1 Nisan 1941 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 6

1 Nisan 1941 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. (NİSAN VATA N (1941 |! VATAN'ın Nisan Takvimi azar Pazarlesi Salı KEZBAN Muazzez Tahsin Berkand'ın Zevkle okuyacağınız bu telif romanının Vatan sütunlarında İkinci İnönü Zaferi — Larş Perşembe | Cuma Cumartesi; Bülbüllerin ein doğmayı olan Ta) O i a e Aç gözönö, açarlar gözünü. ii < me 2 S unut panyann en bü.) z a INisanda neşrine Balanmışlır. | <i yk nn Gıkmasın dünyaya yil rensamların! ği | Zamani a m dan Murello” ılması ii * Ölçülerimizde met rm me m elinden su içme âbıhayat ölümü (1682) | | Bu ine ber yerinde gikeni Desi Maziden Canlı Masallar 0 ve kilo sisteminin kabul (1982)) “Gal tahtayı rüzgar alır. ine ağla erk kar ge a Bismarek'ın doğumu (1815) Yolu iyi bilen yorulmaz. > ge Şaş İ Ma müteessir “oldu. am e (1928) 3 z .VATAN'ın 1 Nisan Sayısında Çok Güneş OBA Akşam © 1834 Güneş Akşam : 1885 | Güneş 3 540 Akjam : 1838 | Güneş 9 Aksam : 1837) Güneş 1 587 Akşam l 1 — Öğle 1218 Yatsı 20.07 Öğle Yatsı : 2008 Öğle 1217 Yatsı 20.09 Öğle : 1217 Yatsı : 2010 Öğle — iin Yatsı ; 205 Meraklı Bir Sütun Açıldı İkindi — 1558 imsâk © 401) fkindi İmsak : 350 | İkindi : 1553 İmsak : 357 | İkindi : 1554 Imsuk : 355 | Tkindi 5 İmenk 3 | Z i ———, — — —— — | H ik Sö; Mevlüt Kandili Mevlüdu Nebevi lacak Sözl Hayvanların Çiftleşme HAMURSUZ 4 Mal işler, sen işlersin; öyle ge- Peygamberimiz milâdı Isanm 560) | A? Kalmak, borclu olmaktan i- Zamanı 3 Amerikalı Köşif R'Peary lal Kırlangıç Fırtınası va N yidir. Hayatımıza Rehber Olacak | Mai yağa sinek konmaz. lacak Sözlü ei) © ği Her düdük istediğin gibi ötmez. ne önce Rebilevvelin 12 inci Yurdamsız. elin kazası çok o6iğİ 200 #z.bagük UNdeee, olarak gi; cuz at bir kazığa bağlanmaz.) | Şer'iye mahkemelerinin kaldırı. e sabahı güneş doğmadan a Madi iki <3 | : biraz evvel dünyayı şereflendirmiş- rz anal lir | İM NE tım ateşte, ib ması (1924) bi Miken elinle ii sofusu, şeytanın maska- Karmcanm kanatlanması İ. y rasıdır. zl | yayılır. il Güneş Akşam : 1839 | Güneş 53 şam : 1840 | Güneş : 533 Akşam: 1841! Güneş Akşam : 1842 eş : 529 Akşam: Güneş : 528 şam : İS44 i 28) ğ le laa, Yeki xina | e izinin zaii 0 3 Öğle : 1216 Yatar : 2015| Öğle de Tet ale) öğe Giza Yem anüs | ope e izan Yale çe . sali o İkindi : 1555 İmsak : 352 İkindi : 1555 İmsak : 3.50 İkindi : 15.56 İmsak 348 İkindi 15.56 ? 348 İkindi 15.57 “İmsak 344 İkindi : 1557 İmsak : 342 1557 İ z 340 i — de ab ile ürk ni Ema 2 | ii | | | | i i | . | > lü İspanya | Müteveffa o General a" 0 An) Lâle Kuğu eğ Radyum Kâşi p ! Metaksas > Sun tahtmdan fe imi | EE Pierre Cuhie adin banks“ | ragati ve İspan-l Mevsimi | 2, Bilmdi G rlıyan çabuk söner. , N İl. | en 4! 5 Her şeyin yenisi, dostun eskisi. > anana 2 | e a Mi poe ilan Team | ye e Pen Tarla ir b NN meli çet! bugün Yunan damın. evinde e | m ii - "| Alfons bugün hayatta değildir, yi Türk tarihi teb) © yeni Belediye Kanunu (1980) , PİS | von tarafmdan çiğnenerek ölmüÜL| ierek Sümerbank ve Etibank STİ i 'cümhuriyeti de tarihe kaz kik © kurumunun ön çapak : ir, kuruluşu (193) Ni | Akşam 5 1847 | Güneş : Bzz Akşam: 18 S8 laa e Güneş : 519 Akşam: 1850| Güneş : 5İS Akşam: 1851 | Güneş : Akşam : 1852 A Yatsı : 2022| öğle : 1214 Yatsı : 2028 Öğle 1214 Yatar Öğle 1211 Yatsı 20.26 | Öğle 1214 Yatsı : 2027| Öğle : 5 ii 1 : 2028 i İmsak ; 338| ikindi : 8 ye İkindi : 1588 İmsak İkindi : 1559 İmsak 332 | Ikindi : 1550 Imsak : 330| İkindi : 1569 İmsak : 328 N . « Öküz Fırtınasının Sonu Milli Hâkimi: z yet bayramı Kale içinden almır. ocul Fransızlar uzak Şarkta Hanoi'yi| Evi ev eden kadındır. Bayramı İ bugün zaptetmişlerdi (1882) ağn 'B. Millet Meclisinin açılışı (1920) w l Güneş : 512 Akşam: 1855) Güneş : 5ji Akşam: 1856 | Güne 5.09 Akşam: 1857 508 Akşam Akşam : 1859 | Güneş : 508 Akşam” gaf Öğle 12.13 Yatsı : 2038 Öğle : 1212 Yatsı : 2035 Ölü 1212 Yatsı : 2036 Öğle : 1212 Yatsı 2038 : 2039 Öğle * ça Yatsı 7 s5) Ikindi 16.— İmsak 322 | İkindi : 16— imsak : 320| ikti 16.01 İmsak : 3.18| ikin 1601 İmsak : 3416 hı 314 | ikindi : 1601 İmsak * | er geli. amin anl | NİSAN AY | yağmur ayı olarak tanm. | dr. mıştır. Bu ayda havalar ısınmı- ya başlar. Fakat geceleri bazan “— olur. Havaların değişmesi- : irli olmak . : Kaşık elbise ve çamaşırları bir- denbire çıkarıp atmak, neticesi fe- , FIRTINA FIRTINA na olabilecek nesle ve soğnk al- gılıklarma, göğüs Hiyaneti Vataniye Kanunu (1920) verebilir. * hb lacak Sözl 1 Mayıstu VATAN'da m on günü fırtınalıdır. Mayıs takvimini bulacaksınız nların en azılısı altı gün süren Her işin başı sağlık. pa fırtmasıdır. Bu altı gün, Dilini tutan başını kurtarır: bazı seneler âdeta Güneş : 1501 “Akşam !:1903| Güneş : '5— Akşam: 19.04 * Öğle : 1211 Yatsı : 2045 | Öğle : 121i Yatsı : 2047 | — Çiçek bahçelerinde sık fidanlar İkindi : 16.02 İmsak 301 İkindi : 1802 İmsak : 305 seyrekleştirilmelidir. Kışlık cs m di idi » ei Pa i

Bu sayıdan diğer sayfalar: