7 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

7 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l 'rklnımuevveı 1920 “SEzmEm : İstanbul Ankara Caddes a Telgraf : İstanbul YARIN Telefon: İstanbul 1067 ENİRUKMERENAR KA UNN Fiatı İstarbulda 100 Pata d <AÂril Oruç ç Â » Beyin mes'uliyeli altında hergün çıkar lnğiiîz lirası mes'elesi Ankarayı 'şidâeile alâkadar ediyor, tedbirler alınmaktadir İş Bankası Ümumîîl__üdüri'ı Ce DA« İ Paşa 'ile uzun uzadıya görüştü DB0 akında kanu Çıkıyor : Ankara, 6 (I;Iu—.u.i——)“_'r İ z İlrasının yükselmesi | Piyasa hâdis olan son aziyet üzerine hükümetçe Kitiddi ve seri tedbirler alın! Muştır, Evvelki gece vekiller. ve hezdinde M. Vekilinin ver- lere verilen milyonlarca li- 5 'li izahat üzerine bazı acil| D rler(ıe ıllmımş ve bunun l ne ngilizin düştügü | haberleri gelmiştir. T ü Cîçu Bınk.ııının( *" Celâl, B. hususi| Sürette Baş vekil Paşa tara- ım—kıhul edilmiştir, D t Plile Celâl B.in ngiliz lirası mes'elesine da- ir ı'lıun boylu — müzakerede undukları 'anlaşılmıştır. | Bü esnada İngiliz Hrası- B ç elmiyon züktelişi Ş el Haber “'dln göre | | Kİ a * Artık milletler n n Herkes bila kaydü şart yerlimalı giyecektir? eleılnı:'c çok — şiddetli - ted- birler almıya karar vermiş- tir. YERLİ MALI GİYLECEKİ Ankara, 6 ( Hususi ) — İngiliz lirası mes'elesi Türki- yeye celbedilen ecnebi mal- ranın amil oldugu malüm- ur. rHükümolçe bu mes'eleye lüzumundan ziyade ehem- miyet verilmesi kararlaştı- rılmıştır. Zaten ötedenberi Türki- yede yerli malleri kullanıl- ması mevzubahs ediliyordu. Son vaziyet üzerine şiddet- li bir kanun yapılması ve herkesin yerli mal kullan- mıya mecbur tutulması ka- rarlaştırılmıştır. Ş SPEKÜLASYONA. MÂNİ. OLMAK İÇİN TEDABİR ALINDI Be Başpapas vilâye y dün Başvekil T Bi «#DEVLET BANKASIna Halk bankaya | hissedar olacak ada rumlarının İstanbul baş B Ankada, 6 (Hususi)—g|papaslığından ayrılarak baş- 1: Teşkili kararlaşmış olan E|lı başına bir kilise halinde /5 Deylet Bankasının pek 5 ldarı:ıl' için İstanhul "bnş pa- £ yakında teşkiline bışlu—! KRA â'; l'uly'a hukünî;t:i FEtE Ejfarasında müzakere yapıldı Hklte . Bİğimı yazmıştık. aber aldığıma göre z Aldığımız malümata göre n ahali de bu banka ser- z H başpapas Fotyos Efendi İtal- & mayesine hissedar olarak #|yanların müracaatı üzerine B iştirak edebilecektir. £ |Vali Muhittin beye müra- Bu hususta ketumiyet # |caat ederek hariçteki rTum (& muhafaza edilmektedir. & |Kiliseleri ile temas teminini | Öunununsuzunurznanananana irİCa etmişlir. Ayni zamanda İtalyâ F dÜ hükümetinin teklifinden de yapan muhtekirlerin takibi |hahsetmiştir. için polis müdiriyeti tarafın- Rumlar baş papas efen- dan sivil memurlar tayin dîni'n 12 ad.ılarda_kl k.îl!ıe edilmiş - ve bören haricinde| ©* Tesi hakkındaki faaliyeti üzerine iki grupa ayrılmış- muamele yapltığı — görülen (Jardır. ve — hissedilenlerin derhal derdestiiçin emir verilmiştir. Ayni zamanda borsa komi- müsbite | ibraz edemiyenlerin mua- | ham borsasında sipekülâsyon Münakasa ka serliğine — evrakı mele ' yaptırılmaması için tedabiri lâzime ittihaz edil- Istanbul kambiyo ve es- ! miştir. —£ Hrast mes- Alman Hriciye Nazırının Beyanatı “Mağlübuz, hakir değiliz!,, | Kazandılar nukadderatının bir devlet veya ittifaka tâbi olduğu zamanlar çoktan geçmiştir! Ao...— Almanya Harici ye Nazırı Rayhştag Meslisinde milli- Yetperverler tarafından yu- D8 plânının reddine dair| o“lk'"uhulın bir teklife cevap ak şu sözleri ıöyloııılıth-:ı — Almanya hükümeti tarafından Yung plâ kabuli; “Almana n ba umumiden dolayı Mücrimi- yetini itiraf demek değil- dir, Şimdiye kadar bütün hlükümelledmlı bu isnadı alenen ııılılerdlı-'.'e gee Alman hükümeti memle- ketin tahammül etmiş ol- duğu yükün ağırlığına vâkıf- tır. Ancak şurasını da itiraf etmek icap eder ki Yung Pplânı Dovs plânına nisbeten

oldukça hafiftir ve bu plân neticesi olmak üzere Alman iktisadiyatı ecnebi nüfuzun- dan uş oluyor. Fransa Rem mintakasını kâmilen tahliye etmeği ta-| ahhüt etmiştir. ve bu taah- hüdünü tamamile icra ede- Artik milletler mukad- deratının bir devletin veya bir heyeti ittifakıyenin nü- fuzuna tâbi bulunduğu za- manlar çoktan geçmiştir. Almanyanın da bu usülü hareketi bırakarak gittikçe daha vâsi mikyaslarda diğer üsüller ittihaz etmesi kendi menafli iktızasındandır. Almanyanın harici siya- setteki vaziyeti hiçbir za- man hakir bir mağlübun vaziyeti olmamıştır. ve ol- miyacaktır. Namuskârane bir inhizam bize gürurumuz- dan hiçbir şey kaybettirme- miştir. Almanya Avrupanın ortasında mühim bir vazi- yette bulunmakta istikbalde de uhdesine terettüp eden vazifeyi ifaya çalışacaktır. Vakayii kuvvetli nazarlarla takip ediyor, bütün hakikat- leri cepheden tetkik ediyo- ruz. Her halde mümkün ©- - ceği şüphesizdir. lan her şeyden istifade e- deceğiz. Fenerliler İSMET BAŞA HER İKİ TAKIMI OYUNUNU DA TAKTİR ETMİŞTİR Ankara, 6 (hususi) — Fe- nerbahçe ile Muhafız gücü arasındaki maç çok heye- canlı oldu. Fenerliler güzel bir oyundan sonra Muhafız gücünü bire karşı üç sayı ile mağlüp etmiştir. Başvekil İsmet Paşa maç- Son zamanlarda Devlete ta hazır bulummuş ve oyunu |ait toptan münakara mes'e- |dikkatle takip etmiştir. İs- İlesinde yapılan yüzbinler ve met Paşa her iki tarafın o-|hatta — milyarlarca — liralik yununu da takidr . etmiştir. 'yolsuzluklar şiddetle nazarı |Fenerin yaptığı gollerin iki-|dikkati celbetmiş, şunun bu- İsini Zeki birini Alâ atmıştır. 'nun menfeati uğruna milli Muhafız gücünün — golünü hazinenin bir çok zararlara Sedat bey atmıştır. uğratılmakta olması üzerine eDÜisN n eni bir münakasa kanunu .ALACAGIMIZ 600 ;apılmıştı. MİLYON DRAHMİ İMİŞ Bu kanunın pek yakında Patris gazetesi, Hükü- Millet Meclisinde müzakere metimizin yunanlılardan 600 ve kabul edileceği haber milyon drahmi istediğini olımmıştır. yazmaktadır. Bu para Türk| — Dün münakasa yolsuz- mübadillerinin Yunanistanda luklarına dair Ankarada ki terketmiş oldukları emlâkin, |muharririmiz tahkikatta bu- |yunanlıları!. Türkiyede bı- |Junmuş mes'eleye dair aldı- |raktıkları emlâk kıymetinden (ğı malümatı telefonla bil- |fazla olmasindan ileri gel- dirmiştir. miştlir. Ankara — muhabirimizin —— —oaam— — İverdigi malümata göre Dev TEŞEKKÜR let münakasaları işler'nde (Yarın ) hakkında tevec- /yapılan yolsuzluklar en zi- cüh — gösteren eifar refikimıza teşekkür ederiz. |racaatlarda görülmektecir (Akşam ) iyade kapalı zarf usulü mü-ı YdT Numara : 2 BAGGRNRNAMMARENANAN DN ABONE: 2 abil için seneliği 1488 $ a * memleketlere 2700 5 İlân tarifeye tâbidir j KEĞGZECEUNULUKUUURANDURU Anadoluda 5 Kurüş lı ŞAW&&KHANE İTALY;LV IW'I'!LAI"I UZUYOR Fener kilisesinde faaliyet te de ıııi_'îı':ıcaîı_t etti —..0 .— ON MEMLEKETİN PAPASLARI DİN 'GAYRETİLE BAŞBAŞA VERİP MECLİS KURACAKLAR! Dünkü nüshamızda l;" Taraftarlar kendi nokta, nazarlarının kabulü için p- ropağandaya başlamışlardıri Yunan gazeteleri de bu mes'ele ile meşgul olmakta- dırlar. YUNAN GAZETELERİ Patris " gazetesi, Patrik- İhane Sensinot meclisinin İson bir kararından bahşet- imektedlr. | — Bu karara nazaran Rus- Çekoslavya, Kudüs, Yo- goslavya, Bulgaristan, Ro- manya v. 8. gibi muhtelif lon memleketteki muhtar ve |müstakil kiliseler murahhas- larından mürekkep bir mec- İlis teşkil edilecek ve oniki adalarda — mustakil — kilise mes'elesi hakkında müzaka- ratta bulunulacaktir. ya, — Görülen yolsuzlukların önü alımıyor nunu yakında mecliste konuşulacak - * Birbirlerile anlaşan birkaç r“ıı'k."u bu ışleri adeta :lî inhisar gibi idare etmek- irler. ted[)iggı' taraftan Devletle |yapılan bazı mukavelelerde nümunesine göre teslimi şart olan malın bilahare değiş- tirildiği ve hazinenin yüz- İbinlerce lira zarara sokul: |duğu tahakkuk etmiştir. | “Evvyelce Avrupaya gön- derilen bazı me'murların çok ucuz satın almaları İâzım- İgelen malları İstanhul piya- sasından iki misli fazlasına laldıkları da ayr! bir mes'ele teşkil etmektedir. Millet Meclisinden geçe- cek olan kanunun - millet |hazinesıni zarardan kurtara- cağı ve zavallı halkın bin |mihnet ve müskülâtla (dam- la damla) verdiği verğilerin bazı menfaat düşkünlerinin ceblerini doldurmasına mani olacağı ümit edilmektedir. |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler