6 Haziran 1954 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 8

6 Haziran 1954 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z SHELL LC.A. nınMotorünüz müsbet tesirleriyle paranızın tam kar olan kuvveti temin tarzı: üzerindeki ılığı, Benzine | katılan hiç -birşmadde, motörünüzün fabrikadan çıktığı n kujileri ös” bir ponör ee arm. de ateşi | efalinı etimek ziya anma E.A | girisinilarn galtımüzünü damarın | isale etmiş Bulunmal | A home Ku MEKLAM MORAN Mep Dolusu Tecrübesi Deponuzu bugün Shell'in 1.C.A. e a milim göre bundan isöüeeki seci ihmal etmeyiniz. L.C.A. katığınn asi olubilağli Gia müddet üm e doldurunuz. Içinde Di miktar adi ebe mev» Shel va € Ti lerin pi mi cr. Api li eli in vakitsiz İle buji ateşleme arızalarından ii depo dolusu il banızın kurtulacai siz. Deponuza İki Defa Doldurmakla HAKİKİ Farkı Hissedeceksiniz. BUGÜN Tecrübeye başlayınız. I.C.A.h Shell ispat edecektir. Tür MICIR NAKLETTİRİLECEK ei SECRETARY. WANTED sm Karayolları 1. İn Müdürlüğünden h sibiest reguired by British firm Edi have good nde of En Employee, £ bedeli İsrambuler. En; iy t0 tra e Si ish, Some 8880, en re küp mu İİ experience or office wor DME esen, APpİY; ile eksiltmeye ko: particulars, BOL, Ün mi lan 4/42, Voyvoda ü çi N Bi Caddesi, Galata aleden evvel Bölge Müdürlüğüne omüracaat- — iin Tâzımdır. gü beli ui İse ait şariname hergün Böge Müdü görülebi- K.K.K. İstihkâm Dairesinden 1954 Cuma gin saat 11,30 da İstan- ında müteşekkil, Komis- 11 Haziran bul la Müdürlüğümüz bina: ai api acaktır. İstektil 1934 yili Tİ Odası belgesi yeterlik si Ankarada merkezde çalıştırılmak üzere dolgun yevmiye İle ve kesin emin AKAY Je al NG ny mufzas mİ Eşik hi ühendis, ir yüksek. mimar mühendir. dag İrina Atli” olrMezi N (6848) | Tizce bilenler ektir bir in bi a va m Mak ei ir vie dee EE a K, m müraca (5 7: Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi || MR İNEN gom AT ARANIYOR maş Harbiye; Osmanbey, Şişli, ında iyi bir mevkide hazır veya İn Bü en e bir kat, satın yo) osta kurus Merkezi Reisliğinden: amemizin 53 üncü maddesine tevfikan Kadı- Kongresinin 6 Haziran 1954 pazar günü e aliyet raporunun okunması, ve kabulü, Elektriğe, telefona, bi sahi 17 dakika mesafedeki elektri Mi bağlan ili numi — üye İz istihsal rin en er a İm i Merkeze b esi. sine teriikai umu” k delegelerin yelekleryle e Sebep ri Esas Nizamn mi Köngiöğe iştirak a güzelleştiriniz. Akşam, yüzünüze ve boynunuza Bi TOKALON kremi sürünüz. a Ride DİKKAT! ve Sat Nor iz bu 2— dirilir bağ ur, İnsaat Fen Memuru Alınacak M. S. Vekâletinden derhal iade i İs İstanbul Teknik Okulu Tekniker kısmı mezunlarından ba” zem dışı 550 lira Ücrerii İbi inşa in ei Mi Askerliğini yapmış olması şart iplerin - a ekaüt ve Meke Sağl Müdbrlüğüne ii e ve diplama suretlerini ekleyerek müracmarlar.

lekçeyh Versi bir haztanın kapları sterilizu â aldi ötüm Şremi hava, iyi gıda, makul bir yaşa: bulaşıcı bir hastalıktır - Ve- © Röntgen veremi, ve ge” İce, citi bunlar Veçemıl düğme 2” siler bariz olduğu başları Lai Jarıdır; ikacebilir ; n yayılmasına mani olun! — Veremi, verem doğurur! Yuk. Mer se röntge” 45 nda gösterilen başlıca bulaşma (Olunuz! Göğüs (Ö.. yollarını tanıyıp bunlardan ko- O rem, belirtileri 9" çi Şu belirtilere dikkat © çok önce anlaşılabi” ve devamlı şe- — Uyan verem heme zayıflama' - iştahsızlık edilebilir ı e daimi hazımsızlık - yorgunluk ve © karşı çok üüessti halsizlik hissi: - kan: veya kanlı — mektedir. Bununlüli balgam tükürme - devamlı öksü- (— tinde anlaşılı mi ve i sıklığı için elinizde hal nan'en kuvvetli redir z Bü7len mühim” sağlık konularına dair huzur”, lanm musi yaz zılardan ; bir yin nesidir. Bu yazılarda; gdoktorunuzla tam işbirliğinin, Ke soruna “kalm; hhatli bir ömi nizi 5 uzun ve $i İnasıl amm , kılacağını iniz - Alyon Daimi Encümen Reisliğinden fyon merkez kazasına bağlı 30232 Jira 82 kuruş keşif be Ili değirmen va yü ul ga Aa maps le eksiltmeye ulmu: er yi m ni günü saat 15.30 da icra edi Pi t şartname ve' evrakı ki ve mesai saatleri da iinde rape isimi encümen kal las görülebilir. Taliplerin ihale tarihinden 3. gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek a eliyet ie le 954 yıl: ticaret di kkat odası kayıt. vesik; teminata ait 2267 lira 46 kuruşluk İş MR makit veya banka mektu; a larını havi teklif mektuplarını muayyen saatten Si makbuz mukabilinde vilâyet daimi encümen fi ii (8593, Bük GEllaİeriN berkanek birle rem bilir. Mügyeüe vl- mak üzere hemen doktorunuza idiniz. Unutmayınız ki, “vet erken tedavi edildiği tz olur. , göğüs ağrıları, VİY Bi You i W 1838 DENBEF ALI a erimi PLAJLAR - EM Sabah, gündi şeyi | ce alan ve Yeniden arsa almak ik bazı min al Teniniz, derhâl | iüklerii, aysal le izin İse meden bu fiata veri iin ae ara sormakta af bir hâl alacaktır. İİ yapılan her arsayı gidip mahallinde görünüz, inceden inceye tetkik cdi ! arsalar FLU KÜÇÜKÇEKMECİ Bahçekapı İş Bankası arkası Yeni Vakıf İş Hanı kat 2, No. 15 — lis hem day > EB H sler ie ree M SA M4 ano ir plâjl sitesiyle hakiki bi çilerek o Umumi Merkezimize bildirilm. Arsalar irat iç Mimar Sinan e liidin geçerek, 5 dakikada ani he asfını haiz olması ve hem de kumsal sr sahit inde re üret iie ert rüzgârlardan, yn ik > e an muhafazalı bulunan arsalar ocukların ve yaşlı İnsanların karl ve tehlikesizce KUM, DE) ii NYo eN ya bulunmasıdır. e ADA iy si günü Hürriyet gazeti ahı ve alti ır, BALI e imara kullanarak | > e vi toğr. andaki Tal görenler ve! tetkik cildnler, (B4 yetişmiş e akasya EE ve çam fidani arı İle müzeyyen bulunan yeşillikler içindeki 254 — 278 Meti rsalarımızın bugün ira olmasina Fiğ n EM — 8000 li y ellerle ira sanın içinde, çıkarılıp satıldığı takdirde koni a iwa'ık kum ime emr MAHALLESİ) © unvanını arşamba günleri saat 14. 00 de, yazıhanemiz önünden kalkan maıştar. olarak Sal edelin üstü ti ve çilleken tahsil edir, Bir hafta zarfında tapusunu almayanların arsasını. başkasına “vermekte edir tanbul 'Yanı Kollektif Şirketi Gazino Mahalleleri - Kum Depoli, MESAFED m Londra As e rip ve he — de kumsal sahi'de bulunan bu çmsalsiz arsalar; PLÂJ, YALI, GAZİNO, BENZİN İSTASYONU, OTEL: yapma$” ECEDE DEN! ala ii Sam miski ui şidrlerlii yarıdan fazlasını Y takmı 16, Telefon: 27310. Kısa Telgraf Adresi: İstanbul TR m hec, mesire yeri *KüçüSe# FLORYA SAFA PLAJI yanından Öf denli ami, ada İZ KENARINDA mi iğ ii li » ha la T 5 mete “ İHENDİSLER ea Arsa kapa” retsiz vasıtalarla «gidilecektir. akdinde Şirket: serbesttir: Bu m evisi ij

Bu sayıdan diğer sayfalar: