13 Ekim 1946 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

13 Ekim 1946 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A uğramasından arasın- pin leş, ananı > — almıştı. li Gaferoğlu Kurul ii ince, ki ve profesörlükle haber veren ofesörden iv ei de şim diz mp süre ntiyor. irk olduğumu ai idi. de gali oldu tek kasap, bir broşür çıkardı. zevatçi yokmuş. Hastahane hınca locasıridadır. HARBİNİN GiZLi CEPHESİ — “gi um bir angarya ayrılmak Zorundayım!,, dedi Ein haberleri ve arşiv vesikaları, Trabzon ve Em — inde: Oğuz Türklerinin Çepni, Alayuntlu ve Uregir gibi ok ayların. m Çalı şlu, Kürtünlü, Busatlu, Sakarlu, Falları, abörk, Yunus gibi diğer Ti j ine alamama Mi buralardaki sancak, kaza, nahiye v. ** rin'bile bunlara göre adlanmış olduğunu gösterme ektedir Profesör Ahmet Caferoğlu" ya cevap gimiz gibi, Milâddan önceler; Doğu ve İç Er Trabzon ve çev. resine gezerek larını eren ve. ren: k veya elan ba kavimlerden A imi libler ile Saka (İskit) arkin nun pu #ormuşlar. ve , yalnız alma: Yazımızın birinci me pro belediyeden emir söy :aferoğlu'nun “Trab- Halk daha vazgeçir.. Mühendis bir — Yazan: — hirneeinin. ceva M. Fahrettin Kırzıoğlu bınr vermiş oldu gumuzdan, şim: de ötekilerinin iie geçeli ki 2 İeir dört Eyl Samı ududuna kadâr ki si ia unca köylerin, “umumi- iri zak, mücer. sonra a grip Hazar e map evlerin umum he “şeklinde bülunduğu “yolundaki ani tari, yi fazla rar vi mış bulunan Eski Oğuzlar, Rize kayı gerin Çoruk ağzma kadar işgal sa dah in dl a Ni a tarih haberleri rümüzün dediği gi- , Yun “nl metin “ me ağı yıhna kadar altı asr ei nda. ve çen niyle nilmekte zâten Hepsi de okumuş, i gençlerdiler öymğ. iemidii anlaşılıyor. Üçüncü maddeye gelin. da verilen ve en Bask a hüktimler de tai aksi ve tarihi kakiküilre cine ayki zim iş, verilmiş, Tası alası, na e geli b 1“ aş irek.t& çkümünden ahali Üzerinde ie m beni evine gisi esaslı kabile ie luluk - az oğul resi tiknaz Ve geniş »tmiştir. iü 3 Bira de bu bir karısı ik işi mahal ray Kendi hallerinde bir ğı; bi Kadılık Ain oğlu Yaganak - Gi mn m idört sancak - beği',nin ordu - suyle birlikte varıp bu Dızmard ka © iş ve burala; . Ea z&ptederek babasını kürtardı.. ğı anlatımı Dede tavri, gidiyordum. sp bazı kızlar 2) Arsaklı 5 Part (Eski - Korkut kitabının e akın vex fetihleri; — adak lağı in lan cevabımızda tır. verilmesini iş kayışla ic başka bir ver - için de bu adamın da ıkararak g vermiştir. adli. ek R gibi Yazan: SERVER BEDİ VW böyle söy ettirmeğe muvaffak z fabrikalarmın harıl yaptığın — sananlar kadar narlesi ki maddeler Gİ eği kalmadı. durur mi Te o dört büyük Bu şehirde hayat, oraya denizden taraflarından dört defa itibârile Rum Unutmayalım devrin, işi. Köprülünün arma komisyonu sırtında yumurta i bir iddia ve mez kapalı olmayan ir “Karma, Eski maarif nazırı Haşim mu, tabiri başladı 'mektepler olmasa maarifi Mia “kar yarın hangi emk aa ve Kendisini eski rzet önce fakat Çünkü edecek? de ve dargınlık Rezidon hayatı vardır. idi, “Karma karışık,,. vr az ve Kayıştan atom Dikkat” ediyorum, a iy da. | Kil vasıtası meselesi ızdan biri | Karma ve alel kayışı- oturur Saraylara İ gidetlendirei “karma, lafzının tel kayışını kini altında çalışan bir komisyon! sorumlu olanların SERVER BEDİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: