28 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

Dünya Cümhurreisimiz —4 Londraya | Nereye Macar Milli Bayramı |En Büyük Ğİ 2 | Münasebetiyle Macar | 'Taar dıyor Naibini Tebrik Ettiler y Yem B" leama '-Aıılun. 27 (A.A.) — Macaristanın Saint - Etienne milli Alman Akını t ile, Reisicümhur İsmet İnönü ile Macaris- Gidehiıacek Ç tan kraliyet naibi arasında aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir. 6 Saat Sürdü CÜMHURREİSİMİZİN TEBRİK TELGRAFI Tren Kaçll' ıldı Altüs Sorehisim. Amira! Horiy'de Nagybanya |Bazı yerlerde yangın Macaristan Kraliyet Naibi (Budapeşte) Sainte - Etienne bayramının yıldönümü münasabetiylo, A İçıktı, pekçok Alman İA LN aa ! ZU e F G L ĞA b ni Htes Serenislerine çok samimi tebhriklerimi ve sahsi tav ı)ıı(.ıqı elt tes GEş d

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler