21 Temmuz 1946 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

21 Temmuz 1946 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—VAKIT— 1 Temmuz 1948 Resme Rakıslar UYU SERGİ kmadığı hiçbir müe hiçbi t ve mâna ya- pısı bırakmıyan istihale kasırgasına bir tel teşekkülü da yandı: Mesrutiyetle beraber doğan ve C Dik o beraber adınır ancak bir kelimesi tâdile w a manlı R mi Cemiyeti Bugün otuzuncu yılını selâml: nie Galataşaray resim sergisi mi isıhda, edebiya dilizlermiş eski ve kök sminin bu sıhhatli ve sağı asız yaşayan bir t ü ir gre derbi tik sanatlı atasaray büyük temsil- e ed tarih kökü bakımın- siktir. nun ku lâmlayalım. 6 uiarını çağdaş Türk resiminin ataları “olarak. se parçalacını bıraka- Zalatasarayın eğ # büyük da ruhlarır mi. 4 rin üstünd madde âler ardı üstünde, otuz yıl önce e olduğu g fer- oyle aşan bir edilik plânında beraberdirler. Galatasaray esim sergisi Türk sanatının hem cçirkine, hemde ölüme karşı zaferidir. Bu sergi ve onun kurulduğu gündenberi bütün m asuplar, ar fak Türk sanatının mukaddesleri arasında yer alıyorla EYAM vi SAFA Modern Türk Resminde üzel Sanatlar Birliği ve sİ Galatasaray Sergi I Türk resminin a buudlu, yağlı den üç & boya Avrupa resmine geçmesi | hususundaki ve bu hazırlıklardan gelen kizinci yüzyılda başlar c voya resmin ei ni haline gelmesi kirim bu cereyanın ilk yağ'ı boya Türk resminde Türk resminin gelişmesi tem-! yet, 1916 da Galatasaray inde belli başlı bir rol sahibi olan “Güzel e) natlar ae Galatasaray resim | sergisi, , fa 1916 da açılmıştır. | birleşmeleriyie kuvvetlenen cemi - Birlik o kemberi her yıl birinci e muz ayında “Galatasaray lisesi > resim sergisin bir Sergi tertiplemeği bir g: e bugün çoğu haline koymuştur. Bundan İtiş tadları arasında lili” ii ün evvel açılan Galatasaray ver kaliyor Muvaffakiyetle * #er- gisi b otuz yaşındadır. İ gilerine ve çal a arına devam e Memleketimizde pek eski bir ge-! den cemiyet, 1921 de Osmanlı Res- eneğe dayanmıyan bir sanat kol | samlar cemiyeti adını bırakarak nun teşkilâtlı bir topluluğu yarım! (Türk Res vaşiğa cemiyeti) olmuş- asra yâkın bir zaman ayakta tuta-| tur. bilmesi dikkate şayan bir hâdise- 1923 de birinci (Ankara sergisi) ni müteakip (Türk Ressamlar ce ve birliğin tarihçesini kısa- ika tüzüğünü tâdil ve genişlet- nek iyeti dı a özden geçirmek, belki & mek ve daha şamil bir fa- i rını meyda gi- yete eri iştizmek üzere il armak bakımından SM olur ğında bii re toplamış, bu top- beytin ressam ket, Sami, İbrahim, Hikmet, mari, Nazmi m "Namık İs , Vecih Bereketoğlu teşkil e cemiyete şti a bir kong antı sonunda idare mektebi a - Sevket, S: etin wardı önüne ar yeniden bir: bir sanat derneği kurmi birlik fikrini İlk dı ia cemiyet büyük bir teşeb- essam merhum Rua Böylece. büse girişecektir. (Sasiayi nefise cemiyet, Ruhi, birliği) adı altında are heykel, Hikmet, Agâh, musiki, edebiyat, tiyatro, mimari beli ika dağa rl lacaklardır. Ge merhum * maari ştir. tikal edebil; etli Kendile Bir zaman sonr iğin imlr rine a edilen Alay köşkünde, arasına Halil şekkül 1926 da çalışmalarına Nazmi Ziya, F nal Murtaza, Mithat Rebii, Rıfat, Di- Bir liğin 1929 da (Güzel Ra: rak, Tömas ve Müfidenin de katıi-! hatlar Ee ne ge; le Üren dıklarını görüyoruz. Cemiyet naza-İ (Birlik resim şubesi ri bir şekilde çalışmaktan da geri! Ağustos ayında Galatası 7 1s vi aç KİM ilk sayısı b Ocak 13 310 « de: (Galatasaray sergisi) ve ilkb tar biz dergi yaymıa- | hardada Ankarada ( süs sergi- il harbi ile y y gi n barbindez sonra ka - 2 Bu de, mlar n bir kısmı söker nde lin beirülmes için de v> si İlmin kğ (Di yfada) Yemişler (Koyhawan Dura) göle slerden, ışık - ler uzak te. siri karışık bir gel tir. Bu karışık halden kutrulan ve tam mi tekniğile “çalışan ilk Türk r Şeker Ahmet paşadir. (1841 - 1907). Şeker Ahmet paşa Pariste resim tahsil eden ve mazbut bir atöl ye Çalışması sonunda memleketine ilk Türk ressamı zar lar Pariste akademi min revaçta yulunması, empresyonistlerin, Çezap- ne'lerin, Renoir'lerin, A Cour- betilerin akade .sme karşı aman | Jar. memleketimizde resim geleneğini sız mücadelelerine başlamamış bulun | Kurmamış ve otuz yıl boyunca oni maları, belki de Türk resminin iy kökleştirmeye çalışmamış olsalardı, ei: enez Ahmet resim sanat bugünkü ol Pe yarım kalac va de A sana | kaktı. i ta başlayacağı. yerde , akademi iz dışı | “ Galatisaray serilerinin otuzuncu ressamlarm tesirinde -kalmış olsaydı, | sunda (Güzel sanatlar-birliği). sanat un bi tavrı birçok Fl çine kârlarınm bütün husustliklerile karşı sebep olarak) ihtimal. (D) grupunun | laşıyoruz. Sergide, ara - meydana gelmesini ve onun resim | mızda bulunmayan fakat. Türl im span teşekküllünü «yarım £ asır | tarihindek; mevkileri her'z: yaşi caktı, yacal rlerini açığa vur - gösterilebilir. m. kapısı) nin deer vi bir ir olunlğa vara; - duğunu len geçmeye e Ali Sözel” ci, > örten pi Akdik) i Halil Sözel'de sağlam ©ir resim vay Ahmet paşadan sonra mo - abildiğini göster z sığdır. ie uae ileri ği ndan (Limanda sis) lere rastlanmadığını ve onların sade- | resim amatörünü dakikalarca önün- ce akademik resme bağlı kaldıklarını N de durduracak bir müke Nikte - kimse iddia edem»z. (Güzel sanatlar | dir. Sonra (Türk Buhurdanlığı), (N: ş ii sanatındaki | izler). (Gelincikler). (Burgazdan ), (BI a birliğini) ve onun resim A a ada) © ve vrupa resim | h olurkön) a gss ve e time Filmi; de - nemleketimizde ak lâ Bedia Güleryüzü (Usküdar kayik iskelesi), (Anadoluhisarı), (Üsküdar- ha dan) rtları) peysajla - a aliğiemlef” buluyoruz; gayet k | pera ve ileri: bir tablat anlayışı anatomi anlayışının esiri il anlayıs | vir, Fakat natlirmort'unu, peysaj- . tik ia adların en, İyflerinden | ları ayarında bulmadığımızı da sakla. ir telâkkiye anla e emir Mel bu le mayacağız. Peysajtardaki hu mukabil onda bir yarım (kalmışlık sahili (Hikmet Onat) , 7 hali var; bir Fransız ressamın deği- | meli hisarı) gibi peysajları ve (Ley« lâklar) ve (Güller) fazlasile muvaf- k olmuş eserlerdir. et. On $ atamayı silen galışma,, Gi e ve ri freni hal yökteniiğek. Bunün. | renklerin barıştırılması üstadı (Gök- hayret ve mana |'su deresi), (Bebek sırtları) ve # şairane “bir hâssa: | -bütün' eserletinde her zaman gibi sami kendisine müsavi in vr - dil hi bel halinde açıklanan siyeti v < başı, (Ankara kalesi) 35 . vE ari tabiatı bir Do ak- | in a akan, ek Jenya Fen rağmen e | drikof, re Marçik, bekl ve sadeliğiyle dikkati ai) Lağa, ile; önem Ba - yol la çekmekten geri kalmı Pefidui ipi ve Feridun Er- ir hava ile tesna an ve GrağıklerYin: ru koşturan “bir yol Feyhaman Duran insanda — bir Portre (Ayetullah Sumer) yandiriyor. Orda" arayan değil ara dığını bulmuş bir sanatkâr rahatlığı. | var, Bünunla “beraber, (Yemişler ) İ ki naturmortunu irüştümül zün dışında ve çok canh bir sanat | eseri'olarak mütalâa. etmek lâzımdır. Fakat “bilhasa (Banyo) kompozisy zi ön eraber baka Dilde yol) sergi. | Feyharian Duranm aksine Güzin | yorlar. Nejat Kansu taze bir 1 pa z iz eki eserlerin Sen — Duranda o primitif şekli içinde bile | anlayışiyle eserlerin Ülüehintriği Dak > li dee > tir ima, | biri olarak gösteril ir arayış ve bir canlılık e anata | hissini veriyor, ileri adımlar atmağa başla: i İ hakimiyeti ne olursa olsun, biz onun | Nazmi Dayan'ın (Kurbağalıdere)si kat bu ressamların hepsine enik Ali Karsan'ın etüdleri sağlam bir | çin telâikisini çok daha ileri bulu. | sma m mükemmel mr Tree eray rosim anlayışı — açığa © vuru; 6 yetullah Sumer her sergide old e İz Güzel sanatlar birliği yni re- | AY TE craiğü ” Kalım üs ri ola | gibi yine dikkati üzerinde topluyor. | üs ezdi gir ogi im' Özeren d şi r hassasi. e sifali portresi * (No, 16), plâstik | *”* yet ve saj yışına m ime virleştimeğe muvaffak olmuş (Son: | rastiyoruz. (Bostan del) ken tlar birliğini meydana | değerlere bir iç eri Düm natlar birliğin i Dİ şüğek DE > > vü getiren sanatkârların çalışmalarilı ustaca başarabildiğini daha ziyade vuzuha kavüşm. delilidir. Aynca (Li e kendisine ve nevine yabancı unsurlar | dörecesine ya: i asiyetin dan temizlenmiştir. Bununla bera olanca canlılığını taşı; Ayrıca A- (Güzel sani gi m sanatkârla. | yetüllah Sumerin büyük şekillerde de alış Natürmort (Vecihi Bereketoğlu?

Bu sayıdan diğer sayfalar: