarisiller 1946 pre iti rılm inin o- a köyler rını öl kten çe bütün Kin eler ol la ii ler yeni ve modern okullara kavi Mahsulleri Vergisinin ka) - | Muş olacaklardır. na hakkında akan ————— gn Şen Altan a. Toprak ei Vergi 1 ocak 1916 kart iliberen'k dırılacak ve bu tarihten sonra rak rsi ii vergi yar ie ii yeni öğrenci me m köy- e Sanayi Odası temsilcilerinden Biz yi kei matla kabul l bunlar mine . re görüştüğümüz ve Ba cel ndimete büyük bir müşkülüt kanlığa sokulmak üzere bir rapor li ş ımektedirler. ilân etmiştir. ş mişti v mıştır. Bu sebep'e birkaç gündenberi bil | “— Geçen devrede görüşülüp de Ç — Memleket mi i, hassa Edebiyat ve Fen De i t lâtçı maliyetli lemlerinde büyük bi ele aldık, ve ışınlar hakkında yenr-| Kâr all e ki dali edilememiş, sa” k se in er « üzere bir gündem) dece İf tesbit dinen yat iliği kurulama - bilinde stok “İZ Tatbik olunan kararlar da- ve maliyetler tesbit e Kayıtların ayın 15 ine Kadar ik- mal edilmesine imkân eğime Te ir EE hakikaten böyle olursa | Küetin | zdihamı önlemek üzere ez Kişmemlul yanılin Gi el) uzanmıyacağı merak edilmektedir lardır: ayi sulha geçerken, hü- ve öne Ticaret şartlarma dö” Diğer taraftan Üniversitenin ka” yide, devlet eliyle kutu” yıt işlerine pek geç kaldığını, izi a izd a ek ve Kiye rip 5 ile bamın da vu yüzden ileri geldiğini | bususi teşebbüs ura “|. ileri sürenler de vardır. a saneyiin bir ie ö > del, i, birbirini tamamlayıcı bir çer- Kömür narhı üzerinde e va sk ede abii sınırların; v anlaşmazlık e bir komisyon kurul - ması, Mi ithal maddesi W kurduğu| 2i€ e tâbi Kalma, birçokları serbest ırakılmış, Yi rk smmm noktaların göz ön 510 İŞ kararname il karun! runm& kaldırılması; Ancak, meskenlere — leğişiklik | ve ileride temin aile “dövizle m esaslı bir sistem te- Me le tini una ait hürümlerin teallik maddelerin bazı di lerle bırakılması, İLE İhracatçı ve ithalâççı birlik” rinin lâğvi, ire İhracattan iş olar e cal l a ei ei ye 3 — Sümerbank mamullerinden iatihsalâtıma goğaltacak dnaddele - rini 916 tarihinden önce idrak wvelki İbi Şen lem sale, e, Meh z La h yıllara ait kupe enü: — : . n İşke, Mehinet | etmiş olan master, deha nce ti va e ar Bi sahada toptancı ve porakende-| 9 — hargama ticaretimizin - serbest, şleri İva e ke i ükellefiyet pe alinin, im döviz esasını bağlanması ve dahit- e? a R KN ini mükellefiyet mevzuuna girdiği için lerle bu yıllar mahsullerinden Ol stim kurulunun kararını | <le"* tahsisi, 2 kalır diyet yükselmesine Ali © Sa adem; k tlirilmiş ol olması satış sırasın ns Et — t ? erkez YE dn — yen ina Gal BAE AZE ip gp MS LAR, FA rk Daimi Encümene vermesi beklen kaka ne Dea ei mektedi bük K unlara ait vergilerin tahsiline de | | ettirilerek tahsil Gnl a dhektedii, di ki e ie a dk mettin İ vam olun İ yon, pancar ve tütünlerle İhra; ; 10 — Maliye Bakanlığınca hazır - DU BL a kkuk. ettirilip de sında ire eden üzüm, incir, | İlgililerin verdiği izahata ogöre| 5—İ i ir vergisinin pr tahsil manının 1 Ocak 1946 tori - fındık, ve antepfıstığına? Çırçırlan- i Encü k İl il binden sonrasına, sirayet etmekte bu ma'sır: ala imi şii ni lineer dna İsmin Yerli Mallar Pazarlarına dev- Tanması hasebiyle veya diğer herhan- lara ait vet Netice bu İri bir sebeple tahsil edilmemiş olan lacaktır. İ“6— vini Korunma ymunımuz | Zilhiccenin dokuzu oldu ade b Ni en Kurb; ! ef AD YEDE POLİSTE vr uğu VE Namazı Saat Dakika saatle; 7 . A . Bayramı ie Ma ke kanl & ve plâka temin eden bir şebeke yakalandı İnş bağ a sa, nın başı — Ge'scek toplantının 20 gu- gti e edilme p) s a sağ 3 ni z EZ w Rpm gösterir birkaç ve- rünün va ma m tan sonra söndürülmüştür. yz Ankarada yapılması kararlaş” gi len işan ve elde ef sika getirmişti. . OKULA AİT KÖMÜRU toril ari Kı a i 5 Akel Bener ge ocuk Esir e! Ah Bi dolayısiyle motörlü nakil » E GÖTÜRM Ni —— Mitra lari e paylaşmakta olan X Me sı iri rına bu kabilden yeni ovesil ü 1 li > Şİ Sü Kurumu emrine serme bill | , Kartal orta okuw müdürü Ned | Dün fiyatyarı tesbit ahali js id yor alimizden reca olun mo l erin p âka gıkat Muallâ mektebin istihkakı olan kök —. — yon man e GARA İ inin il vasıtasının plâka numarası | Sandalcı ve Mehmet Kapancı et - ömürlerini, Kadıköy gazhanesinden se "yantaya ; verilebihyordu. | raftan şan Gi ço La pi amaaan a vesikalar tekere“ | maktan kurtarılmışlardır. miştir, Müdür ve memur hakları Sirkeci hal malla caddesin- ; gül N gire su ilerimizden Sultan - SEAN ea KISKANÇLIK YÜZÜNDEN VA koruna savcılığı an “3 ie Mamas Aş'a Yunan ve ye Ki oran, yare - İSanıkların vi ılanması-| * sim ağa. mualla ak o u işlerin | YARALAMA irmiş ve dosya 2 inci Milli k ia ist, Kefeli handa Leon Hisarlı'ya Orhan Ka; ve den iki yüz ei a yükın para e İİ ime ilhami rakö eherinden iki ya pa Evvelki gön Fatihte kıskanyak yü ilde ap terilmiştir. Kol ve cep saati, saat maki: m Ki lara lanmışlardır a yordum. | zün zünden bir yaralama vakası olmuştur. | TREN AL dı Tünel caddesi 50 de Vahan - tedir. Saadetler dileriz. imi sonra diğer sanıkların £or-| MHâdise şudur: m ban'a elektrot, İstiklâl caddesi 302 Ba başlandı gusu yapılmış, bazı cihetler hakiki ıda | Fatihte Macar Kardeşler caddesin- ve de Vahi 'a kösele o makina Mohtiyt ii Yram ER hkikatın genişletilmesine ve Şahit - | de oturan Selâh: önü, Hi şa garında Ainelelik €-İ kayışı, hususü gibi o” çim zetesine ilân ei Kame) el v A am verilerek beş aydanberi nikahsız olarak Muaz- | den ha gara neyi trene m | Ankara Atatürk Bulvarı Yerlice A- i el motörlü . uruşmanın devamı başka güne bira | zez adında bir kadınla yaşamaktadır. | at rtımanında D. Akgönül'e Hassas el ayeti ıStiyenlere sahte gla tenin > me lik | kalmıştır. | © Sai şenel yaral tükrük Sa ai Mİ u ç van Birliği Atam Mlunla- i Sü sı NE YARALI OLARAK | miş ve nereye 'gittiğini sormuştur. k kesilmiştir. Yaran Haydar-f vanram Gesar ve Ortaklarına kösele den NAN İKİ KİSİ Muazzez giri yeri söylemeyince Se | Pasa hastananesine kaldırılmıştır. İ makine kayışı, hususi a) ha gn eki Bayram günlerinde bü a oluran Emel Kan isminde ! jâhattin söyletmesini bili- KÖMÜRCÜ KATİL i — dv. ler çıkmayacak yerine ç bir kadın, di asında ii banca © rim, diğ yim ve pia çekmiş ve Mu- 'a Elektrod, İst. Kefeli handa Le- ii © m a mami Bu - | harm ei girme bulunmuş- ci muhtelif yerlerinden yarala' - Hisarlıya kol i, cep saati, nlay Ce eti i | mıştır. Bu Mu kürlü emak caddı or, süs lan giri an e? li, | Yarah verdiği ifadesinde, kocasının | pl ağ A Mm e ana, maf Vİ amaklariyle Selâhattinin yüzünü tır | hibi Zehra yi vak delik de | de ia ani en ettiği e EM hsis olunmuş- li tabancasirı kurcal tgbacahin!: zorl içinde bırakmıştır. Muazzez has a” ate gıt eği ha gat | AÇ Yek Bi A akli | iman yü el YARAR baya kallınlinp: ADL MA ga Kösel drum içi şahife > | oyn Petro” in Sabri Kıkçoğlu. | emişse de, bir başkası tarafından » NAMAZIN AR > kete > la Yen e İn yerler#'mah > | Cihangir i ME Ke de H. VT git a ralânması ihtimali bulunduğu göz yer. i al İM A e siyle emni 2 önüne alınarak tahkikata başlanmış- Şİ aleni, Kemgopepe sstalipda yaptığımız teb: (a a Pancreol bati Gap ver > ya m m merke Bİ üre muna Mam ral | ÇİLLİ KORUNMAYA menedlr Kember han No. 18 de D Ka dayi | Kahiaien m : EE )de ettikleri bu sahte vesikaları | Dün edine, ikinci bir yarala- | e a Pi ği ay Ti ae erimli - İT iş- | Dimitriyeviç'e Oksid de zinc (Çinko 0006-200p4y han telefon irak ettirmeğe sevkemiştir. ma hadise: cereyan etmiş, Do > bide ari adale dg Er elsa ik üstül No. yı a Uygu: İ 2-2 ». niye ve Ya müracaatları ım Öziş, Hikme Unger, Cihan- p lapderede 48 ml evde oturan 55 FKE si ai m ee oem dari Ge Selraan Bilgitay m dan yaşlarında Talus Demirci « Wak Yorgi: kagak poyaleini elik. ved < il değildir. O böy | işi ğı, Y. Kule indi p* İ ie işler yapamaz. kı wp ağındaki kimseler de hu) iki kurşunla vurulmuş olarak bun , f.ginden; Hahmutpaşmda Hilseyin Bar k No. 3ö,.de çinde t arı bilerek kullar ii ie m tahkikatta, Talusun, en tab yele Kuldüa SA mpaşa kahvesinde oturuyordu. Panereol, Gal, Nor | K dan, Kasımpaşada kömürcü Mehmet | Hüsnü bıçak değil, çakı bile taşı * de Nuh Naci Yı tabancasını temizlerken (tabancanın N , dişter han 7-8 aagan çep çe f 18 KASIM 194 Sorgusu yipul Hüsnü Tok: ? i ve Ahmet Akınel eksik kömür azdı.,, demiştir. . Vernik 'kopal, esi 3 orgus oksan sy- | ateş elması e den” yaralandığı N ve a , va SALI t k bu sahtecilik işini | anlaşılarak yaralı Beyoğlu hastahane- | diklerinden, Kocamustafapaşada mpaşada Hüsnünün ortağı kö- | ist. Demirkapı No. 10 dâ Şark ispen in ıl 2 ki Ki z Nİ pr ukte lek, kumacı Fülizar, dokuduğu ( malları | mürcü Hamdi Şentürk de: çiyari Laboratuarı 'T. , ns e Mieri 1861 — Ekim — Ben emniyet € ıncı şube müdür- | BİR MOTOR BİR SANDALI | saklamaktan Mili korunma 7 lise gecesi tü, ben, güm İ sam Perii, Bahçekapı hı er We 3 1864 — Zihni, iüğünde plâka almak isteyen nakil | BATIRDI: lerine verilmişler rük muhafaza memuru , İb- | altı İzmir Manifatura T. A. Ş. ne Bluz aye ve vasıtası sahij plerinin muamelelerini welki gün Galata köprüsü yakın > AHIR YANDI ww a A vr ve geğ İ tuk markizet, İst, & e asati takip ederdim. Bir plâka almak, saa! Madi bir deniz kazası lm > mo | Evvelki akşam, Fatihte, nasiriye | Vi muh Şerk x gl gö Babaş, 2 öldü, damga, mühendis, seferberlik | (ör, balık yüklü bir sai çarparak | mahallesinde. yağhane çızmazında i ri deliler pat el .Bu işte | A.Ş. ne Balsam Öğ 635 “17 şhee sa 1188 657 gibi muayene ve muamelelere tabidir | parçalamıştır. Hâdise ei e ör 7 sayılı evin bahçesinde — bulunav "Wuhakkak bir'yanlışlık var,, demiğ- cad. 65 de Ali İhsr 7 ng 1442 gil 1942 senesinde Mustafa Atik'ismin- n pseki ilcesinde lahırda yatan Dimitros uyumakta tir. Necipoğlu ve Ortağına Tek teli ni İ yi 1652 106 de diriyle tanıştım. Elazıktan gelmiş- | balıkhaneden 70 çift torik iken yanmakta olan mumian dir Bu iddialar saver muavini Hilmi Bahçekapı Aniden İm deri j 18. 3 1 (. Beraberinde temiz kâğıdı adı veri. ! almış ve bunları İbrahimin sandalına | miş, bu sureti tlar tutuşmuş ve (Arca tarafından zabta > da İzmir Manlfatur'ye otele isi Meli 4,57 eri . len, faksi, kamyon gibi nakil vasıtala- yüklemiştir. Kendisi de kayı kiç | az sonra ahı: alevler içinde e yeatil Hüsnü dün . vatbk kumaş, (iy, eden am i yn emniyet altıncı şube müdürlü. tarafına oturmuş olduğu halde köp » İ ya başlamıştır. Ahır tamamen yı teslim edilmiştir. / ! GE ELM ak a neee a v

Bu sayıdan diğer sayfalar: