26 Ağustos 1952 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 5

26 Ağustos 1952 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— — EE Geldiler, fakat yer a : Bay ür gelsin, turist gelsin!» diyoruz. ürizm Kurumları, “iyeler bunu temin etmek sini erine yi Etediyorl ar. Tar vena rel ama ortaya yeni bir mesele çıktı: Gelenleri yer- cihetinde, Pi bulunan oteller Dekelli sel le Eyl bos bir yatak yoktur. Bu sebeple İsta bula eşi Ee yle seyahatlerini geriye hirakmalarını tavsiye edin. SPOR Milletlerarası Tenis müsabakaları! Gazete, Şevket oğlu! Enterna: enis Turnuva unun İsti; li, « müsekakalarna dün de Te karşı mi me ei Dali Kulübün ünkü a gazeter e ve İsviçrede çıkan Die 'enis Klül mi 3 kortunda girin. devam eden müsabaka. başlığı va zevkli cereyan © etmiş hz i bir makalenin teri EE 3 Eni balk bir seyirci toplu- m e yanda» e in heyecanla ta b öyle denilmektedi! yen pil ye kalk diktatörlükten sonra meni ML iL e adi ey kendi ne- e mahus bir demokrasiye geli e ei “ve imülün irçok bakımlardan en iyi ör Buna al 1430 İz ehbut Dimi Unciyi va 1/5, 64 — Celasii başlan e Pn yaman ı güzel bir oyundan sönra 6/2 yenmişlerdir. mez yy tefsir ediyor sız Zei “Türk Demokrasisi tel neşret- idir. | sinesin: a — tlerin nef ile Fevzi Lütfi Karaosman! yejik samanâs ye. larını politikasına de vi inka eğimini hükümetin olmadı. Parti- bil irinçini değildi, YÜZ. e bir şahsiyet olan ri olan ve Bir İsviçre pa Türkiyeye; air makalesi BAŞMAKALEDEN DEV; Bir asker A AR 5? Boğazından Kesilerek öldürüldü irkaç ün evv uvvetli iz bünye 1 1 incide) ika derecesini di, boğaz irk ustyra İle mii mek re üre vi is aranti Banka- | ker cesed muş ve tahikika ar ia başlan Me m Bankası gibi tür.) o Bu. cinayetin taftilâi şöyle lü Mr terekkiller; rol sahibi ol | dire ytü. Miz mİ Olman Maltepede askerliğini b Buşo Efendinin «Osman-| ta olan Nihat adında bir ear Osm ii mz » ei.) dira in nu ol ih Ban-| çundan mahküm eğilerek betin) k üzel ishani Umum Mü b göm daye hapishaneye nlayışlı ida- | gönderilmiştir. hunu tama. Esrar çekme! memleketin e gibi ipilâlarını api hanı et ma. e devâm çen en bu sa li müesseselerinin safında fayda. akel) bar ii kere ceza. la bir yer almıştır. lan a bu mi e | le evvel ol, miyetini ih ihat, nel izliğe göndeği 5 KÖR KADI Mesut bir Yıldönümü gün İş yannan dik ye #ü bulan ni Jans ve var salan Tüklerin 33 dür. Halbuki çiklim iye tarihi ol söner 1924 de 29 4“ ba v— > bunun ve ni e mea olduğu si de) Atalürkün ve İnönün ere İçişler, Bakanı karaosmlağlu. bilgisi ME di m LK münir. jk Kazetelerinde bu telgrafı yi zaman yü- vr n Cumhuriyet Halk Par birkaç hafta önce buna benzer | Türk ei tarzıyle ve perso-| tesi g güni tekrar kaçı kasd ti li men hissettik. o nda uğraş, harpten sor i cılık tek-| © Pir, m İğ çivi iye ve çalışmala Kim Jandarma ve in siyle kr saman über ede elmesini temin et, vinil 4 e ARE yn vi m il Mei, muhalif 7 mor ee m mi Türkiye | zihat tarafından aranmaktayken, in ok acı vi a meler yu 6/4, 6/1; İYıl önce kazandığı Başbı İş Bankanı im üreti ebat ek| birkaç gün Römide talim 7 ! s 4 eği çe alin dalına lr dök Aben male ER barı otellerin yarı, ii i Bari — EM 6/2, en RR ME va Türk basınına iyi ir pay Bn, İfa hayret uyandırıcı seçim zaferi, verici bir Tol| kilometre > mesafedeki i Bu sene üçü B: arala ya, Belvi, Taring) "ker |tek partili devlet kabi se ayırmak kadirbilirliğini de ii kat Mergeni 6/0, 6/1; Bn. Ker.|'ek Partili devi abuğundan le bir > rt lada, Nihadın cesedini a İ üzere e vislin kapandığı bildiriliyor. Bunların yerine mel e ği m OE Me 0- | olam Seli melcezesemisi EEE : gönlermekitedir.. Gerçekten; açılmamıştır. 4/0; Sisckenberg — Engin Ba demokrasinin yeni şekillerini Uği mldönümünden dolayı ik Boğümuğu VE Hannan sym çan e şu i day irist gelmesini isterken iile olumu İlanı 6/2, 6/2 yenmişlerdi. | çıkacağım bis yeri dn - il Me id ie 1 tura ari Sini la Binkümiiisüyaftakiyet

! A: "nım büyül tön e “(dın kuma; den öl İ mk ii le ei ni Muhtelit müsabal Stant enli ii Keman ve ei e Him e öm snilrinn am sie i erden ucuzdur ve çok ha temiz, daha Fahattır. Ba- || (ön. Cramadak Petroriç) — 8 e şa may kid dl, hükümetle mu ERA ME Askeri makamların elkoyduğu || lâka ve müzahereli tarihin. het ederler. Van — Stalios) v IR. sinesinde deği X v Ahmet Emin YALMAN mba tahkikatın: devam &- a muhahbetli ni gidenler otelden ae pansiyona rafi halefet aras b de daim le ani İ niye yakandı vik Turizm vi m e en — Yam Eye ki sare dim e. caktır. Kuruluşundan itiba | il a keş i ren Türk basımı ve onun nl genişletmeği arzu im ay ize göre ister otellerde : iz zaafa, n Gri Yİ " ği İİ | aledini arttırmak, iner mn pansiyonlar temin et. || Yi 90. 6/1 venmişlerdir. üba olan Huhran adieeleri x-| İzmir de NATO Ürdün Krali Kral eridim; ar ? MEK süretiyle gelenlerin rar kalicakları günleri rahat Bugünkü müsabakaların ekle : di Un Aralı kasını her yeni hamlesinde zi Eimelerini temin etmeliyiz. Yoksa bir gelen bir daha gel. || #ramı söyledir: Türk demokrasisi henüz esas İcin hazırlık daima teşvik ve teşci etmiş. a MAK temez. in N Saat 1430 seç pe etin İ8 ae Ayi öm ve iü iğ z Ammanda a kiye i Bankasın m va. minlezinin tahmin ye ir-İfet, hiç olmazsa komünist veya ri 1 yi Enis Tahsin Til Remy — ai Gürel, diği şekilde, otoriter (o rejimin | irtical ve ayüllerin tesirlerine | İzmir NATO Güneydo- Saat 1515 de; iearasım kaldırmak hüsusun: | maruz zannı © altinda | pu Akdeniz omlanlık mere Kars'land il pek aceleleri olmadığı görül | bulunmadıkça, doğrudan doğru. | inin mide ya : dn ai rın Pala — Francutt Ward —|dü, ya ihdas edilen engellerle kar. | lıkları ilerilem, mektedir. ie MR a böy k Ni se aşa Müheyya Tuncay, Bu son aylar içinde giltikçe |şılaşmıyor. Basın hürriyeti, hiç | rarzâhın komutanlığına tayin e |S2dak 1 ellerde balunımasını te. f Sant 16.00 da: Ve açik ire anlaşıldı ki | olmazsa iç meselelerde henüz | dilen General Wevman 5 eylül. |Sün bâşkentten takriben 30 K # ni Ne artisinin şefleri, pek geniştir. Artık tek parti |de şehrimize gelmiş bulunacak. |/ometre mesafed. Sadi G. SAVCI > tt kları Patyy — Talay; ii |vakly adar iddelie m ine Gönüğ bahiş konusu |tır. Bir Amerikan albayınım bap |pasmlanan iten sırasında büyük 7 a a : am, bali öp LU öüdele ettikleri kann hükümle. değillr. Fakat Mal Ki 1045 ten | kanlığında beş kişlik bir heyet, ir halk, kalabalığı KELİMEYLE pt H es); Head — Ma LE n va el ikider sonra kendini göstermeğe baş-| karargâh için lüzumlu e m x 2 ei ihtilâfı halledilemi- şi NE ün 1 ine iç birşey görmedim. Epi zn z b i yri hası li ni efor ite, diğer ihtiyaçları temin halam ir. Kel yormuş... e mi bana «Sen va le ve el eğildirler, kendi mine göre inkişaf | dile şehrimizde temaslara biz Gap lem vi ye var va rd ran a sl m 8. Bay.) Bu senenin eylül ayında y ip bir idareciler | grupunun | mıştır. Bu arada komutan akal mar gü çiş haldir ki © tut Mim ii kraliçe bir| sin» diyordu. Bee) - —e Sürek E, ir slihane | maiyeli, için buşün Bornovada |Başbak “a, Bılamış; Adeta dal gibi) — Diğer güzellerin en çok be.| Talay); Vieri v e ir ev kiralanmıştır. Es e gelen birce ce bl gre | TATLISERT ir We ie ini Sataflağı arl bla i b çiz ii Rin enli ei Kak yp mü ———— |. . v a; 0 ME Sane, Seri sarayında ga- e rai atla Gürz dekemizeeği ” armada, UYAN İİ AEli dilden indiği zaman evvelâ milli © nd saatlerce e sin izi, ee iyimiş. İnc Mı i İzi GL EN ME ş Mümin daha toplu Günseli, | gilizin Açmpatik ii Finlinin e i li eri si sip Si : Ee bei ayrıca, br as | Salama ye z Yar | Wi ön daha güzel sal gibi| yüzü, bilhassa mazarı (dikka ka HT secim leri ah belediye a ni arın di Or! “ii li yapili, teri rak kraliyet e çekilmişti jin le “ise, Kraliçe, yirmi aa kıyafetini kim tayin Bakanı dün gitti Ka AKALİN sl VüRDE bilir» İŞ teşekkür iz simi Te Nepalce | Kral bü mevkiden doğruca Bar J İse. raliçe, Bi — ma sarayına gitmişti teni lerini | ediyordu? (Başı 1 incide) h Amiral Carney karar; zik ku, fan a İmar üm an üm ez OT terli. listesi çim e e m i e A emar lerini memleket” lala mühi Kl ki tarım yüke söyle 5 TANKA) ö ii gayet yapi konuşu. nl gil a) ri meyi igin m ent isteşinin Dallar miş. ayni halin İzmirde de hem Ürdün Kralı Tallal'ın ir ın, men- > yet yavaş iri e ati n ii x abi olduğ geri eski ağ teşk. balkan a kıl birimine, yy e e in e b | aç rna me | a, ivesi an ki nba ge & çerni belirti ek e mii iz edi e e | se e yn nl 3 Dai Me Büyük $ ; ir dal va generaller | veren um tinin | İzmirde bu ila hileye mk i *diyorduk. Müsabakalar böyle | teklifler al pl ar kaim mİ şe ez ve e eebeclari | Sn kaman o am iaiela enieve ma BÜYÜK İaafTUz Ri i başladı. Orada elbise| dim, takat kabul selim ye İS . “ ipeğin gerip) 7 Yeri bie an orum sal “bir. dör Karadan; Orgeneralliğe birin. | lâve etmiştir: li uyan. olarak biç fak 30 I tuk söyliyerek | hâkimin ve a- yel Uncu günü mağelu Mü İn teklik Muamele a m Üemaslar gı |2i, Ordu Kam Konileri Esaret boyunduruğu altın artışının önüne geçilemiyeceği yıl önce atın vazifelerinden bahset. Abdülkedir Seven, Korgeneral: da bulunan, memleketler ah: vaz. miştir girdik. Napolide, Hi-| misiniz? yasında Ticaret Bakanımız Gü- eli barosu ila ü hala çaki dila Hayır reli, pamuk, kuru yemiş ve hu leri ami De indi e mil Bugün baslamıstı elişi ydi nin konseri n sonra me yapmak|bubat gibi m mahsulleriniz- | ihsan Eriş, kara kuvvetleri kur A di da a bizi takdim fikrindesiniz? riş, kara e 'i kur |ler istikbal için ken il a halka fikrind. den daha fazla almamız arzusu- Diy iki eyi :- 1 kendileri seçeceklerdir. Mü b hi ii —e eş sene muhte m güret ini pmu izhar etti Du ndan sonraki | attim Selışık, Tümgem elem komünümin çe 0 Kral Faruk'la tanış-| lere icabe tettiğim iri u hususu ü g e, inerken İE Me ; mi siz minünde ağ e ems era e ivenlerden (inerken çi sil ez . yeniden yy > icaret anlı İmutani Tümamiral o Rıdvafı dü Terim, 5 MİR app ak Tükilemi ) Mhae Neriman bana. yaklaştı |y 'miyi bitireceğim, tütünleri mevzuunda da | Koral, Havadan: Hava kuvet yecğimini de ayar nihal ka m “ iy 8i Milletten olduğumu çe yaa ME sövle söylemiştir leri le Bi or fe Ke 7 ? el li ge May Birkaç defa Türk oldu-| çiyorduk, mevzu evlenmeğe «— Ticaret Bakanımız, ziral yele Bovyetlere Anlatmaliyiz!z - a J “tek ; gun, Tümgenersliğe ei eden randa dun yeniden | rı. Büyük Atatirk'den, Or- m a» kite an a a eni üğyenealar. Taken ema ba “İ dülari dik hedefiniz Aden. ayet ter vas) — Meslek hay: arıda zikrettiğim üç mevi üze-| roi Mrithsr ene meci sırasında «Komünist zulüm dir retinal A eren. Bu sırada yanı- a rinde durdu ve tütüne temas) papri 4 iL e pal | ve baskısının en ipt gi bir. Zi | Kargaşalıklar çıktı | < şnin bakıp ve e eğ i Kral Faruk ŞE ka gi Cevdet Sunay, Tuğgeneral Ke: 1 kadn Köri RAL, larak Türk olduğu.) Peki mektebi bilirince ne den kiti miktarda tütün almağa işi Havalar © PARE (Bası 1 imekdeğ. |) ge ğkmün ve Ture milet beni k? evi 5 bal nl z ki oda beni tebrik| olacal Mn e seal Tekin Arıbumu, Tuğgene- -İ, Çarpışma sirasinda halk, po-|| win önüne veni bir istikbal imacağınıza, Krâliçe 0-) Günseli, güldü ve haklı oları A pa mira ema e-) yen eralliğe dl iin | arkalarına kışlalara vejğ ein 3ü Ağustoru on Ka m Eyle diyemedi! den Bakan, şöyle dgvam etmiş |, albaylar Albay ink Öner | beteriyei ma | et elerine tie GÜ ağ aaa ea ae Ülsele ap verilmesi güç bir) — ndiğiniz (erkek tipi|tir: Fevzi Göksaltık, Lütfi e teşem sırrı olarak daima say. in vi ialde, Günseli bir an| nedir? Türkiyeye satmak İsledi-|Sırrı Acar, Cemal Akbulut, Hâ. | lere Pr. Musaddık Ari elçisile İİ zı ile anacak ve Ka tarihe na rın da ayet; — Uzun boy... imiz malların arasında kereste İmit Apaydın, Celâl Alçok, Şe görüş bu şerefli vasfıyle yadigâr e. || Kasımp. ar ve anki yilan daima kazanaca-| — Sadece uzun boy mu? ve thladan ve edilen her ne-İrafettin Akkoç, İlyas Demirsoy, decekti yaret a hasialara, “kahrı üyorlardı. Fran: — vi esya hta evler, her nevi | Muhittin Onur, Ziya Arıbay, KA Tahran. 25 (AA) — mİ Aİ İn na hal hediyeler kı Anlaşılan Günseli bu sealeri elektrik © ii sı, hidroelektrik |mi Akman, Hakkı Sokullu, Av. ün. | $ik Amerika büyük Bein deyi İspanyada Krallık |daitacaklaraır irmişti, SA yan m | snirlları tesisleri, telefon te | ni Çırnaz.'Cevat Akbulut, | ender b aşbakan | İSpany. 1! Mİ giz ve Alman güzelle-| kirpikli lerini dalma yi e malzemesi, telefon ma| yal Yurdatapan, Hamdi Gürsoy. ge ile örüemi m iha odilecelemi? Nin Mela ki 2 Böğünü diriyordu... kine ila bilhassa ehemmiyetli İ Denizden Cevat Talu Refet Ar Fak Pı mame Şahinin a ya edilecek mı ? m Zi ni, itirazda bü. vrupa Güzellik o Kraliçesi — agi maktadır, nom, Te ve) Güre nz tehlikeyi göze alabiles gi ire, tari & derki an lar baby ver. | Cemiyetin arta ee bip kl ilk ayı zarfında | Enve seviyesine henüz ulaşmam: a Miri gk krallık tacını 14 yaşındaki E ME dereceye kadar | sonra ON e va Kir ve rl beğ in inen kara yar. | dır. EM an m Ameri hal ib isyenleri| lu Prens Carlos'a bırakacak. | ” şekkür ederek aramızdan ayrıldı. 127.000.000 şilin tutarındaki | hayları si | vardır. Bu müddet zarfında dün. gelm iş e beş pet-| tır, 1 a aca b-| yayı sulha ulaştıracak bir rota) pol şleri teknisyeni — başha- ür im kü Pre ak ir mali e Nazım Hikmet'in dl bula in Kan m Mümaddik tarafından kabül| dan habersiz, babasının mal. : vadaki komünist çarla. | edilmişler kânesi namakla meşgul: p Ni Yy e teşkil, simdiye mekaliyenlr yarın. Abadana | dür. İspanya tahtının asıl va- - İleti i kadar bütün tarih boyunca eek e belen takar ri yılan Aiğansun büyük ağ : Ş > bir mutlakiyet idaresi Taaliyete geçirilebilmesi için im-| h Jalme'ye gelince kar i bir araya ep anan en kerkünç elemelerde bulunacaklar ve bü) deşi Don duan lehine ehh riya elti ven Nece Tak Lü diktatörlü idir. Bu ida-| İşler için gerekli döviz miktarımı| sebepler. dolayısile krallıktan Ai, Sara 4 ile Li api t Uraj re altındı 5 vi iğ meki, ie -aklardır. İ çoktan vazzeçmiştir. z : » > ği dövüli vr isyenlerin o Musaddıkın| tif» hayranlarından olduğu söy ime ç 2 — 15) Kürk imize baği bir n önü | Havadan ancak iki yarbay ak | teji, Sri e enayi ri: ime Mans Ni lay Babaeski Kuztepe kö- |müzdeki riyle faaliyete |bay olmuştur. lira 5 ie tdi Bağa doğra: 1 — Bir ber | bi bir intihar hâdi:| ünde oturan Halil İbrahim Çe- | geçeceğini de sözlerine ilâve et-| —————— — — iu ER En tin ile Mehmet Akın adreslerine, | miştir. Hizmet dışı hari e Maş ; ir Nizam Hikmet tara | Aram Bakanı 4 Nerp gemileri| yesi bu ezilen ve Kirlan İns v a e Rİ Cem günü nşr İzm m — Muazzez lü» | uçakla memleketimizden pal di; Bir hürvan, ze 7 İmektupla Piyer möet Maruyalo.|epakla, mi ayrıl ul a e old alda başlıklı beyanname gönderilmiş. | misir. nim bildir mi Sovyet Dünya Har- Franco tarafından iki defa hap | Bir cesit toprak, » — Bölümler Ykm en İn 800 saylı kanunla tstiyele birde endiği düşmanların ye atılmış olan kazı saçlı alandan Aşki 4 — Bl en balkondan | Mektupların zarf vecel yele Burgaz adasında ti kabul öğ hizmet dışı harp | asli | hatasına o düşmiyecekler. tes evillâ mesi Ni e ll pa Satışları 20/8/1952) dir. Topyekün bir harbi baş üyelerin arttırmış bul Bi, NL düşme neticesin- bir yı taril sadüf eden cuma gii.| lamanın işlerine geldiğini ka e Aralar . vi gelyar e he em sav. bağa irakalı e olup w Nm ınca Ruslar, ihakkak ee ak beş sene m ami yiz harf; N hür e de ti 1130 da Burgaz 2-| inci grubun ihalesi tele böyle bir harbe kalkışaca evvel İsmail e ir ai Devam 8 — May e mi ir, dinde. Günü Caddesi 43 nu) çüneü grubun ihâlesi o Si ardır. Bu itibarla vaktimiz var krallık kurmuş olan Fi iy maralı Dr. Nikolaidinin evinde | dördüncü a bale a p Km Fakat bence, Sovyet nun, rakiplerini uzun zaman DÜNKÜ BULMACANIN BALLİ yiz diği if çıkan yangın, evin tamamen yan| ve heğinei grul ler kal gm maer mmalar karsısını — Pim 1— vide in 4 izim çi masına sebep olmuştur. a 18 dı * va İde sonra nih; m rezin Akı Tahkikat sona er! iş olm pa Tâliplerin içi lim tehdit rinde ! ik ku li kikat devam | ötede beride halka okuyup pro-|la beraber, yangının; baba deki esaşlara göre o gü. ği lerini iyikteaş, 5 püzanda yaptıkları Dr arada ze | timasian giktiği sana lek | ilerde Mahiye bakanlığı Müli| tarım programımız, vergi siye a Btm yay bla mi suçüstü yi Elk Gras aaa ve imla bütün ar > ME de vereme yaslar ve adâlte teslim ed race: | har: e yüzüne tmiştir. Tahkikata devam edilmekte | şekkül İni atları lâzım Derleyen: Tolun Alptekin ke Mas —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler