30 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRİRI: Karanlık İçinde Biricik İşık Yazan: Ahmet Emin YALMAN Karanlık bir dünya ortasında ik.., Türkiyenin — bugün manğara budur. 30 Ağuslös zaferimizin yıl ni bugünkü hali ken bu güzel | Zij bde. GNi ” sarlanideryer. Cendi kendimize — soruyoruz: Jumlupınaz zaferile memleketin günkü kuvvetli, güvenli —hali arasında nasıl bir. mü: var? Yirmi bir sene evvel bütün dünyanın bakasından ümidini kes Şizi bir memleket nasıl oluyor da vgün bütün insanlığa akıl yolu- Su, kurtuluş ve barış yolunu gör- terebilecek bir mevkide bulunu- Yor) Hakikat şuradadır: Dumlupı- M iz bizim milli zaferimiz İnsanlık hesabına kaza- yük zaferdir. mühim bir dönüm yeridir. Hcınm zin — hatırımızdadırı 18 rinin gözlerine per- Dört sene ,bütün krııeıdm sonra hakiki bir barış, hak ve et kuracak yerde Versay, Sen Jermen, Triyanon, Nöyyi gibi adlar taşıyan muahe- delerle yeni felâket tohumları ekiyorlardı. Eğer biz de herkes gibi, galiplerin —satınna Boynu- muzu uzatsaydık ve Sevr müa- hedesini tanısaydık uzun. müddet dünya yumruk haskının hüküm sürdüğü bir yer olacak, göz: gö- tü görmiyecekti. Biz bu gidişe karşı tek b maza isyan ettik. — Bütün bir si- lâhli âleme silâhları, alınmış, sahı halimizle ki koyduk, İki içinde Dumlupmar gibi bir a yarattık, Bu sayede ilk arak tam gö nül hoşluğu ile t di Taahhüde girmek, söz îııı gibi ölü kıymetler ye Atalürkün eşsiz rehberliği bi- zi ve insanlığı bütün bu n lere kavuşturmakla — kalmadı. Kendi nefsimize kargı da en bü- yük bir zafer kazanmamıza açtı. tice- yo AHRMET EMİN YALMAN Honti ve | kahramanlığının Tarihin | Kocın—,.a.ı,-ı_m-lır kabraman ordumuzun Trakyadaki manevralarından birinde Türk Vatanında Bayram Var Bir Milletin Şehamet Ve Kahramanlığının Anıldığı Günü Yaşıyoruz Yazan: Cevdet Kerim İncedayı Bugün Türk — vatanında bay-|aydınlıkta, kâh karanlıkta kala- ram var. Bu bayram; bizim için vak dolaştığı bu tarih seferinin ne bir yıldönümü, ne de bir &$- sonunda Dumlupınara vüsıl o teselli — vesilesidir. Bu Jur, Dumlupınar bize evvelâ şu | yram; bir milletin şehamet ve hakikati söyler ve öğretir: anılmasıdır. 'lurk; millet ve cemiyet haya- | Hürriyet ve istiklâl deyince T'ı'iı tında siyasi münasebet ve kom- milletinin ne — olduğunun hatır- . binezonları ancak yardımcı vası. !' ve daâima Türkün şarkta Japon ve Hint beşe: | denizlerine, şimalde — Sibiryanın me- |buz dağlarına, garpte — Avrupa içerlerine ve Afrikanın sonlarına (Devanu Ba, 4; Sü. 5) Akdeniz bakimiyetini temnin edon YüzütE. SöÜP”” Böürvndlilelindeni birinin ön taretlerinin salvosu Dernedeki İtalyan | Londra ÜzerindeEn | İnsanlık için en büyük el üket | membal olan çılgınca toprak ber- | sını Türk milleti tarihte belki de birinci defa olarak k fiyeye uğrattı. Biz (Milli Misak) diye milli yurdumuzun hududu- nu her vakit için iptidadan - çiz dik ve eski imparatorluk arazisi üzerindeki bütün iddia ve e: ; içimizden gele gele Üs- tümüzden a Milti Misak hududü enüm lerimizi birdakikada ” gizilmişfi. " Fakat kuvetli günlerimizde eski toprak- ları kazanmak fırsatları biribirini takip ederken de prensiplerimi den kil kadar şaşmadık. — Milli misak hududu — haricinde toprak aramak bu toprak. bunları şöyle dursun, lan zorlu bize verseler (Dovamı Sa. 4 SÜ 4) Filosu Bombalandı ' Uzün Hava Harbi Kahire, 20 (AA:) — İngiliz hava z küvvetleri kumandanlığı tobliğ edi- Ba Londra, 20 (ALA.) — Alarm işareti yedi saat sürmüştür. Bu Londrada şim geceki dakika İ agiliz Hava kuvvetleri, Libya çö- lünde <Koufras vahaları gurubu. h- zeritde Keşif uçuşları Yapmlıştardır. Bu kuvvetler Derne limanmdaki ge mileri muvaffakıyetle — bombalamış- İhardır. Bir takım bambalârın tamı mile isabet etmiş olduğu görülmüş- tür. geminin başından Kıçma kı dar yanmakta olduğfu müşahede edil- ir. İngiliz tayyareleri Derne'yi berkettilderi zamâan başka bir Kemi- de de yangin çıkmış — butunüyordu. Bütün & rina avdı uzunudur. Londra civar dit bölgelerine yüksek infilâkir bom balar düşmi Tagati şehirde dört bornba düşmüş YA Uğramışsa da ağır yaralı y Aynl müntakan Yüksek | üzerine Birler sahil ba İKi k evleti Sara uğratmış kepenklerini parçalı

(VDevam: Bat: 4; Sü. 4) (Dovamı Ba. 4; Sü. 3) SİYASİ SABAH ya hilaben ? | e bir Maarif Vekili İzmirde İzmir, 29 (Telefonla) — Maarif Vekili Ankaradan buraya geldi. Yarın köy enstittletinde tetkikat yapa- caktır. Bu akşam Fuar gazinoşunda şerefine bir ziya- fet verilmiştir. GAZETESİ Vatanın istiklâlini, bütünlüğünü, ber zaman müdafaaya hazır şanlı ordumuzum Mehmetçikleri çelikten bir dıvar halinde geçerken Otuz Ağustos ZaferveTayyare BayramıBugün ütün Yurtta Kutlanıyor Istanbul ve B. Terbiyesi Ankarada Mükellefiyeti Yapılacak lıl(anunu bugün *Merasim Tatbike girdi 80 Ağustos Zafer bayramı bugün Beden terbiyesi mükellefiyeti kâ- Bütün memlekette büyük merasimle meriyete geçecek ve İstanbul tes'it eğilecektir. Bu —münasebetle ti dahilindeki onaltı kazada ; sokaklar, resmi ve hususl dalre ve Bençlik teşekkülleri merasimle açılar mücaseseler, meskenler bayrak ve| — Yarbaylıktan, Albaylığa terfi e- kr Turgul, Necip Korkma; Nurt Kü-| C keir, dektriklerle #ülenmiz bulunmakta- | denler şunlardır: |zzip, M. Camit Beden, Kenan Erkut, | — selediye hudutlari dahilindeki İ dır. Birçok yerlere muhtelif vecize- | — İ Nall Ösgüven, Ziya Kırbakan, —| Celâlettin Aral, Remzi Tunger, Emin | salatda 15-20 yaşlarındaki mükellef: deri göztaren devhalar konulmuştur.| — Binbaşilıktan Yarbaylığa Terfi — | Akgün, O. Fevzi Oskay, İ, Haklu İşlk, | lor, belediye adıdu hariciadeki Kar GeğiE SURHAMA yUĞİAARDE Dhbülle Edenler Salih Tengiz, Talât Arman, Necip matarda a 15.20 Yaşlarındaki mükak meydanında bu - maksatla - tezyisat | — Salin 'Tünçer, Kadri Geledün, Ni-| Aykun, İ. Hakkz Ünver, Osman Öz- | letler fasliyete davet edileceklerdir. tertip edilmiş, geçit ali razi Öcal, Tahsin Ünlüer, A. Rıza | türk, Cemil Doymor, Atıf Demirkan, glarda bulunup mektabe - der 'Ordu terfi listesinin ikinci kısmı Apkara 28 VrA ) v Jandaeree | Baz Üneni, Siyami Buakar, Nazim Ka Ka | mensuplarma ait terfi Nstest “Rötsi- | yabaşı, Ziya Ülüsey, Hitini elâmhurun tasdikine ikliran eylemiş- | noğlu, I. Ethem YıNılnogN Nwdd tir. Bu terfi listesine naxaran HFevzi| Karlı, H. Hayrettin Turunç, A. Şev Aydın — aibaylıktan — tüğgeneralliğe | ket Önen, H. Hayrettin Turunç, A terfi etmiştir. Şevket Önen, Kimil Birkan, M. Sıt- ve tenv yını seyredecek heyetler - | Gürsoy, Y. Kenan Bökmen, Necmede| A- Rıza Ergül, Memduh Oksay, A.| vam eden talebeler Maarif teşkilât- Bul klübünün önünde tribünler ha- | din Savaş, A. Kemal Oğuztüzün, Kad| Hamdi Taşar, Şiikrü Tuneay, H. Sa- | a dahil bulundukları için, hükümele oşur. ri Erel, A. 'Tevfik Uygur, M. Kema-| im Tümer, Asaf Yarçin, M. İrfan Se- ait müessese ve fabrikalarda çalışan- lar, ait oldukları vekâletin — beden terbiyesi teşkilâtima mensup olduk- ları cihetle, ceza — evlerindekiler de Adliye Vekâletinin bu sahadaki fa- aliyeti e alâkalandırıldıkları — için yeni teşkilâtın dışmda bulunmakta- dirlar. İstanbul vilâyetinin belediye £ hudutları dahilinde kanunun mükelle- fiyet çerçevesi içinde SERE kişi tencil Güv ıh ıvdüm_q!ıt İstarbul gibl nüfusu ROC Celâl Ummul, lettin Tuzkaya, Şadi Korkut, Mithat | Çer, Wustafa Tiryaki, Y. 1 | Altınbulak, H. Hikmet Yıldıran, M a zet Bural, Nazmi Sangar. On yüzbaşılıktan Binbaşılığa Terfi T“ı*w" Akbaş, Na Sabalı sant 9 dan komulanı makamımda teb Üni | - İ Özaydın. L Haki mzi Tapkir, Sâlih Er- | Yenel, Bnver Bayar, Şetik | Ünce, Kıyası, Sapkat Tuçay, Salâhaddin A- | T! Atabaş, kec, Tbrakim Sungur, Nadir Özer. — | ner, Nuri Nazmi Gönenmi, A, Hamdi Ünsl, Maz Daha sonra da şel immer ni Atlığ, tE Akın, Ziya er, Haydar Çelik, Ge; Zeki Savaşı Merasime iştirik eden askeri kıta- larla, pollâ ve İfhiye grupları bine yi pler Boyazıttar hareketle tram e0 Takalme gidecek (Dovamı Sa. 4; 8ü 2) | DA SK zz Türk -ingiliz Tıcaretı Viyana Konferansı söyliyeceği bir tafer bayramını Ahlatacaktır. Gece de Halkevlerinde bu münase betle merasim yi nutukla Ağuet / İçtimalara Başladı | Eşya Nakli İngiliz Filosunun | ö v Si Himayesi Altında Yapılacak Romanya Noktai ğ ö Nazarında Israr sozLAR: | Lord Glem'in Beyanatl Edecekmiş Bükreş. (AA.) — — Reuteri Bükreşteki kanaat, Von Ribben: rep, Kont Ciano, — Maüoilesco, Kont Csnky arasında Viyanada Istanbul Borsası Dün Ağkaradan şebriles 90 —müml miş olan İngiltere imparatorluğu Balkanlar ve cenubu şarki mem- İeketleri ticaret teşekkülü — reisi İ|Lord Glem Conner bu sabah Yü- İki sene kadar evvel, İstan- | bul Esham ve Tahvilât borun. sını, bazı borsacilara - ceza ol sun diye Ankataya kaldırmış- —a 17 tılar.Hükümet merkezinde bir İbugün * yapılacak — görüşmelerin borsa zaten lâzimd Naklin |lovaya gidecek, oradan da tek- L Çabük'” neticeler vereceği merke- bu bakımdan faydam oldu. Lâ- | rar evvelâ Ankaraya, sonra da İz. SN | zindedir 'w— İstanbi AT Bükreşte ifade olunan Alman İnoktai nazarına göre, —mihver, |katiyen hakem vazifesi görmek İniyetinde olmamakla beraber, * |Rumen ve Macarların anlaşmaz- * |lıklarını yeni bir teahhura mey- İ|dan bırakmadan halletmeleri ar- zusundadır. Bükreşte çıkan — Bukarester Tageblatt Alman gözetesi, mük |mire geçecektir. Lotd. dün gazetemize verdiği | beyanatında, Türkiye ile İngilte- re arasıl ri münasebetle- gibi milyona ya- n esham ve (nhyxı. | ı.ı alım satımı şimdi kahyeha, nelerde ve han koridorlarında yapılıyor. Bundan değil, müşte borsacılar let mutazarrır ©- a luyor. borsa lüzim- nemesi, mrilli tahvilâtın — ve- vacı Prıımın(lun bertaraf etmek söylemiş ve devam etmiş- dığı müşkülâtı gayesile çalıştığı: sözlerine şu şeki — Ankaraya kalktı! Bir da- |ti hem gibi gözüken bir makalesir — $ ha gelemez! diye iddiaya da « üyük Britanya İmpara: de, Turnu - Severin görüşmele- mahal yak. torluğu Türkiyeye her türlü em- rinin muvaffakıyetsitliğe —uğra» Payıtahlımıza Jâzim olan | tiayı temin edebilir. Burada küs masının mihverin — canmı sıkmış her gşeyi “yeniden yapıyoruz. | rulan İ ticaret korpı olduğunu tebaruz ettirdikten son Çubuk barajını yapmak — için |nunun maksadı da, bu en diyor Terkos gölünün suyunu mu | Türk imalâtçıları tarafından mü- <Adalet, şu noktar mazar ve- boşalttık? İ (Dovamı Sa. 4; Sü. 2) (Devamı Sa. 4; Sü. 3)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler